Инструкция для VITEK VT-1203

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

VT-1203.indd   1

VT-1203.indd   1

14.08.2009   12:07:22

14.08.2009   12:07:22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  VT-1203.indd 1 14.08.2009 12:07:22
 • Страница 2 из 45
  2 VT-1203.indd 2 14.08.2009 12:07:25
 • Страница 3 из 45
  3 VT-1203.indd 3 14.08.2009 12:07:25
 • Страница 4 из 45
  ENGLISH STEAM IRON • Close supervision is necessary when children or infirm persons are near the unit. • Never leave the working unit unattended. • Always unplug the unit if you do not use it. • In order to avoid electric shock do not immerse the unit into water or other liquids. • Do not fill the
 • Страница 5 из 45
  ENGLISH CHOICE OF WATER • To fill the water tank use regular tap water. If the water is hard then it is recommended to mix it with distilled water at a ratio of 1:1, if the water is very hard, mix it with distilled water at a ratio of 1:2 or use only distilled water. Determination of Fabric
 • Страница 6 из 45
  ENGLISH • When the soleplate temperature (13) reaches the desired temperature point, the (9) indicator will go out, you can start ironing. • Set the temperature regulator (11) to the required ironing temperature: “•••” or “max”, the (9) indicator will light up. • When the soleplate temperature (13)
 • Страница 7 из 45
  ENGLISH • Put the iron on the base (8). • Insert the power plug into the outlet. • Set the temperature regulator (11) to the MAX. temperature: “max” the (9) indicator will light up. • When the soleplate temperature (13) reaches the desired temperature point, the (9) indicator will go out, you can
 • Страница 8 из 45
  DEUTSCH • Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten. Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie unbeaufsichtigt. • Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab. • Tauchen
 • Страница 9 из 45
  DEUTSCH • Vergewissern Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt. nen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (2), drehen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie Restwasser aus. Anmerkung: Bei der ersten Einschalten des Bügeleisens verbrennen das Heizelement, es kann zur
 • Страница 10 из 45
  DEUTSCH zu 40% aus Baumwolle Besteht, so soll es bei der Temperatur gebügelt werden, die für das Bügeln von Polyester geeignet ist "•“) • Wenn Sie den Stofftyp nicht bestimmen können, woraus das Kleidungsstück hergestellt ist, finden Sie darauf ein unbemerkbare Stelle beim Tragen, und wählen Sie
 • Страница 11 из 45
  DEUTSCH besonders in den Regionen mit hartem Leitungswasser. • Füllen Sie den Wasserbehälter (10) mit Wasser bis zum maximalen Füllstand MAX (12) auf. • Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenfußplatte (8) auf. • Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose. • Stellen Sie durch den
 • Страница 12 из 45
  DEUTSCH REINIGUNG UND PFLEGE • Vor der Reinigung des Bügeleisens vergewissern Sie sich, dass es vom Stromnetz abgeschaltet und abgekühlt ist. • Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es. • Ablagerungen an der Gleitsohle des Bügeleisens können Sie mit
 • Страница 13 из 45
  РУССКИЙ ПАРОВОЙ УТЮГ • При наполнении резервуара водой всегда отключайте утюг от сети. • При пользовании утюгом крышка заливочного отверстия должна быть плотно закрыта. • Будьте особенно внимательны при использовании прибора в непосредственной близости от детей и людей с ограниченными
 • Страница 14 из 45
  РУССКИЙ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ • Извлеките утюг из упаковки, при наличии защиты на подошве (13) удалите ее. • Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению утюга. Примечание • Не наливайте воду выше отметки «MAX». • Если во время глаженья необходимо долить воду, то
 • Страница 15 из 45
  РУССКИЙ • • • • Примечание: при паровом глаженье необходимо устанавливать температуру глаженья «•••» или «МАХ». гладить вещи, которые требуют низкой температуры (например, синтетические ткани). После чего переходите на глаженье при более высоких температурах (шелк, шерсть). Изделия из хлопка и льна
 • Страница 16 из 45
  РУССКИЙ подачи пара (5) с интервалом в 4-5 секунд. • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. • Убедитесь, что в резервуаре (10) достаточно воды. • Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глаженья: «•••» или «МАХ», при этом загорится индикатор (9). • Когда температура подошвы
 • Страница 17 из 45
