Инструкция для VITEK VT-1473 W, VT-1473 ST

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

BLENDER DE MASĂ

Aparatul este destinat pentru mărunţirea alimentelor, 

mixarea diferitor ingrediente sau pentru prepararea 

cocktailurilor.

Descriere

1. 

Recipient de măsurare al bolului blender

2. 

Capac bol blender

3. 

Bol de sticlă al blenderului

4. 

Mâner pentru transportarea bolului

5. 

Bloc cuţite

6. 

Garnitură de etanşare

7. 

Baza bolului blender

8. 

Bloc motor

9. 

Comutator moduri de funcţionare

10. 

Picioruşe anti-alunecare

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte de 

utilizarea aparatului electric şi păstraţi-o pentru 

consultări ulterioare.

Utilizaţi  aparatul  doar  în  scopul  pentru  care  a 

fost  creat,    aşa  cum  este  descris  în  această 

instrucţiune.  Operarea  greşită  a  aparatului  poate 

duce la defectarea acestuia, cauzarea de prejudicii 

utilizatorului şi proprietăţii lui.

•  Înainte de prima conectare  asiguraţi-vă că ten-

siunea indicată pe aparat corespunde cu tensiu-

nea reţelei electrice.

•  Nu utilizaţi aparatul în afara încăperilor.

•  Întotdeauna  deconectaţi  aparatul  de  la  reţeaua 

electrică dacă nu îl utilizaţi.

•  Nu  atingeţi  lamele  cuţitului,  lamele  sunt  foarte 

ascuţite!

•  În caz de oprire accidentală a cuţitelor opriţi apa-

ratul  de  la  reţeaua  electrică  înainte  de  a  înde-

părta ingredientele care au blocat cuţitele.

•  Nu umpleţi recipientul de lucru cu alimente peste 

capacitatea maximă şi urmăriţi nivelul lichidelor 

turnate în acesta.

•  Scoateţi alimentele şi scurgeţi lichidele din bolul 

blenderului numai după oprirea completă a cuţi-

telor.

•  Pentru deconectarea fişei cablului de alimentare 

de la priza electrică nu trageţi de cablu, trageţi 

de fişă cu mâna.

•  Nu atingeţi fişa cu mâinile ude.

•  Nu  utilizaţi  aparatul  în  apropiere  imediată  de 

chiuveta  de  bucătărie,  nu  expuneţi  aparatul  la 

umezeală.

•  Pentru a preveni pericolul electrocutării nu intro-

duceţi, cablul de alimentare, fişa sau chiar apa-

ratul în apă sau alte lichide. 

•  Nu permiteţi copiilor să se atingă de aparat şi de 

cablul de alimentare în timpul funcţionării aces-

tuia.

•  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca 

cu aparatul.

• 

Acest aparat nu este destinat pentru utilizare de 

către copiii sub 8 ani. 

•  În  timpul  funcţionării  şi  în  pauze  aparatul  tre-

buie  plasat  în  locuri  inaccesibile  pentru  copiii 

sub 8 ani.

•  Copiii mai mari de 8 ani şi persoanele cu dizabili-

tăţi pot utiliza aparatul doar în cazul în care sunt 

supravegheaţi  de  către  persoana  responsabilă 

de securitatea lor şi dacă le-au fost date instruc-

ţiuni clare şi corespunzătoare cu privire la folosi-

rea sigură a aparatului şi despre riscurile care pot 

apărea în caz de folosire inadecvată.

•  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi pun-

gile de polietilenă, utilizate în calitate de ambalaj 

fără supraveghere.

Atenţie! 

Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungile 

de polietilenă sau pelicula de ambalare! 

Pericol de 

asfixiere! 

•  Periodic verificaţi integritatea cablului de alimen-

tare şi a fişei. Nu utilizaţi aparatul dacă este dete-

riorată carcasa, fişa sau cablul de alimentare.

•  Pentru a preveni deteriorările transportaţi apara-

tul doar în ambalajul producătorului. 

•  Nu reparaţi singuri aparatul. În caz de defecţiuni 

deconectaţi  aparatul  de  la  reţeaua  electrică    şi 

apelaţi la un service autorizat.

•  Păstraţi  aparatul  în  locuri  inaccesibile  pentru 

copii.

APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI 

CASNIC

Pregătirea pentru utilizare

După  transportarea  sau  păstrarea  aparatului 

la  temperaturi  scăzute  acesta  trebuie  ţinut  la 

temperatura camerei minim două ore

.

•  Desfaceţi  complet  ambalajul  aparatului,  înde-

părtaţi  orice  etichete  care  împiedică  funcţiona-

rea aparatului.

•  Verificaţi integritatea aparatului, în caz de defec-

ţiuni nu utilizaţi aparatul.

•  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă că tensiu-

nea de lucru a acestuia corespunde cu tensiunea 

reţelei electrice.

•  Înainte  de  prima  utilizare  spălaţi  toate  părţile 

detaşabile în apă caldă cu un agent de curăţare 

delicat şi uscaţi bine. Ştergeţi carcasa blenderului 

cu un material moale, uşor umezit.

•  Nu  scufundaţi  carcasa  blenderului  în  orice 

lichide şi nu îl spălaţi cu apă.

•  Blenderul  trebuie  plasat  pe  o  suprafaţă  plană 

şi stabilă.

Remarcă: 

Durata

 

de  funcţionare

 

continuă  a 

blenderului nu trebuie să depăşească 2 minute cu o 

pauză între porniri de minim 3 minute.

•  Nu  detaşaţi  orice  accesorii  în  timpul  funcţionă-

rii aparatului.

UTILIZAREA BLENDERULUI

Blenderul  este  destinat  pentru  mărunţirea 

alimentelor,  spargerea  gheţii,  mixarea  diferitor 

ingrediente, prepararea cocktailurilor.

•  Instalaţi baza bolului blender (7) pe blocul motor 

(8), aliniind ieşiturile de pe bază cu adânciturile 

de pe blocul motor şi rotiţi bolul blenderului (3) în 

sensul acelor de ceasornic până la capăt.

•  Scoateţi capacul bolului blender (2).

•  Aşezaţi ingredientele în bol (3).

•  Închideţi  bolul  blenderului  (3)  cu  capacul  (2), 

introduceţi  recipientul  de  măsură  (1)  în  orificiul 

capacului (2). 

•  Asiguraţi-vă că bolul blenderului (3) este instalat 

corect şi este fixat.

•  Introduceţi  fişa  cablului  de  alimentare  în  priza 

electrică.

Remarcă:

Blenderul  nu  va  porni  dacă  bolul  blenderului  sau 

blocul de cuţite nu au fost instalate corect.

•  Cu  ajutorul  comutatorului  modurilor  de  funcţio-

nare (9) instalaţi modul necesar:

«1»  (viteză  minimă)  –  pentru  mixarea  alimentelor 

lichide.

«2»  (viteză  maximă)  –  pentru  alimente  lichide  şi 

solide.

«Р» - mod de funcţionare cu impulsuri.

Remarcă:

Durata  de  funcţionare  continuă  a  blenderului  nu 

trebuie  să  depăşească  2  minute,  iar  pauza  între 

porniri trebuie să constituie minim 3 minute.

ATENŢIE:

•  Nu  porniţi  aparatul  dacă  bolul  blenderului  (3) 

este gol.

•  Nu umpleţi bolul blenderului (3) dincolo de grada-

ţia nivelului maxim.

