Инструкция для VITEK VT-1234

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ПАРНА ЮТИЯ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди експлоатация внимателно прочетете
инструкцията, а също така обърнете внимание на
илюстрацията.
• Преди  да  включите  ютията  се  убедете,  че

напрежението  в  мрежата  съответства  на  работното
напрежение на ютията.

• Използвайте  ютията  само  за  целите,  предвидени  в

инструкцията.

• Използвайте ютията само върху дъска за гладене.
• При  напълване  на  резервоара  на  ютията  с  вода

винаги я изключвайте от мрежата.

• Бъдете  особено  внимателни  при  използването  на

прибора в непосредствена близост до деца и хора с
ограничени възможностти.

• Не оставяйте ютията включена.
• Винаги  изключвайте  ютията  от  мрежата,  ако  не  я

използвате. 

• За  да  избегнете  електрошок,  не  потапяйте  ютията

във вода или в друга течност.

• Не  допускайте  контакт  на  отворени  участъци  на

кожата  с  горещите  повърхности  на  ютията  или  с
излизащата  пара,  за  да  избегнете  получаването  на
изгаряния.

• Следете кабелът за мрежата да не увисва от края на

дъската  за  гладене,  а  също  така  той  не  бива  да
докосва горещи повърхности.

• При  изключване  на  ютията  от  електромрежата

винаги  дръжте  щепсела  за  мрежата,  никога  не
теглете кабела за мрежата.

• Преди да приберете ютията излейте останалата вода

и я оставете напълно да изстине.

• За  да  избегнете  претоварване  на  електромрежата,

не  включвайте  едновременно  няколко  прибора  с
голяма консумирана мощност.

• Не  използвайте  ютията  при  повреда  на  щепсела  за

мрежата, кабела за мрежата, а също така при други
повреди.

• За 

да 

избегнете 

електрошок, 

никога 

не

разглобявайте 

ютията 

самостоятелно, 

при

откриване  на  неизправност  се  обръщайте  в
упълномощения сервизен център.

ОПИСАНИЕ
1.

Дюза на разпръсквателя на вода

2.

Капак на отвора за наливане на вода

3.

Включване/изключване  на  постоянно  подаване  на
пара/режима на почистване

4.

Бутон на разпръсквателя на вода

5.

Бутон за допълнително подаване на пара

6.

Дръжка на ютията

7.

Защита на кабела за мрежата

8.

Основа

9.

Светлинен индикатор за работа

10. Регулатор на температурата
11. Основа на ютията

ПРЕДИ ПЪРВО ИЗПОЛВАНЕ
• Извадете ютията от опаковката и махнете

картонената защита от основата на ютията.

• Убедете се, че напрежението в мрежата съответства

на работното напрежение на ютията.

Забележка:
При  първото  включване  нагревателният  елемент  на
ютията обгаря, затова е възможна появата на неголямо
количество пушек.

ИЗБОР НА ВОДА
• За  пълнене  на  резервоара  използвайте  чешмена

вода.  Ако  водопроводната  вода  е  варовита,
препоръчва  се  да  я  смесвате  с  дистилирана  вода  в
съотношение  1  :  1,  при  много  варовита  вода,
смесвайте я с дистилирана вода в съотношение 1 : 2
или използвайте само дестилирана вода.

Забележка:
Забранява се да се наливат в резервоара за вода
ароматизирани течности, оцет, разтвор на нишесте,
реактиви за отстраняване на накип, химически
вещества или други течности.

НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА (рис. 1, 2)
Преди да напълните ютията с вода се убедете, че той е
изключен от мрежата.
• Установете  регулатора  на  постоянно  подаване  на

пара (3) в крайното ляво положение   подаването на
пара е изключено.

• Отворете капака на отвора за наливане на вода (2).
• Налейте вода.

Забележка:
• Не наливайте вода над маркировката “MAX”. 
• Ако по време на гладене е необходимо

допълнително да налеете вода, изключете ютията и
извадете щепсела от контакта. 

• След  като  приключите  гладенето  преобърнете

ютията и излейте останалата вода (рис.8).

ТЕМПЕРАТУРА НА ГЛАДЕНЕ
Преди  да  започнете  експлоатацията  тестирайте
нагрялата  се  ютия  върху  парче  стар  плат,  за  да  се
уверите, че основата на ютията и резервоара за вода са
чисти.
• Винаги преди гладене на дрехи обръщайте внимание

на  препоръчителната  температура,  посочена  на
етикета на изделието.

• Ако няма етикет с указания за гладене, но Вие знаете

вида  плат,  за  избор  на  температурата  на  гладене
вижте таблицата. 

• Таблицата  може  да  се  използва  само  за  влакнести

платове.  Ако  платът  е  от  друг  вид  (плисиран,
релефен  и  т.н.),  е  по добре  да  го  гладите  при  ниска
температура. 

• Първоначално  групирайте  дрехите  в  зависимост  от

подходящата температура на гладене: вълна с вълна,
памук с папук и т.н. 

• Ютията  се  нагрява  по бързо,  отколкото  изстива.  По

този начин се препоръчва да се започва гладенето с
ниска  температура,  например,  на  синтетични
платове. След което преминете към гладенето с по
висока  температура.  Гладете  дрехи  от  памук  и  лен
най накрая. 

• Ако  дрехата  е  изработена  от  смесени  платове,  е

необходимо да установите температурата на гладене
на  платове  с  най ниската  температура  (например,
ако  дрехата  е  60%  от  полиестер  и  40%  от  памук,  тя
трябва  да  се  глади  при  температура,  подходяща  за
полиестер “”).

• Ако  не  можете  да  определите  вида  плат,  от  който  е

изработена дрехата, намерете място върху дрехата,
което не се забелязва при носене и опитно изберете
температурата на гладене (винаги започвайте с най
ниската  температура  и  постепенно  я  повишавайте,
докато не достигнете необходимия резултат.) 

• Платове  от  раирано  кадифе  и  др.,  които  бързо

започват да мазнеят, трябва да се гладят само в една
посока (по посока на мъха) с несилно натискане. 

• За  да  избегнете  поява  на  мазнеещи  петна  на

синтетичните  и  копринените  платове,  гладете  ги  от
опаката страна.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ГЛАДЕНЕ
• Поставете ютията на основата (8).
• Вкарайте щепсела за мрежата в контакта.
• Установете  регулатора  на  температура  (10)  на

изискваната температурата на гладене “”, “••” или
•••”, в зависимост от вида тъкан.

Установената  температура  ще  бъде  достигната,  когато
светлинният индикатор (9) изгасне. Индикаторът (9) ще
светне отново, ако температурата се понижи под нивото
на което е била установена. 

РАЗПРЪСКВАТЕЛ НА ВОДА
• Вие  можете  да  навлажните  плата  като  натиснете

няколко пъти бутона на разпръсквателя (4) (рис.3).

• Убедете се, че в резервоара има достатъчно вода.

ГЛАДЕНЕ С ПАРА
• Гладенето  с  пара  е  възможно  само  при  висока

температура  на  основата  на  ютията  при  положение
на регулатора на температура (10) “••” или “•••”. 

• Вкарайте щепсела за мрежата в контакта. 
• Поставете ютията на нейната основа (8). 
• Установете  регулатора  на  температура  (10)  на

изискваната  температурата  на  гладене  “••”  или
•••”.

• Убедете се, че в резервоара има достатъчно вода. 
• Изчакайте, 

докато 

се 

изключи 

светлинният

индикатор (9), и след това отново светне. Установете
регулатора  на  постоянно  подаване  на  пара  (3)  в
крайно  дясно  положение    подаването  на  парата  е
включено  (рис.4),  след  което  парата  ще  започне  да
излиза от отворите на основата на ютията (11). 

ВНИМАНИЕ: 
Водата  може  да  изтича  от  отворите  на  основата  на
ютията,  ако  установената  температура  е  прекалено
ниска,  това  може  да  предизвика  появата  на  петна.  Ако
това се случи, установете регулатора на температурата
(10) на по висока температура. Подаването на пара ще
се  възобнови  веднага  след  като  бъде  достигната
установената температура на ютията. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА ПАРА
Функцията за допълнително подаване на пара е полезна
при изглаждането на гънки и може да бъде използвана
само  при  високотемпературния  режим  на  гладене,
регулаторът на температурата (10) е в положение “•••”.
• Установете  регулатора  на  температурата  (10)  в

положение “•••”.

• При натискане на бутона за допълнително подаване

на пара (5), парата от основата на ютията ще излиза
по интензивно (рис.5).

Забележка:
За да избегнете изтичането на вода от отворите за пара
задръжте  бутона  за  допълнително  подаване  на  парата
натиснат не повече от 15 20 секунди.

ВЕРТИКАЛНО ОБРАБОТВАНЕ С ПАРА
• Вкарайте щепсела за мрежата в контакта. 
• Поставете ютията на нейната основа (8). 
• Установете  регулатора  на  температура  (10)  в

положение “•••”.

• Убедете се, что в резервоара има достатъчно вода. 
• Изчакайте, 

докато 

се 

изключи 

светлинният

индикатор (9), а след това отново светне. 

• Дръжте  ютията  вертикално  и  натиснете  бутона  за

допълнително  подаване  на  пара  (5),  парата  ще
излиза от основата на ютията (11) (рис. 6).

Важна информация: 
• Не  се  препоръчва  да  се  осъществява  вертикално

обработване с пара на синтетични платове. 

• При  отпарване  не  докосвайте  с  основа  на  ютията

плата, за да избегнете разтапянето му. 

• Никога  не  обработвайте  с  пара  дрехи,  облечени

човек,  тъй  като  температура  на  парата  е  висока,
използвайте закачалки. 

СУХО ГЛАДЕНЕ
• Вкарайте щепсела за мрежата в контакта. 
• Поставете ютията на нейната основа (8).
• Установете  регулатора  на  постоянно  подаване  на

пара  (3)  в  крайно  ляво  положение    подаването  на
пара е изключено. 

• Установете  регулатора  на  температура  (10)  на

изискваната 

температурата 

на 

гладене 

”, 

••”, “•••”.

• Изчакайте, 

докато 

се 

изключи 

светлинният

индикатор (9), и когато той след това отново светне,
необходимата  температура  на  основата  на  ютията  е
достигната,  можете  да  започнете  процеса  на
гладене.

СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
За  удължаване  на  срока  на  използване  на  ютията,
препоръчва се редовно да се почиства ютията (веднъж
или два пъти на месец в зависимост от варовитостта на
водата).
• Установете  регулатора  на  постоянно  подаване  на

пара  (3)  в  крайно  ляво  положение    подаването  на
пара е изключено.

• Напълнете  резервоара  с  вода  до  маркировката

“MAX”. 

• Поставете ютията на нейната основа (8). 
• Вкарайте щепсела за мрежата в контакта. 
• Установете  регулатора  на  температурата  (10)  в

положение  “•••”.

• Оставете 

ютията 

да 

се 

нагрее, 

изчакайте

светлинният индикатор (9) да изгасне. 

• Извадете  щепсела  за  мрежата  от  контакта  и  дръжте

ютията хоризонтално над мивка. 

• Натиснете  лоста  на  регулатора  за  подаване  на  пара

(3)  по  посока  към  бутоните  (4,  5)  и  го  задръжте
(рис.7). 

• Врялата вода и парата заедно с накипа ще започнат

да  излизат  от  отворите  на  основата  на  ютията.
Препоръчва  се  леко  да  разтърсите  ютията  напред  и
назад по време на почистването на ютията. 

• Отпуснете лоста на регулатора на пара (3) след една

минута,  или  когато  в  резервоара  водата  се  свърши.
Поставете ютията на нейната основа.

• Вкарайте щепсела за мрежата в контакта и оставете

ютията отново да се нагрее. 

• Изгладете с ютията парче ненужен плат, за да дадете

възможност на останалата вода да се изпари. 

• Извадете  щепсела  за  мрежата  от  контакта  и

изчакайте  докато  основата  на  ютията  напълно
изстине. 

• Преди  да  приберете  ютията  за  съхраняване  се

убедете, че основата на ютията е напълно суха. 

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
• Преди  да  почистите  ютията,  се  убедете,  че  тя  е

изключена от мрежата и вече е изстинала. 

