Инструкция для TOSHIBA 42Z3030DR, 47Z3030DR, 57Z3030DR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

âesk˘

3

Obsah

NASTAVENÍ 

Bezpeãnostní zásady – doporuãené a zakázané ãinnosti 

4

Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace  

5

Dálkové ovládání – rychl˘ orientaãní návod 

6

Pfiipojení externích zafiízení – návod pro pfiipojení externích zafiízení k zadní ãásti televizoru

7

Pfiipojení poãítaãe – pfiipojení poãítaãe k zadní ãásti televizoru 

8

Pfiipojení systému REGZA-LINK – pfiipojení zafiízení k systému REGZA-LINK od firmy Toshiba

9

Ovládací prvky a zapojení vstupÛ – zapnutí televizoru, pohotovostní reÏim, pouÏití ovládacích prvkÛ, zásuvka pro 

sluchátka, pfiipojení zafiízení k boãním vstupním zásuvkám 

10

LADùNÍ TELEVIZORU 

DIGITÁLNÍ – kdyÏ ladíte televizor poprvé

11

DIGITÁLNÍ

– automatické ladûní, vypnutí 

analogového

reÏimu 

12

DIGITÁLNÍ

– tfiídûní pozic programÛ, manuální ladûní 

13

ANALOGOV¯ – kdyÏ ladíte v 

analogovém

reÏimu poprvé, jazyk, zemû

14

ANALOGOV¯

– manuální ladûní, vysílací systém 

15

ANALOGOV¯

– automatické ladûní

16

ANALOGOV¯

– pfieskoãení programu, tfiídûní pozic programÛ

17

OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE 

Obecné ovládací prvky – zmûna pozice programu 

18

Stereofonní a dvojjazyãná vysílání – stereo/mono nebo dvojjazyãná vysílání 

18

âasov˘ displej (pouze v 

analogovém

reÏimu)

18

Zvukové ovládací prvky – hlasitost, vypnutí zvuku, basy/v˘‰ky/vyrovnání  

18

Zvukové ovládací prvky – funkce bass boost, super woofer, dvoukanálov˘ (pouze v analogovém reÏimu), stabilní zvuk

®

19

Zvukové efekty SRS WOW

®

– SRS 3D, FOCUS a TruBass  

19

·irokoúhlé zobrazování 

20

Ovládací prvky obrazu – poloha obrazu (pouze v 

analogovém

reÏimu), osvûtlení pozadí 

22

Ovládací prvky obrazu – preference obrazu (kontrast, jas, barva, odstín, ostrost), funkce black stretch, omezení ‰umu 

MPEG (MPEG NR), digitální omezení ‰umu (DNR), teplota barvy   

23

Ovládací prvky obrazu – aktivní ovládání pro osvûtlení pofiadí, reÏim cinema, stabilizace filmu, Active Vision M100 

a volba xvYCC (pouze v HDMI reÏimu)  

24

Ovládací prvky obrazu – 3D management barev, sefiízení podkladové barvy, zesilovaã antény

25

Ovládací prvky obrazu – automatick˘ formát (‰irokoúhlá obrazovka), 4:3 roztaÏení, modrá obrazovka, sefiízení boãního 

panelu, zastavení obrazu

26

Uzamãení panelu – vyfiazení tlaãítek na televizoru 

26

DIGITÁLNÍ

– ãasové fiízení programÛ 

27

âasov˘ ovladaã 27

DIGITÁLNÍ

– informace na obrazovce a prÛvodce programy

28

DIGITÁLNÍ

nastavení – rodiãovská kontrola (nastavení PIN, reÏim) 

29

DIGITÁLNÍ

nastavení – oblíbené programy, uzamãené programy, ‰ifrované programy 

30

DIGITÁLNÍ

nastavení – jazyky zvukového v˘stupu, zvukov˘ v˘stup, titulky, návrat na pÛvodní nastavení, spoleãné rozhraní

31

DIGITÁLNÍ

nastavení – upgrade softwaru (verze, automatick˘ upgrade, vyhledávání nového softwaru) 

32

Nastavení PC – pozice obrazu, taktovací fáze, ãasová synchronizace, návrat na pÛvodní nastavení, PC media window 

33 

Ovládací prvky systému REGZA-LINK – v‰eobecné informace, v˘bûr vstupního zdroje

34

Menu systému REGZA-LINK – aktivace systému REGZA-LINK

35

Menu systému REGZA-LINK – Automatické spínání vstupu pro TV, automatické zapnutí a vypnutí TV, automatick˘

pohotovostní reÏim, preference reproduktorÛ

36

Volba vstupÛ a zapojení AV – vstupní a v˘stupní zásuvky pro pfiipojená zafiízení, HDMI setting   

37

TEXTOVÉ SLUÎBY

ANALOGOV¯ 

text – nastavení, obecné informace, reÏimy Auto. a SEZNAM 

39

ANALOGOV¯ 

text – ovládací tlaãítka 

40

¤E·ENÍ PROBLÉMÒ

Otázky a odpovûdi – otázky na nûkteré z nejãastûj‰ích dotazÛ, vãetnû manuálního jemného ladûní a systému barev 

41

ININFORMACE

Poznámky – pro va‰e vlastní záznamy

44

Informace – informace o signálech 

45

Specifikace a pfiíslu‰enství – technické informace o televizoru a dodávaná pfiíslu‰enství

