Инструкция для VITEK VT-1206

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ŻELAZKO PAROWE

OPIS
1.  Dysza spryskiwacza wody
2. Pokrywa 

otworu 

wlewu 

wody 

3.  Włączanie /wyłączanie stałego wytwarzania pary
4. Regulator 

temperatury 

5. Przycisk 

spryskiwacza 

6.  Przycisk dodatkowego wytwarzania pary
7. Uchwyt 

żelazka

8. Zabezpieczenie 

przewody 

sieciowego

9. Baza 
10.  Świetlny wskaźnik pracy 
11. Przycisk oczyszczania
12. Stopa żelazka 
13.  Pojemnik do nalewania wody
14. Nasadka Textile Guard do ochrony delikatnych tkanin

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytać instrukcję, a 
także zwrócić uwagę na rysunki.
•   Przed włączeniem żelazka upewnić się, iż napięcie w 

sieci odpowiada napięciu żelazka.

• 

 Używać żelazko tylko w celach, przewidzianych 

instrukcją.

•   Używać żelazko tylko na desce do prasowania.
•   Podczas napełniania pojemnika żelazka wodą zawsze 

odłączać je od sieci.

•   Zachować  szczególną  ostrożność  podczas  używania 

urządzenia w bezpośrednim pobliżu od dzieci i ludzi z 
ograniczonymi możliwościami

•   Nie zostawiać włączonego żelazka bez nadzoru.
•  Zawsze odłączać żelazko od sieci, jeśli się je nie 

używa.

•   Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać żelazka w 

wodzie lub w jakimkolwiek innym płynie.

•  Unikać kontaktu odkrytych części skóry z gorącymi 

powierzchniami żelazka lub wydostającą się parą, aby 
uniknąć poparzeń.

•   Śledzić za tym, aby kabel nie zwisał z brzegów deski 

do prasowania, a także nie miał styczności z gorącymi 
powierzchniami.

•  Podczas odłączenia żelazka od sieci elektrycznej 

zawsze trzymać za wtyczkę, nigdy nie ciągnąć za 
kabel.

•   Przed schowaniem żelazka wylać wodę i odczekać, aż 

ostygnie.

•   W celu uniknięcia przeciążenia sieci elektrycznej, nie 

włączać jednocześnie kilku urządzeń o dużej mocy 
pobieranej.

•   Nie używać żelazka w przypadku uszkodzenia wtyczki, 

kabla, a także w przypadku innych uszkodzeń.

•   W celu uniknięcia porażenia prądem, nigdy nie roz-

montowywać samodzielnie żelazka, w przypadku wyja-
wienia uszkodzeń zwrócić się do autoryzowanego 
serwisu.

 
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
•   Wyjąć żelazko z opakowania i usunąć ochronę z karto-

nu ze stopy żelazka.

•   Upewnić się, iż napięcie w sieci odpowiada napięciu 

żelazka.

Uwaga:
Przy pierwszym włączeniu element grzewczy żelazka 
przepala się, dlatego możliwym jest pojawienie się nie-
wielkiej ilości dymu.

WYBÓR WODY
•   W celu napełnienia pojemnika używać wodę z kranu. 

Jeśli woda z kranu jest twarda, to zaleca się zmieszać 
ją z destylowaną wodą w stosunku 1:1, przy bardzo 
twardej wodzie, zmieszać ją z destylowaną wodą w 
stosunku 1:2 lub używać tylko destylowaną wodę.

Uwaga: Zabrania się nalewać do pojemnika do wody aro-
matyzujących płynów, ocet, roztwór krochmalu, reagenty 
do usuwania kamienia, środki chemiczne lub inne płyny.

NAPEŁNIENIE POJEMNIA DO WODY (Rys. 1, 2).
Przed nalaniem wody do żelazka, upewnić się, iż jest ono 
odłączone od sieci.
•   Ustawić regulator stałego wytwarzania pary (3) w mak-

symalnie lewej pozycji.

•   Otworzyć pokrywkę otworu do wlewania wody (2).
•   Nalać wodę.

Uwaga:
•   Nie nalewać wody powyżej oznaczenia „MAX”.
•   Jeśli w czasie prasowania należy dolać wodę, to należy 

odłączyć żelazko i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

•  Po zakończeniu prasowania, obrócić żelazko i zlać 

resztki wody (rys. 8).

TEMPERATURA PRASOWANIA
Przed rozpoczęciem użycia przetestować nagrzane żelaz-
ko na kawałku starej tkaniny, aby upewnić się, iż stopa 
żelazka i pojemnik do wody są czyste.
•   Zawsze przed prasowaniem rzeczy sprawdzić zaleca-

ną temperaturę, ukazaną na metce.

•   Jeśli nie ma metki z zaleceniami odnośnie prasowania, 

jednak znają Państwo typ materiału – w celu wyboru 
prasowania patrz tablicę.

Oznaczenie   

Rodzaj  tkaniny  /  temperatura

Syntetyka, nylon, akryl, poliester 

(niska temperatura)

••

Jedwab / wełna (średnia tempe-

ratura)

•••

Bawełna / len (wysoka temperatura)

•   Tablicę stosuje się tylko do włóknistych materiałów. W 

przypadku materiałów innego typu (plisowany, wypu-
kły itd.) lepiej prasować przy niskiej temperaturze.

•   Najpierw należy posortować rzeczy według tempera-

tury prasowania: wełna do wełny, bawełna do bawełny 
itd.

•  Żelazko nagrzewa się szybciej, niż ostyga. Dlatego 

zaleca się rozpoczynać prasowanie z niskiej tempe-
ratury, na przykład z tkanin syntetycznych. Następnie 
przechodzić do prasowania przy wyższych temperatu-
rach. Bawełnę i len prasować na końcu.

•  Jeśli rzecz jest wyprodukowanych z różnych tkanin, 

należy ustawić temperaturę prasowania dla tkaniny z 
najniższą temperaturą (na przykład jeśli rzecz składa 
się z 60% poliestru i 40% bawełny – należy ją praso-
wać przy temperaturze, podchodzącej dla poliestru 

 

«»).

•   Jeśli nie mogą określić Państwo rodzaju materiału, z 

którego jest zrobiona rzecz, znaleźć miejsce na rzeczy, 
które jest niewidzialne podczas noszenia i drogą prób 
i błędów wybrać temperaturę prasowania (zawsze 
zaczynać z najniższej temperatury i stopniowo zwięk-
szać ją, dopóki nie osiągnie się pożądanego rezulta-
tu).

•   Sztruks i inne materiały, które szybko zaczynają lśnić, 

należy prasować tylko w jednym kierunku (w kierunku 
włosa) lekko naciskając.

•  W celu uniknięcia pojawienia się lśniących plam na 

syntetycznych i jedwabnych tkaninach, prasować je z 
lewej strony.

USTAWIANIE TEMPERATURY PRASOWANIA
•   Ustawić żelazko na podstawce (12).
•   Wstawić wtyczkę do gniazdka.
•   Ustawić regulator temperatury (4) na pożądana tem-

peraturę prasowania «», «••», «•••», w zależności 
od rodzaju materiału.

Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, kiedy lampka 
kontrolna (10) zgaśnie.
Lampka kontrolna (10) zapali się ponownie, jeśli tempera-
tura będzie niższa, niż ustawiona.

ROZPRYSKIWACZ WODY
•   Można nawilżać tkaninę, naciskając kilka razy na przy-

cisk rozpryskiwacza (5) (rys. 3). Upewnić się, iż w 
pojemniku znajduje się wystarczająca ilość wody.

PRASOWANIE PAROWE  
Żelazko ma zawór przeciw kroplowy, który blokuje doprowa-
dzanie wody przy zbyt niskiej temperaturze stopy żelazka, co 
zapobiega wydostawaniu się kropel z otworów stopy.
•  Prasowanie parowe jest możliwe tylko przy wysokiej 

temperaturze stopy żelazka (Położenia regulatora 
temperatury (4): «••» lub «•••»). 

•  Wetknąć wtyczkę sieciową do gniazdka. 
•  Postawić żelazko na bazę (9). 
•  Ustawić regulator temperatury (4) na żądaną tempera-

turę pasowania: «••» lub «•••».

•  Upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość 

wody. 

•  Poczekać zanim się włączy wskaźnik świetlny (10), i po-

tem znów się zapali. Ustawić regulator stałego wytwa-
rzania pary (3) w położenie do oporu w prawo – wytwa-
rzanie pary jest włączone (rys.4), wówczas para zacznie 
wydostawać się z otworów stopy żelazka (12). 