• След 

премахване 

на 

наслагите 

полирайте

повърхността на основата със сух плат. 

• Не  използвайте  абразивни  вещества  за  почистване

на основата и корпуса на ютията.

• Не допускайте контакт на основата на ютията с остри

метални предмети. 

СЪХРАНЯВАНЕ
• Завъртете  регулатора  на  температурата  (10)  против

часовниковата  стрелка  до  ограничителя,  установете
регулатора  за  постоянно  подаване  на  пара  (3)  във
вертикално  положение    подаването  на  пара  е
изключено.

• Извадете щепсела за мрежата от контакта. 
• Отворете  капака  на  отвора  за  наливане  на  вода  (2),

преобърнете  ютията  и  излейте  останалата  вода
(рис.8). 

• Поставете  ютията  вертикално  и  я  оставете  за

достатъчно време, за да изстине.

• Съхранявайте ютията във вертикално положение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напрежение на захранването:

220 230В ~ 50 Хц

Използвана мощност:

1400 Вт

Производителят си запазва правото да изменя
характеристиките на приборите без предварително
уведомяване.

Срок на използване   над 3 години

Гаранция 
Подробни  условия  на  гаранцията  могат  да  бъдат
получени от дилера, който е продал тази апаратура. При
всяка  рекламация  по  време  на  срока  на  действие  на
тази  гаранция  е  необходимо  да  се  представи  чека  или
квитанцията за купуване.

Това изделие съответства на
изискванията за електромагнитна
съвместимост на директива
89/336/ЕЕС на Съвета на Европа  и на
нареждането 73/23 ЕЕС за апаратурата
с низко напрежение.

БЪЛГАРСКИ

8

PLANCHA A VAPOR

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes  de  usar  la  plancha  lea  atentamente  todas  las
instrucciones,  así  como  preste  atención  a  las  ilustra
ciones.
•  Antes  de  encender  la  plancha  cerciórese  que  la  ten

sión de su red coincida con la de la plancha.

•  Use  la  plancha  sólo  para  los  fines  indicados  en  estas

instrucciones.

•  Use la plancha tan sólo sobre una tabla de planchar.
•  Siempre  desenchufe  la  plancha  de  la  red  eléctrica

cuando deba llenar su depósito con agua.

•  Preste especial atención cuando usa la plancha cerca

de los niños o  discapacitados.

•  No deja la plancha encendida sin atenderla. 
•  Siempre desenchufe la plancha si no la usa.
•  Para evitar una descarga eléctrica no sumerja la plan

cha en agua u otros líquidos.

•  Para no quemarse evite el contacto de las partes des

cubiertas  del  cuerpo  con  la  superficie  caliente    o  el
vapor que desprende  la plancha.

•  Trate  que  el  cable  de  alimentación  no  cuelgue  del

borde de la tabla ni roce una superficie caliente.

•  No  tire  del  cable  para  desconectar  la  plancha  del

tomacorriente, tome el enchufe de la plancha y tire de
él para desconectarla.

•  Antes de guardar la plancha vacíela y espere a que se

enfríe por completo. 

•  Para  evitar  una  sobrecarga  eléctrica  de  la  línea  no

encienda  al  mismo  tiempo  varios  artefactos  que  ten
gan gran potencia de consumo.

•  No use la plancha si tiene el enchufe o cable deterio

rados o cualquier otra falla.

•  Para evitar una descarga eléctrica nunca desmonte la

plancha Usted mismo. Si descubre una falla recurra a
un centro de servicio técnico autorizado.

DESCRIPCION
1.  Boquilla del spray
2.  Tapa de la boca para agua 
3.  Encendido/apagado de vapor continuo/función de

limpieza

4.  Botón del spray 
5.  Botón de vapor extra 
6.  Asa de la plancha
7.  Protector del cable de alimentación 
8.  Base
9.  Luz piloto
10.  Control de temperatura
11.  Suela de la plancha

ANTES DEL PRIMER USO
•  Extraiga    la  plancha  de  la  caja    y  quite  de  su  suela  el

cartón de protección. 

•  Cerciórese  que  la  tensión  de  la  red  eléctrica  de  su

hogar coincida con la indicada en la plancha.

Observación:
Al  encender  la  plancha  por  primera  vez  su  elemento
calentador  se  quema.  Por  eso  es  posible  que  salga  un
poco de humo.

TIPO DE AGUA A USAR:
•  Para  llenar  el  depósito  de  agua  de    la  plancha  use  el

agua corriente. 

Si  el  agua  del  grifo  resulta  dura,  le  recomendamos
mezclarla  con  agua  destilada  en  la  proporción  1:1,  y  en
caso de agua muy dura,  mézclela con agua destilada en
la proporción 1: 2 o use sólo agua destilada.  

Observación: Se prohíbe llenar el depósito de agua con
substancias aromáticas, vinagre, agua con almidón, pro
ductos  para  la  descalcificación  de  agua,  productos
químicos u otros líquidos.

LLENADO DEL DEPOSITO CON AGUA (dib. 1, 2)
Antes  de  llenarlo  con  agua,  cerciórese  que  la  plancha
esté desenchufada.
•  Posicione  el  control  de  vapor  continuo    (3)  en  el

extremo izquierdo para desactivar el vapor.

•  Abra la tapa de la boca para agua (2).
•  Vierta el agua.

Observación:
•  No llene el depósito por encima del nivel  “MAX”. 
•  Si durante el planchado desea agregar agua, apague

y desenchufe la plancha.  

•  Después  de  finalizar  el  planchado,  déle  vuelta  a  la

plancha y vierta el agua que queda (dib.8).

TEMPERATURA DE PLANCHADO
Antes de comenzar el planchado planche un pedacito de
tela vieja para cerciorarse que la suela de la plancha y el
depósito de agua están limpios. 
•  Antes  de  planchar  tenga  en  cuenta  la  temperatura

indicada en la etiqueta de la prenda. 

•  Si  la  prenda  no  tiene  etiqueta  con  las  recomenda

ciones  de  planchado,  pero  Usted  conoce  el  tipo  de
tela, seleccione la temperatura de planchado, según la
tabla que ofrecemos a continuación. 

•  Esta tabla sirve sólo para telas de fibra. Si la tela es de

otro tipo (plisada, con relieves, etc.), resulta más con
veniente usar la plancha tibia.   

•  Antes  de  comenzar  el  planchado  separe  las  prendas

de acuerdo a la temperatura de planchado, reuniendo
por un lado las de lana, por el otro, las de algodón, etc. 

•  Recuerde  que  la  plancha  tarda  más  tiempo  en  enfri

arse  que  en  calentarse.  Por  lo  tanto  se  recomienda
comenzar el planchado con tejidos que requieran tem
peraturas  más  bajas,  como,  por  ejemplo,  los  sintéti
cos.  Luego  pase  a  planchar  a  una  temperatura  más
alta. Por último, planche las prendas de algodón y lino. 

•  Si  la  prenda  se  compone  de  varios  tipos  de  tejidos,

elija la temperatura menor de todos los componentes.
(Por    ejemplo,  si  la  prenda  contiene  un  60%  de
poliéster  y      40%,  de  algodón;  para  el  planchado  de
toda la prenda elija la temperatura para poliéster  “”). 

•  Si no sabe de qué tipo de tejido está fabricada la pren

da,  determine  la  correcta  temperatura  de  planchado
pasando  la  plancha  sobre  un  trozo  de  tela  del  lado
interno  de  la  prenda,  y    seleccione  una    temperatura
(comenzando  por  la  mínima  y  luego  irá  aumentando
hasta que logre el resultado deseado). 

•  Las prendas de corderoy o aquellas que comienzan a

brillar  enseguida  que  se  les  pasa  la  plancha,  deben
plancharse  en  un  solo  sentido  (en  la  dirección  del
pelo) haciendo poca presión sobre ellas.   

•  Para evitar que aparezcan partes brillantes en las telas

sintéticas o de seda, plánchelas del revés.

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE PLANCHADO
•  Ponga la plancha sobre la base (8).
•  Enchúfela al tomacorriente. 
•  Posicione el control de temperatura (10) a la temper

atura  de  planchado  deseada  “”,  “••”  o  “•••”,  de
acuerdo al tipo de tela.

La luz piloto (9) se apagará cuando la plancha alcance la
temperatura  correspondiente.  Y  cuando  la  temperatura
sea inferior a la establecida,  la luz piloto (9) se encenderá
nuevamente. 

FUNCION SPRAY
•  Si  desea  puede  humedecer  el  tejido  presionando

varias veces el botón de spray (4) (dib.3). 

•  Controle que el depósito tenga suficiente cantidad de

agua. 

PLANCHADO A VAPOR 
•  El  planchado  a  vapor  se  produce  cuando  la  temper

atura  de  la  suela  de  la  plancha  es  elevada,  es  decir,
que el control de temperatura (10) se encuentra  posi
cionado en “••”, “•••”.  

•  Enchufe la plancha al tomacorriente. 
•  Ponga la plancha sobre la base (8). 
•  Posicione el control de temperatura (10) en la temper

atura deseada  “••” o “•••”.

•  Compruebe que el depósito contenga suficiente agua. 
•  Espere hasta que se apague la luz piloto (9), y encien

da nuevamente. 

•  Posicione  el  control  de  vapor  continuo  (3)  en  el

extremo  derecho,  así  activará  el    vapor(dib.4),  que  la
suela comenzará a despedir(11). 

ATENCION: 
Si  la  temperatura  es  muy  baja,  la  suela  de  la  plancha
puede  perder  agua,  manchando  las  prendas.  En  este
caso, posicione el control de temperatura (10) a una tem
peratura más alta. Al alcanzar la temperatura establecida,
la plancha seguirá generando vapor. 

VAPOR EXTRA 
Esta  función  es  muy  conveniente  al  tener  que  planchar
prendas con arrugas. Se la puede usar sólo con el plan
chado  a  temperaturas  altas,  y  el  control  de  temperatura
(10) debe estar en la posición “•••”. 
•  Posicione el control de temperatura (10) en “•••”.
•  Al presionar el botón de vapor extra (5), la suela de la

plancha despedirá más vapor  (dib.5).

Observación:
Para evitar que la suela de la plancha pierda agua man
tenga presionado el botón de vapor extra no más de 15
20 segundos.

VAPOR VERTICAL
•  Enchufe la plancha en el tomacorriente. 
•  Ponga la plancha sobre la base (8). 
•  Posicione el control de temperatura (10) en “•••”.
•  Compruebe que el depósito contenga suficiente agua. 
•  Espere  hasta    que  se  apague  la  luz  piloto  (9),  y

enciende nuevamente. 

•  Sostenga la plancha en posición vertical,  presione el

botón de vapor extra  (5), y la suela de la plancha (11)
despedirá vapor (dib. 6).

Información importante: 
•  No se recomienda efectuar el planchado vertical a

vapor de tejidos sintéticos. 

•  Al planchar a vapor trate que la suela de la plancha no

entre en contacto con el tejido, pues puede quemarlo. 

•  Jamás  planche  a  vapor  las  prendas  puestas  en  una

persona, pues la temperatura del vapor es muy alta. A
tal efecto, use perchas o colgadores.

PLANCHADO EN SECO
•  Enchufe la plancha en el tomacorriente. 
•  Ponga la plancha sobre la base (8).
•   Posicione  el  control  de  vapor  continuo    (3)  en  el

extremo izquierdo y dejará de salir vapor.   

•  Posicione el control de temperatura (10) en la temper

atura de planchado deseada: “”,  “••”, “•••”.

•  Espere hasta que se apague la luz piloto (9), y encien

da  nuevamente.  Eso  significa  que  ha  alcanzado  la
temperatura establecida y ya puede comenzar a plan
char.

LIMPIEZA
Para prolongar la vida útil de la plancha le recomendamos
limpiarla regularmente (una o dos veces al mes, según la
dureza del agua).
•  Posicione el control de vapor continuo (3) en el

extremo izquierdo y el vapor se corta.

•  Llene el depósito de agua hasta el nivel “MAX“. 
•  Ponga la plancha sobre la base (8). 
•  Enchufe la plancha. 
•  Posicione el control de temperatura (10) en  “•••”.
•  Espere hasta que la plancha se caliente y la luz piloto

(9) se apague. 