•  Dacă este necesar să adăugaţi un ingredient în 

bolul blenderului în procesul malaxării extrageţi 

din capac (2) recipientul de măsură (1), adăugaţi 

treptat ingredientele prin orificiul din capac (2) în 

porţii  mici.  Pentru  adăugarea  lichidului  utilizaţi 

recipientul de măsură (1).

•  După  utilizare,  înainte  de  a  scoate  alimentele, 

opriţi  blenderul,  mutând  comutatorul  modurilor 

de funcţionare (9) în poziţia «O» şi extrageţi fişa 

cablului de alimentare din priza electrică.

•  Rotiţi bolul blenderului  (3) în sens contrar acelor 

de ceasornic şi scoateţi-l de pe blocul motor (8).

•  Scoateţi capacul (2) şi extrageţi alimentele proce-

sate din bolul blenderului (3).

•  Spălaţi bolul blenderului.

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

După utilizare opriţi blenderul şi scoateţi fişa cablului 

de alimentare din priza electrică.

Remarcă:

Blocul  de  cuţite  (5)  înainte  de  a-l  scoate  clătiţi-l  în 

prealabil în bolul blenderului (3). 

•  Menţinând bolul de mâner (4), rotiţi baza bolului 

blenderului (7) în sens contrar acelor de ceasor-

nic şi scoateţi-l.

•  Extrageţi blocul de cuţite (5) şi garnitura de etan-

şare (6) din baza bolului (7).

ATENŢIE: 

Muchiile  tăietoare  ale  cuţitelor  sunt  foarte 

ascuţite, manipulaţi-le cu maximă prudenţă!

•  Spălaţi toate părţile detaşabile în apă caldă cu un 

agent de curăţare delicat, apoi uscaţi.

•  Bolul blenderului (3) poate fi spălat în maşina de 

spălat vase dacă este scos blocul de cuţite (5).

•  Ştergeţi carcasa aparatului cu un material moale 

şi uscat.

•  Nu utilizaţi bureţi aspri şi agenţi de curăţare abra-

zivi.

•  Nu  scufundaţi  carcasa  blenderului  în  orice 

lichide, precum şi nu îl introduceţi maşina de 

spălat vase.

•  Instalaţi  garnitura  de  etanşare  (6)  pe  blocul  de 

cuţite (5).

•  Instalaţi blocul de cuţite (5) în baza bolului blen-

der (7).

•  Rotind baza bolului (7) în sensul acelor de cea-

sornic, fixaţi-o pe bol (3).

PĂSTRARE

•  Înainte  de  depozitare  asiguraţi-vă  că  aparatul 

este deconectat de la reţeaua electrică.

•  Efectuaţi  cerinţele  titlului  CURĂŢARE  ŞI 

ÎNTREŢINERE.

•  Păstraţi aparatul la un loc uscat, răcoros, inacce-

sibil pentru copii.

Exemple de procesare a alimentelor

Durata  procesării  indicată  mai  jos  este  una 

aproximativă  şi  depinde  de  calitatea  alimentelor  şi 

gradul de mărunţire.

Mod de 

funcţionare

Ingrediente 

utilizate

Durata

1

M a l a x a r e a 

sucurilor 

cu 

fructe  moi  sau 

p r e p a r a r e a 

cocktailurilor

40-60 secunde

1

P r e p a r a r e a 

cocktailuriloe 

din lapte

1-2 minute

2

P r e p a r a r e a 

cocktailurilor 

din lapte cu 

fructe dure

1,5-2 minute

2 sau P

P r e p a r a r e a 

s o s u r i l o r , 

h r a n e i 

pentru 

copii, 

p r o c e s a r e a 

fructelor  sau 

legumelor dure

1,5-2 minute

2 sau P

M ă r u n ţ i r e a 

n u c i l o r , 

caşcavalului 

cu  cheag  tare, 

p e s m e ţ i l o r , 

gheţii

1-2 minute

CONŢINUT PACHET

Blender – 1 buc.

Instrucţiune – 1 buc.

Specificaţii tehnice

Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz

Putere maximă: 1000 W 

Durata  de  funcţionare  continuă:  2  minute  de 

funcţionare cu pauze de 3 minute

Producătorul  îşi  rezervă  dreptul  să  modifice 

specificaţiile tehnice ale aparatelor fără preaviz

Termenul de funcţionare a aparatului - 3 ani

Garanţie

În  legătură  cu  oferirea  garanţiei  pentru  produsul 

dat,  rugăm  să  Vă  adresaţi  la  distribuitorul  regional 

sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. 

Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia pre-

zentării bonului de plată sau a oricărui alt document 

financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat. 

Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întoc-

mite în conformitate cu Directiva 2004/108/ЕС  i 

Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă ten-

siune (2006/95/ЕС).

ROMÂNĂ/

Moldovenească

6

ҮСТЕЛ ҮСТІ БЛЕНДЕР

Құрылғы  өнімдерді  ұсақтау,  түрлі  ингердиенттерді 

араластыру  және  коктейлдерді  дайындау  үшін 

арналған.

Суреттеме

1. 

Блендер тостағыныңөлшеуіш ыдысы

2. 

Блендер тостағының қақпағы

3. 

Блендердің шыны тостағы

4. 

Тостақты тасымалдау тұтқасы

5. 

Пышақтар блогы

6. 

Тығыздауыш төсем

7. 

Блендер тостағының түбі

8. 

Моторлы блок

9. 

Жұмыс тәртіптерінің ауыстырып-қосқышы

10. 

Сырғымайтын пышақтар

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны  пайдаланбас  бұрын,  пайдалану 

нұсқаулығын  мұқият  оқып  шығыңыз  да,  оны  бүкіл 

пайдалану мерзімі бойы сақтап қойыңыз.

Құрылғыны  осы  нұсқаулықта  баяндалғандай 

тікелей  мақсаты  бойынша  ғана  пайдаланыңыз. 

Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына және 

пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге 

әкеп соғуы мүмкін.

• 

Құрылғыны  электр  желісіне  қоспас  бұрын, 

құрылғыда көрсетілген кернеу үйіңіздегі электр 

желісінің  кернеуіне  сәйкес  келетіндігін  тексеріп 

алыңыз.

• 

Құрылғыны  бөлмеден  тыс  жерде  пайдалануға 

тыйым салынады.

• 

Егер  құрылғы  пайдаланылмайтын  болса,  оны 

үнемі электр желісінен ажыратып отырыңыз.

• 

Пышақ жүздеріне тимеңіз, жүздер өте өткір

• 

Пышақтар аяқ астынан тоқтап қалған жағдайда 

пышаққа  кедергі  келтірген  өнімдерді  алып 

тастамас  бұрын  құрылғыны  эеліден  ажырату 

керек.

• 

Блендердің  тостағанын  лық  толтырмаңыз 

және  құйылған  сұйықтықтардың  деңгейін 

қадағалаңыз.

• 

Блендер толық тоқтағаннан кейін ғана өнімдерді 

шығарыңыз және сұйықтықты ағызыңыз.

• 

Желілік шнурдың ашасын электрлік розеткадан 

ажыратқан  кезде  шнурдан  тартпаңыз,  ашаны 

қолмен ұстап суырыңыз.

• 

Желілік шнурдың ашасын су қолмен ұстамаңыз.

• 

Құрылғыны ас үйдегі раковинаға тікелей жақын 

жерде  пайдаланбаңыз,  құрылғыны  ылғалдың 

әсеріне ұшырауын болдырмаңыз.

