Инструкция для VITEK VT-1472 PR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

BLENDER

OPIS
1.  Obudowa blendera 
2.  Przycisk włączania 
3. Wyjmowana nasadka miksująca 

(blender)

4.  Pojemnik do miksowania 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
•  Przed 

pierwszym 

włączaniem 

sprawdź czy napięcie robocze urzą-
dzenia odpowiada napięciu w sieci 
elektrycznej.

•  Nie wolno używać urządzenia na ze-

wnątrz budynku.

•  Zawsze odłączaj urządzenie od sieci 

elektrycznej przed czyszczeniem lub 
gdy z niego nie korzystasz.

•  Nie ciągnij za przewód zasilający, nie 

przekręcaj, nie zwijaj go wokół urzą-
dzenia.

•  Nie dotykaj  wtyczki sieciowej mo-

krymi rękami.

•  W celu uniknięcia porażenia prądem 

elektrycznym i zapłonu nie zanurzaj 
obudowy urządzenia w wodzie ani 
innym płynie. Gdy urządzenie wpad-
ło do wody:

-   nie dotykaj wody;
-   natychmiast odłącz go od sieci, do-

piero po tym można wyjąć urządze-
nie z wody;

-   w celu wykonania przeglądu lub na-

prawy zwróć się do autoryzowanego 
punktu serwisowego.

•  Nie wkładaj do zmywarki naczyń na-

sadki miksującej (blender).

•  Nie  pozwalaj dzieciom bawić się 

urządzeniem.

•  Zachowaj  szczególną  ostrożność, 

gdy w pobliżu urządzenia znajdują 
się dzieci lub osoby niepełnopraw-
ne.

•  Nie zostawiaj włączonego urządze-

nia bez dozoru.

•  Nie dotykaj się części wirujących.
•  Nie dopuszczaj aby włosy  lub zwisa-

jące części odzieży  przedostały się 
do strefy z ruchomymi ostrzami.

•  Używaj tylko tych nasadek wchodzą-

cych w skład dostawy.

•  Nie używaj urządzenia z uszkodzo-

nym przewodem ani wtyczką.

• 

 

Nie próbuj naprawiać urządzenia 
na własną rękę. W razie wystąpienia 
usterek zwróć się do autoryzowane-
go punktu serwisowego.

•  Uważaj, żeby przewód zasilający nie 

dotykał się ostrych  przedmiotów ani  
gorących powierzchni.

•  Nie używaj urządzenia w pobliżu go-

rących powierzchni (kuchenka ga-
zowa lub elektryczna, piekarnik).

•  Przed zdjęciem nasadki  zaczekaj 

do całkowitego zatrzymania silnika 
elektrycznego.

  Nie przepełniaj pojemnika do mik-

sowania.

•  

Włóż składniki do blendera przed 
jego uruchomieniem.

•  Blender pozwala na szybką i sku-

teczną pracę  lecz przy tym  czas 
nieprzerwanej pracy
  nie powi-
nien przekraczać
    30 sekund. 
Przed dalszym ciągiem pracy blen-
dera należy zrobić przerwę w celu 
ostygnięcia silnika (nie mniej niż  3-4 
minuty).

•  

Urządzenie przeznaczone jest wy-
łącznie do użytku domowego.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY 
•  Przed użyciem urządzenia umyj na-

sadkę  (3) i pojemnik (4) w ciepłej 
wodzie z dodatkiem neutralnego 
środka myjącego  i dokładnie osusz  
je. Obudowę na zewnątrz przetrzyj 
miękką lekko zwilżoną ściereczką.

•  Nie wolno zanurzać obudowy 

urządzenia, wtyczki lub przewo-
du zasilającego  w wodzie ani  in-
nym płynie.

•  Nie umieszczaj nasadki miksują-

cej ( blender) w zmywarce do na-
czyń.

UŻYTKOWANIE BLENDERA
OSTRZEŻENIE: przed montażem 
upewnij się, że wtyczka przewodu 
zasilającego została odłączona z 
gniazdka.

•  Umieść nasadkę (3) na obudowie 

urządzenia (1) i obróć do oporu w 
kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara.

•  Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka. 

Blender jest gotowy do użycia.

•  Zanurz nasadkę miksującą ( blen-

der) (3) do naczynia ze składnikami, 
które chcesz  zmiksować/ przemie-
szać (możesz użyć pojemnika (4)).