•  Desenchufe la plancha y sosténgala  en posición hori

zontal. 

•  Presione  y  lleve  el  control  de  vapor  (3)  hacia  los

botones (4,5), manteniéndolo presionado (dib.7). 

•  La  suela  de  la  plancha  expulsará  de  sus  orificios  el

agua hirviendo y el vapor. 

• Pasado  un  minuto  suelte  el  control  de  vapor  (3)  o

espere a que se acabe el agua del depósito. Ponga la
plancha sobre la base.  

•  Pasado  un  minuto  suelte  el  botón  de  limpieza  (11)  o

espere a que se acabe el agua del depósito. Ponga la
plancha sobre la base.

•  Enchufe la plancha y espere hasta que se caliente. 
•  Planche un trozo de tela para que se evapore el resto

de agua. 

•  Desenchufe  la  plancha  y  espere  a  que  la  suela  de  la

plancha se enfríe por completo. 

•  Antes de guardar la plancha compruebe que la suela

esté totalmente seca. 

MANTENIMIENTO
•  Antes  de  limpiar  la  plancha  cerciórese  que  esté  des

enchufada y fría. 

•  Después frote  la suela con un paño seco. 
•  No  use  productos  abrasivos  para  la  limpieza  de  la

suela y del cuerpo de la plancha. 

•  Evite el contacto de la suela de la plancha con objetos

metálicos punzantes. 

CONSERVACIÓN
•  Posicione  el  control  de  temperatura  (10)  en  sentido

contrario a las agujas del reloj, luego posicione el con
trol de vapor continuo (3) verticalmente  y el vapor deja
de salir.

•  Desenchufe la plancha. 
•  Abra la tapa de la boca para agua (2), déle vuelta a la

plancha y saque el agua restante del depósito de agua
(dib.8). 

•  Ponga  la  plancha  en  posición  vertical  y  espere  a  que

se enfríe por completo.

•  Siempre conserve la plancha en posición vertical.

FICHA TÉCNICA
Voltaje y frecuencia: 

220 230 V ~ 50 Hz

Potencia consumida: 

1400 W

El fabricante se reserva el derecho de modificar las car
acterísticas de la plancha sin previo aviso.

La vida útil del aparato es no menor de 3 años. 

Garantía
La  garantía  detallada  es  entregada  por  el  vendedor  de
este  aparato.    Para  efectuar  cualquier  reclamo,    dentro
del  plazo  de  vigencia  de  la  presente  garantía,    se  debe
presentar el ticket o  factura de compra de este aparato. 

Este producto cumple con las normas de
compatibilidad  electromagnética, de la
directiva 89/336/EEC del Consejo de las
Comunidades  Europeas, y las
reglamentaciones 73/23 CEE, para los
aparatos de bajo voltaje.

ESPAÑOL

7

FERRO DA STIRO A VAPORE 

NORME DI SICUREZZA
Prima  dell’utilizzo  leggete  le  presenti  istruzioni  e  prestate
l’attenzione anche ai disegni. 
•  Prima  dell’accensione  del  ferro  da  stiro,  assicuratevi

che  la  tensione  della  vostra  rete  corrisponde  alla  ten
sione del ferro da stiro.  

•  Usate  il  ferro  da  stiro  solo  con  gli  scopi  previsti  dalle

istruzioni. 

•  Usate il ferro da stiro solo sull’asse da stiro. 
•  Durante  il  riempimento  del  ferro  da  stiro  con  l’acqua,

staccatelo dalla rete. 

•  Siete  molto  attenti  durante  l’uso  dell’apparecchio  dai

bambini o dalle persone handicappate.

•  Non lasciate il ferro da stiro acceso senza bada. 
•  Staccate il ferro da stiro dalla rete se non lo usate. 
•  Per evitare la scossa elettrica, non immergete il ferro da

stiro nell’acqua o in qualsiasi altro liquido. 

•  Evitate  il  contatto  della  pelle  con  le  superfici  calde  del

ferro da stiro o con il vapore, per evitare le ustioni. 

•  Badate che il cavo di rete non pendola dai margini del

l’asse da stiro e non tocca le superfici calde. 

•  Quando  staccate  il  ferro  da  stiro  dalla  rete  elettrica,

trattenete la spina, non tirate il cavo di rete. 

•  Prima di mettere il ferro da stiro in custodia, lasciatelo

raffreddarsi completamente. 

•  Per  evitare  il  sovraccarico  della  rete  elettrica,  non

accendete qualche apparecchio con la grande potenza
assorbita contemporaneamente. 

•  Non usate il ferro da stiro con la spina, il cavo danneg

giati o con qualsiasi altro guasto. 

•  Per evitare la scossa elettrica, non smontate mai il ferro

da stiro da se’, se scoprite qualche guasto, rivolgetevi
al centro riparazioni autorizzato. 

DESCRIZIONE
1.  Ugello dello spruzzatore dell’acqua 
2.  Coperchio del foro del riempimento 
3.  Accensione/spegnimento dell’erogazione costante

del vapore/del regime della pulizia

4.  Pulsante dello spruzzatore dell’acqua
5.  Pulsante dell’erogazione supplementare del vapore
6.  Manopola del ferro da stiro
7.  Protezione del cavo di rete
8.  Supporto
9.  Indicatore luminoso del funzionamento
10.  Regolatore della temperatura
11.  Suola del ferro da stiro

PRIMA DELL’USO PER LA PRIMA VOLTA
•  Tirate  fuori  il  ferro  da  stiro  dall’imballaggio,  togliete  la

protezione di cartone dalla suola del ferro da stiro. 

•  Assicuratevi  che  la  tensione  della  vostra  rete  cor

risponde alla tensione del ferro da stiro.  

NOTA: 
Durante la prima accensione l’elemento del riscaldamen
to del ferro da stiro brucia, e’ possibile l’apparizione della
piccola quantita’ del fumo. 

SCELTA DELL’ ACQUA:
•  Nel  ferro  da  stiro  si  puo’  mettere  l’acqua  normale  dal

rubinetto. Se l’acqua e’ dura, si raccomanda mescolar
la con l’acqua distillata in proporzione 1 : 1, se l’acqua
e’  molto  dura,  si  raccomanda  mescolarla  con  l’acqua
distillata  in  proporzione  1  :  2  per  evitare  l’apparizione
dell’incrostazione. 

NOTA: 
E’ vietato mettere nel ferro da stiro i liquidi aromatici,
l’aceto, la soluzione dell’amido, i reagenti per l’elimi
nazione dell’incrostazione, le sostanze chimiche o gli altri
liquidi.  

RIEMPIMENTO DEL FERRO DA STIRO CON L’ACQUA
(disegni 1,2) 
Prima di riempire il ferro da stiro con l’acqua, assicuratevi
che esso e’ staccato dalla rete. 
•  Mettete  il  regolatore  dell’erogazione  costante  del

vapore (3) in posizione sinistra estrema – l’erogazione
del vapore e’ spenta. 

•  Aprite il coperchio del foro del riempimento (2).
•  Mettete l’acqua.

Nota: 
•  Non superate la scritta “MAX”. 
•  Se avete bisogno di aggiungere l’acqua mentre stirate,

staccate il ferro da stiro e staccate la spina dalla presa. 

•  Alla conclusione della stiratura, girate il ferro da stiro e

versate via i residui dell’acqua (disegno 8). 

TEMPERATURA DELLA STIRATURA 
Prima  dell’inizio  della  manutenzione  esaminate  il  ferro  da
stiro  riscaldato  su  un  pezzettino  del  tessuto  vecchio  per
assicurarsi  che  la  suola  ed  il  serbatoio  per  l’acqua  sono
puliti.
•  Prima  della  stiratura,  guardate  la  temperatura  racco

mandata indicata sull’etichetta. 

•  Se non c’e’ l’etichetta con le indicazioni per la stiratura,

ma voi conoscate il tipo del materiale, per la scelta della
temperatura guardate la tabella. 

•  La  presente  tabella  e’  adatta  ai  materiali  fibrosi.  Se  il

materiale  e’  di  un’altro  tipo  (goffrato,  rilevato  ecc.),  e’
meglio stirarli con la temperatura bassa. 

•  Prima selezionate le cose secondo la temperatura della

stiratura:  la  lana  insieme  alla  lana,  il  cotone  insieme  al
cotone ecc. 

•  Il ferro da stiro si riscalda piu’ velocemente che esso si

raffredda. Allora, si raccomanda di cominciare a stirare
dalla  temperatura  bassa,  per  esempio  dai  tessuti  sin
tetici. Poi passate alla stiratura con le temperature piu’
alte. Stirate il cotone e il lino in ultimo turno. 

•  Se  la  cosa  e’  fatta  dei  tessuti  mescolati,  bisogna

inserire la temperatura della stiratura per il tessuto con
la temperatura piu’ bassa (per esempio, se il tessuto e’
composto  al  60%  di  poliestere  e  al  40%  del  cotone,
bisogna stirarlo con la temperatura adatta al poliestere
«»).

•  Se non riuscite a capire di che tessuto e’ fatta una cosa,

trovate un posto che non si vede molto quando la usate
e trovate la temperatura della stiratura per sperimento
(cominciate sempre dalla temperatura piu’ bassa e soll
evatela in modo graduale finche’ non ottenete il risulta
to desiderato). 

•  I  tessuti  di  velluto  e  gli  altri  tessuti  che  cominciano  a

rilucere presto, bisogna stirare in una direzione (secon
do la direzione del pelo) con la leggera pressione. 

•  Per  evitare  le  macchie  lucide  sui  tessuti  sintetici  o  di

seta, stirateli al rovescio. 

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLA STI
RATURA
•  Mettete il ferro da stiro sul supporto (8).
•  Attaccate la spina alla presa. 
•  Mettete  il  regolatore  della  temperatura  (10)  sulla  tem

peratura  della  stiratura  «»,  «••»  o  «•••»,  secondo  il
tipo del tessuto.

La  temperatura  viene  raggiunta  quando  l’indicatore  lumi
noso (9) si spegne. L’indicatore luminoso (9) si accende di
nuovo  se  la  temperatura  diventa  piu’  bassa  di  quella
impostata.  

SPRUZZATORE DELL’ACQUA 
•  Potete  umidificare  il  tessuto,  premendo  per  qualche

volta il pulsante dello spruzzatore (4) (disegno 3). 

•  Assicuratevi che nel serbatoio c’e’ la sufficiente quanti

ta’ dell’acqua. 

STIRATURA A VAPORE 
•  E’  possibile  effettuare  la  stiratura  a  vapore  solo  con  la

temperatura  alta  della  suola  del  ferro  da  stiro,  le
posizioni  del  regolatore  della  temperatura  (10)  «••»  o
«•••». 

•  Attaccate la spina alla presa. 
•  Mettete il ferro da stiro sul supporto (8). 
•  Mediante il regolatore della temperatura (10) impostate

la temperatura desiderata della stiratura: «••» o «•••».  

•  Assicuratevi che nel serbatoio c’e’ la sufficiente quanti

ta’ dell’acqua. 

• Aspettate finche’ l’indicatore luminoso (9) non si speg

ne e poi si accende di nuovo. 

•  Mettete  il  regolatore  dell’erogazione  costante  del

vapore  (3)  in  posizione  destra  estrema  –  l’erogazione
del vapore e’ accesa (disegno 4), dopo di che il vapore
comincia ad uscire dai fori della suola del ferro da stiro
(11). 

ATTENZIONE:
L’acqua puo’ fuoruscire dalla suola del ferro da stiro, se la
temperatura e’ troppo bassa, questo puo’ provocare l’ap
parizione delle macchie. Se questo e’ successo, mediante
il regolatore della temperatura (10) mettete la temperatura
piu’ alta. L’erogazione del vapore si riprende, appena viene
raggiunta la temperatura impostata del ferro da stiro. 

EROGAZIONE SUPPLEMENTARE DEL VAPORE 
Questa  funzione  e’  molto  utile  durante  la  stiratura  delle
pieghe. 
La  funzione  dell’erogazione  supplementare  del  vapore
puo’ essere usata solo con il regime della temperatura alta
della stiratura, il regolatore della temperatura (4) si trova in
posizione «•••».  

•  Mettete il regolatore della temperatura (4) in posizione

«•••».  

