Инструкция для VITEK VT-1763

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1763.indd   1

1763.indd   1

10.06.2010   14:12:45

10.06.2010   14:12:45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  1763.indd 1 10.06.2010 14:12:45
 • Страница 2 из 45
  2 1763.indd 2 10.06.2010 14:12:48
 • Страница 3 из 45
  ENGLISH AIR HUMIDIFIER • Place the unit on a flat, humidity-resistant surface. Distance from the walls should be not less than 15 cm. • Do not direct the nozzle of the unit at wooden furniture, electrical appliances, books and objects, which can be damaged by humidity. • Do not place the humidifier
 • Страница 4 из 45
  ENGLISH • Before using the unit, closely examine the power cord and make sure that it is not damaged. Do not use the unit, if its power cord is damaged. • Do not disassemble the unit yourself, if any malfunction is detected, apply to the nearest authorized service center. • Regularly clean the
 • Страница 5 из 45
  ENGLISH REMOTE CONTROL (17) For convenient control of the unit, use the remote control. If there is an isolation insert in the battery compartment, remove it, if the battery is supplied separately, remove the holder of the battery, by preliminary pressing the clamp, insert the battery in the
 • Страница 6 из 45
  ENGLISH TROUBLESHOOTING GUIDE Before applying to the service center read about the following problems: Problem Possible cause The humidifier does not oper- The unit is not plugged in The water tank is empty ate New device – it is normal Steam has an unpleasant smell Polluted water in the water tank
 • Страница 7 из 45
  DEUTSCH 32, 33. Tasten für Einstellung der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum 34. EIN/AUS Taste für die Ionisierung LUFTBEFEUCHTER BESCHREIBUNG 1. Taste für die Intensitätseinstellung des „Dampf“ Austritts 2, 3. Tasten für die Einstellung der relativen Feuchtigkeit im Raum 4. EIN/AUS Taste für die
 • Страница 8 из 45
  DEUTSCH • • • • • • • • • • • • Sicherheit zuständigen Person über den sicheren Umgang mit dem Luftbefeuchter sowie über die eventuellen Gefahren aufgrund seiner unsachgemäßen Verwendung sachgerecht und verständlich unterrichtet. Schalten Sie das Gerät ohne Wasser nicht ein und schalten Sie es aus,
 • Страница 9 из 45
  DEUTSCH werden auf dem Display (7) mit den Bildsymbolen (25) oder mit digitaler Anzeige (23) angezeigt. 10.Wenn im Wassertank (11) kein Wasser mehr ist, erleuchtet auf dem Display (7) das Bildsymbol (28), es ertönt ein akustisches Signal und der Luftbefeuchter schaltet ab. 11.Nach dem Gebrauch muss
 • Страница 10 из 45
  DEUTSCH Das Hartwasser verursacht Bildung der weißen Mineralablagerungen an dem „Zerstäuber“, innerhalb des Gehäuses und am Wassertank. Dadurch wird das Funktionieren des Luftbefeuchters beeinträchtigt und als Folge wird die Innenausstattung weiß beschlagen. Um dies zu vermeiden, muss der
 • Страница 11 из 45
  DEUTSCH Störung Mögliche Ursache Das Gerät ist ans Stromnetz nicht angeschlossen Beseitigung Schließen Sie das Gerät ans Der Luftbefeuchter funktioniert Stromnetz an Füllen Sie Wasser in den nicht Wassertank leer Wassertank ein Schrauben Sie den Deckel des Wassertanks ab und lassen Sie Für ein
 • Страница 12 из 45
  РУССКИЙ Пульт дистанционного управления (19) (рис. 2) 29. кнопка включения/выключения 30. кнопка установки времени работы таймера 31. кнопка установки интенсивности выхода «пара» 32, 33. кнопки установки относительной влажности в помещении 34. кнопка вкл./выкл. режима ионизации УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
 • Страница 13 из 45
  РУССКИЙ • Будьте особенно внимательными, если прибор используется детьми или людьми с ограниченными возможностями. • Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и