• 

Электр  тоғының  соғу  қаупін  болдырмас 

үшін  желілік  шнурды,  желілік  ашаны  немесе 

құрылғының  өзін  суға  немесе  кез  келген  басқа 

да сұйықтыққа батырмаңыз. 

• 

Құрылғы  жұмыс  істеп  тұрған  кезде  балаларға 

оған немесе желілік шнурға қол тигізуіне рұқсат 

етпеңіз.

• 

Құрылғыны  балаларға  ойыншық  ретінде 

пайдалануға рұқсат бермеңіз.

• 

Бұл  құрылғы  8  жастан  төменгі  балалардың 

пайдалануына арналмаған. 

• 

Жұмыс  кезінде  және  жұмыс  арасындағы 

үзілістерде  құрылғыны  8  жастан  кіші  балалар 

жете алмайтын жерге орналастырылуы тиіс.

• 

8  жастан  үлкен  балалар  және  мүмкіншілігі 

шектеулі  жандар  өздерінің  қауіпсіздіктеріне 

жауапты адамдардың қадағалауымен ғана және 

оларға  құрылғыны  қауіпсіз  пайдалану  туралы 

және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайда орын 

алуы  мүмкін  қауіпті  жағдайлар  туралы  тиісті 

және  түсінікті  нұсқаулар  берілген  жағдайда 

құрылғыны пайдалана алады.

• 

Балалар  қауіпсіздігі  тұрғысынан  қаптама 

ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді 

қараусыз қалдырмаңыз.

Назар  аударыңыз! 

Балаларға  полиэтилен 

пакеттермен  немесе  қаптама  үлдірімен  ойнауға 

рұқсат бермеңіз. 

Тұншығу қаупі!

• 

Уақытылы желілік шнурдың және желілік ашаның 

күйін  тексеріңіз.  Құрылғыны  корпусы,  желілік 

ашасы  немесе  желілік  шнуры  зақымданған 

жағдайда пайдаланбаңыз.

• 

Құрылғыны зақымдап алмас үшін тек зауыттық 

қаптамасының ішінде тасымалдаңыз.

• 

Құрылғыны  өз  бетіңізше  жөндеуге  тыйым 

салынады.  Ақаулар  табылған  жағдайда 

құрылғыны  электр  желісінен  ажыратыңыз  да, 

рұқсаты  бар  (уәкілетті)  сервис  орталығына 

жолығыңыз.

• 

Құрылғыны  балалардың  қолдары  жетпейтін 

жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ 

ТЕК 

ТҰРМЫСТЫҚ 

ЖАҒДАЙДА 

ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

Жұмысқа дайындау

Құрылғыны 

төменгі 

температурада 

тасымалдағаннан  немесе  сақтағаннан  кейін, 

оны  бөлмелік  температурада  кемінде  екі 

сағат уақыт бойы ұстау керек.

• 

Құрылғыны  қораптан  толығымен  шығарып 

алыңыз,  құрылғының  жұмысына  кедергі 

келтіретін  барлық  жапсырмаларды  алып 

тастаңыз.

• 

Құрылғының 

бүтіндігін 

тек серіңіз, 

бүлінген  жерлері  болған  кезде  құрылғыны 

пайдаланбаңыз.

• 

Қосу  алдында  электр  желісінің  кернеуі 

құрылғының  жұмыс  кернеуіне  сәйкес  келетінін 

тексеріп алыңыз.

• 

Бірінші  рет  пайдаланар  алдында  барлық 

алынбалы  бөлшектерді  жұмсақ  жуғыш  құралы 

қосылған  жылы  сумен  жуыңыз  және  әбден 

кептіріңіз.  Блендердің  корпусын  жұмсақ,  сәл 

ылғал матамен сүртіңіз.

• 

Блендер  корпусын  кез  келген  сұйықтыққа 

салуға  және  оны  сумен  жууға  тыйым 

салынған.

• 

Блендерді  тегіс  тұрақты  бетке  орналастыру 

керек.

Ескертпе: 

Блендердің  үздіксіз  жұмысының 

ұзақтығы  2  минуттан  аспауы  тиіс,  қосу 

арасындағы үзіліс 3 минуттан кем болмауы керек.

• 

Құрылғы  жұмыс  істеп  тұрған  кезде  кез  келген 

айла бұйымдарды шешуге тыйым салынады.

БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Блендер  өнімдерді  ұсақтау,  мұзды  жару,  түрлі 

ингредиенттерді 

араластыру, 

коктейлдерді 

дайындау үшін арналған.

• 

Блендер  тостағының  түбін  (7)  моторлы  блокқа 

(8)  орнатыңыз,  ол  үшін  моторлы  блоктағы 

ойықтарды  түптегі  дөңестерге  келтіріңіз,  және 

блендер  тостағын  (3)  түбіне  дейін  сағат  тілінің 

бағытымен бұраңыз.

• 

Блендер тостағының қақпағын (2) алыңыз.

• 

 Ингредиенттерді тостаққа (3) салыңыз.

• 

Блендер  тостағын  (3)  қақпақпен  (2)  жабыңыз, 

өлшеуіш  ыдысты  (1)  қақпақтың  ойығына  (2) 

салыңыз. 

• 

Тағы да блендер тостағы (3) дұрыс орнатылып, 

бекітілгеніне көз жеткізіп алыңыз.

• 

Желілік  шнурдың  ашасын  электр  розеткасына 

сұғыңыз.

Ескертпе:

Блендер тотсағы немесе пышақтар блогы дұрыс 

орнатылмаған болса, онда блендер қосылмайды.

• 

Ажыратып-қосқыш  (9)  көмегімен  қажетті  күйге 

орнатыңыз:

«1»  (төменгі  жылдамдық)  –  сұйық  өнімдерді 

араластыру үшін.

«2»  (жоғарғы  жылдамдық)  –  сұйық  және  қатты 

өнімдерді араластыру үшін.

«Р” - импульсті жұмыс күйі.

Ескертпе:

Блендердің  үздіксіз  жұмысының  ұзақтығы  2 

минуттан  аспауы  тиіс,  қосу  арасындағы  үзіліс 

кемінде 3 минут болуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

• 

Блендер тостағаны бос болған кезде құрылғыны 

қоспаңыз (3).

• 

Блендер  тостағын  (3)  максималды  белгіден 

артық толтырмаңыз.

• 

Қажет  болған  жағдайда  блендер  тостағына 

өнімдерді  қосу  керек,  араластыру  барысында 

қақпақтан  (2)  өлшеуіш  ыдысты  (1)  шығарып 

алыңыз,  ингредиенттерді  қақпақтағы  (2) 

саңылаулар арқылы біртіндеп, шағын мөлшерде 

салып  отырыңыз.  Сұйықтықты  қосу  үшін 

өлшеуіш ыдысты (1) пайдаланыңыз.

• 

Жұмыс  аяқталған  соң  өнімдерді  шығармас 

бұрын жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты 

(9)  «0»  күйіне  орнатып,  блендерді  сөндіріңіз 

де,  желілік  шнур  ашасын  электр  розеткасынан 

шығарып алыңыз.

• 

Блендер тостағын (3) сағат тіліне қарсы бағытта 

бұрап, оны моторлы блоктан (8) шешіп алыңыз.

• 

Қақпақты  (2)  шешіп  алыңыз  да,  блендер 

тостағынан (3) дайын өнімдерді шығарыңыз.

• 

Блендер тостағын жуыңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Жұмыс аяқталғаннан кейін блендерді сөндіріңіз де, 

желілік шнур ашасын электр розеткасынан суырып 

тастаңыз.