UWAGA! 
Jeżeli podczas pracy nie ma stałego wytwarzania pary, 
należy sprawdzić prawidłowość ustawienia temperatury 
przy pomocy regulatora (4).

DODATKOWE WYTWARZANIE PARY 
Funkcja dodatkowego wytwarzania pary jest wygodna 
podczas usuwania zagnieceń i może być używana tylko 
podczas prasowania w trybie wysokiej temperatury (regu-
lator temperatury (4) w położeniu «•••»).
•  Ustawić regulator temperatury (4) w położenie «•••».
•  Przy naciśnięciu przycisku dodatkowego wytwarzania 

pary (6) para ze stopy żelazka będzie wydostawać się 
bardziej intensywnie (rys.5).

NB
W celu uniknięcia wyciekania wody z otworów parowych 
nacisnąć przycisk dodatkowego wytwarzania pary (6) z 
odstępem co 4-5 sekund.

PIONOWE ODPAROWYWANIE
•   Włożyć wtyczkę do gniazdka.
•   Postawić żelazko na podstawce (9).
•   Ustawić regulator temperatury (4) w pozycji «•••».
•   Upewnić się, iż w pojemniku znajduje się wystarczają-

ca ilość wody.

•   Odczekać, aż lampka kontrola (10) zgaśnie, a następ-

nie ponownie zapali się.

•   Trzymać żelazko w pozycji pionowej i nacisnąć przy-

cisk dodatkowego wytwarzania pary (6), para zacznie 
się wydostawać z podeszwy żelazka (12) (rys. 6).

 
Ważna informacja
•   Nie zaleca się dokonywać pionowego odparowywania 

syntetycznych tkanin.

•   Podczas odparowywania nie dotykać materiału pode-

szwą żelazka, aby on nie stopił się.

•   Nigdy nie odparowywać odzieży na człowieku, ponie-

waż temperatura pary jest bardzo wysoka. Używać 
wieszaków.

PRASOWANIE NA SUCHO
•   Włożyć wtyczkę do gniazdka.
•   Postawić żelazko na podstawce (8).
•   Ustawić regulator stałego wytwarzania pary (3) mak-

symalnie lewej  pozycji – wytwarzanie pary włączone.

•   Ustawić regulator temperatury (4) na pożądaną tem-

peraturę prasowania «•••».

•   Odczekać, aż lampka kontrola (10) zgaśnie, a następ-

nie ponownie zapali się, ustawiona temperatura pode-
szwy żelazka zostanie osiągnięta, można rozpocząć 
prasowanie.

SYSTEM OCZYSZCZANIA
W celu przedłużenia terminu przydatności do użycia 
żelazka, zalecamy regularnie dokonywać oczyszczania 
żelazka (raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od 
twardości wody).
•   Ustawić regulator stałego wytwarzania pary (3) mak-

symalnie lewej  pozycji – wytwarzanie pary włączone.

•   Napełnić pojemnik wodą do oznaczenia „MAX”.
•   Postawić żelazko na podstawce (9).
•   Włożyć wtyczkę do gniazdka.
•   Ustawić regulator temperatury (4) w pozycji «•••».
•   Odczekać, aż żelazko nagrzeje się i lampka kontrolna 

(10) zgaśnie.

•   Wyjąć wtyczkę z gniazdka i trzymać żelazko w pozycji 

poziomej nad zlewem.

•   Nacisnąć przycisk oczyszczania (11) (rys. 7).
•   Wrząca woda i para razem z kamieniem będą wydo-

stawać się z otworów podeszwy żelazka. Zaleca się 
lekko potrząsać żelazkiem do przodu i do tyłu w czasie 
oczyszczania żelazka.

•  Po upłynięciu minuty lub kiedy zakończy się woda 

w pojemniku odpuścić przycisk oczyszczania (11). 
Postawić żelazko na podstawce.

•   Włożyć wtyczkę do gniazdka, żelazko powinno ponow-

nie nagrzać się.

•   Przeprasować żelazkiem kawałek niepotrzebnej tkani-

ny, aby dać możliwość pozostałej wodzie wyparować.

•   Wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż stopa żelazka 

ostygnie.

•   Przed schowaniem żelazka upewnić się, iż stopa żelaz-

ka jest sucha.

NASADKA DO OCHRONY DELIKATNYCH TKANIN
Nasadka do ochrony delikatnych tkanin idealnie nada-
je się do prasowania cienkich, wełnianych i ciemnych 
tkanin, usuwając ryzyko uszkodzenia i przepalenia oraz 
pojawienia się błyszczących miejsc. Nasadka daje moż-
liwość użycia maksymalnej pary podczas prasowania 
delikatnych tkanin.
Aby założyć nasadkę na spód żelazka należy, pociągnąć 
na dół czarny występ nasadki i umieścić czubek nasad-
ki na czubku żelazka. Szczelnie przyciśnij nasadkę do 
powierzchni żelazka i zwolnić czarny występ.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
•   Przed czyszczeniem żelazko upewnić się, iż jest ono 

wyłączone od sieci i już ostygło.

•   Przetrzeć  obudowę  żelazka  lekko  wilgotną  szmatką, 

po czym przetrzeć na sucho.

•   Osad na podeszwie żelazka może być usunięty tkani-

ną, zmoczoną w roztworze octu o wody.

•   Po  usunięciu  osadu  wypolerować  podeszwę  suchą 

tkaniną.

•   Nie używać detergentów do czyszczenia podeszwy i 

obudowy żelazka.

•   Unikać kontaktu podeszwy żelazka z ostrymi metalo-

wymi przedmiotami.

PRZECHOWYWANIE
•  Obrócić regulator temperatury (4) przeciw ruchom 

wskazówek zegara do pozycji „MIN”, ustawić regulator 
stałego wytwarzania pary (3) w maksymalnie lewej 
pozycji – wytwarzanie pary wyłączone.

•   Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
•   Wylać resztki wody z pojemnika dla wody (rys. 8).
•   Postawić żelazko w pozycji pionowej i odczekać, aż 

całkowicie ostygnie.

•   Zawsze przechowywać żelazko w pozycji pionowej.

DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania:   

220-240 V ~ 50 Hz

Moc pobierana:  

1850-2200 W

Producent zastrzega sobie prawo zmiany charakterystyki 
urządzeń bez wcześniejszego zawiadomienia.

Termin przydatności do użytku urządzenia – powyżej 3 lat

Gwarancji 
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać w 
punkcie sprzedaży, w którym nabyliście Państwo dane 
urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu 
zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać rachunek lub 
fakturę poświadczające zakup.

Dany wyrób jest zgodny z wymaganiami 
odnośnie elektromagnetycznej kompaty-
bilności, przewidzianej dyrektywą 89/336/
EEC Rady Europy oraz przepisem 73/23 
EEC o nizkowoltowych  urządzeniach.

БУ ҮТІК  

СИПАТТАМАСЫ
1. Суды 

шашырату 

арнасы

2.  Су құятын тесіктің қақпағы  
3.  Тұрақты бу беруді қосу/өшіру  
4. Температураны 

реттегіш

5.  Суды шашырату батырмасы     
6.  Қосымша беру батырмасы  
7. Үтік 

тұтқасы

8.  Желілік сымның қорғанысы  
9. Негіз
10. Жұмыстың жарық индикаторы  
11. Тазалау батырмасы
12. Үтік табаны
13. Су құюға арналған ыдыс  
14. Textile Guard

 

Шетін маталарды қорғауға 

арналған саптама  

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• 

 

 

Қолданар алдында нұсқаулықпен жете 
танысып алыңыз.

•   Үтікті 

осы 

нұсқаулықпен 

қарастырылған 

мақсаттарда ғана қолданыңыз.

•   Үтікті  қосар  алдында  аспаптың  кернеуі 

(заттаңбаны қараңыз) электр желісінің 
кернеуіне сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.

• 

 

 

Аспапты электр желісінен өшірген кезде 
сымнан тартпаңыз, желілік ашадан ұстап 
тұрып, оны розеткадан шығарыңыз.

•   Электр  сымы  зақымданған,  сонымен  қатар 

басқа да ақаулықтары бар үтікті қолданбаңыз. 
Электр тоғына түсіп қалмау үшін үтікті өз 
бетінше бұзып жөндеуге тырыспаңыз.

•   Үтіктің кез келген ақаулығында рұқсат берілген 

сервис орталығына жүгініңіз.