46

p

g

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 245
  âesk˘ Obsah NASTAVENÍ Bezpeãnostní zásady – doporuãené a zakázané ãinnosti Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Dálkové ovládání – rychl˘ orientaãní návod Pfiipojení externích zafiízení – návod pro pfiipojení externích zafiízení k zadní ãásti televizoru Pfiipojení poãítaãe – pfiipojení
 • Страница 2 из 245
  âesk˘ Bezpeãnostní zásady Toto zafiízení bylo navrÏeno a vyrobeno tak, aby splÀovalo mezinárodní bezpeãnostní standardy, av‰ak jako v pfiípadû jakéhokoliv jiného elektrického zafiízení, i v tomto pfiípadû je nutno postupovat peãlivû, aby bylo moÏno obdrÏet nejlep‰í v˘sledky a zajistit bezpeãnostní
 • Страница 3 из 245
  âesk˘ Instalace a dÛleÏité informace ohlednû instalace Kde zafiízení instalovat Umístûte televizor mimo dosah pfiímého sluneãního svûtla a siln˘ch svûtel, pro pohodlné sledování se doporuãuje jemné nepfiímé osvûtlení. PouÏijte záclony nebo Ïaluzie pro zabránûní dopadu pfiím˘ch sluneãních paprskÛ na
 • Страница 4 из 245
  âesk˘ Dálkové ovládání Jednoduch˘ a rychl˘ orientaãní návod k va‰emu dálkovému ovládání. Pro volbu reÏimÛ Pro zapnutí / pohotovostní reÏim âíselná tlaãítka Pro zadání vstupu z externích zdrojÛ, analogové nebo digitální TV Pro návrat k pfiedchozímu programu Pro pfiepínání mezi ATV (analogov˘
 • Страница 5 из 245
  âesk˘ Pfiipojení externích zafiízení Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. ZÁSUVKY PRO VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) DRÎÁK KABELU *dekodér mÛÏe b˘t
 • Страница 6 из 245
  âesk˘ Pfiipojení poãítaãe Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. zadní ãást va‰eho televizoru Audio kabel pro pfiipojení PC k televizoru (není dodáván) Poãítaã
 • Страница 7 из 245
  Základní funkce pfiipojeného audio/video zafiízení je moÏno ovládat za pouÏití dálkového ovládání televizoru, jestliÏe bude pfiipojeno zafiízení kompatibilní se systémem REGZA-LINK. Zadní strana va‰eho televizoru Zesilovaã AV Pfiehrávací zafiízení HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT Pfiehrávací zafiízení HDMI OUT
 • Страница 8 из 245
  âesk˘ Ovládací prvky a zapojení vstupÛ Ke vstupním zásuvkám na boãní stranû televizoru je moÏno pfiipojit ‰iroké spektrum externích zafiízení. PfiestoÏe v‰echna potfiebná sefiízení a ovládací ãinnosti pro televizor jsou provádûny za pouÏití dálkového ovládání, tlaãítka na televizoru mohou b˘t pouÏita
 • Страница 9 из 245
  âesk˘ KdyÏ ladíte digitální televizor poprvé Pfied zapnutím televizoru uveìte vበdekodér a nahrávací zafiízení do Pohotovostního reÏimu, jsou-li tyto jednotky zapojeny. Pro nastavení televizoru pouÏijte tlaãítka na dálkovém ovládání, jak je popsáno na stranû 6. 1 Stisknûte tlaãítko , zobrazí se vám
 • Страница 10 из 245
  âesk˘ Digitální - automatické ladûní POZNÁMKA: S tím, jak budou vysílány nové sluÏby, bude tfieba pro jejich zobrazení provádût pfieladûní televizoru. Musíte televizoru umoÏnit, aby dokonãil vyhledávání. Automatické Ladûní KdyÏ bude vyhledávání dokonãeno, zobrazí obrazovka Auto tuning celkov˘ poãet
 • Страница 11 из 245
  POZNÁMKA: KdyÏ dojde k vypnutí televizoru, tak reÏim, kter˘ byl sledován v dobû vypnutí, bude automaticky vybrán, kdyÏ dojde znovu k zapnutí televizoru. 4 1 2 Pofiadí stanic je moÏno zmûnit tak, aby vyhovovalo osobním preferencím. Stisknûte MENU, zobrazí se vám SETUP MENU (menu nastavení). Stisknûte
 • Страница 12 из 245
  âesk˘ KdyÏ provádíte ladûní analogového reÏimu poprvé Funkce Quick Setup (rychlé nastavení) provede ladûní v‰ech analogov˘ch kanálÛ, jeÏ jsou aktuálnû k dispozici v dané oblasti. Pro uvedení televizoru do reÏimu ATV stisknûte tlaãítko A/D. 1 Zadejte reÏim ATV. Zobrazí se vám obrazovka Quick Setup.
 • Страница 13 из 245
  âesk˘ Analogov˘ - manuální ladûní Televizor je moÏno vyladit manuálnû za pouÏití funkce Ruãní ladûní. Tato funkce se pouÏívá napfiíklad tehdy, kdyÏ televizor není moÏno pfiipojit k nahrávacímu zafiízení/dekodéru pomocí vodiãe SCART nebo pro naladûní nûjaké stanice na jiném systému. PouÏijte z a x
 • Страница 14 из 245
  âesk˘ Analogov˘ - manuální ladûní pokraãování, Automatické ladûní 8 KdyÏ dojde k nalezení signálu va‰eho nahrávacího zafiízení, stisknûte stranu ovladaãe pro pfiechod na Stanice. Pomocí , , a strany ovladaãe zadejte poÏadované znaky, napfi. VCR. x PouÏití automatického ladûní fez x 1 Ruãní ladûní
 • Страница 15 из 245
  Pfieskoãení programu Tfiídûní pozic programÛ Abyste zabránili sledování urãit˘ch programÛ, je moÏno pfiíslu‰nou pozici programu pfieskoãit. Dálkové ovládání je nutno odstranit, neboÈ kanály budou stále je‰tû k dispozici za pouÏití ãíseln˘ch tlaãítek. Program je pak moÏno sledovat jako normální programy
 • Страница 16 из 245
  âesk˘ Obecné ovládací prvky, stereofonní a dvojjazyãná vysílání, zobrazení ãasu, zvukové ovládací prvky Zadání pozic programÛ Basy, v˘‰ky a vyrovnání Pro zadání pozice programu pouÏijte ãíslovaná tlaãítka na dálkovém ovládání. K ovládacím prvkÛm zvuku je moÏno získat pfiístup v digitálním a
 • Страница 17 из 245
  Hloubkov˘ reproduktor 3 Stisknûte stranu ovladaãe pro najetí na SRS 3D a za pouÏití nebo strany ovladaãe zvolte Zap nebo Vyp. Pro pouÏití externího hloubkového reproduktoru pfiipojte tento reproduktor ke spoji Woofer Out na zadní stranû televizoru. 4 Poté stisknûte stranu ovladaãe pro najetí na
 • Страница 18 из 245
  âesk˘ ·irokoúhlé zobrazování V závislosti na typu vysílání je moÏno programy sledovat v nûkolika formátech. Provádûjte opakované stisknutí pro v˘bûr mezi funkcemi Pfiesné skenování, PC, ·irokoúhl˘, Super live2, Cinema2, 4:3, tlaãítka Super live1, Cinema1, Titulky a 14:9. { SUPER LIVE1 Toto nastavení
 • Страница 19 из 245
  14:9 PouÏijte toto nastavení pfii sledování vysílání v zobrazovacím pomûru 14:9. ·IROKOÚHL¯ PouÏijte toto nastavení pfii sledování ‰irokoúhlého DVD, ‰irokoúhlé kazety nebo vysílání v zobrazovacím pomûru 16:9 (je-li k dispozici). KvÛli ‰irokému spektru ‰irokoúhl˘ch formátÛ (16:9, 14:9, 20:9, atd.) se
 • Страница 20 из 245
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu Vût‰ina ovládacích prvkÛ a funkcí obrazu je k dispozici v digitálním i analogovém reÏimu. Pro pfiístup k poÏadovan˘m menu, kdyÏ pracujete v digitálním reÏimu: stisknûte MENU a za pouÏití najeìte na TV setup, stisknûte OK, a poté za pouÏití nebo vyberte poÏadované menu.
 • Страница 21 из 245
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Preference obrazu MPEG NR - omezení ‰umu Tento televizor nabízí volbu personalizace stylu obrazu. Stisknûte pro zobrazení rÛzn˘ch dispoziãních stylÛ: KdyÏ budete sledovat DVD, mÛÏe komprese zpÛsobit, Ïe nûkterá slova nebo obrazové prvky budou mírnû zkresleny
 • Страница 22 из 245
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Aktivní ovládání osvûtlení pozadí Stabilizace filmu KdyÏ je aktivována funkce Aut. regulace podsvicení, systém bude automaticky optimalizovat hladiny osvûtlení pozadí pro tmavé scény. Funkce Stabilizace filmu umoÏÀuje sefiízení hladkosti pohybu. 1 V menu OBRAZ
 • Страница 23 из 245
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování Detailní nastavení barev 3D nastavení barev Odstín +2 Sytost +6 Jas +4 Zelená 0 0 0 Modrá 0 0 0 Îlutá 0 0 0 Purpurová 0 0 0 Azurová 0 0 âervená Pfii zadání funkce 3D nastavení barev je umoÏnûno pouÏívání funkce "Detailní nastavení barev" . 1 V menu OBRAZ
 • Страница 24 из 245
  âesk˘ Ovládací prvky obrazu pokraãování , Uzamãení panelu Automatick˘ formát (‰irokoúhl˘ obraz) Sefiízení boãního panelu KdyÏ bude tento televizor pfiijímat skuteãn˘ ‰irokoúhl˘ obraz a funkce Auto format je zapnutá, bude se automatick˘ obraz zobrazovat v ‰irokoúhlém formátu bez ohledu na pfiedchozí
 • Страница 25 из 245
  5 âasov˘ ovladaã programÛ - pouze digitální reÏim Stisknûte MENU a nebo volbu TIMER MENU. z KdyÏ zadáte v‰echny potfiebné detaily, stisknûte OK pro uloÏení parametrÛ ãasového ovladaãe. Auto-start VCR: JestliÏe je vበmediální pfiehrávaã Toshiba kompatibilní s AV spojením, nastavení této funkce na YES
 • Страница 26 из 245
  âesk˘ Digitální - informace na obrazovce a prÛvodce programy Pfii sledování televize v digitálním reÏimu vám obrazovkové informace a prÛvodce programy poskytnou pfiístup k programov˘m detailÛm pro v‰echny dostupné kanály. Informace 1 PrÛvodce Zvolte informace stisknutím i+ , zobrazí se vám informaãní
 • Страница 27 из 245
  âesk˘ Digitální nastavení - rodiãovská kontrola Abyste zabránili sledování nevhodn˘ch filmÛ a programÛ, je moÏno provést uzamãení kanálÛ a menu. K tûmto kanálÛm a menu pak bude moÏno získat pfiístup pouze pomocí bezpeãnostního kódu PIN, kdyÏ budete pracovat v digitálním reÏimu. Nastavení PIN 1
 • Страница 28 из 245
  âesk˘ Digitální nastavení – oblíbené programy, uzamãené programy, ‰ifrované programy V˘bûr oblíben˘ch programÛ Uzamãení programÛ Funkce Favourite Programmes (oblíbené programy) vytvofií seznam digitálních kanálÛ, které jsou nejvíce sledovány. Je moÏno vytvofiit ãtyfii seznamy, pfiiãemÏ se mÛÏe jednat o
 • Страница 29 из 245
  Jazyky zvukového v˘stupu Titulky Tato funkce umoÏÀuje sledovat nûjak˘ program nebo film s v˘bûrem jazyka zvukové stopy za pfiedpokladu, Ïe jsou aktuálnû vysílány. Tato funkce zobrazí titulky ve spodní ãásti obrazovky ve zvoleném jazyce, jsou-li vysílány. 1 V SETUP MENU (nastavení) stisknûte Local
 • Страница 30 из 245
  âesk˘ Digitální nastavení pokraãování – upgrade softwaru Verze Vyhledání nového softwaru Tuto funkci je moÏno pouÏít pro kontrolu verze softwaru, jeÏ je aktuálnû nainstalována. Je-li to preferováno, je moÏno upgrady softwaru vyhledávat manuálnû za pouÏití funkce Search for New Software. 1 Z FEATURE
 • Страница 31 из 245
  âesk˘ Nastavení PC – pozice obrazu, taktovací fáze, ãasová synchronizace, návrat na pÛvodní nastavení, PC media window Pozice obrazu âasová synchronizace Pfiipojte PC (jak je uvedeno v oddílu pro Pfiipojení Poãítaãe) a ujistûte se, Ïe je na televizní obrazovce zobrazován obraz. Nyní je moÏno sefiídit
 • Страница 32 из 245
  âesk˘ Ovládací prvky systému REGZA-LINK Tato funkce pouÏívá technologii CEC (Consumer Electronics Control) a umoÏÀuje ovládání zafiízení kompatibilních se systémem REGZA-LINK od firmy Toshiba z dálkového ovládání televizoru. Poznámka: Ne v‰echny v˘robky firmy Toshiba v souãasné dobû podporují systém
 • Страница 33 из 245
  Aktivací funkce UmoÏnit REGZA-LINK v menu nastavení REGZA-LINK je pak moÏno aktivovat jednotlivé funkce REGZA-LINK. REGZA-LINK hraní na jeden dotek Aktivace systému REGZA-LINK KdyÏ dojde k zapnutí pfiipojen˘ch zafiízení, zjistí systém REGZA-LINK automaticky pfiítomnost televizoru pfies volbu vstupÛ.
 • Страница 34 из 245
  âesk˘ Menu systému REGZA-LINK pokraãování Automatické pfiepnutí vstupu TV Automatick˘ pohotovostní reÏim Funkce Aut. pfiepinaã vstupÛ TV umoÏÀuje televizoru automaticky pfiepnout do odpovídajícího vstupu HDMI, kdyÏ nûjaké pfiipojené zafiízení HDMI zaãne pfiehrávat obraz nebo zvuk. Je-li aktivována funkce
 • Страница 35 из 245
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV Definice zásuvek pro VSTUP a V¯STUP tak, aby televizor rozpoznal pfiipojené zafiízení. Viz oddíl pro pfiipojení externích zafiízení uveden˘ v˘‰e (str. 7), kde je moÏno získat pfiehlednû uvedená doporuãení ohlednû pfiipojení k zadní stranû televizoru. Vût‰ina nahrávacích
 • Страница 36 из 245
  âesk˘ Volba vstupÛ a zapojení AV pokraãování JestliÏe budete postrádat zvuk, zadejte nûjaké alternativní nastavení. PC audio POZNÁMKA: HDMI1 podporuje digitální a analogov˘ zvuk, HDMI2 je pouze pro digitální zvuk. Aby bylo moÏno pfiijímat zvuk z pfiipojeného PC, zapojte audio kabel do zadní ãásti
 • Страница 37 из 245
  Tento televizor má pamûÈ na vícestránkové texty, jejichÏ nataÏení trvá nûkolik okamÏikÛ. Tato moÏnost nabízí dva reÏimy prohlíÏení textu - Auto. zobrazí Fastext, je-li k dispozici. Seznam uloÏí va‰e oblíbené stránky. Dílãí stránka, kterou právû prohlíÏíte, bude zdÛraznûna a s tím, jak bude
 • Страница 38 из 245
  âesk˘ Analogov˘ text pokraãování – ovládací tlaãítka NíÏe uveden˘ text slouÏí jako urãit˘ návod k funkcím textov˘ch tlaãítek dálkového ovládání. T Pro zobrazení obsahové/v˘chozí stránky: 8/9 Pro volbu stránky pfii zobrazování normálního obrazu: / , objeví se Zadejte ãíslo stránky, a poté stisknûte
 • Страница 39 из 245