 • Страница 14 из 45
  РУССКИЙ кнопку (4) еще раз, при этом пиктограмма (26) погаснет. 9. Вы можете установить время работы увлажнителя с помощью кнопки включения таймера (5). Нажимая на кнопку (5) установите необходимое время работы увлажнителя от 1 до 12 часов, что отображается на дисплее (7) пиктограммами (25) или
 • Страница 15 из 45
  РУССКИЙ УХОД И ЧИСТКА Предупреждение! Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети перед чисткой. Чистка фильтра • Проводите чистку фильтра (13) при первых признаках появления «белого налета» на предметах мебели. • Возьмитесь за ручку (10) и снимите резервуар для воды (10) с корпуса (16). •
 • Страница 16 из 45
  РУССКИЙ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь со следующими неисправностями: Неисправность Увлажнитель не работает Возможная причина Прибор не включен в сеть Нет воды в резервуаре Новый прибор - это нормаль«Пар» имеет неприятный за- ное явление пах В
 • Страница 17 из 45
  ҚАЗАҚ АУА ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ Қашықтан басқару пульті (19) (2-сурет) 29. қосу/сөндіру тетігі 30. таймер жұмысының уақытын орнату тетігі 31. «будың» шығу қарқындылығын орнату тетігі 32, 33. бөлмедегі қатысты ылғалдықты орнату тетігі 34. иондау режимін қосу/сөнд. тетігі СУРЕТТЕМЕ 1. «Будың» шығу
 • Страница 18 из 45
  ҚАЗАҚ • • • • • • • • • • • мүмкіншілігі шектеулі жандар пайдаланған кезде өте мұқият болыңыз. Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, ол тек, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз пайдалану туралы тиісті жəне түсінікті нұсқаулықтар
 • Страница 19 из 45
  ҚАЗАҚ бөлігіне су толтыруға қажетті біраз уақыт күтіңіз. 4. Ылғалдандырғышты желіге қосыңыз, осы кезде сіз дыбыстық белгіні естисіз. 5. Қосу/сөндіру тетігін (6) басыпп ылғалдандырғышты қосыңыз, осы кезде пиктограмма (22), будың шығу қарқындылығы (20, 24), сондай-ақ бөлмедегі қатысты ылғалдық шамасы
 • Страница 20 из 45
  ҚАЗАҚ 34. Иондау режимін қосу/сөнд. Тетігі – (4). • Прибордың корпусын суға немесе басқа да кез келген сұйықтыққа батырмаңыз. ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТУ Ескерту! Приборды тазаламас бұрын үнемі сөндіріп, желіден ажыратып отырыңыз. Ащы су «шашыратқышта», корпустың ішкі бөліктерінде жəне су резервуарында
 • Страница 21 из 45
  ҚАЗАҚ АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ Сервис орталығына бармас бұрын келесі ақаулықтармен танысыңыз: Ақау Ылғалдандырғыш жұмыс істемей тұр «Будың» жағымсыз иісі бар Мүмкін болатын себебі Прибор желіге қосылмаған Резервуарда су жоқ Жаңа прибор – бұл қалыпты жағдай Резервуардағы су лас “Будың” шығуының
 • Страница 22 из 45
  ROMÂNĂ UMIDIFICATOR DE AER • DESCRIERE 1. Buton setare intensitate ieşire „abur” 2, 3. Butoane setare umiditate relativă în încăpere 4. Buton pornire/oprire regim ionizare 5. Buton setare timp de funcţionare a timerului 6. Buton pornire/oprire 7. Afişaj (fig. 1) 8. Capac cu orificii pentru ieşirea
 • Страница 23 из 45
  ROMÂNĂ • • • • • riţi să mutaţi umidificatorul, mai întâi de toate deconectaţi-l de la reţea. Nu atingeţi fişa de alimentare cu mâinile ude. Înainte de utilizare verificaţi integritatea cablului de alimentare şi asiguraţi-vă că acesta nu prezintă defecţiuni. Nu folosiţi aparatul dacă cablul de
 • Страница 24 из 45
  ROMÂNĂ semnal sonor şi umidificatorul se va deconecta. 11.La terminarea funcţionării opriţi aparatul apăsând butonul (6). rul de apă (11) şi compartimentul de lucru de sub rezervor (11) cu un agent de curăţare neutru. După care clătiţi bine cu apă. • Picuraţi 5-10 picături de agent de curăţare pe
 • Страница 25 из 45