Ескертпе:

Пышақтар блогын (5) шешіп алмас бұрын блендер 

тостағында (3) алдын ала шайып жіберіңіз. 

• 

Тостақты  тұтқасынан  (4)  ұстап  тұрып,  блендер 

тостағының түбін (7) сағат тіліне қарсы бағытта 

бұрыңыз.

• 

Пышақтар блогын (5) және тығыздауыш төсемді 

(6) тостақ түбінен (7) шығарып алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 

Пышақтардың кесетін шеттері тым өткір және 

қауіпті болады!

• 

Барлық алынбалы бөлшектерін жұмсақ жуғышы 

бар жылы сумен жуыңыз да кептіріңіз.

• 

Блендер  тостағын  (3)  ыдыс  жуғыш  машинада 

пышақтар блогын (5) алып тастап жууға болады.

• 

құрылғының  корпусын  жұмсақ  ылғал  матамен 

сүртіңіз.

• 

Қатты  губкалар  мен  қажайтын  тазартқыш 

құралдарды қолданбаңыз.

• 

Блендер  корпусын  кез  келген  сұйықтыққа 

салуға,  сондай-ақ  оны  ыдыс  жуғыш 

машинаға салуға тыйым салынады.

• 

Тығыздауыш төсемді (6) пышақтар блогына (5) 

орнатыңыз.

• 

Пышақтар  блогын  (5)  блендер  тостағының 

түбіне (7) орнатыңыз.

• 

Тостақ  түбін  (7)  сағат  тілінің  бағытында  бұрап, 

оны тостаққа (3) бекітіңіз.

САҚТАУ

• 

Құрылғыны  тазаламас  бұрын,  оның  электр 

желісінен  ажыратылып  тұрғанын  тексеріп 

алыңыз.

• 

ТАЗАЛАУ  және  КҮТІМ  ЖАСАУ  бөлімінің 

талаптарын орындаңыз.

• 

Құрылғыны  құрғақ,  балалардың  қолдары 

жетпейтін жерде сақтаңыз.

Өнімдерді өңдеу үлгілері

Көрсетілген  өңдеу  ұзақтығы  шамалы  болып 

табылады және өнім сапасы мен ұсақтау дәрежесіне 

байланысты болады.

Жұмыс 

режимі

Пайдаланылатын 

өнімдер

Ұзақтығы

1

Шырынды жұмсақ 

жемістермен 

араластыру немесе 

коктейлдерді әзірлеу

40-60 

секунд

1

Сүт коктейлдерін 

әзірлеу

1-2 

минут

2

Қатты жемістері бар 

сүт коктейлдерін 

әзірлеу

1,5-2 

минут

2 немесе P Тұздықтарды, 

балалар тағамын 

әзірлеу, қатты жеміс-

жидектерді қайта 

өңдеу

1,5-2 

минут

2 немесе P Жаңғақтарды,  қатты 

ірімшікті,  қытырлақ 

нандарды, 

мұзды 

ұсақтау

1-2 минут

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блендер – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Техникалық деректер

Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц

Максималды қуаты: 1000 Вт 

Үздіксіз  жұмыс  істеу  ұзақтығы:  3  минут  үзіліспен  2 

минут жұмыс істейді

Өндіруші  құрылғының  сипаттарын  алдын  ала 

ескертусіз өзгерту құқығына ие болып қалады.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық  жағдайдағы  қаралып  жатқан 

бөлшектер  дилерден  тек  сатып  алынған  адамға 

ғана  берiледi.  Осы  гарантиялық  мiндеттiлiгiндегi 

шағымдалған  жағдайда  төлеген  чек  немесе 

квитанциясын көрсетуi қажет.

ҚАЗАҚША

5

НАСТОЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

Устройство предназначено для измельчения про-
дуктов,  смешивания  разнообразных  ингредиен-
тов или для приготовления коктейлей.

Описание

1.  Мерная ёмкость чаши блендера
2.  Крышка чаши блендера
3.  Стеклянная чаша блендера
4.  Ручка для переноски чаши
5.  Блок ножей
6.  Уплотнительная прокладка
7.  Основание чаши блендера
8.  Моторный блок
9.  Переключатель режимов работы
10. Противоскользящие ножки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед  использованием  устройства  внимательно 
прочитайте  инструкцию  по  эксплуатации  и  со-
храняйте её в течение всего срока эксплуатации.
Используйте  устройство  только  по  его  прямому 
назначению, как изложено в данной инструкции. 
Неправильное  обращение  с  устройством  может 
привести к его поломке, причинению вреда поль-
зователю или его имуществу.

• 

Прежде  чем  подключить  устройство  к  элек-
тросети,  проверьте,  соответствует  ли  напря-
жение, указанное на устройстве, напряжению 
электросети в вашем доме.

• 

Запрещается  использовать  устройство  вне 
помещений.

• 

Всегда  отключайте  устройство  от  электро-
сети, если вы его не используете.

• 

Не  прикасайтесь  к  лезвиям  ножа,  лезвия 
очень острые!

• 

В  случае  непредвиденной  остановки  ножей 
отключите  устройство  от  сети,  прежде  чем 
удалить  ингредиенты,  заблокировавшие 
ножи.

• 

Не перегружайте чашу блендера продуктами и 
следите за уровнем налитых жидкостей.

• 

Извлекайте  продукты  и  сливайте  жидкости 
из чаши блендера только после полной оста-
новки ножей.

• 

При  отключении  вилки  сетевого  шнура  от 
электрической  розетки  не  тяните  за  шнур,  а 
держитесь за вилку рукой.

• 

Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми 
руками.

• 

Не  пользуйтесь  устройством  в  непосред-
ственной близости от кухонной раковины, не 
подвергайте устройство воздействию влаги.

• 

Во избежание удара электрическим током не 
погружайте сетевой шнур, сетевую вилку или 
само  устройство  в  воду  или  в  любые  другие 
жидкости. 

• 

Не  разрешайте  детям  прикасаться  к  устрой-
ству или к сетевому шнуру во время работы.

• 

Не  разрешайте  детям  использовать  устрой-
ство в качестве игрушки.

• 

Данное  устройство  не  предназначено  для 
использования детьми младше 8 лет. 

• 

Во время работы и в перерывах между рабо-
чими  циклами  устройство  должно  разме-
щаться  в  местах,  недоступных  для  детей 
младше 8 лет.

• 

Дети  старше  8  лет  и  люди  с  ограниченными 
возможностями  могут  пользоваться  устрой-
ством,  только  в  том  случае,  если  они  нахо-
дятся под присмотром лица, отвечающего за 
их  безопасность,  при  условии,  что  им  были 
даны  соответствующие  и  понятные  инструк-
ции  о  безопасном  пользовании  устройством 
и тех опасностях, которые могут возникать при 
его неправильном использовании.

• 

Из  соображений  безопасности  детей  не 
оставляйте  полиэтиленовые  пакеты,  исполь-
зуемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! 

Не разрешайте детям играть с поли-

этиленовыми пакетами или с упаковочной плён-
кой. 

Опасность удушья!

• 

Периодически  проверяйте  состояние  сете-
вого  шнура  и  сетевой  вилки.  Не  пользуйтесь 
устройством  при  наличии  повреждений  кор-
пуса, сетевой вилки или сетевого шнура.

• 

Во  избежание  повреждений  перевозите 
устройство только в заводской упаковке.