•  Grazie alla pressione del pulsante dell’erogazione sup

plementare del vapore (6), il vapore dalla suola del ferro
da stiro esce in modo piu’ intenso (disegno 5). 

Nota: 
Per  evitare  la  fuoruscita  dell’acqua  dai  fori  di  vapore  non
trattenete  premuto  il  pulsante  dell’erogazione  supple
mentare del vapore per piu’ di 15 20 secondi. 

VAPORIZZAZIONE VERTICALE 
•  Attaccate la spina alla presa. 
•  Mettete il ferro da stiro sul supporto (8). 
•  Mettete il regolatore della temperatura (10) in posizione

«•••».  

•  Assicuratevi che nel serbatoio c’e’ la sufficiente quanti

ta’ dell’acqua. 

•  Aspettate finche’ l’indicatore luminoso (9) non si speg

ne e poi si accende di nuovo. 

•  Tenete  il  ferro  da  stiro  in  modo  verticale  e  premete  il

pulsante  dell’erogazione  supplementare  del  vapore
(5), il vapore esce dalla suola del ferro da stiro (11) (dis
egno 6).

Informazioni importanti: 
•  Non  si  raccomanda  di  usare  la  funzione  della  vaporiz

zazione verticale per i tessuti sintetici. 

•  Durante la vaporizzazione non toccate il materiale con

la suola del ferro da stiro, per evitare la sua fusione.  

•  Non  vaporizzate  i  vestiti  messi  sull’uomo,  perche’  la

temperatura del vapore e’ molto alta. Usate la gruccia o
l’attaccapanni. 

STIRATURA ASCIUTTA 
•  Attaccate la spina alla presa. 
•  Mettete il ferro da stiro sul supporto (8). 
•  Mettete  il  regolatore  dell’erogazione  costante  del

vapore (3) in posizione sinistra estrema – l’erogazione
del vapore e’ spenta.

•  Mediante il regolatore della temperatura (10)  impostate

la  temperatura  desiderata  della  stiratura:  «»,  «••»  o
«•••».

•  Aspettate finche’ l’indicatore luminoso (9) non si speg

ne e poi si accende di nuovo. La temperatura imposta
ta  della  suola  del  ferro  da  stiro  e’  raggiunta,  si  puo’
iniziare il processo della stiratura. 

SISTEMA DELLA PULIZIA 
Per aumentare il periodo della durata del ferro da stiro, si
raccomanda di effettuare regolarmente la pulizia del ferro
da stiro (una o due volte al mese secondo la durezza del
l’acqua). 
•  Mettete  il  regolatore  dell’erogazione  costante  del

vapore (3) in posizione sinistra estrema – l’erogazione
del vapore e’ spenta.

•  Riempite il serbatoio con l’acqua fino alla scritta “MAX”. 
•  Mettete il ferro da stiro sul supporto (8).  
•  Attaccate la spina alla presa. 
•  Mettete il regolatore della temperatura (10) in posizione

«•••».   

•  Lasciate  il  ferro  da  stiro  riscaldarsi,  aspettate  finche’

l’indicatore luminoso (9) si spegne.

•  Staccate la spina dalla presa e tenete il ferro da stiro in

modo orizzontale sopra il lavandino. 

•  Premete  la  leva  del  regolatore  del  vapore  (3)  in

direzione verso I pulsanti (4,5) e trattenetela 
(disegno 7). 

•  L’acqua  bollente  e  il  vapore  insieme  alla  incrostazione

escono  dai  fori  della  suola  del  ferro  da  stiro.  Si  puo’
dondolare  il  ferro  da  stiro  mentre  stanno  uscenso  il
vapore e l’acqua. 

•  Lasciate  la  leva  del  regolatore  del  vapore  (3)  dopo  un

minuto dal momento in cui nel serbatoio finisce l’acqua.
Mettete il ferro da stiro sul supporto.  

•  Attaccate  la  spina  alla  presa,  lasciate  il  ferro  da  stiro

riscaldarsi di nuovo. 

•  Stirate  un  pezzo  del  tessuto  di  cui  non  avete  bisogno

per lasciare l’acqua rimasta vaporizzarsi. 

•  Staccate la spina dalla presa e aspettate finche la suola

non si raffredda completamente. 

•  Prima di mettere il ferro da stiro in custodia, assicurate

vi  che  la  suola  del  ferro  da  stiro  e’  completamente
asciutta. 

PULIZIA E CURA 
•  Prima di pulire il ferro da stiro, assicuretevi che esso e’

staccato dalla rete e che si e’ raffreddato. 

•  Dopo l’eliminazione delle deposizioni, lucidate la suola

con il tessuto asciutto.  

•  Non usate le sostanze abrasive per effettuare la pulizia

della suola e del corpo del ferro da stiro. 

•  Evitate  il  contatto  della  suola  del  ferro  da  stiro  con  gli

oggetti metallici taglienti. 

CONSERVAZIONE 
•  Girate  il  regolatore  della  temperatura  (10)  in  senso

antiorario,  mettete  il  regolatore  dell’erogazione
costante  del  vapore  (3)  in  posizione  verticale  –
l’erogazione del vapore e’ spenta.

•  Staccate la spina dalla presa.  
•  Aprite il coperchio del foro del riempimento (2), girate il

ferro da stiro e versate via i residui dell’acqua 
(disegno 8). 

•  Mettete il ferro da stiro in posizione verticale e lasciate

lo raffreddarsi. 

•  Tenete il ferro da stiro in posizione verticale.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione dell’alimentazione: 

220 230V ~ 50 Hz

Potenza assorbita: 

1400 W

La casa produttrice si riserva il diritto di cambiare le carat
terictiche  tecniche  dell’apparecchio  senza  alcun  preavvi
so.

La durata dell’apparecchio non e’ meno di 3 anni. 

Garanzia
Le  condizioni  dettagliate  della  garanzia  si  possono
richiedere  al  rivenditore  dell’apparecchio.  Qualsiasi
reclamo deve essere richiesto prima della scadenza della
garanzia e deve essere accompagnato dallo scontrino fis
cale oppure da un altro documento che attesti l’acquisto.

Questo prodotto corrisponde ai requisiti
di compatibilità elettromagnetica stabiliti
dalla direttiva 89/336/EEC del Consiglio
Europeo e dalla Direttiva 73/23 CEE sugli
apparecchi di bassa tensione.

ITALIANO

6

FER A VAPEUR

MESURES DE SECURITE
Avant l’utilisation lisez attentivement la notice d’utilisation
et faites aussi attention aux illustrations graphiques.
•  Assurez vous que la tension de votre installation corre

spond à la tension de fonctionnement de l’appareil. 

•  Utilisez le fer à repasser à sa destination prévue par la

notice d’utilisation.

• Utilisez le fer à repasser sur une planche à repasser.
• Avant remplir le réservoir de l’appareil déconnectez le

du secteur.

•  Ne laissez pas le fer branché sans surveillance.
• Toujours débranchez l’appareil si vous ne l’utilisez pas.
•  Au risque du choc électrique ne plongez pas l’appareil

dans l’eau ou autre liquide.

• Au  risque  des  brûlures  évitez  le  contact  de  la  peau

avec les surfaces chauffées de l’appareil. 

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne se pende

pas du bord de la planche à repasser et ne touche pas
aux surfaces chaudes.

•  En  déconnectant  l’appareil  du  secteur  tirez le  par  la

fiche et non pas par le cordon.

• Avant  de  ranger  l’appareil  laissez le  refroidir,  ensuite

enroulez le cordon d’alimentation autour du socle.

•  Pour  éviter  des  surcharges  du  secteur  ne  branchez

pas plusieurs appareils en même temps.

•  N’utilisez pas le fer à repasser avec le cordon endom

magé ou avec autres défaillances techniques.

•  Pour éviter le risque d’électrocution ne démontez pas

le  fer  à  repasser,  en  cas  de  panne  adressez vous  au
centre de service agréé.

DESCRIPTION 
1.  Pulvérisateur
2.  Couvercle de l’orifice de remplissage
3.  Activation du jet permanent de vapeur/ du régime de

nettoyage

4.  Bouton de pulvérisation
5.  Bouton de jet supplémentaire de vapeur 
6.  Poignée du fer à repasser
7.  Protection du cordon d’alimentation
8.  Socle
9.  Indicateur lumineux de fonctionnement
10.  Régulateur de température
11.  Semelle du fer à repasser

AVANT LA PREMIERE UTILISATION
•  Sortez le fer à repasser des emballages  et enlevez le

corton de protection de la semelle.

•  Assurez vous que la tension de votre installation corre

spond à la tension d’alimentation du fer à repasser.

Remarque:
Si  vous  branchez  l’appareil  pour  la  première  fois    une
petite quantité de fumée peut apparaître    c’est un effet
normal dû au brûlage de la résistance de chauffage.

CHOIX D’EAU
•  Pour  remplir  le  réservoir  utilisez  l’eau  du  robinet.  Si

l’eau du robinet est dure il est conseillé de la mélanger
avec  l’eau  distillée  au  rapport  1  :  1,  si  l’eau  est  très
dure, mélangez la avec de l’eau distillée  au rapport 1
: 2 ou utilisez l’eau distillée pure.

Remarque:
Il  est  interdit  de  verser  dans  le  réservoir  d’eau    des  liq
uides  aromatiques,  vinaigre,  solution    d’amidon,  des
agents  chimiques  pour  enlever  le  tartre  ou  autres  liq
uides.

REMPLISSAGE DU FER A REPASSER (fig. 1, 2)
Assurez vous  que  le  fer  à  repasser  est  débranché  du
secteur.
• Mettez le régulateur de projection permanente de

vapeur (3) à la position «projection de vapeur
branchée».

•  Ouvrez le couvercle de l’orifice de remplissage (2).
• Versez l’eau dans le réservoir.

Remarque:
•  Ne  remplissez  pas  le  réservoir  au dessus  de  la  mar

que «MAX». 

•  Si pendant le repassage vous voulez ajouter de l’eau,

débranchez le fer et sortez sa fiche d’alimentation de
la prise de courant. 

•  Après que vous avez terminé le repassage, renversez

le fer et videz le des restes de l’eau (fig.8).

TEMPERATURE DE REPASSAGE
Avant  d’utiliser  l’appareil    testez  le  fer  chauffé  à  un
morceau d’un ancien tissu, pour être sûr que  la semelle
du fer à repasser  et le réservoir d’eau sont propres.
•  Toujours  consultez  l’étiquette  de  l’article  à  repasser

avant de commencer le repassage.

•  Faute  de  l’étiquette  mais  si  vous  savez  le  type  du

matériel, consultez la table ci dessous pour choisir la
température de repassage. 

•  La  table  est  utilisable  uniquement  pour  les  matériaux

fibreux. Si le matériel est d’autre type (gaufré, en relief
etc.), il vaut mieux de la repasser avec une basse tem
pérature. 

•  D’abord triez les vêtements en fonction de la tempéra

ture de repassage: laine avec laine, coton avec coton
etc. 

•  Le fer prend plus de temps à se refroidir qu’à se chauf

fer.  Alors  il  est  recommandé  de  commencer  par  le
repassage  à  la  plus  basse  température,  par  exemple
des  tissus  synthétiques.  Ensuite  passez  aux  tissus
exigeant la température plus haute. Repassez le coton
et le lin le dernier moment. 

•  Si  le  vêtement  est  fabriqué  du  mélange  des  tissus,  il

faut  régler  la  plus  basse  température  requise  par  les
composants (par exemple si le vêtement se compose
de 60% de polyester et de 40% de coton il faut régler
la température requise pour le polyester «»).

•  Si  vous  ne  pouvez  pas  définir  le  tissu  de  fabrication.

Trouvez un endroit qui ne sera pas visible pendant l’u
tilisation  du  vêtement  et  en  essayant  les  différentes
températures en commençant par la plus basse trou
vez la température optimale.

•  Les  tissus  en  velours  côtelé  et  autres  tissus  qui  devi

ennent vite luisants doivent être repassés en une seule
direction (au sens d’implantation des poils). 

•  Au risque d’apparition des tâches luisantes aux tissus

synthétiques et de soie, il faut les repasser de l’envers.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE REPASSAGE 
•  Placez le fer sur le socle (8).
•  Insérez  la  fiche  d’alimentation  dans  la  prise  de

courant.