Uwaga: Składniki należy włożyć do 
pojemnika przed uruchomieniem urzą-
dzenia.  Nie przepełniaj  pojemnika do 
miksowania.

•  Aby włączyć blender naciśnij i przy-

trzymaj przycisk (2). Używaj niniej-
szego trybu pracy do miksowania 
płynów.

•  W przypadku naciśnięcia przycisku 

(2) do oporu blender będzie pra-
cował na maksymalnych  obrotach. 
Używaj niniejszego trybu pracy do 
łącznej obróbki płynnych i twardych 
składników.

• Po zakończeniu użycia urządzenia 

wyjmij wtyczkę sieciową z gniazd-
ka, zdejmij nasadkę (3), obracając 
ją  w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

•  Nie wolno zdejmować nasadki (3) 

podczas pracy blendera.

•  Aby nie uszkodzić ostrza nie obrabiaj 

zbyt twardych składników takich jak 
lód, produkty składniki zamrożone, 
kasze, ryż, przyprawy i kawa.

CZYSZCZENIE
UWAGA! Tnące ostrza  noży są 
ostre i stanowią niebezpieczeń-
stwo. Obchodź się z nimi nadzwy-
czaj ostrożnie!
•  Przed czyszczeniem urządzenia od-

łącz go od sieci elektrycznej.

•  Odłącz nasadkę (3).
•  Umyj nasadkę (3) i pojemnik (4) cie-

płą wodą z mydłem, opłucz i dokład-
nie osusz je. Nie wolno myć nasadki 
(3) razem z obudową blendera (1), 
najpierw  zdejmij ją z blendera  i do-
piero potem umyj.

•  Obudowę urządzenia przecieraj wil-

gotną ściereczką.

NIE WOLNO ZANURZAĆ OBUDOWY 
URZĄDZENIA W ŻADNYM PŁYNIE 
ANI MYĆ WODĄ  LUB W ZMYWAR-
CE DO NACZYŃ.
IE UMIESZCZAJ  BLENDERA W 
ZMYWARCE DO NACZYŃ.

Komplet dostawy:
1.  Obudowa blendera – 1 szt.
2.  Wyjmowana nasadka – 1 szt.
3.  Pojemnik do miksowania – 1 szt.
4.  Instrukcja – 1 szt.

Charakterystyki techniczne
Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy: 400 W

Producent zastrzega sobie prawo 
zmiany charakterystyki urządzeń bez 
wcześniejszego zawiadomienia.

Termin przydatności do użytku – 
powyżej 3 lat

Gwarancji 
Szczegółowe warunki gwarancji, 
można otrzymać u dilera, który sprze-
dał Państwu dane urządzenie. W przy-
padku zgłaszania roszczeń z tytułu 
zobowiązań gwarancyjnych, należy 
okazać rachunek lub fakturę poświad-
czające zakup.

Dany wyrób jest zgodny z 
wymaganiami odnośnie elek-
tromagnetycznej kompatybil-
ności, przewidzianej dyrekty-
wą 89/336/EEC Rady Europy 
oraz przepisem 73/23 EEC 
o nizkowoltowych  urządze-
niach.

POLSKI 

6

БЛЕНДЕР 

СИПАТТАМА
1. Блендер корпусы
2.  Жұмысқа қосу түймесі
3.  Алынбалы қондырғы-блендер
4.  Араластыру үшін ыдыс