• 

Запрещается самостоятельно ремонтировать 
устройство.  При  обнаружении  неисправно-
стей  отключите  устройство  от  электросети  и 
обратитесь в авторизованный (уполномочен-
ный) сервисный центр.

• 

Храните устройство в местах, недоступных для 
детей.

УСТРОЙСТВО  ПРЕДНАЗНАЧЕНО  ТОЛЬКО  ДЛЯ 
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка к работе

После транспортировки или хранения устрой-
ства при пониженной температуре необходи-
мо выдержать его при комнатной температу-
ре не менее двух часов

.

• 

Полностью  распакуйте  устройство  и  удалите 
любые  наклейки,  мешающие  работе  устрой-
ства.

• 

Проверьте целостность устройства, при нали-
чии  повреждений  не  пользуйтесь  устрой-
ством.

• 

Перед  включением  убедитесь  в  том,  что 
напряжение  электрической  сети  соответ-
ствует рабочему напряжению устройства.

• 

Перед  первым  использованием  промойте 
все  съёмные  части  тёплой  водой  с  мягким 
моющим  средством  и  тщательно  просушите. 
Корпус  блендера  протрите  мягкой,  слегка 
влажной тканью.

• 

Запрещается погружать корпус блендера 
в любые жидкости и мыть его водой.

• 

Блендер  следует  устанавливать  на  ровной 
устойчивой поверхности.

Примечание: 

Продолжительность непрерывной 

работы  блендера  не  должна  превышать  2  мину-
ты с перерывом между включениями не менее 3 
минут.

• 

Запрещается снимать любые принадлежности 
во время работы устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Блендер предназначен для измельчения продук-
тов, колки льда, смешивания разнообразных ин-
гредиентов, приготовления коктейлей.

• 

Установите  основание  чаши  блендера  (7) 
на  моторный  блок  (8),  совместив  выступы 
на  основании  с  углублениями  на  моторном 
блоке, и поверните чашу блендера (3) по часо-
вой стрелке до упора.

• 

Снимите крышку чаши блендера (2).

• 

Поместите ингредиенты в чашу (3).

• 

Закройте  чашу  блендера  (3)  крышкой  (2), 
вставьте  мерную  ёмкость  (1)  в  отверстие 
крышки (2). 

• 

Еще раз убедитесь в том, что чаша блендера 
(3) установлена правильно и зафиксирована.

• 

Вставьте  вилку  сетевого  шнура  в  электриче-
скую розетку.

Примечание:

Блендер не включится, если чаша блендера или 
блок ножей не были установлены правильно.

• 

С  помощью  переключателя  режимов  работы 
(9) установите необходимый режим:
«1» (низкая скорость) - для смешивания жид-
ких продуктов.
«2» (высокая скорость) - для жидких и твёрдых 
продуктов.
«Р» - импульсный режим работы.

Примечание:

Продолжительность  непрерывной  работы  блен-
дера не должна превышать 2 минуты, а перерыв 
между включениями должен составлять не менее 
3 минут.

ВНИМАНИЕ:

• 

Не  включайте  устройство  с  пустой  чашей 
блендера (3).

• 

Не наполняйте чашу блендера (3) выше макси-
мальной отметки.

• 

При  необходимости  добавить  ингредиенты 
в  чашу  блендера  в  процессе  смешивания 
извлеките из крышки (2) мерную ёмкость (1), 
добавляйте  ингредиенты  через  отверстие  в 
крышке (2) постепенно и небольшими порци-
ями.  Для  добавления  жидкости  используйте 
мерную ёмкость (1).

• 

По  завершении  работы,  прежде  чем  извле-
кать продукты, отключите блендер, установив 
переключатель режимов работы (9) в положе-
ние «O», и извлеките вилку сетевого шнура из 
электрической розетки.

• 

Поверните чашу блендера (3) против часовой 
стрелки и снимите её с моторного блока (8).

• 

Снимите крышку (2) и извлеките готовые про-
дукты из чаши блендера (3).

• 

Промойте чашу блендера.

ЧИСТКА И УХОД

По  окончании  работы  выключите  блендер  и  из-
влеките  вилку  сетевого  шнура  из  электрической 
розетки.

Примечание:

Блок ножей (5) перед его снятием предваритель-
но ополосните в чаше блендера (3). 

• 

Удерживая  чашу  за  ручку  (4),  поворачивайте 
основание чаши блендера (7) против часовой 
стрелки и снимите его.

• 

Извлеките  блок  ножей  (5)  и  уплотнительную 
прокладку (6) из основания чаши (7).

ВНИМАНИЕ: 

Режущие кромки ножей очень острые, обращай-
тесь с ними крайне осторожно!

• 

Промойте все съёмные части тёплой водой с 
мягким моющим средством, после чего про-
сушите.

• 

Чашу блендера (3) можно промывать в посу-
домоечной  машине  при  снятом  блоке  ножей 
(5).

• 

Корпус  устройства  протрите  мягкой  влажной 
тканью.

• 

Не  используйте  жёсткие  губки  и  абразивные 
чистящие средства.

• 

Запрещается погружать корпус блендера 
в любые жидкости, а также помещать его 
в посудомоечную машину.

• 

Установите  уплотнительную  прокладку  (6)  на 
блок ножей (5).

• 

Установите блок ножей (5) в основание чаши 
блендера (7).

• 

Поворачивая  основание  чаши  (7)  по  часовой 
стрелке, зафиксируйте его на чаше (3).

ХРАНЕНИЕ

• 

Перед хранением убедитесь в том, что устрой-
ство отключено от электросети.

• 

Выполните  требования  раздела  ЧИСТКА  И 
УХОД.

• 

Храните  устройство  в  чистом  и  сухом  месте, 
недоступном для детей.

Примеры переработки продуктов

Указанная  продолжительность  переработки  яв-
ляется  приблизительной  и  зависит  от  качества 
продуктов и степени измельчения.

Режим 
работы

Используемые 
ингредиенты

Продол- 
жительность

1

Смешивание соков 
с мягкими плодами 
или приготовление 
коктейлей

40-60 
секунд

1

Приготовление 
молочных коктейлей

1-2 
минуты

2

Приготовление 
молочных коктейлей с 
жёсткими плодами

1,5-2 
минуты

2 или P

Приготовление соусов, 
детского питания, 
переработка жёстких 
фруктов или овощей

1,5-2 
минуты

2 или P

Измельчение орехов, 
твёрдого сыра, 
сухарей, льда

1-2 
минуты

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блендер – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

Технические данные

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 1000 Вт 
Продолжительность  непрерывной  работы:  2  ми-
нуты работы с перерывами 3 минуты

Производитель  оставляет  за  собой  право  изме-
нять  характеристики  устройств  без  предвари-
тельного уведомления

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуе-
мым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

РУССКИЙ

4

STANDMIXER

Das 

Gerät 

ist 

für 

die 

Zerkleinerung 

von 

Nahrungsmitteln,  das  Mixen  von  verschiedenen 
Zutaten  oder  die  Zubereitung  von  Mixgetränken 
geeignet. 

Beschreibung

1. 

Messbecher des Mixerbehälters

2. 

Deckel des Mixerbehälters

3. 

Glasmixerbehälter

4. 

Tragegriff des Behälters

5. 

Messerblock

6. 

Dichtung

7. 

Boden des Mixerbehälters

8. 

Motoreinheit

9. 

Betriebsstufenschalter

10. 