•  Mettez le régulateur de température (10) à la position

requise «», «••» ou «•••», selon le type du tissu.

La  température  réglée  sera  atteinte  quand  le  voyant
lumineux (9) serait éteint. Le voyant lumineux (9) s’allume
de  nouveau    si  la  température  baisse  au dessous  de  la
valeur réglée. 

PULVERISATEUR
•  Vous pouvez humecter le tissu  en appuyant plusieurs

fois sur le bouton de pulvérisateur (4) (fig.3). 

•  Assurez vous qu’il y a assez d’eau dans le réservoir.

REPASSAGE A VAPEUR 
Le repassage à vapeur est possible uniquement à la haute
température de la semelle du fer    «••» ou  «•••».  
• Insérez  la  fiche  d’alimentation  de  l’appareil  dans  la

prise de courant. 

•  Placez le fer sur le socle (8).
•  Mettez le régulateur de la température (10) à la posi

tion «••» ou «•••».

•  Assurez vous qu’il y a assez d’eau dans le réservoir. 
•  Attendez que le voyant lumineux (9) s’éteint et ensuite

s’allume de nouveau. 

Mettez le régulateur de projection permanente de vapeur
(3)  à  la  position  extrême  droite  (fig.4),  la  vapeur  com
mencera à sortir des orifices de la semelle  du fer (11). 

ATTENTION: 
L’eau  peut  couler  des  orifices  de  la  semelle    si  la  tem
pérature réglée est trop basse, ça risque de causer l’ap
parition des taches. Si un tel effet c’est passé, mettez le
régulateur de température de repassage (10)  à la position
de la température plus haute. La projection de la vapeur
se  recommencera    dès  que  la  température  réglée  serait
atteinte. 

PROJECTION SUPPLEMENTAIRE DE VAPEUR 
La fonction de projection supplémentaire de vapeur  sert
au défroissage des plis et peut être utilisée uniquement à
la haute  température de repassage (positions du régula
teur de température (10) à la position «•••») 
•  Mettez le régulateur de température (10) à la position

«•••».

•  A la pression du bouton de projection supplémentaire

de vapeur (5), la vapeur sortira plus rapidement de la
semelle (fig.5).

Remarque:
Pour que l’eau ne commence pas à couler des orifices de
sortie  de  vapeur  ne  tenez  pas  le  bouton  de  projection
supplémentaire de vapeur pendant plus de 15 20 secon
des.

DEFROISSAGE VERTICAL
• Insérez  la  fiche  d’alimentation  de  l’appareil  dans  la

prise de courant. 

•  Placez le fer sur le socle (8). 
•  Mettez le régulateur de température (10) à la position

«•••».

•  Assurez vous qu’il a assez d’eau dans le réservoir. 
•  Attendez  que  le  voyant  lumineux  (9)  s’éteint  et  s’al

lume de nouveau. 

•  Tenez le fer verticalement et appuyez sur le bouton de

projection  supplémentaire  de  vapeur  (5),  la  vapeur
sortira des orifices de la semelle (11) (fig. 6).

Information importante: 
•  Il  est  déconseillé  de  procéder  au  défroissage  vertical

des tissus synthétiques. 

•  Pendant  le  défroissage  ne  touchez  pas  le  tissu  par  la

semelle du fer pour ne pas l’endommager.

•  Ne défroissez jamais le vêtement qui est sur l’homme,

puisque  la  température  de  la  vapeur  est  très  élevée.
Utilisez les portes habits ou des cintres. 

REPASSAGE A SEC
•  Insérez  la  fiche  d’alimentation  de  l’appareil  dans  la

prise de courant. 

•  Placez le fer sur le socle (8).
•   Mettez  le  régulateur  de    projection  permanente  de  la

vapeur  (3)  à  la  position  «X»    projection  de  la  vapeur
désactivée. 

•  Mettez le régulateur de température (10) à la tempéra

ture requise «»,  «••» ou «•••».

•  Attendez  que  le  voyant  lumineux  (9)  s’éteint  et  s’al

lume de nouveau. 

•  Dès que la température réglée est attente vous pouvez

commencer le repassage.

SYSTEME DE NETTOYAGE
Pour prolonger le délai de service de l’appareil, nous con
seillons  de nettoyez régulièrement le fer (une ou deux fois
par mois).
•   Mettez  le  régulateur  de    projection  permanente  de  la

vapeur (3) à la position extrême gauche   projection de
la vapeur est désactivée.

•  Remplissez le réservoir jusqu’à la marque «MAX». 
•  Placez le fer sur le socle (8). 
•  Insérez  la  fiche  d’alimentation  de  l’appareil  dans  la

prise de courant. 

•  Mettez le régulateur de température (10) à la position

«•••».

•  Laissez l’appareil se réchauffer, attendez que le voyant

lumineux (9) s’éteint. 

•  Sortez la fiche d’alimentation de l’appareil de la prise

de  courant  et  maintenez  le  fer  horizontalement  au
dessus de l’évier. 

•  Poussez  le  régulateur  de  jet  de  vapeur  (3)  dans  la

direction des boutons (4,5) et maintenez le (fig.7). 

•  L’eau bouillante et la vapeur avec du tartre seront éjec

tées  à  travers  les  orifices  de  la  semelle.  Vous  pouvez
balancer légèrement le fer en avant et en arrière. 

•  Libérez  le  régulateur  de  jet  de  vapeur  (3)  une  minute

après  ou  lorsque  le  réservoir  sera  vide.  Placez  le  fer
sur le socle. 

•  Placez le fer sur le socle.
•  Insérez  la  fiche  d’alimentation  de  l’appareil  dans  la

prise de courant et laissez le fer se chauffer. 

•  Essayez  le  fer  sur  un  morceau  de  tissu  inutile  pour

laisser s’évaporer l’eau résiduelle. 

•  Sortez la fiche d’alimentation de l’appareil de la prise

de courant et laissez le fer à repasser se refroidir.

•  Avant  de  ranger  l’appareil  assurez vous  que  sa

semelle est complètement sèche. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
•  Avant  de  nettoyer  le  fer  assurez vous  qu’il  est

débranché du secteur et qu’il est refroidi. 

•  Après  l’enlèvement  des  dépôts  polissez  la  semelle

avec un chiffon sec. 

•  N’utilisez  pas  des  agents  abrasifs    pour  le  nettoyage

de la semelle ou du corps de l’appareil.

•  Evitez  le  contact    de  la  semelle  avec  des  surfaces

métalliques. 

RANGEMENT
•  Tournez le régulateur de température (10) dans le sens

contraire  des  aiguilles  d’une  montre  jusqu’à  la  fin,
placez le régulateur de jet de vapeur (3) sur la position
verticale – le jet de vapeur est désactivé.

•  Sortez la fiche de l’appareil de la prise de courant. 
•  Ouvrez le couvercle de l’orifice (2), renverser le fer et

videz le réservoir (fig.8). 

•  Placez le fer verticalement et laissez le refroidir.
•  Toujours rangez l’appareil à la position verticale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’alimentation: 

220 230V ~ 50 Hz

Puissance consommée:  1400 W

Le producteur se réserve le droit de changer les carac
téristiques des appareils sans préavis.

Le délai de service de l’appareil est pas moins de 3
ans.

Garantie
Pour des conditions de garantie plus détaillées adressez
vous au distributeur qui vous a vendu l’appareil. En cas de
toute  sorte  de  prétention  pendant  la  période  de  la
présente garantie il faudra présenter le ticket quittance de
l’achat.

Le présent appareil satisfait aux exi
gences de compatibilité électromagné
tique en vertu de la directive
89/336/EEC du conseil de l’Europe et la
préscription 73/23 EEC pour l’appareil
lage de bas voltage.

FRANÇAIS

5

ПАРОВОЙ УТЮГ

ОПИСАНИЕ
1.

Сопло разбрызгивателя воды

2.

Крышка заливочного отверстия

3.

Включение/выключение постоянной подачи
пара/режима очистки

4.

Кнопка разбрызгивателя воды

5.

Кнопка дополнительной подачи пара

6.

Ручка утюга

7.

Защита сетевого шнура

8.

Основание

9.

Световой индикатор работы

10. Регулятор температуры
11. Подошва утюга

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией внимательно прочитайте
инструкцию, а также обратите внимание на
иллюстрации.
• Перед включением утюга убедитесь, что

напряжение в сети соответствует рабочему
напряжению утюга.

• Используйте утюг только в целях,

предусмотренных инструкцией.

• Пользуйтесь утюгом только на гладильной доске.
• Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
• Всегда  отключайте  утюг  от  сети,  если  не

пользуетесь им. 

• Будьте  особенно  внимательны  при  использовании

прибора  в  непосредственной  близости  от  детей  и
людей с ограниченными возможностями.

• Чтобы  избежать  поражения  электрическим  током,

не  погружайте  утюг  в  воду  или  в  любую  другую
жидкость.

• Избегайте  контакта  открытых  участков  кожи  с

горячими  поверхностями  утюга  или  выходящим
паром, чтобы избежать получения ожогов.

• Следите,  чтобы  сетевой  шнур  не  свешивался  с

края гладильной доски, а также не касался горячих
поверхностей.

• При  отключении  утюга  от  электрической  сети

всегда  держитесь  за  сетевую  вилку,  никогда  не
тяните за сетевой шнур.

• При  наполнении  резервуара  утюга  водой  всегда

отключайте его от сети.

• Перед  тем  как  убрать  утюг,  слейте  остатки  воды  и

дайте ему полностью остыть.

• Во  избежание  перегрузки  электрической  сети  не

включайте  одновременно  несколько  приборов  с
большой потребляемой мощностью.

• Не  используйте  утюг  с  поврежденной  сетевой

вилкой,  сетевым  шнуром,  а  также  с  любыми
другими неисправностями.

• Чтобы  избежать  поражения  электрическим  током,

никогда  не  разбирайте  утюг  самостоятельно.  При
обнаружении  неисправности  обращайтесь  в
авторизованный сервисный центр.

• Утюг  предназначен  только  для  домашнего

использования.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Извлеките утюг из упаковки и удалите упаковочные

материалы.

• Убедитесь,  что  напряжение  в  сети  соответствует

рабочему напряжению утюга.

Примечание
При  первом  включении  нагревательный  элемент
утюга обгорает, поэтому может появиться небольшое
количество дыма   это нормальное явление.

ВЫБОР ВОДЫ
• Для 

наполнения 

резервуара 

используйте

водопроводную  воду.  Если  водопроводная  вода
жесткая,  то  рекомендуется  смешивать  ее  с
дистиллированной  водой  в  соотношении  1:1,  при
очень 

жесткой 

воде 

смешивайте 

ее 

с

дистиллированной  водой  в  соотношении  1:2  или
используйте только дистиллированную воду.

Примечание
Запрещается заливать в резервуар для воды
ароматизирующие жидкости, уксус, раствор
крахмала, реагенты для удаления накипи,
химические вещества и т.д.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ (рис. 1, 2)
Прежде  чем  залить  воду  в  утюг,  убедитесь,  что  он
отключен от сети.
• Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в

вертикальное положение   подача пара выключена.

• Откройте крышку заливочного отверстия (2).
• Залейте воду.

Примечания
• Не наливайте воду выше отметки MAX. 
• Если  во  время  глаженья  необходимо  долить  воду,

то  отключите  утюг  и  выньте  сетевую  вилку  из
розетки. 

• После  того  как  вы  закончите  гладить,  откройте

крышку  заливочного  отверстия  (2),  переверните
утюг и слейте остатки воды (рис. 8).

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНЬЯ
Перед началом эксплуатации протестируйте нагретый
утюг на кусочке старой ткани, чтобы убедиться в том,
что подошва утюга и резервуар для воды чистые.
• Всегда  перед  глаженьем  вещей  обращайте

внимание 

на 

рекомендуемую 

температуру,

указанную на ярлыке изделия.

• Если ярлык с указаниями по глаженью отсутствует,

но  вы  знаете  тип  материала,  то  для  выбора
температуры 

глаженья 

воспользуйтесь

приведенной ниже таблицей.

• Таблица  применима  только  для  волокнистых

материалов. 

Если 

материал 

другого 

типа

(гофрированный, рельефный и т.д.), то лучше всего
его гладить при низкой температуре. 