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi NíÏe uveden˘ text obsahuje odpovûdi na nûkteré z nejãastûj‰ích otázek. Dal‰í informace najdete na www.toshiba.co.uk O O O O O O KdyÏ budete pouÏívat nûjak˘ externí zdroj, napfiíklad videokazetu o nedobré kvalitû, tak budete-li mít jen málo barvy na obrazovce ãi Ïádnou barvu,
 • Страница 40 из 245
  âesk˘ Otázky a Odpovûdi O O O O O O O O Proã se na obrazovce trvale zobrazuje nûjaká hlá‰ka? O O Co je moÏno udûlat, jestliÏe do‰lo k zapomenutí kódu PIN? O O OdstraÀte ji stisknutím i+ . Proã jsou na obrazovce vertikální pruhy, kdyÏ je televizor v reÏimu PC? PouÏijte fiídicí kód PIN 1276, poté
 • Страница 41 из 245
  O O Proã jsou viditelná ãtyfii ãísla barevného textu ale nikoliv Ïádn˘ text? O O Text byl vybrán pfii sledování nûjakého externího zdroje, tj. DVD nebo VCR. Na obrazovce se neobjeví Ïádn˘ text nebo se na ní mÛÏe objevit text uvádûjící, Ïe Ïádné informace nejsou k dispozici. Zadejte vysílací kanál a
 • Страница 42 из 245
  âesk˘ Poznámky Pro va‰e vlastní záznamy âi‰tûní obrazovky a skfiínû... Vypnûte napájení a k ãi‰tûní obrazovky a skfiínû pouÏívejte jemn˘ such˘ hadfiík. Doporuãujeme vám, abyste nepouÏívali Ïádná vlastní le‰tidla ãi rozpou‰tûdla na obrazovku nebo skfiíÀ, neboÈ to mÛÏe zpÛsobit po‰kození. Likvidace...
 • Страница 43 из 245
  âesk˘ Informace Pfied pfiipojením jakéhokoliv externího zafiízení vypnûte v‰echny síÈové napájecí spínaãe. Pokud není k dispozici Ïádn˘ spínaã, odstraÀte síÈovou zástrãku ze zásuvky ve stûnû. Pfiipojení poãítaãe Informace o signálu pro miniaturní subkonektor typu D s 15 v˘vody V˘vod ã. Název signálu
 • Страница 44 из 245
  âesk˘ Specifikace a pfiíslu‰enství Systémy/kanály analogového vysílání PAL-I UHF UK21-UK69 Systémy/kanály vysílání DVB-T Velká Británie UHF 21-68 Francie VHF UHF 05-10 (VHF 01-05) 21-69 VHF UHF 05-12 21-69 VHF UHF 05-12 21-69 ·v˘carsko VHF UHF 05-12 21-69 Itálie VHF UHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) 21-69
 • Страница 45 из 245
 • Страница 46 из 245
 • Страница 47 из 245
  Tartalomjegyzék FELÁLLÍTÁS Balesetvédelem – TeendŒk és tilalmak A készülék felállítása, fontos tudnivalók A távirányító – A kezelŒszervek rövid ismertetése KülsŒ készülék csatlakoztatása – útmutató külsŒ készülékeknek a tévékészülék hátlapjára történŒ csatlakoztatásához Számítógép csatlakoztatása –
 • Страница 48 из 245
  Balesetvédelem A készülék tervezése és gyártása a nemzetközi balesetvédelmi elŒírásoknak megfelelŒen történt, azonban csakúgy, mint minden más villamos berendezés esetében - kellŒ figyelmet kell fordítani a kezelésre, hogy a lehetŒ legjobb eredményt lehessen elérni, valamint hogy a biztonság is
 • Страница 49 из 245
  A készülék felállítása, fontos tudnivalók A felállítás helye A tévékészüléket közvetlen napsugárzástól és erŒs fénytŒl védett helyen kell felállítani; az élvezhetŒ tévénézéshez lágy, közvetett világítás alkalmazását ajánljuk. Ha a nap közvetlenül rásüt a képernyŒre, függönnyel vagy sötétítŒvel
 • Страница 50 из 245
  A távirányító A távirányító kezelŒszerveinek rövid ismertetése Üzemmód-választás BE/Készenlét Számgombok Bemenet választása külsŒ forráshoz, analóg vagy digitális TV Magyar Visszatérés az elŒzŒ programba ATV (analóg TV) és DTV (digitális TV) közötti átkapcsolás Programpozíciók és Teletext-oldalak
 • Страница 51 из 245
  KülsŒ készülék csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. COMPONENT VIDEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1)
 • Страница 52 из 245
  Számítógép csatlakoztatása MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. Magyar a tévékészülék hátlapja Audio kábel a PC tévékészülékre
 • Страница 53 из 245
  A REGZA-LINK csatlakoztatása Egy REGZA-LINK kompatibilitású készülék csatlakoztatása esetén a csatlakoztatott audio/video eszköz alapfunkciói a televízió távkapcsolójával vezérelhetŒk. lejátszó készülék AV erŒsítŒ HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT lejátszó készülék HDMI OUT MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy a
 • Страница 54 из 245
  KezelŒszervek és bemeneti csatlakozók Sokféle külsŒ készülék csatlakoztatható a készülék oldalán található bemeneti csatlakozókra. A televízió távirányítóval történŒ szükséges beállításainak elvégzése közben a tévékészüléken lévŒ gombok is használhatók bizonyos feladatokra. Zöld-LED-dióda - Aktív
 • Страница 55 из 245
  A Digitális tévékészülék elsŒ beprogramozása MielŒtt bekapcsolná a készüléket, ha a dekóder és a médiafelvevŒ csatlakoztatva van, akkor állítsa Œket Standby (készenlét) helyzetbe, és gyŒzŒdjön meg arról, hogy az antenna csatlakoztatva van-e. A készülék beállításához használja a távirányító gombjait
 • Страница 56 из 245
  Digitális automatikus programozás MEGJEGYZÉS: Amikor új csatorna kezdi el a mısorszórást, át kell programozni a tévékészüléket, hogy a mısort nézni lehessen. Meg kell várnia, amíg a készülék befejezi a keresést. Magyar Automatikus programozás Amikor a keresés befejezŒdött, a Auto tuning képernyŒn
 • Страница 57 из 245
  Digitális programrendezés, kézi programozás MEGJEGYZÉS: A tévékészülék kikapcsolásakor nézett üzemmód automatikusan visszaáll, amikor a készüléket újra bekapcsolja. 4 1 Az áthelyezés tárolásához nyomja meg a navigálótárcsa oldalát. Ezt a mıveletet ismételje meg ahányszor csak szükséges, majd nyomja
 • Страница 58 из 245
  Az Analóg üzemmód elsŒ beprogramozása A Quick Setup (Gyors beállítás) szolgáltatás behangolja az adott körzetben aktuálisan rendelkezésre álló összes analóg csatornát. A készülék az A/D gombbal kapcsolható ATV üzemmódba. 1 Jelölje ki az ATV üzemmódot. Ekkor megjelenik a Quick Setup (Gyors
 • Страница 59 из 245
  Analóg kézi programozás A tévékészülék kézzel is beprogramozható a Manuális hangolás menüben, ha például a tévékészüléket nem lehet SCART kábellel csatlakozni a médiafelvevŒre vagy a dekóderre, vagy ha egy másfajta rendszerben sugárzott adóállomást szeretne beprogramozni. A z vagy a x
 • Страница 60 из 245
  Analóg kézi programozás folytatás, Automatikus programozás 8 Amikor megtalálja a médiafelvevŒjének a jelét, a tárcsaoldallal lépkedjen a Csat. opcióra. A , , , tárcsaoldallal írja be a kívánt karaktereket, például VCR (videomagnó). x Az automatikus programozás használata fe zx 1 z Manuális hangolás
 • Страница 61 из 245
  Analóg programátugrás, programhely-rendezés Programhely átugrása A programhelyek rendezése Ha nem szeretne bizonyos mısorokat nézni, akkor a programhely átugorható. A távirányítót el kell távolítani, mivel a csatornák továbbra is rendelkezésre állnak a számgombok megnyomásával. A mısorokat ezután a
 • Страница 62 из 245
  Általános kezelŒszervek, sztereo, illetve kétnyelvı adás, idŒkijelzés, hangbeállítási lehetŒségek A programhely kiválasztása Mély hang, magas hang, balansz Programhely kiválasztásához használja a távirányító számgombjait. A hangbeállítási lehetŒségek hozzáférhetŒk mind digitális, mind analóg
 • Страница 63 из 245
  Hangbeállítási lehetŒségek folytatás, SRS WOW® hanghatások, két nyelv, stabil hang® Szuper mélynyomó 4 A tárcsaoldallal jelölje ki az FOCUS menüpontot, majd a vagy a tárcsaoldallal válasszon az Be vagy az Ki lehetŒség közül. 5 Jelölje ki a TruBass menüpontot, majd a vagy a tárcsaoldallal válassza
 • Страница 64 из 245
  Szélesvásznú üzemmód A sugárzott adás fajtájától függŒen a mısorok különféle formátumokban nézhetŒk. A gomb megnyomásával lehet választani a Pontos pásztázás, PC, Széles, Super live2, Mozi2, 4:3, Super live1, Mozi1, Felirat és 14:9 üzemmód közül. { SUPER LIVE1 Magyar Ebben a beállításban a rendszer
 • Страница 65 из 245
  Szélesvásznú üzemmód folytatás Ezt a beállítást 14:9 oldalarányú adáskor érdemes használni. 14:9 SZÉLES Magyar Ezt a beállítást olyankor érdemes használni, amikor szélesvásznú DVDt, szélesvásznú videoszalagot vagy 16:9 oldalarányú adást (ha van ilyen) néz. A többféle szélesvásznú formátum (16:9,
 • Страница 66 из 245
  Képbeállítási lehetŒségek A legtöbb képbeállítási lehetŒség hozzáférhetŒ mind digitális, mind analóg üzemmódban. Ha digitális tárcsaoldallal jelölje ki üzemmódban szeretne belépni a kívánt menübe, nyomja meg a MENU gombot, majd a vagy a tárcsaoldallal válassza ki a TV setup (TV beállítás)
 • Страница 67 из 245
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Képpreferenciák MPEG NR - Zajcsökkentés Ezzel a tévékészülékkel többféleképpen lehet személyre szabni a képstílust. A különféle rendelkezésre álló stílusok megtekintéséhez nyomja meg a gombot. A DVD-film nézésekor a tömörítés miatt esetleg bizonyos szavak vagy
 • Страница 68 из 245
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás A háttérvilágítás aktív szabályozása Filmstabilizálás Ha az Aktív háttérvil. vezérl. menüpont be van kapcsolva, sötét filmjelenet esetén a készülék automatikusan optimális szintre hozza a háttérvilágítást. A Film stabilizálás funkció segítségével beállítható a
 • Страница 69 из 245
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás Alap színbeállítás 3D színbeállítás Piros 0 0 0 0 0 0 0 0 Bíborvörös 0 0 0 Cián e 0 Kék A KÉP menüben a tárcsaoldallal válassza ki a 3D színbeállítás menüpontot. FényerŒ +4 Sárga 1 Telítettség +6 Zöld A 3D színbeállítás kiválasztásakor a "Alap színbeállítás"
 • Страница 70 из 245
  Képbeállítási lehetŒségek folytatás, ElŒlapzár Automatikus formátum (szélesvásznú) Oldalpanel-beállítás Amikor a tévékészülék valódi szélesvásznú képet vesz és az Auto. formátum Be helyzetben van, a kép automatikusan szélesvásznú formátumban jelenik meg, a tévékészülék elŒzŒ beállításától
 • Страница 71 из 245
  Az idŒkapcsolók 5 Programkapcsoló - csak digitális üzemmódban Auto-start VCR (Videomagnó automatikus indítása): Ha az Ön Toshiba gyártmányú médiafelvevŒje AV link kompatibilis, akkor, ha ezt a szolgáltatást YES-re (IGEN) állította, a készülék automatikusan indítja, illetve leállítja a felvételt.\
 • Страница 72 из 245
  KépernyŒn megjelenŒ információk és mısorkalauz digitális üzemmódban Digitális üzemmódban a képernyŒn megjelenŒ információk és mısorkalauz révén hozzá lehet férni az összes rendelkezésre álló csatorna mısoradataihoz. Információk Magyar 1 Mısorkalauz A i+ gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt
 • Страница 73 из 245
  Digitális beállítások - gyermekzár Amennyiben szeretné megakadályozni azt, hogy a gyermek valamely, számára nem megfelelŒ filmet vagy mısort nézzen, a csatornák és a menük reteszelhetŒk. Ezekhez utána már csak a biztonsági PIN-kóddal lehet hozzáférni digitális üzemmódban. A PIN-kód beállítása 1
 • Страница 74 из 245
  Digitális beállítások – kedvenc mısorok, reteszelt mısorok, kódolt mısorok Kedvenc mısor kiválasztása A Favourite Programmes (Kedvenc mısorok) azon digitális csatornák listáját alkotják, amelyeket a leggyakrabban néz. Négy listát lehet létrehozni, ezek lehetnek TV, Teletext és rádiócsatornák
 • Страница 75 из 245
  Digitális beállítások folytatás – audio nyelvek, audio kimenet, filmfeliratok, a TV alaphelyzet beállítása, közös csatlakozófelület Audio nyelvek Filmfeliratok Ezzel a szolgáltatással egy mısort vagy filmet úgy lehet nézni, hogy ki lehet választani a hangcsatorna nyelvét, feltéve, hogy sugározzák
 • Страница 76 из 245
  Digitális beállítások folytatás – szoftverfrissítés Verzió Ezzel a szolgáltatással lehet ellenŒrizni az aktuálisan telepített szoftver verziót. A szoftverfrissítés manuálisan is kereshetŒ a Search for New Software (Új szoftver keresése) menüponttal. A FEATURE MENU menüben a vagy a tárcsaoldallal
 • Страница 77 из 245
  PC beállítások – képhelyzet, óraszinkronizálás, mintavételi órajel, alaphelyzet beállítás, PC média-ablak Képhelyzet Mintavételi órajel Csatlakoztassa a számítógépet (lásd a "Számítógép csatlakoztatása" c. részt), és ellenŒrizze, hogy megjelenik-e kép a képernyŒn. Ezután a képhelyzet ízlés szerint
 • Страница 78 из 245
  REGZA-LINK kapcsolók Ez a funkció, amely a CEC (Consumer Electronics Control) technológiára épül, lehetŒvé teszi a Toshiba REGZA-LINK kompatibilitású készülékek mıködtetését a TV-készülék távkapcsolójáról. Megjegyzés: jelenleg nem minden Toshiba termék támogatja a REGZA-LINK-et. 2 Nyomja meg a
 • Страница 79 из 245