  РУССКИЙ УХОД И ЧИСТКА • Прежде чем чистить утюг, убедитесь, что он отключен от сети и уже остыл. • Протирайте корпус утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо. • Отложения на подошве утюга могут быть удалены тканью, смоченной в уксусно-водном растворе. • После удаления отложений
 • Страница 18 из 45
  ҚАЗАҚ • Резервуарды сумен толтыру кезінде үтікті желіден ажыратыңыз. • Үтікті пайдаланған кезде су құю саңылауының қақпағы тығыз жабылуы керек. • Құрылғыны тікелей балаларға немесе мүмкіншілігі шектеулігі адамдарға жақын жерде пайдаланған кезде аса мұқият болыңыз. • Қосулы үтікті қараусыз
 • Страница 19 из 45
  ҚАЗАҚ АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА • Үтікті қораптан шығарып алыңыз, оның табанында қорғаныш қабаты (13) болса оны алып тастаңыз. • Желідегі кернеу үтіктің жұмыс кернеуіне сəйкес келетінін тексеріңіз. Ескертпе: • Суды MAX белгісінен асырып құймаңыз. • Егер үтіктеу кезінде үстіне су құю керек болса,
 • Страница 20 из 45
  ҚАЗАҚ • Үтіктің сууынан қызуы тез. Сондықтан заттарды төменгі температурада үтіктеген жөн (мысалы, синтетикалық маталар). Бұдан кейін аса жоғары температураларда үтіктеуге көшіңіз (жібек, жүн). Мақта мен зығырдан жасалған заттарды соңғы кезекте үтіктеңіз. • Егер матаның құрамына аралас талшықтар
 • Страница 21 из 45
  ҚАЗАҚ • Желі шнурының ашасын розеткаға сұғыңыз. • Резервуарда (10) судың жеткілікті екендігін тексеріңіз. • Реттегішті (11) бұрап, қажетті үтіктеу температурасын орнатыңыз: «•••» немесе «МАХ» осы кезде көрсеткіш (9) жанады. • Үтік табанының температурасы (13) білгленген температураға жеткен кезде,
 • Страница 22 из 45
  ҚАЗАҚ шықпайынша үтікті сəл алдыға-артқа шайқаңыз. • Үтікті оның негізіне (8)қойыңыз да, оның əбден суытыңыз. • Үтік табаны (13) əбден суыған кезде, оны құрғақ матамен сүртіа жіберіңіз. • Үтікті сақтауға алып қоймас бұрын, резервуарда (10) судың жоқтығын, ал үтік табаны (13) құрғақ болуын
 • Страница 23 из 45
  POLSKI • Szczególnie uważaj, gdy w pobliżu włączonego urządzenia są dzieci lub osoby niepełnosprawne. • Nie pozostawiaj włączonego do sieci zasilającej żelazka bez nadzoru. • Zawsze odłączaj żelazko od sieci, jeśli nie korzystasz z niego. • Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie zanurzaj
 • Страница 24 из 45
  POLSKI WYBÓR WODY Do napełniania zbiornika używaj wody z kranu. Jeżeli woda z kranu jest twarda, zalecane jest zmieszanie jej w proporcji 1:1 z wodą destylowaną, jeżeli jest bardzo twarda zmieszaj ją w proporcji 1:2 lub używaj tylko wody destylowanej. Oznaczenia Rodzaj tkaniny (temperatura) • ••
 • Страница 25 из 45
  POLSKI • Poprzez obracanie regulatora (11) ustaw żądaną temperaturę prasowania: „•”, „••”, „•••” lub „MAX” (w zależności od rodzaju tkaniny) wówczas zapali się wskaźnik (9). • Gdy temperatura stopy żelazka (13)osiągnie ustawioną wartość, wskaźnik (9) zgaśnie, można rozpoczynać prasowanie. kapaniu,
 • Страница 26 из 45
  POLSKI • Do czyszczenia stopy i korpusu żelazka nie używaj silnych środków czyszczących. • Unikaj kontaktu stopy żelazka z ostrymi przedmiotami z metalu.. CZYSZCZENIE KOMORY PAROWEJ W celu wydłużenia okresu użytkowania żelazka zaleca się regularne czyszczenie jego komory parowej szczególnie w
 • Страница 27 из 45
  ČESKÝ • Unikejte kontáktu pleti s horkými povrchy žehličky nebo párou, abyste se nepopalili. • Pozorujte, aby šn´ůra nevisela z rubu žehlicího prkna a nesáhala po horkých površích. • Když odepínáte žehličku od zásůvky vždy držte vidlici a nikdy netáhejte sít´ovou šn´ůru. • Když dáváte žehličku
 • Страница 28 из 45
  ČESKÝ Nastavení teploty žehlení • Dejte žehličku do paty (8). • Dejte vidlici sít´ové šn´ůry do zásůvky. • Otačením regulátoru (11) nastavte potřebnou teplotu žehlení: «•», «••», «•••» nebo «MAX» (podle druhu latky) a zasvítí indikátor (9). • Když teplota podrážky žehličky (13) dosahne nastavené
 • Страница 29 из 45
  ČESKÝ ne nastavené teploty, indikátor zhasne (9) a bude možné začít žehlit. • Regulátorem dodávky páry (3) nastavte potřebnou intenzivitu tvoření páry, pára bude vycházet z podrážky žehličky (13). • Po použití žehličky nastavte regulátor teploty (11) do stavu «MIN» a regulátor stalé dodávky páry do
 • Страница 30 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ПРАСКА • Ставте праску на рівну стійку поверхню. • Перед наповненням резервуара водою неодмінно відмикайте праску від мережі. • При користуванні праскою кришка заливального отвору повинна бути щільно закрита. • Будьте вкрай пильними, коли використовуєте прилад у безпосередній близькості