Rutschfeste Füße

SICHERHEITSMAßNAHMEN

Lesen  Sie  die  Betriebsanleitung  vor  der  ersten 
Nutzung des Geräts aufmerksam durch und bewahren 
sie diese während der ganzen Betriebszeit des Geräts.
Nutzen  Sie  das  Gerät  nur  bestimmungsgemäß,  wie 
es  in  dieser  Bedienungsanleitung  beschrieben  ist. 
Nicht  ordnungsgemäße  Nutzung  des  Geräts  kann  zu 
seiner  Störung  führen,  einen  gesundheitlichen  und 
materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

• 

Bevor  Sie  das  Gerät  ans  Stromnetz  anschließen, 
prüfen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der 
Netzspannung Ihres Hauses übereinstimmt.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  das  Gerät  außerhalb  der 
Räumlichkeiten zu benutzen.

• 

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz immer ab, 
falls Sie es nicht nutzen. 

• 

Berühren Sie nie die Messerklingen, sie sind sehr 
scharf!

• 

Im  Falle  der  unvorgesehenen  Unterbrechung  der 
Messer trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, 
bevor  Sie  die  Zutaten  entfernen,  die  die  Messer 
des Geräts blockiert haben. 

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  den  Mixerbehälter  mit 
Produkten  zu  überlasten,  achten  Sie  auf  den 
Füllstand der eingegossenen Flüssigkeiten. 

• 

Nehmen Sie Nahrungsmittel heraus und gießen Sie 
Flüssigkeiten aus dem Mixerbehälter erst dann ab, 
wenn die Messer völlig gestoppt haben.

• 

Es ist nicht gestattet, am Netzkabel beim Abtrennen 
des Netzsteckers vom Stromnetz zu ziehen, halten 
Sie den Stecker mit der Hand.

• 

Greifen  Sie  den  Netzstecker  mit  nassen  Händen 
nicht.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  das  Gerät  in  der  Nähe 
vom  Küchenwaschbecken  zu  benutzen  und  der 
Feuchtigkeit auszusetzen.

• 

Tauchen  Sie  nie  das  Netzkabel,  den  Netzstecker 
oder  das  Gerät  ins  Wasser  oder  andere 
Flüssigkeiten,  um  ein  Stromschlagrisiko  zu  ver-
meiden. 

• 

Lassen  Sie  Kinder  das  Gerät  oder  das  Netzkabel 
während des Betriebs nicht berühren.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  Kindern  das  Gerät  als 
Spielzeug zu geben.

• 

Dieses  Gerät  ist  für  Kinder  unter  8  Jahren  nicht 
geeignet. 

• 

Während der Nutzung und Betriebspausen soll das 
Gerät für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich sein.

• 

Dieses  Gerät  darf  von  Kindern  ab  8  Jahren  und 
behinderten  Personen  nur  dann  genutzt  werden, 
wenn sie sich unter Aufsicht der für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person befinden, und wenn ihnen 
entsprechende  und  verständliche  Anweisungen 
über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren 
bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.

• 

Aus  Kindersicherheitsgrьnden  lassen  Sie 
Plastiktüten,  die  als  Verpackung  verwendet  wer-
den, nie ohne Aufsicht.

Achtung! 

Lassen Sie Kinder nicht, mit Plastiktüten oder 

Verpackungsfolie zu spielen. 

Erstickungsgefahr!

• 

Prüfen  Sie  von  Zeit  zu  Zeit  die  Unversehrtheit 
des  Netzkabels  und  des  Netzsteckers.  Es  ist 
nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn das 
Gehäuse,  das  Netzkabel  oder  der  Netzstecker 
beschädigt ist.

• 

Um  Beschädigungen  des  Geräts  zu  vermeiden, 
transportieren Sie es nur in der Werkverpackung.

• 

Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu repa-
rieren.  Bei  der  Feststellung  von  Beschädigungen 
trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wen-
den Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtig-
ten) Kundendienst.

• 

Bewahren Sie das Gerät in einem für Kinder unzu-
gänglichen Ort auf.

DAS  GERÄT  IST  NUR  FÜR  DEN  GEBRAUCH  IM 

HAUSHALT GEEIGNET

Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Falls  das  Gerät  unter  niedrigen  Temperaturen 

transportiert  oder  aufbewahrt  wurde,  lassen  Sie 

es  vor  der  Nutzung  bei  der  Raumlufttemperatur 

für mindestens zwei Stunden. 

• 

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung völlig 
heraus  und  entfernen  Sie  alle  Aufkleber,  die  die 
Nutzung des Geräts stören.

• 

Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts, falls das Gerät 
beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.

• 

Vergewissern  Sie  sich  vor  der  Inbetriebnahme, 
dass  die  Spannung  des  Geräts  mit  der 
Netzspannung ьbereinstimmt. 

• 

Vor  der  ersten  Nutzung  des  Geräts  waschen  Sie 
alle  abnehmbaren  Teile  mit  warmem  Wasser  und 
weichem Waschmittel und trocknen Sie diese sorg-
fältig ab. Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit 
einem weichen angefeuchteten Tuch ab.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  das  Mixergehäuse  in 

jegliche  Flüssigkeiten  einzutauchen  und  mit 

Wasser zu waschen.

• 

Stellen  Sie  das  Gerät  auf  eine  ebene  stabile 
Oberfläche auf.

Anmerkung: 

Der  Dauerbetrieb  des  Mixers  soll  2 

Minuten  nicht  übersteigen  und  die  Betriebspausen 

sollen nicht weniger als 3 Minuten betragen. 

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  jegliche  Bestandteile  des 
Geräts während seines Betriebs abzunehmen.

NUTZUNG DES STANDMIXERS

Der 

Standmixer 

ist 

für 

Zerkleinerung 

von 

Nahrungsmitteln, Eisspalten, Mixen von verschiedenen 
Zutaten und Zubereitung von Mixgetränken geeignet. 

• 

Stellen Sie den Boden des Mixerbehälters (7) auf 
die  Motoreinheit  (8)  auf,  so  dass  die  Vorsprünge 
am  Boden  mit  den  Aussparrungen  an  der 
Motoreinheit  zusammenfallen,  und  drehen  Sie 
den  Mixerbehälter  (3)  im  Uhrzeigersinn  bis  zum 
Anschlag.

• 

Nehmen Sie den Deckel des Mixerbehälters (2) ab.

• 

Legen Sie Zutaten in den Behälter (3).

• 

Schließen  Sie  den  Mixerbehälter  (3)  mit  dem 
Deckel (2) und stellen den Messbecher (1) in die 
Öffnung des Deckels (2) ein. 

• 

Vergewissern  Sie  sich  nochmals,  dass  der 
Mixerbehälter (3) richtig aufgestellt und fixiert ist.

• 

Stecken  Sie  den  Netzstecker  des  Netzkabels  in 
die Steckdose.

Anmerkung:

• 

Der  Mixer  schaltet  sich  nicht  ein,  wenn  der 

Mixerbehälter  oder  der  M

esserblock  falsch  auf-

gestellt wurden.

• 

Wählen  Sie  die  nötige  Betriebsstufe  mit  dem 
Betriebsstufenschalter (9):
„1“ (niedrige Geschwindigkeit) – für das Mischen 
von flüssigen Nahrungsmitteln.
„2“  (hohe  Geschwindigkeit)  –  fürs  Mischen  von 
flüssigen und harten Nahrungsmitteln.
„P“ - Impulsbetrieb.

Anmerkung:

Der  Dauerbetrieb  des  Standmixers  soll  2  Minuten 

nicht übersteigen und die Betriebspausen sollen nicht 

weniger als 3 Minuten betragen. 