  REGZA-LINK kapcsolók folytatás, REGZA-LINK menük Az REGZA-LINK menük aktiválása révén a REGZA-LINK beállító menüben külön-külön aktiválhatók a különbözŒ REGZA-LINK funkciók. A REGZA-LINK engedélyezése A csatlakoztatott készülék bekapcsolásakor a REGZA-LINK a bemenet-kiválasztás révén automatikusan
 • Страница 80 из 245
  REGZA-LINK menük folytatás TV auto bemenet kapcsoló Auto készenléti üzemmód A TV auto bemenet kapcsoló segítségével a TV-készülék automatikusan a megfelelŒ HDMI bemenetre kapcsolható, amikor a csatlakoztatott HDMI készülék video vagy audio mısort kezd el lejátszani. Az Auto készenléti üzemmód
 • Страница 81 из 245
  Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás Az BEMENETI és az KIMENETI csatlakozók meghatározása oly módon, hogy a tévékészülék felismerje a csatlakoztatott készüléket. Az ajánlott hátlapi csatlakoztatások egyértelmıen leolvashatók a 7. oldalon lévŒ ábráról. A legtöbb dekóder és médiafelvevŒ jelet küld a
 • Страница 82 из 245
  Bemenetválasztás és AV csatlakoztatás folytatás Ha nincs hang, akkor válasszon egy másik beállítást. PC audio MEGJEGYZÉS: a HDMI1 mind a digitális, mind az analóg hangot támogatja, míg HDMI2 csak a digitális hangot. Ha hangot szeretne továbbítani a csatlakoztatott számítógéprŒl, dugja be az audio
 • Страница 83 из 245
  Analóg Teletext – telepítés, általános tudnivalók, Automatikus és LISTA üzemmód A tévékészülék többoldalas szövegtárral rendelkezik, amelynek betöltéséhez néhány másodpercre van szükség. Kétféle szövegnézési üzemmódot kínál - az Automatikus üzemmód megjeleníti a Fastext szolgáltatást, ha van ilyen,
 • Страница 84 из 245
  Analóg Teletext – kezelŒgombok A következŒkben a távirányító Teletext-gombjainak a funkciójára utaló útmutató található. T A tartalomjegyzék-, illetve a kezdŒoldal megjelenítése: 8/9 Teletext oldal kiválasztása normál tévénézés közben: / Adja meg az oldalszámot, majd nyomja meg a gombot; ekkor egy
 • Страница 85 из 245
  Kérdések és Válaszok Az alábbiakban a leggyakoribb kérdések és válaszok találhatók. További felvilágosításért keresse fel a www.toshiba.co.uk weboldalt. EllenŒrizze, hogy a helyes bemenet van-e kiválasztva, azaz S-VIDEO vagy AV (lásd 37 az "AV csatlakozások" oldalát). K V K V Miért van kép- és
 • Страница 86 из 245
  Kérdések és Válaszok Magyar K V K V Miért látható állandóan egy üzenet a képernyŒn? K V K V Távolítsa el a i+ gomb lenyomásával. Mi a teendŒ, ha elfelejtette a PIN-kódot? Miért vannak függŒleges csíkok a képernyŒn PC üzemmódban? Használja a 1276 tartalék PIN-kódot, majd változtassa meg a kódszámot
 • Страница 87 из 245
  Kérdések és Válaszok K V K V Mi az oka annak, hogy helytelenek a színek NTSC jelforrás lejátszása közben? K V Miért nincs analóg Teletext segédoldal? folytatás Mi az oka annak, hogy látható a négy színes Teletext-szám, de szöveg nem látható? Csatlakoztassa a jelforrást SCART kábelen keresztül, és
 • Страница 88 из 245
  Megjegyzés Magyar Saját feljegyzések számára A készülék képernyŒjének és dobozának tisztítása... Kapcsolja ki a hálózati feszültséget, tisztítsa meg a képernyŒt és a dobozt száraz, puha ruhadarabbal. Azt ajánljuk, hogy ne használjon semmilyen saját tisztítószert vagy oldószert a képernyŒhöz vagy a
 • Страница 89 из 245
  Információk MielŒtt bármilyen külsŒ készüléket csatlakoztatna, kapcsolja ki az összes hálózati kapcsolót. Amennyiben a készüléken nincs hálózati kapcsoló, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali csatlakozóaljzatból. Számítógép csatlakoztatása Jeltájékoztató a Mini D-sub 15 kivezetéses
 • Страница 90 из 245
  Mıszaki adatok és tartozékok Analóg mısorszóró rendszerek/csatornák PAL-I UHF UK21-UK69 Franciaország VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69 PAL-B/G Németország VHF 05-12 UHF 21-69 SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q Ausztria Magyar DVB-T mısorszóró rendszerek/csatornák Egyesült UHF 21-68 Királyság VHF
 • Страница 91 из 245
 • Страница 92 из 245
 • Страница 93 из 245
  ëÓ‰ÂʇÌË çÄëíêéâäÄ åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË – óÚÓ ÒΉÛÂÚ Ë Ì ÒΉÛÂÚ ‰Â·ڸ ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ – Í Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ëÓ‰ËÌÂÌËÂ
 • Страница 94 из 245
  åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ñ‡ÌÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ·˚ÎÓ ÒÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÓ Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Òӄ·ÒÌÓ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚Ï Òڇ̉‡Ú‡Ï ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÌÓ, Í‡Í Ë Ò Î˛·˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ë Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË.
 • Страница 95 из 245
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ íÇ Ë ‚‡Ê̇fl ËÌÙÓχˆËfl ɉ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ íÇ èÓÏÂÒÚËÚ¸ íÇ Ú‡Ï, „‰Â ̇ ÌÂ„Ó Ì ԇ‰‡ÂÚ ÔflÏÓÈ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ë ÒËθÌ˚È Ò‚ÂÚ ÓÚ Î‡ÏÔ. ÑÎfl Û‰Ó·ÒÚ‚‡ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ïfl„ÍÓ ÌÂÔflÏÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÚÓ˚ ËÎË Ê‡Î˛ÁË, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÎ̘Ì˚È Ò‚ÂÚ Ì ԇ‰‡Î ̇ ˝Í‡Ì. èӘ̇fl ÒÚflÊ͇ (͇Í
 • Страница 96 из 245
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl - Í‡ÚÍÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ÑÎfl ÂÊËχ ÇÍÎ./éÊˉ‡ÌË ñËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ‚‚Ó‰‡ ÓÚ ‚̯ÌËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ËÎË ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÑÎfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ATV
 • Страница 97 из 245
  ëÓ‰ËÌÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. äéåèéçÖçíçéÖ ÇàÑÖé (EXT3) SCART 2 (EXT2) äÄÅÖãúçÄü äéãéÑäÄ SCART 1 (EXT1) *‰ÂÍÓ‰ÂÓÏ Ú¸ ÏÓÊÂÚ ·˚ ËÍ
 • Страница 98 из 245
  ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. Á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÄÛ‰ËÓ-͇·Âθ ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl èä Ò íÇ (Ì ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl) äÓÏÔ¸˛ÚÂ 15-¯Ú˚¸Â‚ÓÈ ÒÓ‰ËÌËÚÂθ
 • Страница 99 из 245
  ëÓ‰ËÌÂÌË REGZA-LINK Ç ÒÎÛ˜‡Â ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓ„Ó Ò REGZA-LINK ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÙÛÌ͈ËflÏË ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ‡Û‰ËÓ/‚ˉÂÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸Òfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. Á‡‰Ìflfl ÒÚÓÓ̇ ÚÂ΂ËÁÓ‡ HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘Â ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË HDMI
 • Страница 100 из 245
  é„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‚‚Ó‰‡ ä „ÌÂÁ‰‡Ï ‚‚Ó‰‡ ̇ ·ÓÍÓ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ íÇ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸Òfl ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. íÓ„‰‡ Í‡Í ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ „ÛÎËÓ‚ÍË Ë ÍÓχ̉˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl íÇ ‚˚ÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ, ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
 • Страница 101 из 245
  èÂ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌË ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡ èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÔË‚ÂÒÚË ‰ÂÍÓ‰Â Ë Ï‰ËÈÌ˚È ÂÍÓ‰Â ‚ éÊˉ‡ÌËÂ, ÂÒÎË ÓÌË ÒÓ‰ËÌÂÌ˚, Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË ‡ÌÚÂÌÌ˚. ÑÎfl ̇ÒÚÓÈÍË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓÏ ÔÛθÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ. 6. 1 i ç‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ,
 • Страница 102 из 245
  ñËÙÓ‚‡fl ‡‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇ Òڇ̈ËÈ èêàåÖóÄçàÖ: èÓÒÍÓθÍÛ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ‚¢‡ÌË ÌÓ‚˚ı Òڇ̈ËÈ, ÔÓÚ·ÛÂÚÒfl ÔÂÂ̇ÒÚÓËÚ¸ ÚÂ΂ËÁÓ ‰Îfl Ëı ÔÓÒÏÓÚ‡. ëΉÛÂÚ ‰‡Ú¸ ÚÂ΂ËÁÓÛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ÔÓËÒÍ. Ä‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇ èÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓËÒ͇ ˝Í‡Ì Auto tuning (A‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇) ÔÓ͇ÊÂÚ Ó·˘Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ì‡È‰ÂÌÌ˚ı
 • Страница 103 из 245
  ñËÙÓ‚Ó ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ, ۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ èêàåÖóÄçàÖ: èË ‚˚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡ ÂÊËÏ ÔÓÒÏÓÚ‡ ̇ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ·Û‰ÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚·‡Ì ÔË ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂ΂ËÁÓ‡. 1 2 e èÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÎË ‰Îfl ÔÓıÓʉÂÌËfl ˜ÂÂÁ ÒÔËÒÓÍ Í ‚‡¯ÂÈ Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌÓÈ ÔÓÁˈËË. èË ˝ÚÓÏ ‰Û„Ë Òڇ̈ËË
 • Страница 104 из 245
  èÂ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌË ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÂÊËχ îÛÌ͈Ëfl Quick Setup (Å˚ÒÚ‡fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇) ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ‚ÒÂı ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ͇̇ÎÓ‚, ̇΢Ì˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓ ‚ÂÏfl ‚ „ËÓÌÂ. ÑÎfl Ô˂‰ÂÌËfl ÚÂ΂ËÁÓ‡ ‚ ÂÊËÏ ATV ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ A/D. 1 Ç˚·‡Ú¸ ÂÊËÏ ATV. èÓfl‚ËÚÒfl ˝Í‡Ì Quick Setup (Å˚ÒÚ‡fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇). êÛ˜Ìafl
 • Страница 105 из 245
  ȦÎÓ„Ó‚Ó„Ó ۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ íÂ΂ËÁÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̇ÒÚÓÂÌ ‚Û˜ÌÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇. ç‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË íÇ Ì ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í Ï‰ËÈÌÓÏÛ ÂÍÓ‰ÂÛ/‰ÂÍÓ‰ÂÛ ˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ËÎË ‰Îfl ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆË˛ ‚ ‰Û„ÓÈ ëËÒÚÂÏÂ. àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ z Ë x ‰Îfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÔÓÔÂÂÍ ˝Í‡Ì‡ Ë ‚˚·‡Ú¸
 • Страница 106 из 245
  ȦÎÓ„Ó‚Ó„Ó ۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, Ä‚ÚÓ̇ÒÚÓÈ͇ 8 äÓ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡È‰ÂÌ Ò˄̇Π‚‡¯Â„Ó Ï‰ËÈÌÓ„Ó ÂÍÓ‰Â‡, ̇ÊËχڸ ‰Îfl ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ëڇ̈Ëfl. ë ÔÓÏÓ˘¸˛ , , Ë ‚‚ÂÒÚË Ú·ÛÂÏ˚ ÒËÏ‚ÓÎ˚, ̇ÔËÏÂ VCR. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ĂÚÓ̇ÒÚÓÈÍË x fez x 1 êۘ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ z ëڇ̈Ëfl 0 D/K A CÓıaÌËÚ¸ MENU çaÁa‰ C 60
 • Страница 107 из 245
  Ä̇ÎÓ„Ó‚˚È ÔÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ, ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌË ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ èÓÔÛÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ìÔÓfl‰Ó˜ÂÌË ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓÁˈËfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÔÛ˘Â̇. ÑËÒڇ̈ËÓÌÌ˚È ÔÛÎ¸Ú ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Û‰‡ÎÂÌ, Ú.Í. ͇̇Î˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ˜ÂÂÁ ˆËÙÓ‚˚Â
 • Страница 108 из 245
  O·˘Ë Ó„‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÒÚÂÂÓ/‰‚ÛflÁ˚˜Ì˚ ÔÂ‰‡˜Ë, Ë̉Ë͇ÚÓ ‚ÂÏÂÌË, „ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ ŇÒ˚, ÇÂıÌËÂ Ë Å‡Î‡ÌÒ Ç˚·Ó ÔÓÁˈËÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÑÓÒÚÛÔ Í „ÛÎflÚÓ‡Ï Á‚Û͇ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ‚ ˆËÙÓ‚ÓÏ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏ ÂÊËχı, Í‡Í Ë ‰Îfl ·Óθ¯ËÌÒÚ‚‡ ÙÛÌ͈ËÈ íÇ. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÁˈËË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˆËÙÓ‚˚ ÍÌÓÔÍË Ì‡
 • Страница 109 из 245
  ê„ÛÎËӂ͇ Á‚Û͇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, SRS WOW ® Á‚ÛÍÓ‚˚ ˝ÙÙÂÍÚ˚, ‰Û·ÎflÊ, ÛÒÚÓȘ˂˚È Á‚ÛÍ® e 뇷‚ÛÙÂ 3 ç‡Ê‡Ú¸ ‰Îfl ‚˚҂˜˂‡ÌËfl SRS 3D Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÎË ‚˚·‡Ú¸ ÇÍÎ ËÎË Ç˚ÍÎ. ÑÎfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó Ò‡·‚ÛÙÂ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ Â„Ó Í ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl Ò‡·‚ÛÙÂ ̇ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ ÚÂ΂ËÁÓ‡. 4 á‡ÚÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ ̇ʇڸ ËÎË 5
 • Страница 110 из 245