• Сначала  отсортируйте  вещи  по  температуре

глаженья: шерсть   к шерсти, хлопок   к хлопку и т.д. 

• Утюг  нагревается  быстрее,  чем  остывает,  поэтому

рекомендуется  сначала  гладить  вещи,  требующие
низкой  температуры  (например,  из  синтетических
тканей).  После  чего  переходите  на  глаженье  при
более высоких температурах. Хлопок и лён гладьте
в последнюю очередь. 

• Если  вещь  изготовлена  из  смесовых  тканей,  то

необходимо установить температуру глаженья для
ткани, 

которой 

необходима 

самая 

низкая

температура (например, если вещь состоит на 60%
из  полиэстера  и  на  40%  из  хлопка,  то  её  следует
гладить  при  температуре,  подходящей  для
полиэстера “”).

• Если  вы  не  можете  определить  ткань,  из  которой

сделана вещь, найдите место на вещи, которое не
заметно  при  носке,  и  опытным  путём  выберите
температуру  глаженья  (всегда  начинайте  с  самой
низкой  температуры  и  постепенно  повышайте  её,
пока не добьётесь желаемого результата). 

• Вельветовые  и  другие  ткани,  которые  быстро

начинают  лосниться,  следует  гладить  строго  в
одном  направлении  (в  направлении  ворса)  с
небольшим нажимом. 

• Чтобы  избежать  появления  лоснящихся  пятен  на

синтетических  и  шелковых  тканях,  гладьте  их  с
изнаночной стороны.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНЬЯ
• Поставьте утюг на основание (8).
• Вставьте сетевую вилку в розетку.

• Установите  регулятор  температуры  (10)  на

требуемую  температуру  глаженья  :””,  “••”  или
•••” (в зависимости от типа ткани).

Установленная  температура  будет  достигнута,  когда
световой  индикатор  (9)  погаснет.  Индикатор  (9)
загорится  снова,  если  температура  опустится  ниже,
чем была установлена. 

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ
• Вы  можете  увлажнить  ткань,  нажав  несколько  раз

на кнопку разбрызгивателя (4) (рис.3).

• Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНЬЕ 
• Паровое глаженье возможно только при высокой

температуре подошвы утюга (положения
регулятора температуры (10) “••” или “•••”). 

• Вставьте сетевую вилку в розетку. 
• Поставьте утюг на основание (8). 
• Установите  регулятор температуры (10) на

требуемую температуру глаженья: “••” или “•••”.

• Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. 
• Подождите,  пока  выключится  световой  индикатор

(9), а затем снова загорится. Установите регулятор
постоянной  подачи  пара  (3)  в  горизонтальное
положение    подача  пара  включена  (рис.4),  после
этого  пар  начнет  выходить  из  отверстий  подошвы
утюга (11). 

ВНИМАНИЕ! 
Вода  может  вытекать  из  отверстий  подошвы  утюга,
если установленная температура слишком низкая, это
может  стать  причиной  появления  пятен.  Если  это
случилось, установите регулятор температуры (10) на
более высокую температуру. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА
Функция  дополнительной  подачи  пара  полезна  при
разглаживании  складок  и  может  быть  использована
только  при  высокотемпературном  режиме  глаженья
(регулятор  температуры  (10)  находится  в  положении
•••”).
• Установите 

регулятор 

температуры 

(10) 

в

положение “•••”.

• При  нажатии  кнопки  дополнительной  подачи  пара

(5),  пар  из  подошвы  утюга  будет  выходить  более
интенсивно (рис.5).

Примечание
Во избежание вытекания воды из паровых отверстий
нажимайте  кнопку  дополнительной  подачи  пара  с
интервалом 15 20 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
• Вставьте сетевую вилку в розетку. 
• Поставьте утюг на основание (8). 
• Установите 

регулятор 

температуры 

(10) 

в

положение “•••”.

• Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. 
• Подождите,  пока  выключится  световой  индикатор

(9), а затем снова загорится. 

• Держите  утюг  вертикально  и  нажимайте  кнопку

дополнительной  подачи  пара  (5),  пар  будет
выходить из подошвы утюга (11) (рис. 6).

Важная информация 
• Не 

рекомендуется 

выполнять 

вертикальное

отпаривание синтетических тканей. 

• При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга

к материалу, чтобы избежать его оплавления. 

• Никогда  не  отпаривайте  одежду,  одетую  на

человека,  т.к.  температура  пара  высокая    может
быть ожог, пользуйтесь плечиками или вешалкой. 

СУХОЕ ГЛАЖЕНЬЕ
• Вставьте сетевую вилку в розетку. 
• Поставьте утюг на основание (8).
• Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в

вертикальное положение   подача пара выключена. 

• Установите    регулятор  температуры  (10)  на

требуемую  температуру  глаженья:  “”,  “••”  или
•••”.

• Подождите,  пока  выключится  световой  индикатор

(9),  а  затем  снова  загорится 

  заданная

температура  подошвы  утюга  достигнута,  можно
начинать процесс глаженья.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Для  увеличения  срока  службы  утюга  рекомендуется
регулярно выполнять очистку утюга (раз или два раза
в месяц в зависимости от жесткости воды).
• Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в

вертикальное положение   подача пара выключена.

• Наполните резервуар водой до отметки MAX. 
• Поставьте утюг на основание (8). 
• Вставьте сетевую вилку в розетку. 
• Установите 

регулятор 

температуры 

(10) 

в

положение  “•••”.

• Дайте  утюгу  нагреться,  дождитесь  пока  световой

индикатор (9) погаснет. 

• Выньте  сетевую  вилку  из  розетки  и  держите  утюг

горизонтально над раковиной. 

• Нажмите на рычажок регулятора подачи пара (3) по

направлению  к  кнопкам  (4,  5)  и  удерживайте  его
(рис.7). 

• Кипящая  вода  и  пар  вместе  с  накипью  будут

выбрасываться  из  отверстий  подошвы  утюга.
Рекомендуется  слегка  покачивать  утюг  вперед
назад во время очистки утюга. 

• Отпустите  рычажок  регулятора  пара  (3)  через

минуту  или  когда  в  резервуаре  закончится  вода.
Поставьте утюг на основание.

• Вставьте  сетевую  вилку  в  розетку  и  дайте  утюгу

снова нагреться. 

• Прогладьте утюгом кусочек ненужной ткани, чтобы

испарилась оставшаяся жидкость. 

• Выньте  сетевую  вилку  из  розетки  и  подождите,

пока подошва утюга полностью остынет. 

• Прежде  чем  убрать  утюг  на  хранение,  убедитесь,

что подошва утюга совершенно сухая. 

УХОД И ЧИСТКА
• Прежде  чем  чистить  утюг,  убедитесь,  что  он

отключен от сети и уже остыл. 

• Протирайте  корпус  утюга  слегка  влажной  тканью,

после этого протрите его насухо.

• Не  используйте  абразивные  вещества  для  чистки

подошвы и корпуса утюга.

• Избегайте  контакта  подошвы  утюга  с  острыми

металлическими  предметами,  чтобы  избежать  ее
повреждения. 

ХРАНЕНИЕ
• Поверните  регулятор  температуры  (10)  против

часовой  стрелки  до  упора,  установите  регулятор
постоянной  подачи  пара  (3)  в  вертикальное
положение   подача пара выключена.

• Выньте сетевую вилку из розетки. 
• Откройте  крышку  заливочного  отверстия  (2),

переверните утюг и слейте остатки воды (рис.8). 

• Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью

остыть.

• Храните утюг в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 

220 230 В~50 Гц

Потребляемая мощность: 

1400 Вт 

Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики приборов без предварительного
уведомления.

Срок службы прибора не менее 3 х лет

Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и российским
стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

DAMPFBÜGELEISEN

VORSICHTSMASSNAHMEN
Vor der Benutzung lesen Sie bitte vorliegende
Bedienungsanleitung gewissenhaft durch und achten Sie
dabei auf die Bilder. 
•  Vor  dem  Einschalten  des  Bügeleisens  vergewissern  Sie

sich,  dass  die  Netzspannung  der  Betriebsspannung  des
Bügeleisens entspricht.

•  Gebrauchen Sie das Bügeleisen nur gemäss dessen in der

Bedienungsanleitung angegebenen Anwendungszweck. 

•  Benutzen Sie das Bügeleisen nur auf der Bügeltischplatte. 
•  Beim  Füllen  des  Wasserbehälters  schalten  Sie  das

Bügeleisen immer vom Netz ab. 

•  Seien  Sie  besonders  aufmerksam  bei  der  Benutzung  des

Geräts in der Nähe von Kindern und behinderten Personen. 

•  Lassen  Sie  das  eingeschaltete  Bügeleisen  nicht  ausser

Sicht. 

•  Schalten  Sie  das  Bügeleisen  immer  aus  dem  Netz  aus,

wenn Sie es nicht benutzen. 

•  Um  den  Stromschlag  zu  vermeiden,  tauchen  Sie  das

Bügeleisen  ins  Wasser  oder  eine  andere  Flüssigkeit  nicht
ein. 

•  Vermeiden  Sie  Kontakt  offener  Haut  mit  heissen

Oberflächen  des  Bügeleisens  oder  dem  herausgehenden
Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden. 

•  Sehen  Sie  zu,  dass  die  Netzschnur  vom  Rand  der

Bügeltischplatte nicht herabhängt und heisse Oberflächen
nicht anrührt. 

•  Beim Abschalten des Bügeleisens vom Netz halten Sie den

Stecker immer fest, ziehen Sie die Netzschnur nicht. 

•  Bevor Sie das Bügeleisen verwahren, giessen Sie restlich

es Wasser ab und lassen Sie das Bügeleisen sich abkühlen. 

•  Um die Überlastung des Netzes zu vermeiden, schalten Sie

mehrere  Haushaltsgeräte  von  Hochleistung  nicht  gle
ichzeitig ein. 

•  Benutzen  Sie  nicht  das  Bügeleisen  mit  kaputtem  Stecker,

kaputter Netzschnur sowie mit anderen Störungen. 

•  Um  den  Stromschag  zu  vermeiden,  bauen  Sie  das

Bügeleisen  nie  selbstständig  auseinander,  bei  Befund  von
Störungen  wenden  Sie  sich  an  das  autorisierte  Service
Center. 

BESCHREIBUNG
1. 

Wasserzersträubertrichter

2. 

Deckel der Einfüllöffnung

3. 

Einschalten/Ausschalten der kontinuierlichen 
Dampfzufuhr/des Reinigungsbetriebs 

4. 

Taste des Wasserzersträubers

5. 

Taste für zusätzliche Dampfzufuhr

6. 

Griff des Bügeleisens

7. 

Schutz der Netzschnur 

8. 

Basis

9. 

Lichtindikator des Betriebs 

10.  Temperaturregler
11.  Bügeleisensohle

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG
•  Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung heraus

und entfernen Sie den Pappeschutz von der
Bügeleisensohle. 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  die  Netzspannung  der

Betriebsspannung des Bügeleisens entspricht. 

Anmerkung:
Beim ersten Einschalten brennt das Heizelement des
Bügeleisens ab, dadurch kann eine kleine Menge Dampf her
ausgehen. 

WAHL DES WASSERS
•  Für  die  Füllung  des  Wasserbehälters  benutzen  Sie  das

Leitungswasser. Wenn das Leitungswasser zu hart ist, emp
fiehlt es sich, es mit destilliertem Wasser im 1:1 Verhältnis,
bei zu hartem Leitnugswasser vermischen Sie es mit destil
liertem Wasser im 1:2 Verhältnis oder benutzen Sie nur des
tilliertes Wasser. 

Anmerkung:
Es ist verboten, den Wasserbehälter mit aromatisierten
Flüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenten für die
Entfernung des Ansatzes, chemischen Stoffen oder anderen
Flüssigkeiten zu füllen. 

FÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS (Bild 1, 2)
Bevor  Sie  das  Wasser  in  das  Bügeleisen  füllen,  vergewissern
Sie sich, dass es vom Netz abgeschaltet ist. 
•  Stellen  Sie  den  Regulator  des  ständigen  Dampfauslasses

(3)  in  die  linke  Position  –  der  Dampfauslass  ist  aus
geschatet. 