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 
 Алғаш қоспас бұрын құралдың жұмыс 
кернеуі электрожелістің кернеуіне 
сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Қондырғыны үйден тыс жерде 
пайдалануға болмайды.
Егер қолданбасаңыз тазалар 
алдында қондырғыны үнемі желіден 
ажыратып тастаңыз.
Желі сымынан тартпаңыз, бұрамаңыз 
жəне оны қондырғы корпусына 
орамаңыз.
Желі сымын дымқыл қолыңызбен 
ұстауға болмайды.
Тоқ соққаннан жəне жанудан қорғану 
үшін қондырғы корпусын суға немесе 
басқа сұйық затқа салмаңыз. Егер 
қондырғы суға түсіп кетсе:
Суға жоламаңыз;
Бірден желіден суырып тастаңыз, тек 
содан кейін ғана  оны судан алуға 
болады.
Оны тексеру не жөндеу үшін қызмет 
көрсету орталығына барыңыз.
Блендердің қондырғысын ыдыс-аяқ 
жуатын машинаға салмаңыз.
Қондырғыны балаларға ойыншық 
ретінде пайдалануға рұқсат 
бермеңіз.
Жұмыс істеп жатқан құралдың 
жанында балалар не мүмкіншілігі 
шектелген жандар болса аса мұқият 
болыңыз.
Қосылған қондырғыны қараусыз 
қалдырып кетпеңіз.
Құндырғының айналып жатқан 
бөліктеріне қол тигізбеңіз.
Айналып жатқан пышықтар маңайына 
шаш немесе киімнің ұшы тимеуін 
қадағалаңыз.
Жиынтық құрамына кіретін ғана 
қондырғылырды пайдаланыңыз.
Желі сымы не айырына зақым келген 
құралды қолданбаңыз.
Өз бетіңізбен қондырғыны жөндеуге 
тырыспаңыз. Бір жері бұзылған 
сəтте қызмет көрсету орталығына 
барыңыз.
Желі сымы үшкір заттар мен ыстық 
жерлерге тимеуін қадағалаңыз.
Құралды ыстық жерге жақын 
жерлерде (газ не электр плитасы, 
шкаф) қолданбаңыз.
Қондырғыны алмас бұрын 
электромотордың толығымен 
тоқтауын күтіңіз.
Араластыруға арналған ыдысты 
қатты толтырмаңыз.
Тамақ өнімдері ыдысқа құралды іске 
қоспай тұрып салынады.
Блендер тез жəне нəтижелі жұмыс 
жасайды, бірақ толассыз жұмыс 
ұзақтығы 30 секундтан аспауы 
керек.  Ары қарай жұмыс жасау үшін  
электромотор сууы үшін (3-4 мин.) 
үзіліс жасау керек.
Құрал тек үй жағдайында ғана 
қолдануға арналған.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
Қондырғыны пайдаланар алдында 
ыдыс (4) пен қондырғыны (3) жуу 
ұнтағы қосылған жылы сумен жуып, 
толықтай сүрту керек. Корпустың 
сыртын жұмсақ сəл дымқыл матамен 
сүрту керек.
Қондырғы корпусын, желі айырын 
жəне сымын суға не басқа сұйыққа 
салуға болмайды.
Блендердің қондырғысын ыдыс-аяқ 
жуатын машинаға салмаңыз.

БЛЕНДЕРДІ ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ: Жинар алдында желінің 
айыры розеткаға қосылмағанына 
көз жеткізіңіз.
Қондырғы корпусына (1) қондырғыны 
(3) кигізіп сағат тілімен соңына дейін 
бұраңыз. 
Желі айырынрозеткаға қосыңыз. 
Блендер қолдануға дайын.
Блендер қондырғысын (3) сіз 
ұ н т а қ т а ғ ы ң ы з / а р а л а с т ы р ғ ы ң ы з 
келген тамақ өнімдері бар ыдысқа 

салыңыз (араластыру ыдысын 
пайдалануға болады)(4).

Ескерту:  Тамақ өнімдері ыдысқа 
құралды іске қоспай тұрып 
салынады. Араластыруға арналған 
ыдысты қатты толтырмаңыз.

Блендерді іске қосу үшін (2) түймені 
басып ұстап тұрыңыз. Сұйық өнімдер 
үшін төмендегідей жұмыс режимін 
пайдаланыңыз.
(2) түймені аяғына дейін бассаңыз 
блендер ең жоғарғы айналыммен 
жұмыс жасайды. Сұйық жəне қатты 
өнімдерді араластыру үшін осы 
жұмыс режимін пайдаланыңыз.
Қондырғыны пайдаланып болғаннан 
кейін желі айырын розеткадан 
ажыратыңыз, қондырғыны (3) сағат 
тілінен кері бұрап алыңы.з
Қондырғыны (3) блендер жұмыс 
жасап жатқан кезде алуға болиайды. 
Пышағының ұшын зақымдамау 
үшін аса қатты өнімдерд, мыс. мұз, 
мұздатылған өнімдер, күріш, кофе 
т.б аса қатты өнімдерді салмаңыз.