ACHTUNG:

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  das  Gerät  mit  dem  leeren 
Mixerbehälter (3) einzuschalten.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  den  Mixerbehälter  (3)  über 
die maximale Marke zu füllen.

• 

Um  den  Mixerbehälter  mit  Zutaten  während  des 
Mixbetriebes  nachzufüllen,  nehmen  Sie  den 
Messbecher  (1)  aus  dem  Deckel  (2)  heraus  und 
geben  Sie  Zutaten  durch  die  Öffnung  im  Deckel 
(2) allmählich und in kleinen Portionen zu. Nutzen 
Sie  den  Messbecher  (1),  um  Flüssigkeiten  nach-
zufüllen.

• 

Nach  der  Nutzung  des  Geräts  schalten  Sie 
den  Mixer  aus,  bevor  Sie  Produkte  herausneh-
men,  indem  Sie  den  Betriebsstufenschalter  (9) 
in  die  Position  „O“  stellen,  und  ziehen  Sie  den 
Netzstecker aus der Steckdose heraus.

• 

Drehen  Sie  den  Mixerbehälter  (3)  entgegen 
dem  Uhrzeigersinn  und  nehmen  Sie  ihn  von  der 
Motoreinheit (8) ab.

• 

Nehmen Sie den Deckel (2) ab und nehmen Sie die 
fertigen  Nahrungsmittel  aus  dem  Mixerbehälter 
(3) heraus.

• 

Spülen Sie den Mixerbehälter.

REINIGUNG UND PFLEGE

Schalten  Sie  den  Standmixer  nach  dem  Betrieb  aus 
und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.

Anmerkung:

Spülen Sie den Messerblock (5) im Mixerbehälter (3) 

vor, bevor ihn abzunehmen. 

• 

Halten  Sie  den  Mixerbehälter  am  Tragegriff  (4), 
drehen Sie den Boden des Mixerbehälters (7) ent-
gegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

• 

Nehmen Sie den Messerblock (5) und die Dichtung 
(6) aus dem Boden des Mixerbehälters (7) heraus.

ACHTUNG: 

Die  Schneidekanten  der  Messer  sind  sehr  scharf, 

gehen Sie damit vorsichtig um!

• 

Waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit warmem 
Wasser und neutralem Waschmittel, danach trock-
nen Sie diese ab.

• 

Der  Mixerbehälter  (3)  kann  in  der  Spülmaschine 
mit dem abgenommenen Messerblock (5) gewa-
schen werden.

• 

Wischen  Sie  das  Gehäuse  des  Geräts  mit  einem 
weichen feuchten Tuch ab.

• 

Es  ist  nicht  gestattet,  harte  Bürsten  und 
Abrasivmittel  für  die  Reinigung  des  Geräts  zu 
benutzen.

• 

Es ist nicht gestattet, das Gehäuse des Mixers 

in  jegliche  Flüssigkeiten  einzutauchen  und  in 

der Geschirrspülmaschine zu waschen.

• 

Stellen Sie die Dichtung (6) auf den Messerblock 

(5) auf.

• 

Stellen Sie den Messerblock (5) in den Boden des 
Mixerbehälters (7) auf.

• 

Drehen Sie den Boden des Mixerbehälters (7) im 
Uhrzeigersinn und fixieren Sie ihn am Behälter (3).

AUFBEWAHRUNG

• 

Vergewissern  Sie  sich  vor  der  Reinigung,  ob  das 
Gerät vom Stromnetz abgetrennt ist.

• 

Erfüllen  Sie  die  Anforderungen  des  Abschnitts 
REINIGUNG UND PFLEGE.

• 

Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für 
Kinder unzugänglichen Ort auf.

Beispiele der Verarbeitung von Nahrungsmitteln

Die  angegebene  Bearbeitungszeit  ist  annähernd  und 
hängt  von  der  Qualität  der  Nahrungsmittel  und  des 
Zerkleinerungsgrades ab.

Betriebsstufe

Verwendete Zutaten

Dauer

1

Mixen von Säften mit 
weichen Früchten 
oder Zubereitung von 
Mixgetränken

40-60 
Sekunden

1

Zubereitung von 
Milchmixgetränken

1-2 
Minuten

2

Zubereitung von 
Milchmixgetränken mit 
harten Früchten

1,5-2 
Minuten

2 oder P

Zubereitung von 
Soßen, Kindernahrung, 
Verarbeitung von 
hartem Gemüse oder 
Obst

1,5-2 
Minuten

2 oder P

Zerkleinerung von 
Nüssen, Hartkäse, 
Zwieback und Eis

1-2 
Minuten

LIEFERUMFANG

Standmixer – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.

Technische Eigenschaften

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistung: 1000 W
Maximaler Dauerbetrieb: 2 Minuten Dauerbetrieb mit 
Pausen von 3 Minuten 

Der  Hersteller  behält  sich  das  Recht  vor,  Design 

und  technische  Eigenschaften  des  Geräts  ohne 

Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung   

Ausführliche  Bedingungen  der  Gewährleistung 
kann  man  beim  Dealer,  der  diese  Geräte  verkauft 
hat,  bekommen.  Bei  beliebiger  Anspruchserhebung 
soll  man  während  der  Laufzeit  der  vorliegenden 
Gewährleistung den Check oder die Quittung über den 
Ankauf vorzulegen. 

Das  vorliegende  Produkt    entspricht  den 

Forderungen  der  elektromagnetischen 

Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie 

des  Rates  und  den  Vorschriften  2006/95/EC  

über  die  Niederspannungsgeräte  vorgesehen 

sind.

DEUTSCH

3

TABLE BLENDER

This  unit  is  intended  for  chopping  products, 
mixing different ingredients or making cocktails.

Description

1.  Blender bowl measuring cup
2.  Blender bowl lid
3.  Blender glass bowl
4.  Bowl carrying handle
5.  Knife block
6.  Sealing gasket
7.  Blender bowl base
8.  Motor unit
9.  Operation mode switch
10. Non-slip feet

SAFETY MEASURES

Read  this  instruction  manual  carefully  before 
using the unit and keep it for the whole operation 
period.
Use  the  unit  according  to  its  intended  purpose 
only,  as  it  is  stated  in  this  user  manual. 
Mishandling  the  unit  can  lead  to  its  breakage 
and cause harm to the user or damage to his/her 
property.

• 

Before connecting the unit to the mains, make 
sure that the voltage specified on the unit cor-
responds to your home mains voltage.

• 

Do not use the unit outdoors.

• 

Always unplug the unit when you are not using 
it.

• 

Do not touch knife blades, they are very sharp!

• 

In case the knives suddenly stop, unplug the 
unit  before  removing  the  ingredients  which 
block the knives rotation.

• 

Do not overfill the blender bowl with products 
and watch the level of liquids.

• 

Remove  products  and  pour  out  liquids  from 
the blender bowl only after complete stop of 
the knives.

• 

When disconnecting the power plug from the 
mains, do not pull the cord, but hold the plug 
with your hand.

• 

Do not touch the power plug with wet hands.

• 

Do not use the unit near the kitchen sink; do 
not expose the unit to moisture.

• 

To  avoid  electric  shock,  do  not  immerse  the 
power cord, the power plug or the unit itself in 
water or any other liquids. 

• 

Do not allow children to touch the unit or the 
power cord during operation.

• 

Do not allow children to use the unit as a toy.