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ‚¢‡ÌËfl, ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒχÚË‚‡Ú¸Òfl ‚ fl‰Â ‡ÁÌ˚ı ÙÓχÚÓ‚. ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÏÂÊ‰Û íÓ˜ÌÓ ËÁo·‡ÊÂÌËÂ, PC, òËÓÍËÈ ÁÍ‡Ì, èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ Super live2, äËÌÓ2, 4:3, Super live1, äËÌÓ1, ëÛ·ÚËÚ˚ Ë 14:9. { SUPER LIVE1 ùÚ‡ ̇ÒÚÓÈ͇ Û‚Â΢˂‡ÂÚ
 • Страница 111 из 245
  òËÓÍÓÙÓχÚÌ˚È ÔÓÒÏÓÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‡θÌÓ„Ó ‚¢‡ÌËfl 14:9. 14:9 òàêéäàâ áäêAH àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ÔË ÔÓÒÏÓÚ ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓ„Ó DVD, ¯ËÓÍÓ˝Í‡ÌÌÓÈ ‚ˉÂÓ͇ÒÒÂÚ˚ ËÎË ‚¢‡ÌËfl 16:9 (ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ ËÏÂÂÚ ÏÂÒÚÓ). Ç‚Ë‰Û ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËfl ¯ËÓÍËı ÙÓχÚÓ‚ (16:9,
 • Страница 112 из 245
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó „ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë ÙÛÌ͈ËÈ ËϲÚÒfl Í‡Í ‚ ˆËÙÓ‚ÓÏ, Ú‡Í Ë ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÏ ÂÊËχı. ÑÎfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÌÛÊÌ˚Ï ÏÂÌ˛ ‚ ˆËÙÓ‚ÓÏ ÂÊËÏÂ: ̇ʇڸ MENU Ë Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚˚·‡Ú¸ TV setup (ç‡ÒÚÓÈ͇ íÇ), ̇ʇڸ OK, Á‡ÚÂÏ ËÎË ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÌÛÊÌÓ„Ó ÏÂÌ˛. èêàåÖóÄçàÖ: îÛÌ͈ËË,
 • Страница 113 из 245
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË è‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl MPEG NR - òÛÏÓÔÓ‰‡‚ÎÂÌË èË ÔÓÒÏÓÚ DVD ÒʇÚË ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ËÒ͇ÊÂÌË ËÎË ÔËÍÒÂÎËÁ‡ˆË˛ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÓ‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. èËÏÂÌÂÌË ÙÛÌ͈ËË ìÏe̸¯eÌË ÔoÏeı MPEG ÒÌËʇÂÚ ˝ÚÓÚ ˝ÙÙÂÍÚ ÔÛÚÂÏ Ò„Î‡ÊË‚‡ÌËfl Í‡Â‚.
 • Страница 114 из 245
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ê„ÛÎËӂ͇ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ëÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËfl ÔÎÂÌÍË èË ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË AÍÚ. p„ÛÎ. ·ÏÔ˚ ÔÓ‰Ò‚. Ó̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÔÚËÏËÁËÛÂÚ ÛÓ‚ÌË ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ‰Îfl ÚÂÏÌ˚ı ÒˆÂÌ. îÛÌ͈Ëfl êÂÊËÏ îËÎ¸Ï ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ҄·ÊË‚‡ÌË ‰‚ËÊÂÌËfl. Ç ÏÂÌ˛ àáéÅêÄÜ Ì‡Ê‡Ú¸ p„ÛÎ. ·ÏÔ˚ ÔÓ‰Ò‚.
 • Страница 115 из 245
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË ê„ÛÎËӂ͇ ocÌÓ‚Ì˚x ˆ‚ÂÚo‚ 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚ‡Ï ä‡ÒÌ˚È Ç ÏÂÌ˛ àáéÅêÄÜ Ì‡Ê‡Ú¸ 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚÓÏ. 0 0 0 ëËÌËÈ 0 0 0 0 0 0 èÛpÔÛpÌ˚È 0 0 0 ÉÓÎÛ·ÓÈ e ‰Îfl ‚˚·Ó‡ üÍÓÒÚ¸ +4 ÜÂÎÚ˚È 1 ñ‚ÂÚȯc˚˘ +6 áÂÎÂÌ˚È Ç˚·Ó 3D ìÔpa‚ÎeÌËe ˆ‚ÂÚÓÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ê„ÛÎËӂ͇
 • Страница 116 из 245
  ê„ÛÎËӂ͇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, ÅÎoÍËӂ͇ Ô‡ÌÂÎË Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ÙÓÏ‡Ú (¯ËÓÍËÈ ÙÓχÚ) ê„ÛÎËӂ͇ ·ÓÍÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË îÛÌ͈Ëfl ÅÓÍÓ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÓÒ‚ÂÚÎflÂÚ ËÎË Á‡ÚÂÏÌflÂÚ ÔÓÎÓÒÛ Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ˝Í‡Ì‡ ÔË ÙÓχÚ 4:3 ËÎË 14:9. ùÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Û‰ÂÊË‚‡ÌË ÔÓÎÓÒ˚ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËË Ë ÏÓÊÂÚ Ú‡ÍÊÂ
 • Страница 117 из 245
  í‡ÈÏÂ˚ 5 èÓ„‡ÏÏÌ˚È Ú‡ÈÏÂ - ÚÓθÍÓ ˆËÙÓ‚ÓÈ Auto-start VCR: ÖÒÎË ‚‡¯ ωËÈÌ˚È ÂÍÓ‰Â Toœhiba ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ Ò AV-͇̇ÎÓÏ Ò‚flÁË, ̇ÒÚÓÈ͇ ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË Ì‡ YES (ÑÄ) ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡˜ÌÂÚ/ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡ÔËÒ¸. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ̇Ô‡‚ÎflÂÚ ÚÂ΂ËÁÓ ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È Í‡Ì‡Î ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl. é̇ ÏÓÊÂÚ
 • Страница 118 из 245
  ñËÙÓ‚‡fl ˝Í‡Ì̇fl ËÌÙÓχˆËfl Ë êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï èË ÔÓÒÏÓÚ ‚ ˆËÙÓ‚ÓÏ ÂÊËÏ ˝Í‡Ì̇fl ËÌÙÓχˆËfl Ë êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛Ú ‰ÓÒÚÛÔ Í ‰‡ÌÌ˚Ï ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï Ì‡ ‚ÒÂı Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ͇̇·ı. àÌÙÓχˆËfl 1 êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ç˚·‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ ̇ʇÚËÂÏ i+ , ÔÓfl‚ËÚÒfl ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚È
 • Страница 119 из 245
  ñËÙÓ‚˚ ̇ÒÚÓÈÍË - ÔÂ‚˘Ì˚ „ÛÎËÓ‚ÍË óÚÓ·˚ ÔÓϯ‡Ú¸ ÔÓÒÏÓÚÛ ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘Ëı ÙËθÏÓ‚ Ë ÔÓ„‡ÏÏ Í‡Ì‡Î˚ Ë ÏÂÌ˛ ÏÓ„ÛÚ Á‡ÔË‡Ú¸Òfl. ÑÓÒÚÛÔ Í ÌËÏ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÚÓ„‰‡ ÚÓθÍÓ ˜ÂÂÁ Á‡˘ËÚÌ˚È èàç-ÍÓ‰ ‚ ˆËÙÓ‚ÓÏ ÂÊËÏÂ. ç‡ÒÚÓÈ͇ èàç-ÍÓ‰‡ 1 êÂÊËÏ ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Á‡ÔË‡ÂÚ ‡Á΢Ì˚ ÏÂÌ˛, ˜ÚÓ·˚ Ì Ô˯ÎÓÒ¸
 • Страница 120 из 245
  ñËÙÓ‚˚ ̇ÒÚÓÈÍË - β·ËÏ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Á‡ÔÂÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Á‡ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ç˚·Ó β·ËÏ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ á‡ÔË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ Favourite Programmes (ã˛·ËÏ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚) ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÒÔËÒÓÍ ˆËÙÓ‚˚ı ͇̇ÎÓ‚, ÔÓÒχÚË‚‡ÂÏ˚ı ·Óθ¯Â ‚Ò„Ó. åÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÓÁ‰‡Ì˚ ˜ÂÚ˚ ÒÔËÒ͇ Í‡Í ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËfl ͇̇ÎÓ‚ íÇ, ÚÂÍÒÚ‡ Ë
 • Страница 121 из 245
  ñËÙÓ‚˚ ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË – flÁ˚ÍË ‡Û‰ËÓ, ‚˚‚Ó‰ ‡Û‰ËÓ, ÒÛ·ÚËÚ˚, ÓÚÏÂ̇ ̇ÒÚÓÂÍ íÇ, Ó·˘ËÈ ËÌÚÂÙÂÈÒ üÁ˚ÍË ‡Û‰ËÓ ëÛ·ÚËÚ˚ ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·Ë‡Ú¸ flÁ˚Í Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ÔÓÒχÚË‚‡ÂÏÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÙËθχ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË Ëı ‚¢‡ÌËfl ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚˚‰‡˜Û ÒÛ·ÚËÚÓ‚
 • Страница 122 из 245
  ñËÙÓ‚˚ ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË – Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÇÂÒËfl èÓËÒÍ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ„. Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ‚ÂÒËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl. èË Ê·ÌËË ÔÓËÒÍ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ÔÓ„. Ó·ÂÒÔ. ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚Û˜ÌÛ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË Search for
 • Страница 123 из 245
  ç‡ÒÚÓÈÍË èä - ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ù‡Á‡ ˜‡ÒÓ‚, ˜‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚, Ò·ÓÒ, ωËÈÌÓ ÓÍÌÓ èä èÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ó‡ÒÚÓÚ‡ ˜‡ÒÓ‚ èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ èä (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ ‡Á‰ÂΠ"ëÓ‰ËÌÂÌË èä") Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓfl‚ÎÂÌËË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ̇ ˝Í‡Ì íÇ. íÂÔÂ¸ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Òӄ·ÒÌÓ
 • Страница 124 из 245
  ë‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl REGZA-LINK ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÚÂıÌÓÎӄ˲ CEC (Consumer Electronics Control) Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Ï Ò REGZA-LINK Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Toœhiba Ò ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. èËϘ‡ÌËÂ: ç‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ Ì ‚Ò ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Toœhiba ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú REGZA-LINK. e 2 ç‡ÊËχڸ ‰Îfl
 • Страница 125 из 245
  ë‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl REGZA-LINK ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ, åÂÌ˛ REGZA-LINK èÛÚÂÏ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡ÌËfl ÓÔˆËË ÇÍÎ. REGZA-LINK ‚ ÏÂÌ˛ ̇ÒÚÓÂÍ REGZA-LINK ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡ÚÂÏ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ì˚ ÓÚ‰ÂθÌ˚ ÙÛÌ͈ËË REGZA-LINK. èêàåÖóÄçàÖ: èË ‚Íβ˜ÂÌËË ìÒËÎËÚÂÎfl AV, ËÁÏÂÌÂÌËË Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ ‚‚Ó‰‡ ËÎË „ÛÎËÓ‚Í „ÓÏÍÓÒÚË Á‚ÛÍ ·Û‰ÂÚ
 • Страница 126 из 245
  åÂÌ˛ REGZA-LINK ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË Ç˚Íβ˜‡ÚÂθ ‡‚ÚÓ-‚‚Ó‰‡ íÇ Ä‚ÚÓ-ÂÊËÏ éÊˉ‡ÌË ç‡ÒÚÓÈ͇ A‚ÚÓ‚˚·Ó ‚ıÓ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÚÂ΂ËÁÓÛ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜ËÚ¸Òfl ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚‚Ó‰ HDMI, ÍÓ„‰‡ ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó HDMI ̇˜ÌÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸ ‚ˉÂÓ ËÎË ‡Û‰ËÓ. èË ‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍÂ Ü‰Û˘ËÈ ÂÊËÏ ÚÂ΂ËÁÓ
 • Страница 127 из 245
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV éÔ‰ÂÎÂÌË „ÌÂÁ‰ ÇÇéÑ Ë ÇõÇéÑ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ íÇ ÛÁ̇‚‡Î ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÂÏÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ. àÁÓ·‡ÊÂÌË ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚ı ÒÓ‰ËÌÂÌËÈ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ - ÒÏ. ÒÚ. 7. ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó Ï‰ËÈÌ˚ı ÂÍÓ‰ÂÓ‚ Ë ‰ÂÍÓ‰ÂÓ‚ ̇Ô‡‚Îfl˛Ú Ò˄̇Π˜ÂÂÁ ‚˚‚Ó‰ ¡CART ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl íÇ Ò Ô‡‚ËθÌ˚Ï
 • Страница 128 из 245
  Ç˚·Ó ‚‚Ó‰‡ Ë ëÓ‰ËÌÂÌËfl AV ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‚Û͇ ‚˚·‡Ú¸ ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚ÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ. èä ‡Û‰ËÓ èêàåÖóÄçàÖ: HDMI1 ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ˆËÙÓ‚ÓÈ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚È Á‚ÛÍ, HDMI2 - ÚÓθÍÓ ˆËÙÓ‚ÓÈ Á‚ÛÍ. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔËÌËχڸ Á‚ÛÍ ÓÚ ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó èä, ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ ‚ „ÌÂÁ‰Ó ̇ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ íÇ
 • Страница 129 из 245
  Ä̇ÎÓ„Ó‚˚È ÚÂÍÒÚ – ̇ÒÚÓÈ͇, Ó·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl, ÂÊËÏ˚ Ä‚ÚÓ Ë ëèàëéä ùÚÓÚ ÚÂ΂ËÁÓ ËÏÂÂÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡Ì˘ÌÛ˛ ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ Ô‡ÏflÚ¸, ̇ Á‡„ÛÁÍÛ ÍÓÚÓÓÈ ÛıÓ‰ËÚ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÍÛ̉. éÌ Ô‰·„‡ÂÚ ‰‚‡ êÂÊËχ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÚÂÍÒÚ‡ - Ä‚ÚÓ ‚˚‰‡ÂÚ ùÍÒÔÂÒÒ-ÚÂÍÒÚ, ÂÒÎË ÓÌ ËÏÂÂÚÒfl; ëèàëéä ÒÓı‡ÌflÂÚ ‚‡¯Ë ˜ÂÚ˚ β·ËÏ˚Â
 • Страница 130 из 245
  Ä̇ÎÓ„Ó‚˚È ÚÂÍÒÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌË – ÍÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl çËÊ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÌ͈ËflÏ ÍÌÓÔÓÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂÍÒÚÓÏ. ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÒÚ‡Ìˈ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÑÎfl ‰ËÒÔÎÂfl Û͇Á‡ÚÂÎfl/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ìˈ˚: T 8/9 ÔÓÒÏÓÚ‡ ÌÓχθÌÓ„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl: T ç‡Ê‡Ú¸ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Û͇Á‡ÚÂβ/̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ. óÚÓ
 • Страница 131 из 245
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ çËÊ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ÓÚ‚ÂÚ˚ (é) ̇ ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ Ò‡Ï˚ı Ó·˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ (Ç). ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ̇ Ò‡ÈÚ www.toœhiba.co.uk Ç O èÓ˜ÂÏÛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‚ÛÍ ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ? Ç O àÁÓ·‡ÊÂÌË ËÏÂÂÚÒfl, ÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ˆ‚ÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÎË Â„Ó Ï‡ÎÓ? Ç O Ç èÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ
 • Страница 132 из 245
  êÛÒÒÍËÈ ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O 쉇ÎËÚ¸ Â„Ó Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡ i+ . Ç èÓ˜ÂÏÛ Ì‡ ˝Í‡Ì ËϲÚÒfl ‚ÂÚË͇θÌ˚ ÔÓÎÓÒ˚ ‚ ÂÊËÏ èä? àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ èàç-ÍÓ‰ 1276, Á‡ÚÂÏ ËÁÏÂÌËÚ¸ Â„Ó Ì‡ ‚‡¯ ‚˚·‡ÌÌ˚È ÌÓÏÂ. é·ÂÒÔ˜ËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÌËÍÚÓ ‰Û„ÓÈ Ì ÒÏÓ„ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ èàç-ÍÓ‰, Û‰‡ÎË‚