ТАЗАЛАУ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Кесетін 
пышақтың жүзі өте өткір жəне 
қауіпті. Олармен өте мұқият жұмыс 
жасау керек.
Тазалардан бұрын қондырғыны 
электр желісінен ажырату керек.
Қондырғыны(3) ажыратыңыз.
Қондырғыны (3) жəне ыдысты 
(4)жылы сабынды сумен жуып, шайып 
толықтай сүртіңіз. Қондырғыны (3) 
блендер корпусымен(1) бірге жууға 
болмайды, алдымен оны блендерден 
алып, тек содан кейін ғана жуыңыз.
Блендер корпусын дымқыл 
шүберекпен сүртіңіз.

ҚОНДЫРҒЫНЫҢ КОРПУСЫН 
КЕЗ КЕЛГЕН СҰЙЫҚҚА САЛУҒА 
БОЛМАЙДЫ, СОНЫМЕН БІРГЕ 
ЫДЫС-АЯҚ ЖУАТЫН МАШИНАДА 
ДА ЖУУҒА БОЛМАЙДЫ.
БЛЕНДЕРДІҢ ҚОНДЫРҒЫСЫН 
ЫДЫС-АЯҚ ЖУАТЫН МАШИНАҒА 
САЛМАҢЫЗ.

Жеткізу жиынтығы
1.  Блендер корпусы – 1 тал
2.  Алынбалы қондырғы -1 тал
3. Араластыруға арналған ыдыс – 1 

тал

4.  Нұсқау  –1 тал

Техникалық сипаттамалар 
Қорек кернеуі 230 В ~ 50 Гц
Пайдаланылатын қуат: 400 Вт

Өндiрушi прибордың 
характеристикаларын өзгертуге,  
алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 
сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету 
уақыты 3 жылға дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып 
жатқан бөлшектер дилерден тек 
сатып алынған адамға ғана берiледi. 
Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 
шағымдалған жағдайда төлеген 
чек немесе квитанциясын көрсетуi 
қажет.

Бұл тауар ЕМС – 
жағдайларға сəйкес келедi 
негiзгi Мiндеттемелер 
89/336/EEC  Дерективаның 
ережелерiне енгiзiлген 
Төменгi  Ережелердiң 
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

БЛЕНДЕР 

ОПИСАНИЕ
1.  Корпус блендера
2.  Кнопка включения
3.  Съемная насадка-блендер
4.  Емкость для смешивания

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•  Перед  первым  включением  про-

верьте, соответствует ли рабочее 
напряжение устройства напряже-
нию в электросети.

•  Запрещается  использовать  уст-

ройство вне помещений.

•  Всегда отключайте устройство от 

электросети перед чисткой или 
если вы его не используете.

•  Не тяните за сетевой шнур, не пе-

рекручивайте и не наматывайте 
его на корпус устройства.

•  Не  беритесь  за  сетевую  вилку 

мокрыми руками.

•  Чтобы избежать поражения элек-

трическим током и возгорания, 
не погружайте корпус устройства 
в воду или другие жидкости. Если 
прибор упал в воду:

-   не касайтесь воды;
-   немедленно  отсоедините  его  от 

сети, только после этого можно 
достать прибор из воды;

-   обратитесь 

в 

авторизованный 

сервисный центр для его осмотра 
или ремонта.

•  Не мойте насадку-блендер в по-

судомоечной машине.

•  Не  разрешайте  детям  использо-

вать устройство в качестве игруш-
ки.

• 

 

Будьте особенно внимательны, 
если поблизости от работающего 
прибора находятся дети или лица 
с ограниченными возможностями.

•  Не оставляйте устройство вклю-

ченным без присмотра.

•  Не касайтесь вращающихся час-

тей устройства.

•  Не допускайте попадания волос 

или краев одежды в зону враще-
ния ножей.

•  

Используйте только те насадки, 
которые входят в комплект пос-
тавки.

•  Не используйте прибор с повреж-

денным сетевым шнуром или вил-
кой.

•  Не 

пытайтесь 

самостоятельно 

ремонтировать устройство. При 
возникновении неполадок обра-
щайтесь в авторизованный сер-
висный центр.

•  Следите, чтобы сетевой шнур не 

касался острых предметов и горя-
чих поверхностей.

• 

 

Не используйте прибор вблизи 
горячих поверхностей (газовая 
или электрическая плита, духовой 
шкаф и т.п.).

•  Прежде  чем  снять  насадку,  дож-

дитесь полной остановки враще-
ния электромотора.