•   Егер сізге бөлмеден шығу керек болса, онда 

міндетті түрде үтікті өшіріңіз, оны желіден 
ажыратыңыз да тігінен қойыңыз.

•   Электр аспаптарды балалар маңында қолдану 

кезінде міндетті түрде ересектердің қадағалуы 
қажет. 

•   Қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.
•   Тоққа түсіп қалмас үшін үтікті суға не өзге 

сұйықтықтарға салмаңыз.

•  Күйіп қалмас үшін терінің ашық беттерінің 

үтіктің ыстық бетімен жанасуына жол 
бермеңіз.

•   Желілік сымның ыстық беттермен жанасуына 

жол бермеңіз.

•   Үтікті сақтау үшін алып қоятын жағдайда, оның 

толық суығанын күтіңіз, қалдық суды төгіп 
тастаңыз, сосын желілік сымды артқы қақпақты 
айналдыра ораңыз да келесі қолданғанға дейін 
алып қойыңыз.

•   Үтікті тазалау алдында оны электр желісінен 

ажыратыңыз.

• 

 Электр желісіне артық күш түсірмес үшін 

тұтыну қуаты жоғары бірнеше аспаптарды 
бірлікте қоспаңыз.

•   Осы нұсқаулықты сақтаңыз.

Үтіктеу
Үтікті қолданар алдында «Қауіпсіздік шаралары» 
бөлімімен танысып алыңыз.  

Су таңдау:
•  Бұл үтікте суқұбырының суы пайдаланылуы 

мүмкін.

•  Егер су өте ащы болса, онда тазартылған 

немесе минералсыздандырылған суды 
пайдаланған жөн.

•  Басқа сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.

Үтікті сумен толтыру:
•  Үтіктің желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. 
•   Су құю тесігін ашыңыз.
•   Суды су құю тесігіне құйыңыз.

Температураны таңдау
•  Сіз үтіктегіңіз келетін киімдерде ұсынылатын 

үтіктеу температурасы көрсетілген затбелгісі 
бар-жоғын тексеріңіз. Ешқашан ұсынылған 
температураны асырмаңыз.

• Егер 

киімде 

ондай 

затбелгі 

болмаса 

жəне 

сіз 

оның қандай материалдан дайындалғанын 
білмесеңіз, онда кестені қолданыңыз.

• Үтіктеу алдында киімдерді сұрыптаңыз: жүн 

жүнмен, мақта мақтамен жəне т.б. Алдымен 
ең төменгі температураны талап ететін киімді 
үтіктеңіз, сосын температураны жоғарылата 
беріңіз, себебі үтік тез қызады да жай суиды.

• Егер мата аралас талшықтардан тұрса 

(мысалы, мақта синтетикамен бірге), онда 
синтетикалық талшықтарға арналған 

 

температураны қою қажет.

Үтікті суға толтыру:
•  Резервуарды “max” белгісінен жоғары 

толтырмаңыз.

•  Резервуардағы судан басқа ештеңе құймаңыз. 

Егер сіз резервуарды үтіктеу кезінде тағы 
бір толтырғыңыз келсе, онда үтікті желіден 
ажыратыңыз, тек сосын ғана су құйыңыз.

•  Үтіктеп болғаннан кейін үтікті аударыңыз да 

қалған суды төгіп тастаңыз.

Температураны белгілеу
•  желілік сымның ашасын розеткаға тығыңыз 

жəне үтікті тігінен қойыңыз;  

•  үтіктің қажетті температурасын реттегішпен 

белгілеңіз.  

Таңдаған температураға жеткен кезде, 
қызу тоқтайды да жарық индикаторы 
өшеді. Температураны азайтқан жағдайда 
үтік автоматты түрде қосылады да жарық 
индикаторы жанады.

Ылғалдандыру
•   Матаны 

сумен 

ылғалдандыру 

үшін 

үтіктеудің кез келген температурасында 
шашыратқыштың батырмасына басыңыз. 
Қажет болған жағдайда батырмаға бірнеше 
рет басыңыз.

•   Алдын ала ыдысқа су толтыруды ұмытпаңыз.

БУМЕН ҮТІКТЕУ
Үтікте тамшылауға қарсы клапан бар, үтік 
табаны тым суық болған жағдайда ол су беруді 
тоқтатады, бұл табан тесіктерінен су ағуға 
мүмкіндік бермейді. 
• 

Бумен үтіктеу үтік табанының температурасы 
тым жоғары болған жағдайда мүмкін болады 
(температура реттегіштің жағдайы (4): «●●» 
немесе «●●●»). 

• 

Желілік ашаны розеткаға салыңыз. 

• 

Үтікті негізге қойыңыз (9). 

• 

Температура реттегішті (4) қажетті үтіктеу 
температурасына қойыңыз: «●●» немесе 
«●●●».

• 

Резервуарда су жеткілікті екеніне көз 
жеткізіңіз. 

• 

Жарық индикаторының (10) өшкенін, содан 
кейін қайта жанғанын күтіңіз. Тұрақты бу 
беру реттегішін шеткі оң жақ жағдайға 
қойыңыз – бу беру функциясы қосылады 
(4-сурет), осыдан кейін бу үтік табанындағы 
тесіктерден шыға бастайды (12). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Егер жұмыс істеу кезінде тұрақты бу берілмесе, 
температураның реттегішпен  дұрыс 
орнатылғанын тексеріңіз (4).

ҚОСЫМША БУ БЕРУ  
Қосымша бу беру функциясы қыртыстарды 
жазу үшін қажет жəне ол жоғары температурада 
үтіктеу режимінде пайдаланылуы мүмкін 
(температура реттегіш (4) жағдайында «●●●» 
орналасқан).  
• 

Температура реттегішті (4) «●●●» жағдайына 
қойыңыз.

• 

Қосымша бу беру батырмасын (6)  басқан 
жағдайда бу үтік табанынан қарқынды түрде 
шығады (5-сурет).  

Ескерту
Бу тесіктерінен судың шығуына жол бермеу 
үшін қосымша бу беру батырмасын (6) 4-5 
секундтан кейін  басыңыз.  

БУСЫЗ ҮТІКТЕУ
•   Желілік сымның ашасын розеткаға тығыңыз.
•   Будың тұрақты берілуін өшіріңіз.
•   Реттегішпен  қажетті  үтіктеу  температурасын 

қойыңыз.

•   Жарық индикаторы өшкен кезде үтіктеуді 

бастауға болады.

Өздігінен тазалау (автоматтандырылған 
тазалау жүйесі)
- Бұл рəсімді тең аралықтарда жүргізу 

ұсынылады (айына бір не екі рет, қолданылып 
жатқан судың ащылығына байланысты) 

Суды “max” белгісіне дейін құйыңыз    

Үтікті тігінен қойыңыз  

Желілік сымның ашасын розеткаға тығыңыз  

- Температура реттегішті “max” жағдайына 

қойыңыз   

Жарық индикаторының өшуін күтіңіз  

-  Үтікті өшіріңіз жəне оны раковина үстінде 

көлденең ұстаңыз.

-  Бу беру сөндіргшін шеткі оң жақ жағдайға 

ауыстырыңыз жəне оны бір минуттай ұстап 
тұрыңыз 

-  Үтіктің табанынан бу мен қайнаған су 

қарқынды түрде шағатын болады, ал олармен 
бірге үтіктің булану камерасында қалыптасқан 
қақ та шығады. Тазалау кезінде үтікті аздап 
сілкуге жəне бір жақтан екінші жаққа шайқауға 
болады 

-  Бір минуттан кейін немесе резервуарда су 

толық біткенде сөндіргішті босатыңыз  

Үтікті тігінен қойыңыз 

-  Желілік сымның ашасын розеткаға қайта 

тығыңыз да үтікті қыздырыңыз 

-  Үтіктен су толық шығу үшін оны бір мата 

үстінен жүргізіп шығыңыз 

-  Желілік ашаны розеткадан ажыратыңыз, 

үтіктің толық суығанын күтіңіз 

Үтікті сақтауға алып қоюдың алдында үтіктің 
толық кепкеніне көз жеткізіңіз.