 • Страница 31 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не розбирайте праску самотужки, у разі виявлення несправності звертайтеся до авторизованого сервісного центру. позицію – подавання пари не відбуватиметься. • Відкрийте кришку заливального отвору (2). • Залийте воду (10), щільно
 • Страница 32 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • Цією таблицею можна користуватися тільки стосовно гладких матеріалів. Якщо тканина іншого типу (гофрована, рельєфна тощо), то найкраще прасувати її за низької температури. • Спершу відсортуйте речі за температурою прасування: синтетику – до синтетики, шерсть - до шерсті, бавовну - до
 • Страница 33 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ При паровому прасуванні необхідно встановлювати температуру прасування «•••» або «МАХ». Праска оснащена протикрапельним клапаном, який закриває подачу води, при занадто низькій температурі підошви праски, це запобігає появі крапель з отворів підошви праски (13). При
 • Страница 34 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • • • • накипом будуть викидатися з отворів підошви праски (13). Злегка погойдайте праску впередназад, доки вся вода не вийде з резервуара (10). Поставте праску на основу (8) і дозвольте їй повністю охолонути. Коли підошва праски (13) повністю остигне, протріть її клаптиком сухої
 • Страница 35 из 45
  БЕЛАРУСКI ПРАС • Стаўце прас на роўную ўстойлівую паверхню. • Пры запаўненні рэзервуара вадой заўсёды адключайце прас ад сеткі. • Пры карыстанні прасам крышка залівачнай адтуліны павінна быць шчыльна зачынена. • Будзьце асабліва ўважлівы пры карыстанні прыстасаваннем у непасрэднай блізкасці да
 • Страница 36 из 45
  БЕЛАРУСКI любымі іншымі няспраўнасцямі. • Каб пазбегнуць паражэння электрычным токам ніколі не разбірайце прас самастойна, пры выяўленні няспраўнасці звяртайцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр. • Устанавіце рэгулятар пастаяннай падачы пары (3) ў становішча - падача пары выключана. • Адчыніце крышку
 • Страница 37 из 45
  БЕЛАРУСКI ••• УСТАНОЎКА ТЭМПЕРАТУРЫ ПРАСАВАННЯ • Пастаўце прас на аснову (8). • Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку. • Паварочваючы рэгулятар (11) устанавіце патрэбную тэмпературу прасавання: «•», «••», «•••» ці «МАХ» (у залежнасці ад тыпу тканіны) пры гэтам загарыцца індыкатар (9). • Калі
 • Страница 38 из 45
  БЕЛАРУСКI ПАРАВОЕ ПРАСАВАННЕ Пры паравым прасаванні неабходна ўстанаўліваць тэмпературу прасавання «•••» ці «МАХ». Прас мае протывакропельны клапан, які закрывае падачу вады, пры вельмі нізкай тэмпературы падошвы праса, гэта папярэджвае з’яўленне кропель з адтулін падэшвы праса (13). Пры награванні
 • Страница 39 из 45
  БЕЛАРУСКI • • • • • ракавінай, устанавіце і ўтрымліваючы кнопку (14). Кіпячая вада і пара разам з накіпам будуць выкідвацца з адтулін падэшвы праса (13). Злёгку пакалыхвайце прас уперадназад, пакуль уся вада не выйдзе з рэзервуара (10). Пастаўце прас на аснову (8) і дайце яму поўнасцю астыць. Калі
 • Страница 40 из 45
  ЎЗБЕК DAZMOL • Bolalar va imkoniyati cheklangan kishilarga yaqin joyda asbobdan foydalanganda ayniqsa ehtiyot bo’ling. • Yoqilgan dazmolni qarovsiz qoldirmang. • Dazmoldan foydalanmaganda doimo uni tarmoqdan o’chirib qo’ying. • Elektr toki bilan shikastlanmaslik uchun dazmolni suvga yoki boshqa
 • Страница 41 из 45
  ЎЗБЕК elementi ozgina kuyadi, shuning uchun ozgina tutun yoki begona hidi chiqishi mumkin - bu normal holat. • Doimo narsalarni dazmollashdan avval tavsiya etilgan harorat ko’rsatilgan buyum yorlig’iga qarang. • Agar dazmollash yuzasidan ko’rsatmalar bo’lgan yorliq bo’lmasa, lekin Siz matoning
 • Страница 42 из 45
  ЎЗБЕК (13) isiganda va soviganda Siz tomchilarga qarshi klapan ochilishi/yopilishining o’ziga xos ovozini eshitasiz, bu uning normal ishidan dalolat beradi. • Dazmolni asosiga qo’ying (8). • Tarmoq simini rozetkaga kiriting. • Sig’imda (10) suv yetarli ekanligiga. • Sozlagichni (11) burab kerakli
 • Страница 43 из 45
  ЎЗБЕК mintaqalarda bug’ kamerasini muntazam tozalash tavsiya etiladi. • Sig’imni (10) suv bilan MAX belgisigacha (12) to’ldiring. • Dazmolni asosiga qo’ying (8). • Tarmoq simini rozetkaga kiriting. • Sozlagichni (11) burab dazmol tagligining «max» haroratini belgilang, bunda indikator (9) yonadi. •
 • Страница 44 из 45
  GB A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an elevenunit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month)
 • Страница 45 из 45