• 

 

Не переполняйте емкость для 
смешивания.

•  Продукты помещаются в емкость 

до включения прибора.

•  Блендер позволяет работать быс-

тро и эффективно, но при этом 
продолжительность непрерыв-
ной работы не должна превы-
шать 30 секунд. 
Прежде чем 
продолжить  работу, нужно сде-
лать перерыв, необходимый для 
остывания электромотора (не ме-
нее 3-4 минут).

•  Прибор  предназначен  только  для 

домашнего использования.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
•  Перед 

использованием 

уст-

ройства промойте насадку (3) и 
емкость (4) теплой водой с ней-
тральным моющим средством и 
тщательно просушите их. Корпус 
снаружи протрите мягкой слегка 
влажной тканью.

•  Запрещается погружать кор-

пус устройства, вилку и сете-
вой провод в воду или другие 
жидкости.

•  Не помещайте насадку-блен-

дер в посудомоечную машину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед сборкой 
убедитесь, что вилка сетевого шну-
ра не вставлена в розетку.
•  Вставьте насадку (3) в корпус уст-

ройства (1) и поверните ее до упо-
ра по часовой стрелке.

•  Вставьте сетевую вилку в розетку. 

Блендер готов к использованию.

•  Погрузите насадку-блендер (3) в 

посуду с продуктами, которые вы 
хотите измельчить/перемешать. 
Можете использовать емкость 
(4).

Примечание: продукты помещают-
ся в емкость до включения прибора. 
Не переполняйте емкость для сме-
шивания.

•  Для включения блендера нажмите 

и удерживайте кнопку (2). Исполь-
зуйте данный режим работы для 
смешивания жидких продуктов.

•  При нажатии кнопки (2) до упора 

блендер будет работать на мак-
симальных оборотах. Исполь-
зуйте данный режим работы для 
совместной обработки жидких и 
твердых продуктов.

• 

 

После завершения использова-
ния устройства выньте сетевую 
вилку из розетки, снимите насад-
ку (3), повернув ее против часовой 
стрелки.

•  Запрещается снимать насадку (3) 

во время работы блендера.

•  Чтобы  не  повредить  лезвия,  не 

обрабатывайте слишком твердые 
продукты, такие как лед, замо-
роженные продукты, крупы, рис, 
приправы и кофе.

ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия 
очень острые и представляют 
опасность. Чтобы избежать трав-
мы, обращайтесь с ними крайне 
осторожно!
•  Перед чисткой устройства отклю-

чите его от электрической сети.

•  Отсоедините насадку (3).
•  Промойте насадку (3) и емкость 

(4) в теплой мыльной воде, опо-
лосните и тщательно просушите 
их. Запрещается промывать на-
садку (3) вместе с корпусом блен-
дера (1), сначала снимите ее с 
блендера и только затем мойте.

• 

Корпус блендера протирайте 
влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ 
КОРПУС ПРИБОРА В ЛЮБЫЕ 
ЖИДКОСТИ, А ТАКЖЕ МЫТЬ ВО-
ДОЙ ИЛИ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЕ.
НЕ МОЙТЕ НАСАДКУ БЛЕНДЕРА В 
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Комплект поставки
1.  Корпус блендера – 1 шт.
2.  Съемная насадка – 1 шт.
3.  Емкость для смешивания – 1 шт.
4.  Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики
Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 400 Вт

Производитель сохраняет за 
собой право изменять дизайн 
и технические характеристики 
прибора без предварительного 
уведомления.

Срок службы прибора не менее 
3-х лет

Данное изделие соответс-
твует всем требуемым 
европейским и российским 
стандартам безопасности и 
гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС 
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, 
Австрия

РУССКИЙ

4

STABMIXER

BESCHREIBUNG
1.  Gehäuse des Stabmixers
2.  Einschalttaste
3.  Abnehmbarer Aufsatz Mixer
4.  Mixerbehälter

SICHERHEITSMAßNAHMEN
•  Vor dem Einschalten des Geräts ver-

gewissern Sie sich, ob die Netzspan-
nung mit der Spannung Ihres Geräts 
übereinstimmt.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät außer-

halb der Räumlichkeiten zu benutzen.

•  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz 

ab, wenn Sie es längere Zeit nicht nut-
zen oder vor der Reinigung. 

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät am 

Netzkabel zu ziehen, ihn abzudrehen 
und um das Gerät zu wickeln.