ШЕТІН МАТАЛАРДЫ ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН 
САПТАМА  
Шетін маталарды қорғауға арналған саптама 
жұқа, жүннен тоқылған жəне қара маталарды 
үтіктеу кезінде тамаша құрал,  шетін маталардың 
бүлінуіне жəне күйіп кетуіне жол бермейді, 
сонымен қатар жылтыраған орындардың пайда 
болуын  жояды. Саптама шетін маталарды 
үтіктеу кезінде буды барынша пайдалануға 
мүмкіндік береді. 
Саптаманы үтік табанына кигізу үшін саптаманың 
қара шошағынан төмен қарай тартыңыз жəне 
саптама  тұмсығын үтіктің тұмсығына кигізіңіз. 
Саптаманы үтік табанына қатты қысыңыз жəне 
қара шошақты жіберіңіз. 

ТАЗАЛАУ
Тазалау алдында үтікті желіден ажыратыңыз 
жəне оның суығанын күтіңіз. Үтіктің бетін сұйық 
жуу құралын қолдана отырып, дымқыл матамен 
сүртіп алыңыз (абразивті тазалау құралдарын 
пайдаланбаңыз). Корпустың жəне үтік табанының 
өткір металл заттармен жанасуына жол 
бермеңіз.

САҚТАУ
Температура реттегішті “min” белгісіне қойыңыз. 
Желілік сымның ашасын розеткадан шығарыңыз. 
Үтікті тігінен қойыңыз жəне оның толық суығанын 
күтіңіз. Желілік сымды үтіктің артқы қақпағын 
айналдыра орауға болады. Үтікті тік қалыпта 
сақтаңыз.
 

ТЕХНИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕЛЕР
Қорек:  

   

220-240 В ~ 50 Гц

Максималды қуаты:    1850-2200 Вт

Өндіруші алдын  ала хабарламастан аспаптың 
сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем 
емес
    

Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға 
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе 
квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 
сəйкес келедi негiзгi 
Мiндеттемелер 89/336/EEC 
Дерективаның ережелерiне 
енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 
Реттелуi (73/23 EEC)

ПАРОВОЙ УТЮГ

ОПИСАНИЕ
1.  Сопло разбрызгивателя воды
2.  Крышка заливочного отверстия
3.  Включение/выключение постоянной подачи пара
4. Регулятор 

температуры

5. Кнопка 

разбрызгивателя 

воды

6.  Кнопка дополнительной подачи пара
7. Ручка 

утюга

8. Защита 

сетевого 

шнура

9. Основание
10. Световой индикатор работы
11. Кнопка очистки
12. Подошва утюга
13.  Емкость для заливки воды
14.  Насадка Textile Guard для защиты темных и деликат-

ных тканей

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструк-
цию, а также обратите внимание на иллюстрации.
•  Перед включением утюга убедитесь, что напряжение в 

сети соответствует рабочему напряжению утюга.

• Используйте утюг только в целях, предусмотренных 

инструкцией.

•  Пользуйтесь утюгом только на гладильной доске.
• При наполнении резервуара утюга водой всегда от-

ключайте его от сети.

•  Будьте особенно внимательны при использовании 

прибора в непосредственной близости от детей и 
людей с ограниченными возможностями.

•  Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
•  Всегда отключайте утюг от сети, если не пользуетесь им. 
• Чтобы избежать поражения электрическим током, не 

погружайте утюг в воду или в любую другую жидкость.

• Избегайте контакта открытых участков кожи с горячи-

ми поверхностями утюга или выходящим паром, что-
бы избежать получения ожогов.

• Следите, чтобы сетевой шнур не свешивался с края 

гладильной доски, а также не касался горячих повер-
хностей.

• При отключении утюга от электрической сети всегда 

держитесь за сетевую вилку, никогда не тяните за се-
тевой шнур.

•  Перед тем как убрать утюг, слейте остатки воды и дай-

те ему полностью остыть.

• Во избежание перегрузки электрической сети не 

включайте одновременно несколько приборов с боль-
шой потребляемой мощностью.

•  Не используйте утюг с поврежденной сетевой вилкой, 

сетевым шнуром, а также с любыми другими неис-
правностями.

•  Во избежание поражения электрическим током никог-

да не разбирайте утюг самостоятельно, при обнару-
жении неисправности обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Извлеките утюг из упаковки и удалите картонную за-

щиту с подошвы утюга.

• Убедитесь, что напряжение в сети соответствует ра-

бочему напряжению утюга.

Примечание
При первом включении нагревательный элемент утюга 
обгорает, поэтому возможно появление небольшого ко-
личества дыма - это нормальное явление.

ВЫБОР ВОДЫ
• Для наполнения резервуара используйте водопро-

водную воду. Если водопроводная вода жесткая, то 
рекомендуется смешивать ее с дистиллированной во-
дой в соотношении 1:1, при очень жесткой воде сме-
шивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 
1:2 или используйте только дистиллированную воду.

Примечание
Запрещается заливать в резервуар для воды аромати-
зирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты 
для удаления накипи, химические вещества и т.д.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ (рис. 1, 2)
Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь, что он отклю-
чен от сети.
• Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в 

крайнее левое положение - подача пара выключена.

•  Откройте крышку заливочного отверстия (2).
• Залейте воду.

Примечание
•  Не наливайте воду выше отметки MAX. 
• Если во время глажения необходимо долить воду, то 

отключите утюг и выньте сетевую вилку из розетки. 

• После того как вы закончите гладить, переверните 

утюг и слейте остатки воды (рис.8).

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНЬЯ
Перед началом эксплуатации протестируйте нагретый 
утюг на кусочке старой ткани, чтобы убедиться в том, что 
подошва утюга и резервуар для воды чистые.
•  Всегда перед глаженьем вещей смотрите на ярлык из-

делия, где указана рекомендуемая температура. 

•  Если ярлык с указаниями по глаженью отсутствует, но 

вы знаете тип материала, то для выбора температуры 
глаженья смотрите таблицу. 

Обозначения

Тип ткани/температура

синтетика, нейлон, акрил, полиэстер 

(низкая температура)

••

шелк/шерсть 

(средняя температура)

•••

хлопок/лен 

(высокая температура)

•  Таблица применима только для волокнистых материа-

лов. Если материал другого типа (гофрированный, ре-
льефный и т.д.), то лучше всего его гладить при низкой 
температуре. 

•  Сначала отсортируйте вещи по температуре глаженья: 

шерсть - к шерсти, хлопок - к хлопку и т.д. 

• Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэтому 

рекомендуется сначала гладить вещи, которые тре-
буют низкой температуры (например, синтетические 
ткани). После чего переходите на глаженье при более 
высоких температурах. Хлопок и лён гладьте в послед-
нюю очередь. 

• Если вещь изготовлена из смесовых тканей, то необ-

ходимо установить температуру глаженья для ткани 
с самой низкой температурой (например, если вещь 
состоит на 60% из полиэстера и на 40% из хлопка, то 
её следует гладить при температуре, подходящей для 
полиэстера «»).

•  Если вы не можете определить ткань, из которой сде-

лана вещь, найдите на ней место, которое не заметно 
при носке, и опытным путём выберите температуру 
глаженья (всегда начинайте с самой низкой темпера-
туры и постепенно повышайте её, пока не добьётесь 
желаемого результата.) 

• Вельветовые и другие ткани, которые быстро начина-

ют лосниться, следует гладить строго в одном направ-
лении (в направлении ворса) с небольшим нажимом. 

• Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на син-

тетических и шелковых тканях, гладьте их с изнаноч-
ной стороны.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНЬЯ
•  Поставьте утюг на основание (9).
•  Вставьте сетевую вилку в розетку.
• Установите регулятор температуры (4) на требуемую 

температуру глаженья: «», «••» или «•••» (в зависимос-
ти от типа ткани).  Установленная температура будет 
достигнута, когда световой индикатор (10) погаснет. 
Индикатор (10) загорится снова, если температура 
опустится ниже, чем была установлена. 

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ
• Вы можете увлажнить ткань, нажав несколько раз на 

кнопку разбрызгивателя (5) (рис.3).

•  Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

 

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНЬЕ 
Утюг имеет противокапельный клапан, который закры-
вает подачу воды, при слишком низкой температуре по-
дошвы утюга, это предотвращает появление капель из 
отверстий подошвы. 
•  Паровое глаженье возможно только при высокой тем-

пературе подошвы утюга (положения регулятора тем-
пературы (4): «••» или «•••»). 

•  Вставьте сетевую вилку в розетку. 
•  Поставьте утюг на основание (9). 
• Установите регулятор температуры (4) на требуемую 

температуру глаженья: «••» или «•••».