• 

This unit is not intended for usage by children 
under 8 years of age. 

• 

During the operation and the breaks between 
operation  cycles  the  unit  should  be  placed 
out of reach of children under 8 years of age.

• 

Children aged 8 and over as well as disabled 
persons can use this unit only under supervi-
sion of a person who is responsible for their 
safety, if they are given all the necessary and 
understandable  instructions  concerning  the 
safe usage of the unit and information about 
danger  that  can  be  caused  by  its  improper 
usage.

• 

For children safety reasons, do not leave poly-
ethylene  bags,  used  as  a  packaging,  unat-
tended.

Attention! 

Do  not  allow  children  to  play  with 

polyethylene bags or packaging film. 

Danger of 

suffocation!

• 

Check the power cord and power plug integ-
rity periodically. Do not use the unit if its body, 
the power plug or the power cord have dam-
ages.

• 

To avoid damages, transport the unit in origi-
nal package only.

• 

Do not repair the unit by yourself. If you find 
any damages, unplug the unit and apply to an 
authorized service center.

• 

Keep the unit out of reach of children.

THE  UNIT  IS  INTENDED  FOR  HOUSEHOLD 
USAGE ONLY

Before using the unit

After  unit  transportation  or  storage  at  low 
temperature, it is necessary to keep it for at 
least two hours at room temperature before 
switching on.

• 

Unpack  the  unit  completely  and  remove  any 
stickers that can prevent unit operation.

• 

Check the unit for damages; do not use it in 
case of damages.

• 

Before switching the unit on, make sure that 
your home mains voltage corresponds to unit 
operating voltage.

• 

Before the first use wash all removable parts 
with warm water and a neutral detergent and 
then  dry  thoroughly.  Wipe  the  blender  body 
with a soft slightly damp cloth.

• 

Do not immerse the blender body into any 
liquids or wash it with water.

• 

Place the blender on a flat stable surface.

Note: 

Continuous operation time of the blender 

should  not  exceed  2  minutes,  and  the  break 
between  operations  should  be  no  less  than  3 
minutes.

• 

Do  not  remove  any  attachments  during  the 
unit operation.

Using the blender

The  blender  is  intended  for  chopping  products, 
ice,  mixing  various  ingredients  and  making 
cocktails.

• 

Install the blender bowl base (7) on the motor 
unit  (8),  having  matched  the  ledges  on  the 
base with the grooves on the motor unit, and 
rotate  the  blender  bowl  (3)  clockwise  until 
bumping.

• 

Remove the blender bowl lid (2).

• 

Put the food products into the bowl (3).

• 

Cover  the  blender  bowl  (3)  with  the  lid  (2), 
insert  the  measuring  cup  (1)  into  the  lid  (2) 
opening. 

• 

Make sure once again that the blender bowl 
(3) is installed correctly and fixed.

• 

Insert the power plug into the mains socket.

Note:

The blender will not be switched on if the blender 
bowl or the knife block is installed incorrectly.

• 

Set  the  required  operation  mode  using  the 
operation mode switch (9):
«1» (low speed) - for mixing liquid products.
«2»  (high  speed)  -  for  liquid  and  hard 
products.
«P» - pulse mode.

Note:

Continuous operation time of the blender should 
not  exceed  2  minutes,  and  the  break  between 
operations should be no less than 3 minutes.

WARNING:

• 

Do  not  switch  the  unit  on  when  the  blender 
bowl (3) is empty.

• 

Do not fill the blender bowl (3) above the max-
imal mark.

• 

If you need to add ingredients into the blender 
bowl  during  mixing,  remove  the  measuring 
cup (1) from the lid (2) and add the ingredi-
ents through the opening in the lid (2) gradu-
ally and in small portions. Use the measuring 
cup (1) to add liquids.

• 

After  operation  and  before  removing  prod-
ucts,  switch  the  blender  off  by  setting  the 
operation mode switch (9) to the position «O» 
and unplug the unit.

• 

Turn  the  blender  bowl  (3)  counterclockwise 
and remove it from the motor unit (8).

• 

Remove the lid (2) and take the ready prod-
ucts out of the blender bowl (3).

• 

Wash the blender bowl.

CLEANING AND CARE

After operation switch the blender off and pull the 
power plug out of the mains socket.

Note:

Before removing the knife block (5), rinse it in the 
blender bowl (3)

 

preliminarily. 

• 

Holding  the  bowl  by  the  handle  (4)  turn  the 
blender bowl base (7) counterclockwise and 
remove it.

• 

Remove  the  knife  block  (5)  and  the  sealing 
gasket (6) from the bowl base (7).

WARNING: 

The cutting edges of the knives are very sharp, 
handle them with extreme caution!

• 

Wash all removable parts with warm water and 
a soft detergent and then dry them.

• 

You can wash the blender bowl (3) in a dish-
washing  machine  after  removing  the  knife 
block (5).

• 

Wipe the unit body with a soft damp cloth.

• 

Do not use coarse sponges or abrasives.

• 

Do not immerse the blender body into any 
liquids;  do  not  wash  it  in  a  dishwashing 
machine.

• 

Set sealing gasket (6) on the knife block (5).

• 

Install the knife block (5) into the blender bowl 
base (7).

• 

Turning the bowl base (7) clockwise, fix it on 
the bowl (3).

STORAGE

• 

Before taking the unit away for storage make 
sure that the unit is unplugged.

• 

Perform the requirements of “CLEANING AND 
CARE” section.

• 

Keep  the  unit  away  from  children  in  a  clean 
and dry place.

Food processing examples

Specified  processing  time  is  approximate  and 
depends  on  the  products  quality  and  chopping 
degree.

Operating 
mode

Ingredients used

Duration

1

Mixing of juices with soft 
fruits or making cocktails 

40-60 
seconds

1

Making milkshakes

1-2 
minutes

2

Making milkshakes with 
hard fruit

1.5-2 
minutes

2 or P

Sauces and baby food 
making, hard fruits and 
vegetables processing

1.5-2 
minutes

2 or P

Chopping nuts, hard cheese, 
dried crust and ice

1-2 
minutes

DELIVERY SET

Blender – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

Technical specifications

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximal power: 1000 W 
Continuous  operation  time:  2  minutes  of 
operation with 3 minute breaks

The manufacturer preserves the right to change 
the specifications of the unit without a preliminary 
notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

 

Details  regarding  guarantee  conditions  can  be 
obtained  from  the  dealer  from  whom  the  appli-
ance  was  purchased.  The  bill  of  sale  or  receipt 
must be produced when making any claim under 
the terms of this guarantee.

This  product  conforms  to  the  EMC-
Requirements  as  laid  down  by  the  Council 
Directive 2004/108/ЕС  and to the Low Voltage 
Regulation (2006/95/ЕС)

ENGLISH

2

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    DEUTSCH ENGLISH • Make sure once again that the blender bowl (3) is installed correctly and fixed. • Insert the power plug into the mains socket. Note: The blender will not be switched on if the blender bowl or the knife block is installed incorrectly. • Set the required operation mode using the
  • Страница 2 из 3
    ČESKÝ УКРАЇНСЬКА • STOLNÍ MIXÉR Zařízení je určeno pro změlnění potravin, míchání různých složek, nebo pro přípravu koktejlů. Zavřete mísu mixéru (3) poklicí (2), vložte odměrku (1) do otvoru v poklici (2). • Opět se ujistěte, že je nádoba mixéru (3) správně nainstalována a zajištěna. • Zapojte
  • Страница 3 из 3