 • Страница 133 из 245
  ÇÓÔÓÒ˚ Ë éÚ‚ÂÚ˚ Ç O èÓ˜ÂÏÛ ÌÂÚ ÔÓ‰ÒÚ‡Ìˈ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÚÂÍÒÚ‡? Ç O èÓ˜ÂÏÛ ‚ˉÌ˚ ˜ÂÚ˚ ˆ‚ÂÚÓ‚˚ ÌÓÏÂ‡ ÚÂÍÒÚ‡, ÌÓ Ì ÚÂÍÒÚ? Ç O X íÂÍÒÚ ·˚Î ‚˚·‡Ì ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, Ú.Â. DVD ËÎË VCR. íÂÍÒÚ Ì‡ ˝Í‡Ì Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ËÎË ÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ÓÍÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó· ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ËÌÙÓχˆËË.
 • Страница 134 из 245
  èËϘ‡ÌËfl êÛÒÒÍËÈ ÑÎfl Á‡ÔËÒË ‚‡¯ÂÈ ËÌÙÓχˆËË é˜ËÒÚ͇ ˝Í‡Ì‡ Ë ÍÓÔÛÒ‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡… Ç˚Íβ˜ËÚ¸ ÔËÚ‡ÌËÂ, Ó˜ËÒÚËÚ¸ ˝Í‡Ì Ë ÍÓÔÛÒ Ïfl„ÍÓÈ ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍË ÔÓÎËÓÎË ËÎË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ˝Í‡Ì‡ ËÎË ÍÓÔÛÒ‡, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ. ìÚËÎËÁ‡ˆËfl…
 • Страница 135 из 245
  àÌÙÓχˆËfl èÂ‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ Î˛·Ó„Ó ‚̯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚Ò ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl. èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ËÁ‚Θ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË. ëÓ‰ËÌÂÌË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ àÌÙÓχˆËfl Ò˄̇ÎÓ‚ ‰Îfl 15-¯Ú˚¸Â‚Ó„Ó ÒÓ‰ËÌËÚÂÎfl Mini D-œub òÚ˚¸ ‹. ç‡Á‚‡ÌË Ò˄̇· òÚ˚¸ ‹.
 • Страница 136 из 245
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl DVB-T ëËÒÚÂÏ˚/ä‡Ì‡Î˚ ‚¢‡ÌËfl ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl UHF 21-68 î‡ÌˆËfl VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69 ÉÂχÌËfl VHF 05-12 UHF 21-69 Ä‚ÒÚËfl VHF 05-12 UHF 21-69 ò‚ÂȈ‡Ëfl ëËÒÚÂÏ˚/ä‡Ì‡Î˚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ‚¢‡ÌËfl PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
 • Страница 137 из 245
 • Страница 138 из 245
 • Страница 139 из 245
  ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ – ªÂÚÈο Ú¤ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΔÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ – Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ – Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ –
 • Страница 140 из 245
  ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ› Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÚÔ˜ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
 • Страница 141 из 245
  ∂ÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÃÒÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¿ÌÂÛÔ ËÏÈ·Îfi ʈ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÊÒÙ·, ÁÈ· ¿ÓÂÙË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ··Ïfi˜, ¤ÌÌÂÛÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ‹ ÛÙfiÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÙÒÛË ¿ÌÂÛÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
 • Страница 142 из 245
  ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈfi Û·˜ Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ/·Ó·ÌÔÓ‹ ∞ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· °È· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ›ÛÔ‰Ô ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜, ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ‹ „ËÊȷ΋ TV °È· ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÌÂٷ͇ ATV (·Ó·ÏÔÁÈ΋
 • Страница 143 из 245
  ™‡Ó‰ÂÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™À¡π™Δø™∂™ ™∏ª∞Δ√™ μπ¡Δ∂√ (∂•øΔ. 3) SCART 2 (∂•øΔ. 2) À¶√¢√Ã∏ ™À°∫ƒ∞Δ∏™∏™ ∫∞§ø¢πø¡ SCART 1 (∂•øΔ.
 • Страница 144 из 245
  ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ΔÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ∫·ÏÒ‰ÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË PC Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË (‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È)
 • Страница 145 из 245
  ™‡Ó‰ÂÛË REGZA-LINK ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì REGZA-LINK, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹¯Ô˘/‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜ AV HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT
 • Страница 146 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÈÛfi‰ˆÓ À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¢Ú›·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ Ï·˚Ófi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂ÓÒ fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ
 • Страница 147 из 245
  ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Î·È ÙË Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË AÓ·ÌÔÓ‹, Â¿Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÎÂÚ·›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
 • Страница 148 из 245
  ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ „ËÊÈ·Îfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ™∏ª∂πø™∏: ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ó¤Ô˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÒÛÙ ӷ ÙȘ ÚÔ‚¿ÏÂÙÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË. A˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ŸÙ·Ó Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÛÙËÓ ÔıfiÓË AÀTOMATO™ ™YNTONI™MO™ ı·
 • Страница 149 из 245
  ∫·Ù·ÓÔÌ‹ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ™∏ª∂πø™∏: ŸÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ, Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ı· ·ÔıË΢ٛ Î·È ı· ÂÈϯı› ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÂÎ Ó¤Ô˘. 4 ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ 1 2 ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ
 • Страница 150 из 245
  ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ª¤Ûˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °Ú‹ÁÔÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ATV ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ A/D. 1 ∂ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ATV. £·
 • Страница 151 из 245
  AÓ·ÏÔÁÈÎfi ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ √ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ XÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Û ̛· Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ/ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Ì ηÏÒ‰ÈÔ Ù‡Ô˘ SCART ‹ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜
 • Страница 152 из 245
  AÓ·ÏÔÁÈÎfi ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ 8 ªfiÏȘ ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ™Ù·ıÌfi˜. ªÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· , , Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, .¯. VCR. ÃÚ‹ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
 • Страница 153 из 245
  ¶·Ú¿ÏË„Ë ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ηٷÓÔÌ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Ï‹ÊıËÎ·Ó Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· P P Î·È P Q ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù¤˜ Ì ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏË„Ë
 • Страница 154 из 245
  °ÂÓÈο ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈΤ˜/ ‰›ÁψÛÛ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ, ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÒÚ·˜, ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ ∂ÈÏÔÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ª¿Û·, ¶Ú›Ì· Î·È πÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ̛· ı¤ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ·ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÛÙÔȯ›·
 • Страница 155 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹¯Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˯ËÙÈο Âʤ SRS WOW ®, ‰ÈÁψÛÛ›·, ™Ù·ıÂÚfi˜ ‹¯Ô˜® 3 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË SRS 3D Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Ï‹ÎÙÚ· ‹ ÂÈϤÍÙ AÓÔȯÙfi˜ ‹ KÏÂÈÛÙfi˜. 4 ÀÂÚ‚·ı˘ÊˆÓÈÎfi ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË FOCUS
 • Страница 156 из 245
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È, Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜. ¶È¤ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ AÎÚÈ‚‹˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘, PC, E˘Ú›·, Super live2, Cinema2, 4:3, Super live1, Cinema1, ÀfiÙÈÙÏÔ˜ ηÈ
 • Страница 157 из 245
  ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ¢Ú›· ÔıfiÓË Û˘Ó¤¯ÂÈ· 14:9 ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 14:9. E˘Ú›· ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË, fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù DVD ¢Ú›·˜ ÔıfiÓ˘, Ù·ÈÓ›· ‚›ÓÙÂÔ Â˘Ú›·˜ ÔıfiÓ˘ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 16:9 (fiÙ·Ó ‰È·Ù›ıÂÙ·È).
 • Страница 158 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û „ËÊȷ΋ fiˆ˜ Î·È Û ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÌÂÓÔ‡ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û „ËÊȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ȤÛÙ MENU ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË TV setup,
 • Страница 159 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ MPEG NR - ªÂ›ˆÛË ıÔÚ‡‚Ô˘ ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÂÈÎfiÓ·˜. ¶È¤ÛÙ ÚÔ‚¿ÏÂÙ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÈÏ: ŸÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¤Ó· DVD, Ë Û˘Ì›ÂÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú·ÌfiÚʈÛË ‹ pixelation
 • Страница 160 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∂ÓÂÚÁfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô›ÛıÈÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù·ÈÓ›·˜ ŸÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· EÓÂÚÁ/ÛË ¶›Ûˆ ºˆÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ô›ÛıÈÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛÎËÓ¤˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù·ÈÓ›·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
 • Страница 161 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· B·ÛÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË XÚÒÌ·ÙÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ 1 0 0 0 0 0 0 ∫›ÙÚÈÓÔ 0 0 0 ª·Ù˙¤ÓÙ· 0 0 0 °·Ï¿˙ÈÔ e ºˆÙÂÈÓ/Ù· +4 ªÏ ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ EIKONA, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 3D ¢È·¯Â›ÚÈÛË XÚÒÌ·ÙÔ˜. ∫ÔÚÂÛÌfi˜ +6 ¶Ú¿ÛÈÓÔ ŸÙ·Ó ÂÈϤÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
 • Страница 162 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· , ÎÏ›‰ˆÌ· ›Ó·Î· ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÌÔÚÊ‹ (∂˘Ú›· ÔıfiÓË) ƒ‡ıÌÈÛË Ï·Á›ˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ŸÙ·Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎfiÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢Ú›·˜ ÔıfiÓ˘ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· A˘ÙfiÌ·ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË AÓÔȯÙfi˜, ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ÌÔÚÊ‹ ¢Ú›·˜ ÔıfiÓ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ
 • Страница 163 из 245
  ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ 5 ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ – „ËÊȷ΋ ÌfiÓÔ A˘ÙfiÌ·ÙË ¤Ó·ÚÍË VCR: ∂¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Ù˘ Toshiba Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ۇӉÂÛË AV, Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ¡·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ›/‰È·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·˘ÙfiÌ·Ù·. {>ª¤Ûˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ηıÔÚ›ÛÂÙÂ
 • Страница 164 из 245
  æËÊȷΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘ Î·È √‰ËÁfi˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1 √‰ËÁfi˜ ∂ÈϤÍÙ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜
 • Страница 165 из 245
  æËÊȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ – ÁÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ °È· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÏÂȉÒÛÂÙ ٷ ηӿÏÈ· Î·È Ù· ÌÂÓÔ‡. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Έ‰ÈÎÔ‡ PIN ·ÛÊ·Ï›·˜ Û „ËÊȷ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ PIN 1 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶È¤ÛÙ MENU Î·È ÁÈ· Ó·
 • Страница 166 из 245
  æËÊȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ – ·Á·Ë̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÎÏÂȉˆÌ¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊË̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂ÈÏÔÁ‹ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫Ï›‰ˆÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ª¤Ûˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ AÁ·Ë̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ̛· Ï›ÛÙ· Ì ٷ „ËÊȷο ηӿÏÈ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÈÔ Û˘¯Ó¿. ªÔÚ›Ù ӷ
 • Страница 167 из 245
  æËÊȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· – ÁÏÒÛÛ˜ ‹¯Ô˘, ¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘, ˘fiÙÈÙÏÔÈ, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÎÔÈÓ‹ ‰ÈÂ·Ê‹ °ÏÒÛÛ˜ ‹¯Ô˘ ÀfiÙÈÙÏÔÈ ª¤Ûˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ Ì›· Ù·ÈÓ›· ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Â› ÙÔ˘
 • Страница 168 из 245
  æËÊȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· – ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ŒÎ‰ÔÛË ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. 1 ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ∂¿Ó ÂÈı˘Ì›ÙÂ, ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›
 • Страница 169 из 245
  ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ PC – ı¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜, Ê¿ÛË ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, ¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Â·Ó·ÊÔÚ¿, ·Ú¿ı˘ÚÔ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ PC £¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ ÃÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ PC (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· "™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹") Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÈÎfiÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÔÚ›
 • Страница 170 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ REGZA-LINK ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¯ÓÔÏÔÁ›· CEC (Consumer Electronics Control) Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û˘Ì‚·ÙÔ‡ Ì ÙÔ REGZA-LINK Ù˘ Toshiba, ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ™ËÌ›ˆÛË: ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÙÔ REGZA-LINK ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·
 • Страница 171 из 245
  ™ÙÔȯ›· ÂϤÁ¯Ô˘ REGZA-LINK Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ªÂÓÔ‡ REGZA-LINK ∂ÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· EvÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ REGZA-LINK ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ REGZA-LINK, ÌÔÚ›Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ REGZA-LINK. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ REGZA-LINK Ì ¤Ó· ¿ÁÁÈÁÌ· ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË REGZA-LINK ŸÙ·Ó ÙÔ
 • Страница 172 из 245
  ªÂÓÔ‡ REGZA-LINK Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ TV ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·ÌÔÓ‹ ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¢È·Î. A˘Ù. EÈÛ TËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Â›ÛÔ‰Ô HDMI fiÙ·Ó Ë Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹ HDMI Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ‹¯Ô˘. ŸÙ·Ó Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· A˘ÙfiÌ·ÙË ·v·ÌÔÓ‹ ›ӷÈ
 • Страница 173 из 245
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ ∂π™√¢ø¡ Î·È ∂•√¢ø¡ ÒÛÙÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Û˘Û΢¤˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 7 ÁÈ· Ì›· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ¤˜
 • Страница 174 из 245
  ∂ÈÏÔÁ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ AV Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜, ÂÈϤÍÙ ̛· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ◊¯Ô˜ PC ™∏ª∂πø™∏: ΔÔ HDMI1 ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ „ËÊÈ·Îfi Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ‹¯Ô, ÙÔ HDMI2 ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ „ËÊÈ·Îfi ‹¯Ô ÌfiÓÔ. °È· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ‹¯Ô ·fi ¤Ó· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ PC, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ›Ûˆ
 • Страница 175 из 245
  AÓ·ÏÔÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ – Ú‡ıÌÈÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Auto Î·È LIST ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÓ‹ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ë ÊfiÚÙˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÚΛ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ – ̤ۈ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ A˘ÙfiÌ·ÙÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Fastext, ¿Ó
 • Страница 176 из 245
  AÓ·ÏÔÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ· – Ï‹ÎÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. T °È· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÂÏ›‰·˜ ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋˜ ÛÂÏ›‰·˜: °È· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÓÒ 8/9 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ·: T ¶È¤ÛÙ ÁÈ· ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ¢ÚÂÙËÚ›Ô˘/ ·Ú¯È΋
 • Страница 177 из 245
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.toshiba.co.uk E A μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È fiϘ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. E A
 • Страница 178 из 245
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ E A E A E A E A °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔӛ̈˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÔıfiÓË; E A EÏÏËÓÈο E A E A °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ıÂÙ˜ ψڛ‰Â˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· PC; ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Έ‰ÈÎfi PIN 1276, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜
 • Страница 179 из 245
  ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ E A °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘; E A °È·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤Á¯ÚˆÌÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ ΛÌÂÓÔ; ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ËÁ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù‡Ô˘ SCART Î·È ı¤Û·Ù Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂ÈϤÍÙ XÂÈÚÔΛÓËÙË Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ƒÀ£ªπ™∏. X
 • Страница 180 из 245
  ™ËÌÂÈÒÛÂȘ EÏÏËÓÈο °È· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Û·˜ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÔıfiÓ˘ Î·È ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜... ¢È·Îfi„Ù ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·, ηı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ̷ϷÎfi, ÛÙÂÁÓfi ‡Ê·ÛÌ·. ¢ÂÓ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË ¯Ú‹ÛË È‰ÈfiÎÙËÙˆÓ ÛÙÈÏ‚ˆÙÈÎÒÓ ‹ ‰È·Ï˘ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÔıfiÓ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
 • Страница 181 из 245
  ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘¯fiÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÎÏ›ÛÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙ˜ ·ÚÈ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ ÂÈÙÔ›¯È· ˘Ô‰Ô¯‹ (Ú›˙·). ™‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· 15 ·Î›‰ˆÓ Ù‡Ô˘ Mini D-sub ∞Ú. ·Î›‰·˜ √ÓÔÌ·Û›· Û‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú.
 • Страница 182 из 245
  ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·/ηӿÏÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ DVB-T ∏μ UHF 21-68 °·ÏÏ›· VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69 °ÂÚÌ·Ó›· VHF 05-12 UHF 21-69 ∞˘ÛÙÚ›· VHF 05-12 UHF 21-69 ∞Ó·ÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·/ηӿÏÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ PAL-I UHF UK21-UK69 PAL-B/G UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 ™ÙÂÚÔʈÓÈÎfi ª¤ÁÂıÔ˜ ÔÚ·Ù‹˜
 • Страница 183 из 245
 • Страница 184 из 245
 • Страница 185 из 245
  ‹çindekiler KURULUM Güvenlik önlemleri – Bilmeniz gereken baz› yap›lmas› ve yap›lmamas› gerekenler Kurulum ve önemli bilgiler Uzaktan kumanda – özet k›lavuz Harici ekipmanlar›n ba¤lanmas› – televizyonun arkas›na harici ekipmanlar› ba¤lamak için k›lavuz Bir bilgisayar›n ba¤lanmas› – televizyonun
 • Страница 186 из 245
  Güvenlik Önlemleri Ekipman uluslararas› güvenlik standartlar›na uygun olarak tasarlanm›fl ve üretilmifltir. Ancak, en iyi sonucu elde etmek ve güvenlikten emin olmak için, her ekipmanda oldu¤u gibi, özen gösterilmelidir. Lütfen kendi güvenli¤iniz için afla¤›daki noktalar› okuyunuz. Afla¤›daki noktalar
 • Страница 187 из 245
  Kurulum ve önemli bilgiler Nereye Kurulum Yap›lmal› Televizyonu, do¤rudan günefl ›fl›n› veya kuvvetli ›fl›k almayan bir yere koyunuz. Rahat seyredilebilmesi için yumuflak ›fl›k ve do¤rudan gelmeyen ›fl›k önerilir. Ekrana do¤rudan günefl ›fl›nlar›n›n düflmesini önlemek için perde veya günefllik kullan›n.
 • Страница 188 из 245
  Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda için basit ve özet aç›klama. Mod seçmek için Aç›k/Bekleme modu için Numara dü¤meleri Harici kaynaklardan girdi seçmek için analog ya da dijital TV Bir önceki programa geri dönmek için ATV (analog televizyon) ile DTV (dijital televizyon) aras›nda de¤ifltirmek için
 • Страница 189 из 245
  Harici ekipman ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. B‹LEfiEN V‹DEO (EXT3) SCART 2 (EXT2) SCART 1 (EXT1) KABLO TUTUCU *Dekoder Dijital rhangi Uydu veya he er bir uyumlu dekod olabilir.
 • Страница 190 из 245
  Bilgisayar ba¤lanmas› Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. televizyonunuzun arkas› PC'den televizyona ba¤lant› için ses kablosu (tedarik edilmemifltir) Bilgisayar Mini D-alt 15 pinli konektör RGB PC
 • Страница 191 из 245
  REGZA-LINK'in Ba¤lanmas› E¤er REGZA-LINK uyumlu bir ayg›t ba¤l›ysa, ba¤lanm›fl olan ses/video ekipman›n›n temel ifllevleri, televizyonun uzaktan kumandas› kullan›larak kontrol edilebilir. televizyonunuzun arkas› Oynatma ekipman› AV amplifiye edici HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT Oynatma ekipman› HDMI OUT
 • Страница 192 из 245
  Kontroller ve girdi ba¤lant›lar› Televizyonun yan taraf›ndaki girdi soketlerine çok çeflitli harici ekipman ba¤lanabilir. Televizyon için gerekli ayarlamalar ve kontroller uzaktan kumanda kullan›larak yap›labilece¤i gibi, baz› ifllevler için televizyon üzerindeki dü¤meler de kullan›labilir. YEfi‹L LED
 • Страница 193 из 245
  Dijital televizyonun ilk defa ayarlanmas› Televizyonu açmadan önce, e¤er ba¤l›ysa dekoderinizi ve medya kaydedicinizi Bekleme'ye al›n ve antenin ba¤l› oldu¤undan emin olun. Televizyonu kurmak için, ayr›nt›lar› sayfa 6'da belirtildi¤i gibi uzaktan kumanda üzerindeki dü¤meleri kullan›n. 1 i dü¤mesine
 • Страница 194 из 245
  Dijital otomatik ayarlama NOT: Yeni yay›na bafllayan servisleri izleyebilmek için televizyonun yeniden ayarlanmas› gerekecektir. Televizyon tüm mevcut istasyonlar› aramaya bafllayacakt›r. Otomatik ayarlama Arama tamamland›¤›nda, Auto tuning (Otomatik ayarlama) ekran› yeni bulunan servislerin toplam
 • Страница 195 из 245
  Dijital program konumlar›n›n belirlenmesi, manüel ayarlama NOT: Televizyon kapat›l›p aç›ld›¤›nda, kapat›lmadan önce en son izlenen mod aç›ld›¤›nda otomatik olarak seçilecektir. 4 1 ‹stasyonlar›n s›ras› bireysel tercihlere uygun olarak de¤ifltirilebilir. MENU'ye bas›n,ekranda SETUP MENU'sü (AYAR
 • Страница 196 из 245
  Analog modun ilk defa ayarlanmas› Quick Setup (H›zl› Kurulum) özelli¤i halen bölgede mevcut olan tüm analog kanallar› ayarlayacakt›r. Televizyonu ATV moduna geçirmek için A/D dü¤mesine bas›n. 1 ATV modunu seçin. Quick Setup (H›zl› Kurulum) ekran› belirecektir. Manüel arama Prog. Kanal 1 ‹stasyon
 • Страница 197 из 245
  Analog manuel ayar Televizyon, Manüel arama kullan›larak manuel olarak ayarlanabilir. Örne¤in, Televizyon, SCART kablosuyla bir medya kaydediciye/dekodere veya baflka bir Sistem'deki bir istasyona ba¤lanamazsa. Ekranda yatay olarak hareket etmek için Program Program: Sistem: Renk sistemi: Program
 • Страница 198 из 245