•  Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. 
• Подождите, пока выключится световой индикатор 

(10), а затем снова загорится. Установите регулятор 
постоянной подачи пара (3) в крайнее правое положе-
ние - подача пара включена (рис.4), после этого пар 
начнет выходить из отверстий подошвы утюга (12). 

ВНИМАНИЕ! 
Если во время работы не происходит постоянной подача 
пара, проверьте правильность установки температуры 
регулятором (4).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА
Функция дополнительной подачи пара полезна при раз-
глаживании складок и может быть использована только 
при высокотемпературном режиме глаженья (регулятор 
температуры (4) в положении «•••»).
• Установите регулятор температуры (4) в положение 

«•••».

• При нажатии кнопки дополнительной подачи пара (6) 

пар из подошвы утюга будет выходить более интен-
сивно (рис.5).

Примечание
Во избежание вытекания воды из паровых отверстий 
нажимайте кнопку дополнительной подачи пара (6) с 
интервалом в 4-5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
•  Вставьте сетевую вилку в розетку. 
•  Поставьте утюг на основание (9). 
• Установите регулятор температуры (4) в положение 

«•••».

•  Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. 
• Подождите, пока выключится световой индикатор 

(10), а затем снова загорится. 

• Держите утюг вертикально и нажимайте кнопку до-

полнительной подачи пара (6), пар будет выходить из 
подошвы утюга (12) (рис. 6).

Важная информация 
•  Не рекомендуется выполнять вертикальное отпарива-

ние синтетических тканей. 

• При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга к 

материалу, чтобы избежать его оплавления. 

• Никогда не отпаривайте одежду, одетую на челове-

ка, т.к. температура пара высокая - могут быть ожоги, 
пользуйтесь плечиками или вешалкой. 

СУХОЕ ГЛАЖЕНЬЕ
•  Вставьте сетевую вилку в розетку. 
•  Поставьте утюг на основание (9).
• Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в 

крайнее левое положение - подача пара выключена. 

• Установите регулятор температуры (4) на требуемую 

температуру глаженья: «», «••» или «•••».

• Подождите, пока выключится световой индикатор 

(10), а затем снова загорится - заданная температура 
подошвы утюга достигнута, можно начинать процесс 
глаженья.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Для увеличения срока службы утюга рекомендуется ре-
гулярно выполнять его очистку (раз или два раза в месяц 
- в зависимости от жесткости воды).
• Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в 

крайнее левое положение - подача пара выключена.

•  Наполните резервуар водой до отметки MAX. 
•  Поставьте утюг на основание (9). 
•  Вставьте сетевую вилку в розетку. 
• Установите регулятор температуры (4) в положение 

«•••».

• Дайте утюгу нагреться, дождитесь пока световой ин-

дикатор (10) погаснет. 

•  Выньте сетевую вилку из розетки и держите утюг гори-

зонтально над раковиной. 

•  Нажмите кнопку очистки (11) (рис.7). 
•  Кипящая вода и пар вместе с накипью будут выбрасы-

ваться из отверстий подошвы утюга. Рекомендуется 
слегка покачивать утюг вперед-назад во время его 
очистки. 

• Отпустите кнопку очистки (11) через минуту или когда 

в резервуаре закончится вода. Поставьте утюг на ос-
нование.

•  Вставьте сетевую вилку в розетку и дайте утюгу снова 

нагреться. 

•  Прогладьте утюгом кусочек ненужной ткани, чтобы ис-

парилась оставшаяся вода. 

• Выньте сетевую вилку из розетки и подождите, пока 

подошва утюга полностью остынет. 

• Прежде чем убрать утюг на хранение, убедитесь, что 

подошва утюга совершенно сухая. 

НАСАДКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ
Насадка для защиты деликатных тканей идеально под-
ходит для глажения тонких, шерстяных и темных тканей, 
устраняя при этом риск порчи и прожигания и предо-
твращая появление лоснящихся участков. Насадка дает 
возможность  использовать максимальный пар при гла-
жении деликатных тканей.
Для того чтобы надеть насадку на подошву утюга, потя-
ните вниз за черный выступ насадки и поместите носик 
насадки на носик утюга. Плотно прижмите насадку к по-
верхности утюга и отпустите черный выступ.

УХОД И ЧИСТКА
• Прежде чем чистить утюг, убедитесь, что он отключен 

от сети и уже остыл. 

•  Протирайте корпус утюга слегка влажной тканью, пос-

ле этого протрите его насухо.

•  Отложения на подошве утюга могут быть удалены тка-

нью, смоченной в уксусно-водном растворе.  

• После удаления отложений отполируйте поверхность 

подошвы сухой тканью. 

• Не используйте абразивные вещества для чистки по-

дошвы и корпуса утюга.

• Избегайте контакта подошвы утюга с острыми метал-

лическими предметами. 

ХРАНЕНИЕ
•  Поверните регулятор температуры (4) против часовой 

стрелки до положения MIN, установите регулятор пос-
тоянной подачи пара (3) в крайнее левое положение 
- подача пара выключена.

•  Выньте сетевую вилку из розетки. 
• Вылейте оставшуюся воду из резервуара для воды 

(рис. 8). 

• Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью 

остыть.

•  Храните утюг в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 

        220-240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность:      1850-2200 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять 
характеристики приборов без предварительного уве-
домления

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует всем тре-
буемым европейским и российским стан-
дартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

DAMPFBÜGELEISEN

BESCHREIBUNG
1. Wassersprühdüse
2.  Deckel der Füllöffnung
3.  An-/Ausschalten für permanente Dampfabgabe
4. Temperatur-Regler
5. Wassersprühdüsen-Taste
6.  Taste für die zusätzliche Dampfzuführung
7. Bügeleisengriff
8. Netzkabel-Schutz
9. Basis
10. Kontrolleuchte
11. Reinigungstaste
12. Bügeleisensohle
13. Messbecher
14. Aufsatz Textile Guard für feine Stoffe

VORSICHTSMASSNAHMEN
Vor der Benutzung lesen Sie bitte vorliegende 
Bedienungsanleitung gewissenhaft durch und achten Sie 
dabei auf die Bilder. 
•  Vor dem Einschalten des Bügeleisens vergewissern Sie 

sich, dass die Netzspannung der Betriebsspannung des 
Bügeleisens entspricht.

•  Gebrauchen Sie das Bügeleisen nur gemäss dessen in der 

Bedienungsanleitung angegebenen Anwendungszweck. 

•  Benutzen Sie das Bügeleisen nur auf der Bügeltischplatte. 
• 

 

Beim Füllen des Wasserbehälters schalten Sie das 
Bügeleisen immer vom Netz ab. 

•  Seien Sie besonders aufmerksam bei der Benutzung des 

Geräts in der Nähe von Kindern und behinderten Personen. 

•  Lassen Sie das eingeschaltete Bügeleisen nicht ausser 

Sicht. 

•  Schalten Sie das Bügeleisen immer aus dem Netz aus, wenn 

Sie es nicht benutzen. 

• 

 

Um den Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das 
Bügeleisen ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit nicht ein. 

•  Vermeiden Sie Kontakt offener Haut mit heissen Oberflächen 

des Bügeleisens oder dem herausgehenden Dampf, um 
Verbrennungen zu vermeiden. 

• 

 

Sehen Sie zu, dass die Netzschnur vom Rand der 
Bügeltischplatte nicht herabhängt und heisse Oberflächen 
nicht anrührt. 

•  Beim Abschalten des Bügeleisens vom Netz halten Sie den 

Stecker immer fest, ziehen Sie die Netzschnur nicht. 

•  Bevor Sie das Bügeleisen verwahren, giessen Sie restliches 

Wasser ab und lassen Sie das Bügeleisen sich abkühlen. 

•  Um die Überlastung des Netzes zu vermeiden, schalten Sie 

mehrere Haushaltsgeräte von Hochleistung nicht gleichzeitig 
ein. 

•  Benutzen Sie nicht das Bügeleisen mit kaputtem Stecker, 

kaputter Netzschnur sowie mit anderen Störungen. 

•   Um den Stromschag zu vermeiden, bauen Sie das Bügeleisen 

nie selbstständig auseinander, bei Befund von Störungen 
wenden Sie sich an das autorisierte Service-Center. 

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG
•  Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung 

heraus und entfernen Sie den Pappeschutz von der 
Bügeleisensohle. 

•  Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung der 

Betriebsspannung des Bügeleisens entspricht. 

Anmerkung:
Beim ersten Einschalten brennt das Heizelement des 
Bügeleisens ab, dadurch kann eine kleine Menge Dampf 
herausgehen. 