•  Ziehen Sie nie den Netzstecker mit 

nassen Händen aus der Steckdose.

•  Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser 

oder andere Flüssigkeiten, um das 
Stromschlagrisiko zu vermeiden. Falls 
das Gerät ins Wasser gefallen hat:

   Berühren Sie nie das Wasser;
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der 

Steckdose, danach holen Sie das Ge-
rät aus dem Wasser;

   Wenden Sie sich an ein autorisiertes 

Servicezentrum, um das Gerät zu prü-
fen oder zu reparieren.

•   Es ist nicht gestattet, den Aufsatz Mixer 

in der Geschirrspülmaschine zu wa-
schen.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät den 

Kindern als Spielzeug zu geben.

•  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind 

in den Fällen angesagt, wenn sich Kin-
der oder behinderte Personen wäh-
rend der Nutzung des Geräts in der 
Nähe aufhalten.

•  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät 

nie unbeaufsichtigt.

•  Es ist nicht gestattet, drehbare Teile 

des Geräts zu berühren.

  Lassen Sie nicht zu, dass Haare oder 

Kleidungskanten in den Drehbereich 
der Stabmixermesser gelangen. 

•  Benutzen Sie nur diejenigen Aufsätze, 

die zum Lieferungsumfang gehören.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu 

nutzen, wenn das Netzkabel oder der 
Netzstecker beschädigt sind.

•  

Versuchen Sie es nicht, das Gerät 
selbständig zu reparieren. Bei der 
Feststellung von Beschädigungen 
wenden Sie sich an den autorisierten 
Kundenservicedienst.

•  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel 

heiße oder scharfe Gegenstände nicht 
berührt.

•  Halten Sie das Netzkabel von heißen 

Oberfl ächen (Gas oder elektrischer 
Herd, Backofen) fern.

• 

 

Bevor Sie den Aufsatz abnehmen, 
warten Sie ab, bis der Elektromotor 
komplett stoppt.

•  Überfüllen Sie nie den Mixerbehälter.
•  Geben Sie Nahrungsmittel in den Mi-

xerbehälter vor der Einschaltung des 
Geräts zu.

•  

Der Stabmixer arbeitet schnell und 
effektiv,  die ununterbrochene Be-
triebsdauer soll jedoch 30 Sekun-
den nicht übersteigen
.  Vor der wei-
teren Nutzung des Geräts warten Sie 
einige Zeit ab, die für die Abkühlung 
des Elektromotors (nicht weniger als 
3 4 Minuten) notwendig ist.

•  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im 

Haushalt geeignet.

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEB-
NAHME
Vor der Nutzung des Geräts waschen 
Sie den Aufsatz (3) und den Mixerbe-
hälter (4) mit dem warmen Wasser und 
neutralen Waschmittel und trocknen Sie 
diese sorgfältig ab. Wischen Sie das Ge-
häuse des Geräts mit einem angefeuch-
teten Tuch ab.
•  Es ist nicht gestattet, das Gerät, den 

Netzstecker und das Netzkabel ins 
Wasser oder andere Flüssigkeiten zu 
tauchen.

•   Es ist nicht gestattet, den Aufsatz Mixer 

in der Geschirrspülmaschine zu wa-
schen.

ANWENDUNG DES STABMIXERS
WARNUNG: Vor der Montage vergewis-
sern Sie sich, dass der Stecker an die 
Steckdose nicht angeschlossen ist.
•  Stellen Sie den Aufsatz Mixer (3) am 

Gehäuse des Geräts (1) auf und dre-

hen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum 
Einrasten.

•  Stecken Sie den Netzstecker in die 

Steckdose. Der Stabmixer ist be-
triebsbereit.

•  Tauchen Sie den Mixer Aufsatz in die 

Nahrungsmittel ein, die Sie mixen/zer-
kleinern möchten (Sie können den Mi-
xerbehälter (4) nutzen).

Anmerkung: Geben Sie Nahrungsmittel 
in den Mixerbehälter vor der Einschal-
tung des Geräts zu. Überfüllen Sie nie 
den Mixerbehälter.

•  Drücken und halten Sie den Einschalt-

taste (2), um das Gerät einzuschalten. 
Nutzen Sie den gegebenen Betrieb, 
um fl üssige Nahrungsmittel zu mixen.