•  Machen Sie den Deckel der Füllöffnung (2) auf. 
•  Füllen Sie das Wasser.

Anmerkung:
•  Füllen Sie das Wasser nicht über den Strich «MAX». 
•  Wenn  Sie  beim  Bügeln  das  Wasser  nachzufüllen  haben,

schalten  Sie  das  Bügeleisen  aus  und  nehmen  Sie  den
Stecker aus der Steckdose heraus. 

•  Nachdem  Sie  mit  dem  Bügeln  fertig  sind,  drehen  Sie  das

Bügeleisen um und giessen Sie restliches Wasser ab (Bild
8).

BÜGELTEMPERATUR
Vor  dem  Betrieb  testen  Sie  das  angeheizte  Bügeleisen  am
Stück  eines  alten  Stoffs,  um  sich  zu  vergewissern,  dass  die
Bügeleisensohle und der Wasserbehälter sauber sind. 
•  Vor  dem  Bügeln  der  Kleidung  überprüfen  Sie  immer  die

empfohlene  Bügeltemperatur,  die  auf  dem  Etikett  der
Kleidung angegeben ist. 

•  Wenn  das  Etikett  mit  Anweisungen  zum  Bügeln  fehlt,  aber

Sie  wissen  den  Stofftyp,  so  benutzen  Sie  für  die  Wahl  der
Bügeltemperatur folgende Tabelle. 

•  Die Tabelle ist nur für Faserstoffe anwendbar. Wenn es um

einen anderen Stoff geht (geriffelt, mit Relief u.s.w.), ist es
besser, ihn bei niedriger Temperatur zu bügeln. 

•  Bitte 

sortieren 

Sie 

die 

Kleidung 

nach 

derer

Bügeltemperatur:  Wolle  zusammen  mit  Wolle,  Baumwolle
zusamen mit Baumolle u.s.w. 

•  Das Bügeleisen erwärmt sich schneller, als es sich abkühlt.

Es  wird  also  empfohlen,  das  Bügeln  mit  niedriger
Temperatur  zu  beginnen,  z.B.  mit  synthetischen  Stoffen.
Danach  übergehen  Sie  zum  Bügeln  mit  höheren
Temperaturen. Baumwolle und Lein bügeln Sie zuletzt. 

•  Wenn  das  Kleidungsstück  aus  gemischtem  Stoff  gefertigt

ist, ist die Temperatur für Stoffe mit niedrigster Temperatur
einzugeben  (z.B.  wenn  das  Kleidungsstück  zu  60%  aus
Polyester und zu 40% aus Baumwolle besteht, ist es mit der
Temperatur «» zu bügeln, die für Polyester passt). 

•  Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, finden Sie

am Kleidungsstück ein Stück Stoff, das beim Tragen nicht
auffällt 

und 

wählen 

Sie 

erfahrungsgemäss 

die

Bügeltemperatur  (beginnen  sie  immer  mit  niedrigster
Temperatir und erhöhen Sie sie langsam, bevor Sie gewün
schtes Resultat nicht erreicht haben.) 

•  Kord  und andere Stoffe, die schnell zu glänzen beginnen,

sind in einer Richtung (in Richtung des Strichs) mit kleinem
Andruck zu bügeln. 

•  Um Glanzflecke an synthetischen und Seidestoffen zu ver

meiden, bügeln Sie diese von links. 

EINGABE DER BÜGELTEMPERATUR
•  Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (8).
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
•  Stellen  Sie  den  Temperaturregler  (10)  auf  die  richtige

Bügeltemperatur «», «••» oder «•••», je nach Stofftyp.

Die  eingegebene  Temperatur  wurd  erreicht,  wenn  der
Lichtindikator (9) erlischt. Der Indikator (9) leuchtet wieder auf,
wenn die Temperatur niedriger als die eingegebene wird. 

WASSERSPRITZER
•  Sie  können  den  Stoff  anfeuchten,  indem  Sie  ein  paar  Mal

auf den Knopf des Wasserspritzers drücken (4) (Bild 3). 

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  es  im  Wasserbehälter  genug

Wasser gibt.

DAMPFBÜGELN 
•  Das  Dampfbügeln  ist  nut  bei  hoher  Temperatur  der

Bügeleisensohle 

möglich, 

bei 

der 

Position 

des

Temperaturreglers (10) «••» oder «•••». 

•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
•  Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (8).
•  Stellen  Sie  den  Temperaturregler  (10)  auf  die  richtige

Bügeltemperatur «••» oder «•••».

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  es  im  Wasserbehälter  genug

Wasser gibt.

•  Warten  Sie  ab,  bis  der  Lichtindikator  (9)  erlischt  und  dann

wieder  aufleuchtet.  Stellen  Sie  den  Regulator  des  ständi
gen  Dampfauslasses  (3)  in  die  rechte  Position  –  der
Dampfauslass  ist  ausgeschaltet  (Bild  4),  danach  geht  der
Dampf  aus  den  Öffnungen  der  Bügeleisensohle  heraus
(11). 

ACHTUNG: 
Das Wasser kann aus den Öffnungen der Bügeleisensohle her
ausfliessen,  wenn  die  eingegebene  Temperatur  zu  niedrig  ist.
Dies  kann  zur  Erscheinung  von  Flecken  führen.  Wenn  das
passiert  ist,  stellen  Sie  den  Temperaturregler  (10)  auf  höhere
Temperatir.  Der  Dampfauslass  kommt  wieder,  sobald  die
eingegebene Bügeltemperatur erreicht ist.  

ZUSÄTZLICHER DAMPFAUSLASS
Die Funktion des zusätzlichen Dampfauslasses ist nötig beim
Bügeln von Bügelfalten und kann nur im
Hochtemperaturbetrieb verwendet werden, der
Temperaturregler (10) steht auf «•••».
•  Stellen  Sie  den  Temperaturregler  (10)  auf  die  Position

«•••».

•  Beim Drücken des Knopfs des zusätzlichen

Dampfauslasses (5) wird der Dampf aus der
Bügeleisensohle intensiver herausgehen (Bild 5). 

Anmerkung:
Um das Herausfliessen des Wassers aus den
Dampföffnungen zu vermeiden, halten Sie den Knopf des
zusätzlichen Dampfauslasses nicht über 15 20 Sekunden lang
gedrückt. 

VERTIKALES ABDAMPFEN
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein. 
•  Stellen Sie den Bügeleisen auf des Gestell (8). 
•  Stellen  Sie  den  Temperaturregler  (10)  auf  die  Position

«•••».

•  Vergewissern  Sie  sich,  dass  es  im  Wasserbehälter  genug

Wasser gibt.

Warten  Sie  ab,  bis  der  Lichtindikator  (9)  erlischt  und  dann
wieder aufleuchtet.
Halten Sie das Bügeleisen senkrecht und drücken Sie den
Knopf  des  zusätzlichen  Dampfauslasses  (5),  der  Dampf
wird aus den Öffnungen der Bügeleisensohle herausgehen
(11) (Bild 6). 

Wichtige Information: 
•  Es empfiehlt sich nicht, vertikales Abdampfen sythetischer

Stoffe zu machen. 

•  Beim Abdampfen rühren Sie den Stoff mit der

Bügeleisensohle nicht an, um dessen Verschmelzung zu
vermeiden. 

•  Dampfen  sie  nie  die  am  Menschen  angezogene  Kleidung

ab,  weil  die  Dampftemperatur  zu  hoch  ist,  benutzen  Sie
dafür eine Kleiderbügel oder einen Kleiderrechen. 

TROCKENES BÜGELN
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein. 
•  Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (8).
•  Stellen  Sie  den  Regulator  des  ständigen  Dampfauslasses

(3) in die linke Position – der Dampfauslass ist ausgeschal
tet. 

•  Stellen  Sie  den  Temperaturregler  (10)  auf  die  richtige

Bügeltemperatur «», «••» oder «•••».

•  Warten  Sie  ab,  bis  der  Lichtindikator  (9)  erlischt  und  dann

wieder  aufleuchtet,  die  eingegebene  Temperatur  der
Bügeleisensohle  ist  erreicht,  man  kann  das  Bügeln  begin
nen. 

REINIGUNGSSYSTEM
Um  die  Lebensdauer  des  Bügeleisens  zu  prolongieren,  emp
fiehlt  es  sich,  regelmässig  die  Reinigung  des  Bügeleisens
durchzuführen  (einmal  oder  zweimal  im  Monat,  je  nach
Wasserhärte). 
•  Stellen Sie den Regulator des ständigen Dampfauslasses

(3) in die linke Position ein – der Dampfauslass ist aus
geschaltet.

•  Füllen sie den Wasserbehäter bis zum Strich «MAX». 
•  Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (8).
•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
•  Stellen Sie den Temperaturregler (10) in die Position «•••».
•  Lassen Sie das Bügeleisen sich erwärmen, warten Sie ab,

bis der Lichtindikator (9) erlischt. 

•  Nehmen  Sie  den  Stecker  aus  der  Steckdose  heraus  und

halten  Sie  das  Bügeleisen  senkrecht  über  dem
Spülbecken. 

•  Drücken Sie auf die Taste der Dampzufuhr (3) in Richtung

Tasten (4, 5) und halten Sie sie gedrückt (Bild 7). 

•  Das Kochwasser und der Dampf zusammen mit dem Ansatz

werden aus der Bügeleisensohle herausgeworfen. Es emp
fiehlt  sich,  das  Bügeleisen  bei  der  Reinigung  des
Bügeleisens hin und her zu bewegen. 

•  Lassen Sie die Reinigungstaste (10) nach einer Minute oder

wenn  sich  im  Wasserbehäter  kein  Wasser  mehr  befindet
los. Stellen Sie das Bügeleisen auf die Basis.   

•  Stecken  Sie  den  Stecker  wieder  in  die  Steckdose  herein

und lassen Sie das Bügeleisen sich erwärmen. 

•  Bügeln Sie ein Stück Teststoff, damit restliches Wasser ver

dampft.  

•  Nehmen  sie  den  Stecker  aus  der  Steckdose  heraus  und

warten Sie ab, bis sich die Bügeleisensohle völlig abkühlt. 

•  Bevor  Sie  das  Bügeleisen  verwahren,  vergewissern  Sie

sich, dass die Bügeleisensohle vollkommen trocken ist. 

WARTUNG UND REINIGUNG
•  Bevor  Sie  das  Bügeleisen  reinigen,  vergewissern  Sie  sich,

dass es vom Netz abgeschaltet ist und sich abgekühlt hat. 

•  Nach  der  Entfernung  des  Ansatzes  polieren  Sie  die

Oberfläche der Sohle mit einem trockenen Stoff. 

•  Verwenden Sie keine abreibenden Mittel für die Reinigung

der Sohle und des Gehäuses des Bügeleisens. 

•  Vermeiden  Sie  Kontakt  der  Bügeleisensohle  mit  scharfen

metallischen Gegenständen. 

VERWAHREN
•  Drehen Sie den Temperaturregler (10) im

Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag, stellen Sie den
Regler der kontinuierlichen Dampfzufuhr (3) auf die ver
tikale Position ein – die Dampfzufuhr ist ausgeschaltet.  

•  Nehmen Sie den Stecker aus der Stekdose heraus. 
•  Öffnen  Sie  den  Deckel  der  Einfüllöffnung  (2),  kippen  Sie

das Bügeleisen um und entfernen Sie das übergebliebene
Wasser aus dem Wasserbehälter (Bild 8).  

•  Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und lassen Sie es sich

genug abkühlen. 

•  Verwahren Sie das Bügeleisen in vertikaler Position.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
Speisespannung: 

220 230 V  ~ 50 Hz

Leistung: 

1400 W

Der Produzent behält sich das Recht vor, die Charakteristiken
der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger als 3
Jahre

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei
beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit
der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt  entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG  Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über
die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

STEAM IRON

DESCRIPTION
1.

Water spraying nozzle

2.

Water tank filler lid

3.

Constant steam release on/off switch 

4.

Water spraying button

5.

Additional steam release button

6.

Iron handle

7.

Power cord protection

8.

Stand

9.

Function light indicator

10. Temperature regulator
11. Iron sole plate

Read these instructions carefully before using the device
and also pay attention to the illustrations.
• Before connecting the iron to electrical power, maker

sure that the voltage of your electrical system matches
the operating voltage of the iron.