WAHL DES WASSERS
•  Für die Füllung des Wasserbehälters benutzen Sie das 

Leitungswasser. Wenn das Leitungswasser zu hart ist, emp-
fiehlt es sich, es mit destilliertem Wasser im 1:1 Verhältnis, 
bei zu hartem Leitnugswasser vermischen Sie es mit destil-
liertem Wasser im 1:2 Verhältnis oder benutzen Sie nur 
destilliertes Wasser. 

Anmerkung:
Es ist verboten, den Wasserbehälter mit aromatisierten 
Flüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenten für die 
Entfernung des Ansatzes, chemischen Stoffen oder anderen 
Flüssigkeiten zu füllen. 

FÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS (Bild 1, 2)
Bevor Sie das Wasser in das Bügeleisen füllen, vergewissern 
Sie sich, dass es vom Netz abgeschaltet ist. 
•  Stellen Sie den Regulator des ständigen Dampfauslasses (3) 

in die linke Position – der Dampfauslass ist ausgeschatet. 

•  Machen Sie den Deckel der Füllöffnung (2) auf. 
•  Füllen Sie das Wasser.

Anmerkung:
•  Füllen Sie das Wasser nicht über den Strich «MAX». 
•  Wenn Sie beim Bügeln das Wasser nachzufüllen haben, 

schalten Sie das Bügeleisen aus und nehmen Sie den 
Stecker aus der Steckdose heraus. 

•  Nachdem Sie mit dem Bügeln fertig sind, drehen Sie das 

Bügeleisen um und giessen Sie restliches Wasser ab 

 (Bild 

8).

BÜGELTEMPERATUR
Vor dem Betrieb testen Sie das angeheizte Bügeleisen am 
Stück eines alten Stoffs, um sich zu vergewissern, dass die 
Bügeleisensohle und der Wasserbehälter sauber sind. 
•  Vor dem Bügeln der Kleidung überprüfen Sie immer die 

empfohlene Bügeltemperatur, die auf dem Etikett der 
Kleidung angegeben ist. 

•  Wenn das Etikett mit Anweisungen zum Bügeln fehlt, aber 

Sie wissen den Stofftyp, so benutzen Sie für die Wahl der 
Bügeltemperatur folgende Tabelle. 

Bezeichnungen 

Stofftyp / Temperatur

Synthetik, Nylon, Akryl, Polyester 

(niedrige Temperatur)

••

Seide / Wolle (mittlere Temperatur)

•••

Baumwolle / Lein (hohe Temperatur)

•  Die Tabelle ist nur für Faserstoffe anwendbar. Wenn es um 

einen anderen Stoff geht (geriffelt, mit Relief u.s.w.), ist es 
besser, ihn bei niedriger Temperatur zu bügeln. 

•  Bitte sortieren Sie die Kleidung nach derer Bügeltemperatur: 

Wolle zusammen mit Wolle, Baumwolle zusamen mit 
Baumolle u.s.w. 

•  Das Bügeleisen erwärmt sich schneller, als es sich abkühlt. 

Es wird also empfohlen, das Bügeln mit niedriger Temperatur 
zu beginnen, z.B. mit synthetischen Stoffen. Danach überge-
hen Sie zum Bügeln mit höheren Temperaturen. Baumwolle 
und Lein bügeln Sie zuletzt. 

•  Wenn das Kleidungsstück aus gemischtem Stoff gefertigt 

ist, ist die Temperatur für Stoffe mit niedrigster Temperatur 
einzugeben (z.B. wenn das Kleidungsstück zu 60% aus 
Polyester und zu 40% aus Baumwolle besteht, ist es mit der 
Temperatur «» zu bügeln, die für Polyester passt). 

•  Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, finden Sie am 

Kleidungsstück ein Stück Stoff, das beim Tragen nicht auf-
fällt und wählen Sie erfahrungsgemäss die Bügeltemperatur 
(beginnen sie immer mit niedrigster Temperatir und erhöhen 
Sie sie langsam, bevor Sie gewünschtes Resultat nicht 
erreicht haben.) 

•  Kord- und andere Stoffe, die schnell zu glänzen beginnen, 

sind in einer Richtung (in Richtung des Strichs) mit kleinem 
Andruck zu bügeln. 

•  Um Glanzflecke an synthetischen und Seidestoffen zu ver-

meiden, bügeln Sie diese von links. 

EINGABE DER BÜGELTEMPERATUR
•  Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (9).
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
•  

Stellen Sie den Temperaturregler (4) auf die richtige 
Bügeltemperatur «», «••» oder «•••», je nach Stofftyp.

Die eingegebene Temperatur wurd erreicht, wenn der 
Lichtindikator (10) erlischt. Der Indikator (10) leuchtet wieder 
auf, wenn die Temperatur niedriger als die eingegebene wird. 

WASSERSPRITZER
•  Sie können den Stoff anfeuchten, indem Sie ein paar Mal auf 

den Knopf des Wasserspritzers drücken (5) (Bild 3). 

•  Vergewissern Sie sich, dass es im Wasserbehälter genug 

Wasser gibt.

 
DAMPFBÜGELN 
Das Bügeleisen ist mit einem Gegentropfventil versehen, 
der die Wasserzuführung bei zu niedrigen Temperaturen der 
Bügeleisensohle stoppt, was den Tropfenaustritt aus den 
Öffnungen auf der Sohle verhindert. 

•  Dampfbügeln ist nur bei hoher Temperatur der Bügeleisen-

sohle möglich (Temperatur-Regler (4) befi ndet sich auf: 
«••» oder «•••»). 

•  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.

•  Setzen Sie das Bügeleisen auf die Basis (9). 

•  Stellen Sie den Temperatur-Regler (4) auf die gewünschte 

Temperatur zum Bügel ein: «••» oder «•••».

•  Überprüfen Sie, ob sich genug Wasser im Wasserbehälter 

befi ndet.

•  Warten Sie, bis sich die Kontrolleuchte (10) abschaltet und 

dann wieder anschaltet. Stellen Sie den Regler der perma-
nenten Wasserabgabe  (3) in die äußerste rechte Stellung 
ein – Dampfzuführung ist angeschaltet (Abb. 4), danach 
beginnt die Dampfabgabe aus den Öffnungen auf der 
Bügeleisensohle (12). 

ACHTUNG! 
Wenn während des Betriebs keine Dampfabgabe vorkommt, 
überprüfen Sie die Richtigkeit der Temperatureinstellung mit 
Hilfe des Reglers (4).

ZUSÄTZLICHE WASSERZUFÜHRUNG
Funktion der zusätzlichen Wasserzuführung ist beim Ausbü-
geln von Falten erforderlich und kann nur beim Bügeln mit 
hohen Temperaturen verwendet werden (Temperatur-Regler 
(4) auf «•••» einstellen).
•  Setzen Sie den Temperatur-Regler (4) auf  «•••» ein.

•  Beim Drücken auf die Taste für die zusätzliche Dampfzu-

führung (6) tritt der Dampf aus der Bügeleisensohle viel 
intensiver aus. (Abb. 5).

Bemerkung:
Um Wasserausfl uss aus den Dampföffnungen zu vermeiden, 
drücken Sie die Taste für die zusätzliche Dampfabgabe (6) mit 
dem Zeitabstand in 4-5 Sekunden. 

VERTIKALES ABDAMPFEN
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein. 
•  Stellen Sie den Bügeleisen auf des Gestell (9). 
•  Stellen Sie den Temperaturregler (4) auf die Position «•••».
•  Vergewissern Sie sich, dass es im Wasserbehälter genug 

Wasser gibt.

•  Warten Sie ab, bis der Lichtindikator (10) erlischt und dann 

wieder aufleuchtet.

    Halten Sie das Bügeleisen senkrecht und drücken Sie den 

Knopf des zusätzlichen Dampfauslasses (6), der Dampf wird 
aus den Öffnungen der Bügeleisensohle herausgehen (12) 
(Bild 6). 

Wichtige Information: 
•  Es empfiehlt sich nicht, vertikales Abdampfen sythetischer 

Stoffe zu machen. 

•  Beim Abdampfen rühren Sie den Stoff mit der 

Bügeleisensohle nicht an, um dessen Verschmelzung zu 
vermeiden. 

•  Dampfen sie nie die am Menschen angezogene Kleidung ab, 

weil die Dampftemperatur zu hoch ist, benutzen Sie dafür 
eine Kleiderbügel oder einen Kleiderrechen. 