•  Beim Drücken der Taste (2) in die End-

position funktioniert der Mixer mit ma-
ximaler Geschwindigkeit.  Nutzen Sie 
den gegebenen Betrieb, um fl üssige 
und harte Nahrungsmittel zu mixen.

•  

Nach der Nutzung des Geräts zie-
hen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose heraus, nehmen Sie den 
Aufsatz Mixer (3) ab, indem Sie die-
sen gegen Uhrzeigersinn drehen.

•   Es ist nicht gestattet, den Aufsatz Mixer 

(3) während des Betriebs des Geräts 
abzunehmen.

  Um die Beschädigung von Messern 

des Geräts zu vermeiden, nutzen Sie 
es für die Bearbeitung solcher harten 
Nahrungsmittel, wie Eis, eingefrorene 
Nahrungsmittel, Grützen, Reis, Ge-
würze und Kaffeebohnen nicht. 

REINIGUNG
ACHTUNG! Schneidmesser sind sehr 
scharf und gefährlich! Gehen Sie damit 
vorsichtig um!
• Schalten Sie das Gerät vor der Reini-

gung vom Stromnetz ab.

•  Nehmen Sie den Aufsatz (3) ab.
•  Waschen Sie den Aufsatz (3) und den 

Mixerbehälter (4) mit dem warmen 
Seifenwasser, spülen Sie und trock-
nen Sie diese sorgfältig ab. Es ist nicht 
gestattet, den Aufsatz (3) zusammen 
mit dem Gehäuse des Stabmixers (1) 
abzuspülen, nehmen Sie ihn vom Ge-
rät ab und danach waschen Sie ihn.

•  Wischen Sie das Gehäuse des Geräts 

mit einem feuchten Tuch ab.

ES IST NICHT GESTATTET, DAS GE-
HÄUSE DES GERÄTS IN BELIEBIGE 
FLÜSSIGKEITEN ZU TAUCHEN, SO-
WIE UNTER WASSER ODER IN DER 
GESCHIRRSPÜLMASCHIENE ZU 
WASCHEN. ES IST NICHT GESTAT-
TET, DEN AUFSATZ MIXER IN DER 
GESCHIRRSPÜLMASCHINE ZU WA-
SCHEN.

Lieferumfang:
1.  Gehäuse des Stabmixers – 1 St.
2.  Abnehmbarer Aufsatz Mixer – 1 St.
3.  Mixerbehälter – 1 St.
4.  Bedienungsanleitung – 1 St.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
Leistung: 400 W

Der Produzent behält sich das Recht 
vor die Daten der Geräte ohne 
Vorankündigung zu ändern.

Die Benutzungsdauer des Gerätes 

 

beträgt nicht weniger als 3 Jahre

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der 
Gewährleistung kann man beim Dealer, 
der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung 
soll man während der Laufzeit der vor-
liegenden Gewährleistung den Check 
oder die Quittung über den Ankauf vor-
zulegen. 

Das vorliegende Produkt ent-
spricht den Forderungen 
der elektromagnetischen 
Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und 
den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannun-gsge-
räte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

BLENDER

DESCRIPTION
1. Body
2.  On button
3.  Removable blender attachment
4.  Bowl

IMPORTANT SAFEGUARDS
• Before using the appliance for 

the first time make sure that an 
electricity supply corresponds to 
the voltage of current specified 
on the housing.

• Do not use the unit outdoors.
• Always switch off and unplug the 

unit if it is not being used and be-
fore cleaning. 

•  Do not pull by the cord, do not 

wind it over the body of the unit.

• Do not touch the plug with wet 

hands.

•  

To protect against the risk of 
electric shock and fire, do not 
immerse the unit into water or 
other liquids. If the unit fell into 
water:

-  do not touch water;
-  disconnect the unit immediately 

and then take it out of water;

- apply to the authorized service 

center for testing and repair of 
the unit.

•  Do not place the attachment into 

a dish wash machine.

•  Do not allow children to use the 

unit as a toy.

•  Special attention is needed if the 

unit is being used near children 
or disabled persons.

•  

Never leave the operating unit 
unattended.

•  Do not touch movable parts of 

the unit.

•  Do not allow getting of hair and 

cloth into movable parts.

•  

Use only the attachment sup-
plied.

•  Do not use the unit if the plug or 

the power cord is damaged.