  Analog manuel ayar devam›, Otomatik ayarlama 8 Medya kaydedicinizin sinyali bulununca, ‹stasyona hareket etmek için bas›n. , , ve kullanarak istenilen karakterleri girin, örne¤in, VCR. Otomatik ayarlama'in kullan›lmas› fez x x 1 Manüel arama istasyon 0 OK B/G A Haf›za Geri MENU 9 10 C 60 0 Otomatik
 • Страница 199 из 245
  Analog program atlama, program konumlar›n›n belirlenmesi Program atlama Program konumlar›n›n belirlenmesi Baz› programlar›n görüntülenmesini önlemek için program konumu atlanabilir. Numara dü¤meleri kullan›larak kanallara eriflilebilece¤i için, uzaktan kumanda uzaklaflt›r›lmal›d›r. Programlar,
 • Страница 200 из 245
  Genel kontroller, stereo/iki dilli yay›nlar, zaman göstergesi, ses kontrolleri Bas, tiz ve balans Program konumlar›n›n seçilmesi Bir program konumu seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki numaral› dü¤meleri kullan›n. Ses kontrollerine, televizyon özelliklerinin ço¤u gibi, hem dijital hem de analog
 • Страница 201 из 245
  Ses ayarlar› devam›, SRS WOW ® ses efektleri, çift, kararli ses® Super Woofer 3 SRS 3D'yi vurgulamak için bas›n ve ve kullanarak Kapal› ve Aç›k aras›nda seçim yap›n. Harici bir Super Woofer kullanmak için, televizyonun arkas›ndaki Woofer ç›k›fl ba¤lant› yerine ba¤lay›n. 4 Sonra FOCUS'u vurgulamak
 • Страница 202 из 245
  Genifl ekran görüntüleme Yap›lmakta olan yay›n türüne ba¤l› olarak, programlar birkaç formatta görüntülenebilir. Keskin Tarama, PC, Genifl resim, Super Live2, Sinema2, 4:3, Super Live1, Sinema1, Altyaz› ve 14:9 aras›nda seçim yapmak için dü¤mesine arka arkaya bas›n. { SUPER LIVE1 Bu ayar, 4:3
 • Страница 203 из 245
  Genifl ekran görüntüleme devam› 14:9 14:9 yay›n› izlerken bu ayar› kullan›n. GEN‹fi RESIM Genifl ekran DVD, genifl ekran video kaset veya 16:9 yay›n› (varsa) izlerken bu ayar› kullan›n. Genifl ekran format›na ba¤l› olarak (16:9, 14:9, 20:9, vb.) ekran›n üstünde ve alt›nda siyah çubuklar görünebilir. 4:3
 • Страница 204 из 245
  Resim Kontrolleri Resim kontrollerinin ve ifllevlerin ço¤u hem dijital hem de analog modlarda mevcuttur. Dijital modda gerekli menülere eriflmek için: MENU'ye bas›n ve dü¤mesini kullanarak TV setup (TV ayar›) seçin, istenilen menüyü seçmek için OK'e bas›n ve ard›ndan ya da dü¤melerine bas›n. LÜTFEN
 • Страница 205 из 245
  Resim Kontrolleri devam› MPEG NR - Parazit Azalt›m› Resim tercihleri DVD izlerken, baz› sözcükler veya resim ö¤eleri çarp›labilir ya da piksellefltirilebilir. MPEG Gürültü s. azalt özelli¤i, kenarlar› düzgünlefltirerek bu etkiyi azalt›r. Bu televizyon, resim stilini bireysellefltirme seçene¤i sunar.
 • Страница 206 из 245
  Resim Kontrolleri devam› Aktif Arka Ifl›k Kontrolü Film Stabilizasyonu Etkin Arka Ifl›k Kontrolu etkinlefltirildi¤inde, karanl›k sahneler için arka ›fl›k düzeyini otomatik olarak en iyi duruma getirecektir. Film Stabitleme özelli¤i, hareketin düzgün ayarl› olmas›n› sa¤lar. 1 RES‹M menüsünde seçin. 2 1
 • Страница 207 из 245
  Resim Kontrolleri devam› Zemin renk ayar› 3D Renk Yönetimi Renk tonu +2 Doygunluk +6 Parlaklik +4 Yeflil 0 0 0 Mavi 0 0 0 Sar› 0 0 0 Macenta 0 0 0 Camgöbegi 0 0 K›rm›z› 3D Renk yönetimi seçili oldu¤unda, 'Zemin renk ayar›' özelli¤i kullan›labilir. 1 RES‹M menüsünde 3D Renk yönetimi'› seçmek için
 • Страница 208 из 245
  Resim Kontrolleri devam›, Panel kilidi Otomatik format (Genifl ekran) Yan panel ayar› Bu televizyona gerçek Genifl ekranl› bir resim gelince ve Otomatik format Aç›k ise, televizyonun önceki ayar› ne olursa olsun otomatik olarak genifl ekran format›nda gösterilecektir. The Side panel Yan panel
 • Страница 209 из 245
  Zamanlay›c›lar 5 Program zamanlay›c› - yaln›zca dijital Auto-start VCR (Otomatik bafllat VCR): Toshiba medya kaydediciniz AV ba¤lant›s› ile uyumlu ise, bu özelli¤in YES'e (EVET'e ) ayarlanmas›yla bir kay›t otomatik olarak bafllat›l›r/durdurulur. Bu özellik sayesinde televizyon belirli bir zamanda
 • Страница 210 из 245
  Dijital ekran bilgileri ve Program K›lavuzu Dijital modda seyrederken, ekran bilgileri ve program k›lavuzu, tüm mevcut kanallar için ekran bilgilerine eriflim sa¤lar. Bilgi 1 K›lavuz i+ dü¤mesine basarak bilgiyi seçin, halen izlenmekte olan kanal ve programla ilgili ayr›nt›lar› veren bir bilgi ekran
 • Страница 211 из 245
  Dijital ayarlar - Ebeveyn kontrolü Uygun olmayan film ve programlar›n seyredilmesini önlemek için, kanallar ve menüler kilitlenebilir. Bunlara, daha sonra dijital moddayken yaln›zca PIN ile eriflim sa¤lanabilir. PIN Ayar› 1 Mod FEATURE MENU'sünü (ÖZELL‹KLER MENÜSÜ) seçmek için MENU'ye ve dü¤mesine
 • Страница 212 из 245
  Dijital ayarlar - favori programlar, kilitli programlar, flifreli programlar Favori programlar›n seçilmesi Favourite Programmes (Favori programlar), en çok seyredilen dijital programlar›n bir listesini yarat›r. Televizyon, metin ve radyo kanallar›n›n kar›fl›m›ndan oluflan dört liste yarat›labilir. 1
 • Страница 213 из 245
  Dijital ayarlar devam› – ses dilleri, ses ç›kt›s›, altyaz›lar, reset tv (tv'yi s›f›rla), ortak arabirim. Ses dilleri Altyaz›lar Bu özellik, bir program ya da filmin e¤er yay›n›nda mevcutsa, istenilen dilde izlenmesini sa¤lar. Bu özellik, yay›nda oldu¤u sürece seçilen dildeki altyaz›lar› ekran›n
 • Страница 214 из 245
  Dijital ayarlar devam› – Yaz›l›m güncelleme Sürüm Yeni yaz›l›m aranmas› Bu özellik halen kurulu olan yaz›l›m›n sürümünü kontrol etmek için kullan›l›r. E¤er tercih edilirse, Search for New Software (Yeni Yaz›l›m Ara) kullan›larak yaz›l›m güncellemeleri manuel olarak aranabilir. 1 (Yaz›l›m
 • Страница 215 из 245
  PC ayarlar› - resim konumu, saat faz›, numune saati, s›f›rla, PC medya penceresi Resim konumu Numune saati PC'yi ba¤lay›n ('Bir Bilgisayar Ba¤lanmas›' bölümünde gösterildi¤i gibi) ve televizyon ekran›nda bir resim görünmesini sa¤lay›n. fiimdi resim konumu bireysel tercihlere uyacak flekilde
 • Страница 216 из 245
  REGZA-LINK kontrolleri Bu özellik CEC (Consumer Electronics Control) Teknolojisini kullan›r ve Toshiba REGZA-LINK uyumlu ekipman›n televizyonun uzaktan kumandas›yla kontrol edilmesine olanak sa¤lar. Not: Halen Toshiba ürünlerinin hepsi REGZA-LINK'i desteklememektedir. 2 REGZA-LINK logosunu gösteren
 • Страница 217 из 245
  REGZA-LINK kontrolleri devam›, REGZA-LINK menüleri REGZA-LINK ayar menüsünden REGZA-LINK özelli¤ini etkinlefltir özelli¤i etkinlefltirilerek, tek tek REGZALINK özellikleri etkinlefltirilebilir. REGZA-LINK tek dokunuflta çal›flt›rma REGZA-LINK'i Etkinlefltir Ba¤lanm›fl olan ekipman aç›ld›¤›nda, REGZA-LINK,
 • Страница 218 из 245
  REGZA-LINK menüleri devam› TV Otomatik Girdi Anahtar› Otomatik Bekleme TV Otomatik Girifl Dü¤mesi, televizyona ba¤l› bulunan bir HDMI ayg›t› video veya ses çalmaya bafllad›¤›nda, televizyonun otomatik olarak ilgili HDMI girdisine yönlenmesini sa¤lar. Otomatik Bekleme etkin konumdayken, televizyon
 • Страница 219 из 245
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› G‹RD‹ ve ÇIKTI soketleri tan›mland›¤›nda, televizyon ba¤lanacak ekipmanlar› tan›r. Televizyonun arkas›na yap›lacak ba¤lant›larla ilgili öneriler için sayfa 7'ya bak›n. Ço¤u medya kaydedici ve dekoderler televizyonu do¤ru Girdi soketine ba¤lamak için SCART kablosu
 • Страница 220 из 245
  Girdi seçimi ve AV ba¤lant›lar› devam› E¤er ses yoksa, alternatif ayar› seçin. PC ses NOT: HDMI1 hem dijital hem de analog sesi destekler, HDMI2 yaln›zca dijital sesi destekler. Ba¤lanm›fl bir PC'den ses alabilmek için, ses kablosunu televizyonun arkas›na tak›n (' Bilgisayar ba¤lanmas›' bölümünde
 • Страница 221 из 245
  Metin hizmetleri – ayar, genel bilgiler, Otomatik ve Liste modlar› Bu televizyonun çok sayfal› metin belle¤i vard›r ve yüklenmesi biraz zaman al›r. ‹ki metin görüntüleme Modu sunar. Otomatik modu, e¤er varsa, Fastext'i görüntüler. L‹STE modu ise, favori sayfalar›n›z› kaydeder. Görmekte oldu¤unuz
 • Страница 222 из 245
  Metin hizmetleri devam› – kontrol dü¤meleri Afla¤›da uzaktan kumanda metin dü¤melerinin ifllevleri hakk›nda aç›klamalar verilmektedir. T 8/9 Normal resmi izlerken bir sayfan›n seçilmesi: Dizin sayfas›n›/ilk sayfay› görüntülemek için: Sayfa numaras›n› girip / dü¤mesine bast›¤›n›zda normal resim
 • Страница 223 из 245
  Soru ve Yan›tlar En s›k sorulan sorular›n yan›tlar›n› afla¤›da bulacaks›n›z. Daha fazla bilgi edinmek için www.toshiba.co.uk web sitesine bak›n. S Y S Y Neden ses ve görüntü yok? S-VIDEO veya AV olarak do¤ru girdinin seçilmifl oldu¤unu kontrol edin. AV ba¤lant›lar› sayfas›na bak›n (sayfa 37).
 • Страница 224 из 245
  Soru ve Yan›tlar S Y S Y S Y S Y Neden menülerin baz›lar› kilitli? Lock Menu (Menü Kilitle) devrede ('Ebeveyn Kontrolleri' sayfas›na bak›n). Saat faz›'in ayarlanmas› gerekebilir. AYARLAR menüsünden PC Kurulum'i seçin, Saat faz›'i vurgulay›n ve çizgiler yok olana kadar ayarlay›n. Neden dijital kanal
 • Страница 225 из 245
  Soru ve Yan›tlar S Y S Y YEfi‹L Aktif Bekleme LED'inin sönmesi bazen neden daha uzun sürüyor? Televizyon bekleme modundayken, e¤er Auto upgrade (Otomatik güncelleme) On (Aç›k) ise, aktif bekleme, yüklemek için tüm mevcut kanallar› otomatik olarak arar. Bu süre farkl›l›k gösterebilir. S Y devam› Bir
 • Страница 226 из 245
  Notlar Türkçe Kendi kay›tlar›n›z için 44
 • Страница 227 из 245
  Bilgi Herhangi bir harici ekipman ba¤lamadan önce, tüm elektrik dü¤melerini kapat›n. E¤er elektrik dü¤mesi yoksa, duvardaki prizden fifli çekin. Bilgisayar ba¤lanmas› Mini D-alt 15 pin konektör için sinyal bilgileri Pin No. Sinyal ad› Pin No. R 9 BG 2 G 10 Toprak 3 B 11 BG 4 BG (Ba¤l› de¤il) 12 BG 5
 • Страница 228 из 245
  Spesifikasyonlar ve aksesuarlar DVB-T Yay›n sistemleri/kanallar› Birleflik Krall›k UHF 21-68 Analog Yay›n sistemleri/kanallar› PAL-I UHF UK21-UK69 Stereo Fransa VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69 PAL-B/G Görünebilir Ekran Boyu (Yaklafl›k) Almanya VHF 05-12 UHF 21-69 SECAM-L UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
 • Страница 229 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 1 License Information used with Toshiba Televisions
 • Страница 230 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 2 Information The software pre-installed in TOSHIBA Digital Televisions consists of multiple, independent software components. Each software component is copyrighted by TOSHIBA or a third party. The TOSHIBA Digital Television uses software components that are
 • Страница 231 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 3 Exhibit A GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
 • Страница 232 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 4 Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based
 • Страница 233 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 5 charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange;
 • Страница 234 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 6 claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the
 • Страница 235 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 7 How to Apply These Terms to Your New Programs If you develop a new program, and you want it be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
 • Страница 236 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 8 Exhibit B GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
 • Страница 237 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 9 When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
 • Страница 238 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 10 (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as
 • Страница 239 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 11 This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a Library. 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the
 • Страница 240 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 12 one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as
 • Страница 241 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 13 11. If, as a consequence of a court judgement or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradicts the conditions of this
 • Страница 242 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 14 LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
 • Страница 243 из 245
  License document 27/7/07 4:45 pm Page 15 Exhibit C /* zlib.h--interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005 Copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will
 • Страница 244 из 245
  Notes
 • Страница 245 из 245