TROCKENES BÜGELN
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein. 
•  Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (9).
•  Stellen Sie den Regulator des ständigen Dampfauslasses (3) 

in die linke Position – der Dampfauslass ist ausgeschaltet. 

•  

Stellen Sie den Temperaturregler (4) auf die richtige 
Bügeltemperatur «», «••» oder «•••».

•  Warten Sie ab, bis der Lichtindikator (11) erlischt und 

dann wieder aufleuchtet, die eingegebene Temperatur der 
Bügeleisensohle ist erreicht, man kann das Bügeln begin-
nen. 

AUFSATZ FÜR FEINE STOFFE 
Der Aufsatz für feine Stoffe ist ideal fürs Bügeln von feinen, 
wollenen und dunklen Stoffen, und vermindert dabei das 
Risiko der Beschädigung und Durchbrennung und verhindert 
das Entstehen von glänzenden Stellen. Der Aufsatz ermög-
licht, den maximalen Dampf beim Bügeln zu nutzen, um die 
Stoffglänzung zu vermeiden.
Um den Aufsatz auf die Sohle des Bügeleisens aufzusetzen, 
ziehen Sie am schwarzen Vorsprung des Aufsatzes und setzen 
Sie die Aufsatztülle auf die Bügeleisenspitze. Drücken Sie kräf-
tig die Tülle an die Oberfläche des Bügeleisens und lassen Sie 
den schwarzen Vorsprung frei.

REINIGUNGSSYSTEM
Um die Lebensdauer des Bügeleisens zu prolongieren, emp-
fiehlt es sich, regelmässig die Reinigung des Bügeleisens 
durchzuführen (einmal oder zweimal im Monat, je nach 
Wasserhärte). 
•  Stellen Sie den Regulator des ständigen Dampfauslasses 

(3) in die linke Position ein – der Dampfauslass ist ausge-
schaltet.

•  Füllen sie den Wasserbehäter bis zum Strich «MAX». 
•  Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (9).
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
•  Stellen Sie den Temperaturregler (4) in die Position «•••».
•  Lassen Sie das Bügeleisen sich erwärmen, warten Sie ab, 

bis der Lichtindikator (10) erlischt. 

•  Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus und 

halten Sie das Bügeleisen senkrecht über dem Spülbecken. 

•  Drücken Sie den Knopf der Reinigung (11) (Bild 7). 
•  

Das Kochwasser und der Dampf zusammen mit dem 
Ansatz werden aus der Bügeleisensohle herausgeworfen. 
Es empfiehlt sich, das Bügeleisen bei der Reinigung des 
Bügeleisens hin und her zu bewegen. 

•  Lassen Sie den Knopf der Reinigung (11) nach einer Minute 

oder wenn das Wasser im Wasserbehälter aus ist los. Stellen 
Sie das Bügeleisen auf das Gestell.  

•  Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose herein und 

lassen Sie das Bügeleisen sich erwärmen. 

•  Bügeln Sie ein Stück Teststoff, damit restliches Wasser ver-

dampft.  

•  Nehmen sie den Stecker aus der Steckdose heraus und 

warten Sie ab, bis sich die Bügeleisensohle völlig abkühlt. 

•  Bevor Sie das Bügeleisen verwahren, vergewissern Sie sich, 

dass die Bügeleisensohle vollkommen trocken ist. 

WARTUNG UND REINIGUNG
•  Bevor Sie das Bügeleisen reinigen, vergewissern Sie sich, 

dass es vom Netz abgeschaltet ist und sich abgekühlt hat. 

•  Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit etwas feuch-

tem Stoff, danach wischen Sie es trocken. 

•  Der Ansatz auf der Bügeleisensohle kann mit einem in der 

Essig-Wasser Lösung angefeuchteten Stück Stoff entfernt 
werden. 

• 

 

Nach der Entfernung des Ansatzes polieren Sie die 
Oberfläche der Sohle mit einem trockenen Stoff. 

•  Verwenden Sie keine abreibenden Mittel für die Reinigung 

der Sohle und des Gehäuses des Bügeleisens. 

•  Vermeiden Sie Kontakt der Bügeleisensohle mit scharfen 

metallischen Gegenständen. 

VERWAHREN
•  Drehen Sie den Temperaturregler (4) im 

Gegenuhrzeigersinn bis zu der Position «MIN», stellen Sie 
den Regulator des ständigen Dampfauslasses(3) in die 
linke Position – der Dampauslass ist ausgeschaltet. 

•  Nehmen Sie den Stecker aus der Stekdose heraus. 
•  Giessen Sie im Wasserbehälter übrig gebliebenes Wasser ab 

(Bild 8). 

•  Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und lassen Sie es sich 

genug abkühlen. 

•  Verwahren Sie das Bügeleisen in vertikaler Position.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
Speisespannung:  

220-240 V  ~ 50 Hz

Leistung:  

 

1850-2200 W

Der Produzent behält sich das Recht vor, die Charakteristiken 
der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger als 3 
Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim 
Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei belie-
biger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der 
vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung 
über den Ankauf vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt  entspricht den 
Forderungen der elektromagnetischen 
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie 
des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannungsgeräte vorgesehen 
sind.

STEAM IRON

DESCRIPTION
1. Water 

spray 

nozzle

2. Filler 

cap

3.  Continuous steam supply ON/OFF
4. Temperature 

control

5. Water 

spray 

button

6.  Extra steam supply button
7. Iron 

handle

8.  Power cord protection
9. Base
10.  Operation light indicator
11. Self-cleaning button
12. Iron soleplate
13. Measuring cup
14.  Textile Guard attachment for the protection of dark 

and delicate fabrics

IMPORTANT SAFETY MEASURES
Read these instructions carefully before using the 
device and also pay attention to the illustrations.
•  Before connecting the iron to electrical power, make 

sure that the voltage of your electrical system matches 
the operating voltage of the iron.

•  Use the iron for the purposes outlined in these instruc-

tions only.

•  Use the iron on an ironing board only.
•  Always disconnect the iron from electrical power when 

filling the tank with water.

•  Be especially careful when using the device around 

children and disabled persons.

•  Do not leave the iron unattended while in use.
•  Always disconnect the iron from electrical power when 

not in use. 

•  In order to prevent electrical shock, do not submerse 

the iron in water or any other liquid.

•  Avoid contacting any open areas of skin with the hot 

surfaces of the iron or the released steam in order to 
prevent burns.

•  Make sure that the power cord does not hang over the 

edge of the ironing board and that it does not come 
into contact with any hot surfaces.

•  Always grip the power plug in order to disconnect the 

iron from electrical power; never pull on the power 
cord.

•  Pour all the water out of the iron and allow to cool 

completely before storing.

•  In order to avoid overloading the electrical circuit, do 

not simultaneously operate several devices with high 
power ratings.

•  Do not use the iron if the power plug, power cord, or 

any other part is damaged or malfunctioning.

•  In order to prevent electrical shock, do not attempt 

to take apart the iron yourself. Contact an authorized 
service center for repairs if the iron is malfunctioning.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
•  Remove the iron from its packaging and remove the 

protective cardboard from the sole.

•  Make sure that the voltage of your electrical system 

matches the operating voltage of the iron.

Note:
The iron's heating element will be “burnt-in” upon first 
use, so it's possible that there may be a small amount 
of smoke.

CHOOSING THE RIGHT WATER
Use tap water to fill the water tank. If the tap water is hard, 
then it is recommended you mix it with distilled water at 
a rate of 1:1. If the water is very hard, mix it with distilled 
water at a rate of 1:2 or use pure distilled water.

Note:
Do not pour aromatic liquids, vinegar, starch solutions, 
descaling reagents, chemical substances or other liquids 
into the water tank.

FILLING THE WATER TANK (pic. 1, 2)
Make sure the iron is disconnected from electrical power 
before filling the water tank.
•  Place the constant steam release regulator (3) into the 

left most position - steam release off.

•  Open the lid of the water tank (2).
•  Pour in the water.

Note:
•  Do not fill past the “MAX” indication. 
•  If you must fill the water tank while ironing, first turn off 

the iron and remove the power plug from the outlet. 

•  After you have finished ironing, turn the iron upside 

down and pour out the remaining water (pic.8).

IRONING TEMPERATURE
Before using on a new piece of fabric, first test the heated 
iron on a piece of old clothe in order to make sure that the 
sole of the iron and water tank are clean.
•  Before ironing, always look at the temperature recom-

mendations indicated on the garment tags.