•  Do not repair the unit yourself. If 

there are some damages in the 
unit apply to the authorized serv-
ice center. 

•  Proved that the power cord does 

not touch sharp objects and hot 
surfaces.

•  Do not use the unit near heated 

surfaces (gas or electric stove, 
oven).

•  

Before removal of the attach-
ment wait until the electron mo-
tor stops completely.

•  Do not overload the bowl.
•  

Put the products into the bowl 
before switching on of the unit.

• 

 

Blender operates effectively 
and quick, but continuous work 
should not exceed 30 seconds
Wait a bit before further opera-
tion of the unit, for the motor 
to cool down (not less than 3-4 
minutes).

•  The unit is intended for house-

hold usage only.

BEFORE OPERATION
•  Before using the unit, wash the 

attachment (3) and the bowl (4) 
in warm water with a soft deter-
gent and dry thoroughly. Wipe 
the body of the blender with a 
slightly damp cloth. 

•  Do not immerse the blender 

into water or any other liquids.

•  Do not place the attachment 

into a dish wash machine.

USAGE OF THE BLENDER
WARNING: before assembling 
make sure that the plug is not 
inserted into the socket.

•  

Insert the attachment (3) into 
the body (1) and turn it till clamp 
clockwise.

•  Insert the plug into the socket. 

The blender is ready for usage

•  Put the attachment (3) into the 

bowl with products, which you 
want to cut/mix (you can use the 
bowl (4)).

Note: Put the products into the 
bowl before switching on of the 
unit. Do not overload the bowl.

•  To switch on the blender press 

and hold the button (2). Use this 
operating mode for mixing of liq-
uid products.

•  When you press the button (2) till 

the clamp the blender will oper-
ate at full speed. Use this operat-
ing mode for mixing of liquid and 
hard products together.

•  After usage of the unit, take the 

plug out of the socket, remove 
the attachment (3), by turning it 
anti clockwise.

•  

Do not remove the attachment 
(3) while operation of the unit.

• 

 

In order not to damage the 
blades, do not process very hard 
products such as ice, frozen 
products, cereals, rice, season-
ing and coffee. 

CLEANING
ATTENTION! The blades are 
very sharp and are dangerous. 
Handle them carefully!
•  Unplug the unit before cleaning.
•  Remove the attachment (3).
•  Wash the attachment (3) and the 

bowl (4) in warm soapy water, 
rinse and dry. Do not wash the 
attachment (3) together with the 
body (1), firstly remove it from 
the blender and then wash.

•  Wipe the body of the unit with a 

damp cloth.

DO NOT IMMERSE THE BODY 
INTO WATER OR OTHER LIQ-
UIDS; DO NOT WASH THE UNIT 
IN A DISH WASH MACHINE. 

Delivery set:
1. Body  – 1 pc.
2. Removable attachment – 1 pc.
3. Bowl  – 1 pc.
4. Instruction manual– 1 pc.

Specifications
Power supply:  230 V ~ 50 Hz
Power consumption: 400 W

The manufacturer shall reserve 
the right to change the specifi-
cation of the appliances without 
preliminary notice.

The life time of the appliance 
shall not be less than 3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee con-
ditions can be obtained from the 
dealer from whom the appliance 
was purchased. The bill of sale or 
receipt must be produced when 
making any claim under the terms 
of this guarantee.

This product conforms to 
the EMC-Requirements as 
laid down by the Council 
Directive 89/336/EEC 
and to the Low Voltage 
Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2

1472.indd   1

1472.indd   1

28.07.2008   14:18:41

28.07.2008   14:18:41

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH BLENDER • Insert the attachment (3) into the body (1) and turn it till clamp clockwise. • Insert the plug into the socket. The blender is ready for usage • Put the attachment (3) into the bowl with products, which you want to cut/mix (you can use the bowl (4)). DESCRIPTION 1. Body 2. On
  • Страница 2 из 3
    ČESKÝ • Dejte vidlici (3) do tělesa přístroje (1) a otočte ji směrem hodinové ručičky. • Dejte vidlici do zásůvky. A mixér je připraven. • Ponoříte nástrčku do nádrže (3) s potravinami, které můžete mělčit/přemíst´ovat (můžete použít nádrž (4)). MIXÉR POPSÁNÍ 1. Těleso mixéru 2. Tlačítko zapnutí 3.
  • Страница 3 из 3