• Only  use  the  iron  for  the  purposes  outlined  in  these

instructions.

• Only use the iron on an ironing board.
• Always disconnect the iron from electrical power when

filling the tank with water.

• Be  especially  careful  when  using  the  device  around

children and disabled persons.

• Do not leave the iron unattended while in use.
• Always disconnect the iron from electrical power when

not in use. 

• In order to prevent electrical shock, do not submerse

the iron in water or any other liquid.

• Avoid  contacting  any  open  areas  of  skin  with  the  hot

surfaces of the iron or the released steam in order to
prevent burns.

• Make sure that the power cord does not hang over the

edge  of  the  ironing  board  and  that  it  does  not  come
into contact with any hot surfaces.

• Always grip the power plug in order to disconnect the

iron  from  electrical  power;  never  pull  on  the  power
cord.

• Pour all the water out of the iron and allow to cool com

pletely before storing.

• In  order  to  avoid  overloading  the  electrical  circuit,  do

not  simultaneously  operate  several  devices  with  high
power ratings.

• Do  not  use  the  iron  if  the  power  plug,  power  cord,  or

any other part is damaged or malfunctioning.

• In order to prevent electrical shock, do not attempt to

take  apart  the  iron  yourself.  Contact  an  authorized
service center for repairs if the iron is malfunctioning.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
• Remove  the  iron  from  its  packaging  and  remove  the

protective cardboard from the sole.

• Make  sure  that  the  voltage  of  your  electrical  system

matches the operating voltage of the iron.

Note:
The  iron's  heating  element  will  be  “burnt in”  upon  first
use, so it's possible that there may be a small amount of
smoke.

CHOOSING THE RIGHT WATER
• Use tap water to fill the water tank. If the tap water is

hard,  then  it  is  recommended  you  mix  it  with  distilled
water  at  a  rate  of  1:1.  If  the  water  is  very  hard,  mix  it
with distilled water at a rate of 1:2 or use pure distilled
water.

Note:
Do  not  pour  aromatic  liquids,  vinegar,  starch  solutions,
descaling reagents, chemical substances or other liquids
into the water tank.

FILLING THE WATER TANK (pic. 1, 2)
Make sure the iron is disconnected from electrical power
before filling the water tank.
• Place the constant steam release regulator (3) into the

left most position   steam release off.

• Open the lid of the water tank (2).
• Pour in the water.

Note:
• Do not fill past the “MAX” indication. 
• If you must fill the water tank while ironing, first turn off

the iron and remove the power plug from the outlet. 

• After  you  have  finished  ironing,  turn  the  iron  upside

down and pour out the remaining water (pic.8).

IRONING TEMPERATURE
Before using on a new piece of fabric, first test the heated
iron on a piece of old clothe in order to make sure that the
sole of the iron and water tank are clean.
• Before ironing, always look at the temperature recom

mendations indicated on the garment tags.

• If there is no garment tag with ironing instructions, but

you  know  what  type  of  material  it  is,  you  can  use  the
following  table  to  determine  the  proper  ironing  tem
perature. 

• This table can only be used for fibrous materials. It is

best to iron other types of materials (crimped, raised,
etc.) at low temperature. 

• First, sort all of your clothes according to ironing tem

perature: wool with wool, etc. 

• The  irons  heats  faster  than  it  cools,  which  is  way  it  is

recommended  to  begin  ironing  at  low  temperature,
with  synthetic  fabrics,  for  example.  Then  proceed  to
iron at higher temperatures. Cotton and flax should be
ironed last. 

• If an item is made from a mixture of materials, then the

ironing  temperature  should  be  set  for  the  fabric  with
the lowest ironing temperature (for example, if an item
is  made  from  60%  polyester  and  40%  cotton,  then  it
should  be  ironed  a  the  temperature  setting  for  poly
ester, “”).

• If you can't determine the type of fabric that the item is

made  from,  find  an  area  on  the  item  that  won't  be
noticed  when  worn  and  test  various  ironing  tempera
tures  (always  start  with  the  lowest  temperature  and
gradually  increase  it  until  you  achieve  the  desired
results). 

• Velvet  and  other  fabrics  that  quickly  begin  to  shine

should be ironed strictly in one direction (with the nap)
with light pressure. 

• In  order  to  prevent  shiny  stains  on  synthetic  and  silk

fabrics, iron them inside out.

SETTING THE IRONING TEMPERATURE
• Place the iron on its stand (8).
• Insert the power plug into the jack.
• Set the temperature regulator (10) to the desired iron

ing temperature “”,”••” or “•••” depending on the
type of fabric.

The set temperature will have been reached when the illu
minated indicator (9) turns off. The indicator (9) will light
again if the temperature of the iron falls below the set tem
perature. 

WATER SPRAYER
• You  can  moisten  the  fabric  with  a  few  pushes  on  this

spraying button (4) (pic.3).

• Make sure there is enough water in the tank.

STEAM IRONING
• Steam  ironing  is  only  possible  at  high  temperatures;

the temperature regulator should be set to (10) “••” or
•••”. 

• Place the power plug into the outlet. 
• Place the iron on its stand (8). 
• Set the temperature regulator (10) to the desired tem

perature   “••” or “•••”.

• Make sure there is enough water in the water tank. 
• Wait until the illuminated indictor (9) turns off, and then

turns on again. Set the constant steam release regula
tor  (3)  to  the  right most  position,  steam  release  on
(pic.4); the steam will begin to come out of the holes in
the heel of the iron (11). 

ATTENTION: 
Water  my  leak  from  the  openings  in  the  iron's  sole  if  the
temperature  is  set  too  low.  This  can  lead  to  the  appear
ance of stains. If this happens, set the temperature regu
lator (10) to a higher temperature setting. Steam release
will  begin  just  as  soon  as  the  proper  temperature  has
been reached.

Additional steam release
The additional steam release function is useful when iron
ing wrinkles and can be used only at high ironing temper
atures,  when  the  temperature  regulator  (10)  is  set  to
•••”.
• Set the temperature regulator (10) to the “•••” posi

tion.

• When  the  additional  steam  release  button  (5)  is

pressed,  steam  is  released  from  the  iron  more  inten
sively (pic.5).

Note:
In  order  to  prevent  water  from  leaking  form  the  steam
openings, hold down the additional steam release button
for no more than 15 20 seconds at a time.

VERTICAL STEAMING
• Insert the power plug into the outlet. 
• Place the iron on its stand (8). 
• Set the temperature regulator (10) to the “•••” posi

tion.

• Make sure that the water tank has enough water in it. 
• Wait  until  the  power  indicator  (9)  goes  out  and  then

light again. 

• Hold the iron vertically and press the additional steam

release  button  (5);  steam  will  be  released  from  the
iron's sole (11) (pic. 6).

Important information
• It  is  not  recommended  to  vertically  steam  synthetic

material. 

• To  prevent  the  fabric  from  melting,  do  not  allow  the

iron's sole to touch the material while steaming. 

• Never  steam  clothes  while  they  are  being  worn  by  a

person, as the temperature of the steam is very high;
use a hanger. 

DRY IRONING
• Insert the power plug into the outlet. 
• Place the iron on its stand (8).
• Set  the  constant  steam  release  button  (3)  to  its  left

most position   steam release off. 

• Set the temperature regulator (10) to the desired iron

ing temperature “”, “••”, or “•••”.

• Wait  until  the  power  indicator  (9)  goes  out  and  then

turns  on  again;  at  this  point  the  desired  ironing  tem
perature has been release and you may begin the iron
ing process.

CLEANING SYSTEM
In  order  to  increase  the  service  life  of  this  iron,  it  is  rec
ommended  that  you  regularly  conduct  a  cleaning  of  the
iron (once or twice a month depending on the hardness of
the water).
• Set  the  constant  steam  release  regulator  (3)  to  the

left most position   steam release off.

• Fill the water tank to the “MAX” indicator. 
• Place the iron on its stand (8). 
• Insert the power plug into the outlet. 
• Set the temperature regulator (10) to the “•••” posi

tion.

• Let the iron heat up; wait until the power indicator (9)

goes out. 

• Remove  the  power  plug  from  the  outlet  and  hold  the

iron horizontally over a sink. 

• Press the steam release switch (3) towards the buttons

(4, 5) and hold it (Pic.7). 

• Boiling water and steam, together with scaling will be

ejected  from  the  holes  in  the  iron's  sole.  It  is  recom
mended that you lightly rock the iron back and forward
during the cleaning process. 

• Release  the  steam  switch  (3)  after  a  minute  or  when

the water tank runs out of water. Place the iron on its
stand.

• Insert the power plug into the outlet and allow the iron

to heat up again. 

• Iron a piece of unwanted fabric in order to allow all of

the remaining water to evaporate. 

• Remove the power plug from the outlet and wait until

the sole of iron has completely cooled. 

• Make sure that the iron's sole is completely dry before

storing. 

CARE AND CLEANING
• Before  cleaning  the  iron,  make  sure  that  it  is  discon

nected from power and has cooled. 

• Polish  the  surface  of  the  sole  with  a  dry  cloth  after

removing any deposits. 

• Do not use abrasive cleaning instruments to clean the

sole and housing of the iron.

• Do not touch the iron sole with sharp, metal objects. 

STORAGE
• Turn the temperature regulator (10) counter clockwise

up  to  the  stop  and  set  the  constant  steam  release
switch (3) to the vertical position   steam release is off.

• Remove the power plug from the outlet. 
• Open the water tank lid (2), turn the iron up side down

and  pour  out  any  remaining  water  from  the  tank
(pic.8). 

• Set down the iron vertically and allow to cool.
• Store the iron in a vertical position.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power requirements: 

220 230 V ~ 50 Hz

Power rating: 

1400 W

The manufacturer reserves the right to change the char
acteristics of the device without prior warning.

Service life of the unit is not less than 3 years

GUARANTEE
Details  regarding  guarantee  conditions  can  be  obtained
from the dealer from whom the appliance was purchased.
The bill of sale or receipt must be produced when making
any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC and to the
Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

Обозначения

Тип ткани/температура

синтетика, нейлон, акрил,

полиэстер (низкая температура)

••

шелк/шерсть 

(средняя температура)

•••

хлопок/лен 

(высокая температура)

Symbol

Type of fabric / temperature

Synthetics, nylon, acryl, polyester

(low temperature)

••

Silk / wool (medium temperature)

•••

Cotton / flax (high temperature)

Bezeichnungen 

Stofftyp / Temperatur

Synthetik, Nylon, Akryl, Polyester

(niedrige Temperatur)

••

Seide / Wolle (mittlere Temperatur)

•••

Baumwolle / Lein 

(hohe Temperatur)

Désignations 

Type de tissu/ Température

Synthétique, nylon, acryle, poly

ester (basse température)

••

Soie, laine (température moyenne)

•••

coton / lin  (haute température)

Simboli 

Tipo del tessuto/temperatura

Materiale sintetico, nylon, acrilico,

poliestere (temperatura bassa)

••

Seta/lana (temperatura media)

•••

Cotone/lino (temperatura alta)

Símbolos 

Tipo de tela / temperatura

Sintética, nylon, acrílica, poliéster

(temperatura mínima)

••

seda / lana (temperatura media)

•••

algodón / lino 

(temperatura máxima)

Означения

Вид плат / температура

синтетика, найлон, акрил,

полиестер (ниска температура)

••

коприна / вълна 

(средна темпераура)

•••

памук / лен 

(висока температура)

1234.qxd  19.09.05  10:26  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    1234.qxd 19.09.05 10:26 Page 1 ENGLISH STEAM IRON WATER SPRAYER • You can moisten the fabric with a few pushes on this spraying button (4) (pic.3). • Make sure there is enough water in the tank. DESCRIPTION 1. Water spraying nozzle 2. Water tank filler lid 3. Constant steam release on/off switch 4.
  • Страница 2 из 3
    1234.qxd 19.09.05 10:26 Page 2 MAGYAR GŐZÖLŐS VASALÓ VÍZPERMETEZŐ • Megnedvesítheti az anyagot, ha néhányszor megny omja az (4) permetező gombját (3. ábra). • Győződjön meg arról, hogy a víztárolóban elegendő víz van. A használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és vegye figyelembe az
  • Страница 3 из 3