•  If there is no garment tag with ironing instructions, 

but you know what type of material it is, you can use 
the following table to determine the proper ironing 
temperature. 

Symbol

Type of fabric / temperature

Synthetics, nylon, acryl, polyester 

(low temperature)

••

Silk / wool (medium temperature)

•••

Cotton / flax (high temperature)

•  This table can only be used for fibrous materials. It is 

best to iron other types of materials (crimped, raised, 
etc.) at low temperature. 

•  First, sort all of your clothes according to ironing tem-

perature: wool with wool, etc. 

•  The irons heats faster than it cools, which is way it is 

recommended to begin ironing at low temperature, 
with synthetic fabrics, for example. Then proceed to 
iron at higher temperatures. Cotton and flax should be 
ironed last. 

•  If an item is made from a mixture of materials, then 

the ironing temperature should be set for the fabric 
with the lowest ironing temperature (for example, if 
an item is made from 60% polyester and 40% cotton, 
then it should be ironed a the temperature setting for 
polyester, “”).

•  If you can't determine the type of fabric that the item 

is made from, find an area on the item that won't be 
noticed when worn and test various ironing tempera-
tures (always start with the lowest temperature and 
gradually increase it until you achieve the desired 
results). 

•  Velvet and other fabrics that quickly begin to shine 

should be ironed strictly in one direction (with the nap) 
with light pressure. 

•  In order to prevent shiny stains on synthetic and silk 

fabrics, iron them inside out.

SETTING THE IRONING TEMPERATURE
•  Place the iron on its stand (9).
•  Insert the power plug into the jack.
•  Set the temperature regulator (4) to the desired ironing 

temperature “”,”••” or “•••” depending on the type 
of fabric.

The set temperature will have been reached when the 
illuminated indicator (10) turns off. The indicator (10) will 
light again if the temperature of the iron falls below the 
set temperature. 

WATER SPRAYER
•  You can moisten the fabric with a few pushes on the 

spraying button (5) (pic.3).

•  Make sure there is enough water in the tank.

STEAM IRONING
The iron is equipped with anti-drop valve, which blocks the 
water supply when the temperature of the iron soleplate 
is too low, which prevents the drops appearance from the 
foot nozzles. 
•  Steam ironing is only possible with high iron foot tem-

perature (temperature control (4) set to: «••» or «•••»). 

•  Plug the appliance. 
•  Put the iron on the base (9). 
•  Set the temperature control (4) to the required ironing 

temperature: «••» or «•••».

•  Make sure the tank has enough water in it. 
•  Wait till the light indicator (10) turns OFF and then back 

ON. Set the continuous steam supply regulator (3) to 
the extreme right position – steam supply ON (fig. 4), 
after that the steam will start coming out of the iron foot 
nozzles (12). 

CAUTION!

 

If there is no continuous steam supply while ironing, check 
the correct temperature control (4) setting.

EXTRA STEAM SUPPLY
The extra steam supply function is useful for folds flat-
tening and may only be used in high temperature ironing 
mode (temperature control (4) set to «•••»).
•  Set the temperature control (4) to the «•••» position.
•  Pressing of the extra steam supply button (6) will make 

the steam to come out of the iron foot with major inten-
sity (fig. 5).

Note:
To avoid dripping from the steam nozzles, press the extra 
steam supply button (6) with a 4-5 seconds interval.

VERTICAL STEAMING
•  Insert the power plug into the outlet. 
•  Place the iron on its stand (9). 
•  Set the temperature regulator (4) to the “•••” posi-

tion.

•  Make sure that the water tank has enough water in it. 
•  Wait until the power indicator (10) goes out and then 

light again. 

•  Hold the iron vertically and press the additional steam 

release button (6); steam will be released from the 
iron's soleplate (12) (pic. 6).

Important information
•  It is not recommended to vertically steam synthetic 

material. 

•  To prevent the fabric from melting, do not allow the 

iron's soleplate to touch the material while steaming. 

•  Never steam clothes while they are being worn by a 

person, as the temperature of the steam is very high; 
use a hanger. 

DRY IRONING
•  Insert the power plug into the outlet. 
•  Place the iron on its stand (9).
•  Set the constant steam release button (3) to its left-

most position - steam release off. 

•  Set the temperature regulator (4) to the desired ironing 

temperature “”, “••”, or “•••”.

•  Wait until the power indicator (10) goes out and 

then turns on again; at this point, the desired ironing 
temperature has been release and you may begin the 
ironing process.

NOZZLE FOR PROTECTING THE DELICATE CLOTHS
Nozzle for protecting the delicate cloths is ideal for ironing 
the fine, wool and dark colored textiles without any risk of 
spoiling and burning, also it prevents the appearance of 
the glossy areas. The nozzle allows using the maximum 
steam mode for ironing the delicate cloths.
In order to put the nozzle on the sole of the iron pull the 
black lug of the nozzle downwards, and place the spout of 
the nozzle on the spout of the iron. Press the nozzle to the 
surface of the sole tightly, and release the black lug.

CLEANING SYSTEM
In order to increase the service life of this iron, it is rec-
ommended that you regularly conduct a cleaning of the 
iron (once or twice a month depending on the hardness 
of the water).
•  Set the constant steam release regulator (3) to the 

left-most position - steam release off.

•  Fill the water tank to the “MAX” indicator. 
•  Place the iron on its stand (9). 
•  Insert the power plug into the outlet. 
•  Set the temperature regulator (4) to the “•••” posi-

tion.

•  Let the iron heat up; wait until the power indicator (10) 

goes out. 

•  Remove the power plug from the outlet and hold the 

iron horizontally over a sink. 

•  Press the cleaning button (11) (pic.7). 
•  Boiling water and steam, together with scaling will 

be ejected from the holes in the iron's soleplate. It is 
recommended that you lightly rock the iron back and 
forward during the cleaning process. 

•  Release the cleaning button (11) after a minute or 

when the water tank runs out of water. Place the iron 
on its stand.

•  Insert the power plug into the outlet and allow the iron 

to heat up again. 

•  Iron a piece of unwanted fabric in order to allow all of 

the remaining water to evaporate. 

•  Remove the power plug from the outlet and wait until 

the soleplate of iron has completely cooled. 

•  Make sure that the iron's soleplate is completely dry 

before storing. 

CARE AND CLEANING
•  Before cleaning the iron, make sure that it is discon-

nected from power and has cooled. 

•  Wipe the housing of the iron with a slightly damp cloth 

and then dry completely.

•  Deposits on the iron's soleplate can be removed with a 

cloth dipped in a vinegar-water solution. 

•  Polish the surface of the soleplate with a dry cloth after 

removing any deposits. 

•  Do not use abrasive cleaning instruments to clean the 

soleplate and housing of the iron.

•  Do not touch the iron soleplate with sharp, metal 

objects. 

STORAGE
•  Turn the temperature regulator (4) counter-clockwise 

to the “MIN” position and set the constant steam 
release regulator (3) to the left-most position - steam 
release off.

•  Remove the power plug from the outlet. 
•  Pour out any remaining water from the tank (pic.8). 
•  Set down the iron vertically and allow to cool.
•  Store the iron in a vertical position.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power requirements:  

220-240 V ~ 50 Hz

Power rating:  

1850-2200 W

The manufacturer shall reserve the right to change the 
specification of the appliances without preliminary notice.

The life time of the appliance shall not be less than 
3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can be obtained 
from the dealer from whom the appliance was purchased. 
The bill of sale or receipt must be produced when making 
any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council 
Directive 89/336/EEC and to the Low 
Voltage Regulation (73/23 EEC) 

ENGLISH

2

DEUTSCH

3

РУССКИЙ

4

ҚАЗАҚ

5

POLSKI 

6

1206.indd   1

1206.indd   1

30.09.2009   16:28:12

30.09.2009   16:28:12

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH STEAM IRON STEAM IRONING The iron is equipped with anti-drop valve, which blocks the water supply when the temperature of the iron soleplate is too low, which prevents the drops appearance from the foot nozzles. • Steam ironing is only possible with high iron foot temperature (temperature
  • Страница 2 из 3
    ČESKÝ • Postavte žehličku na základnu (9). • Nastavte regulátor teploty (4) na požadovanou teplotu žehlení: «••» nebo «•••». • Zkontrolujte, zda je v nádrži dost vody. • Vyčkejte, až se světelný indikátor (10) vypne a pak se znovu rozsvítí. Nastavte regulátor stálého napařovaní (3) do maximální
  • Страница 3 из 3