  ROMÂNĂ PROBLEMELE ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA Înainte de a apela la un centru service familiarizaţi-vă cu următoarele probleme de funcţionare: Problemă Umidificatorul nu funcţionează „Aburul” are un miros neplăcut Cauza posibilă Aparatul nu este conectat la reţea Lipseşte apa în rezervor Pentru un
 • Страница 26 из 45
  ČESKÝ te její, použijte její později jako informačního materiálu. • Přesvědčte se, že provozní napětí přístroje odpovídá napětí sítě. • Nastavujte přístroj na pravidelný, odolný proti vlhkosti povrch. Vzdálenost do stěn jistě neméně 15 cm. • Ne řiďte trysku navlhčovače na dřevený nábytek,
 • Страница 27 из 45
  ČESKÝ • Vždy vypínejte přístroj od sítě i vylévejte vodu z nádržky během čištění nebo pokud vy ne používáte zvlhčovače. Pokud vy chcete přenést přístroj jinam, zpočátku odpojíte jeho od sítě. • Ne dotýkejte se vidlice síťové šňůry mokrým rukama. • Před použitím přístroje pozorně obhlédnete síťovou
 • Страница 28 из 45
  ČESKÝ displeji (7) vzplane ikona (28), zazní zvukový signál a zvlhčovač vypne se. 11.Po skončení práce vypněte vybavení stisknutím tlačítka (6). jem (11) i pracovní úsek pod rezervoárem (11) roztokem neutrálních mycích prostředků. Potom pečlivě spláchnete jich vodou. • Kápnete 5-10 kapek čisticího
 • Страница 29 из 45
  ČESKÝ Chraňte zavlažovač v suchém chladném místě, nepřípustném pro děti. POŠKOZENÍ A JÍCH ODSTRANĚNÍ Před tým, jak obrátit se v servisní středisko, obeznejte se s následujícími defekty: Porucha Zavlažovač ne pracuje Možný důvod Přístroj ne zapojený na síť Není vody v nádržce, indikátor (23) hoří
 • Страница 30 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ Пульт дистанційного керування (19) (рис. 2) 29. кнопка увімкнення/вимкнення 30. кнопка встановлення часу роботи таймера 31. кнопка встановлення інтенсивності виходу «пари» 32, 33. кнопка встановлення відносної вологості в приміщенні 34. кнопка увімкн./вимкн. режиму
 • Страница 31 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ • • • • • • • • • • • • дітьми або людьми з обмеженими можливостями. Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їх безпеку, їм не було надано відповідні та зрозумілі для них вказівки щодо безпечного
 • Страница 32 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ цьому ви почуєте звуковий сигнал. 5. Увімкніть зволожувач, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення (6), при цьому загориться піктограма (22), інтенсивність виходу пари (20, 24), а також величина відносної вологості в приміщенні (23). натисніть кнопку (4) ще раз, при цьому піктограма (26)
 • Страница 33 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ Попередження! Завжди відключайте та від’єднуйте прилад від мережі перед чищенням. Чищення фільтра • Виконуйте чищення фільтра (13) при перших ознаках появи «білого нальоту» на предметах меблів. • Візьміться за ручку (10) й зніміть резервуар для води (10) з корпусу
 • Страница 34 из 45
  УКРАЇНЬСКИЙ НЕСПРАВНОСТИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ Перш ніж звертатись до сервісного несправностями: Несправність центру, ознайомтесь з наступними Усунення Включіть прилад в мережу Наповніть резервуар водою Відкрутіть кришку резервуара для Новий прилад - це нормальне води й залиште його в темному, явище
 • Страница 35 из 45
  БЕЛАРУСКI УВІЛЬГАТНЯЛЬНІК ПАВЕТРА 30. кнопка ўсталёўкі часу працы таймера 31. кнопка ўсталёўкі інтэнсіўнасці выйсця “пары” 32, 33. кнопкі ўсталёўкі адноснай вільготнасці ў памяшканні 34. кнопка ўкл./выкл. рэжыму іанізацыі АПІСАННЕ 1. Кнопка ўсталёўкі інтэнсіўнасці выйсця “пары” 2, 3. Кнопкі
 • Страница 36 из 45
  БЕЛАРУСКI • • • • • • • • • • • • ВЫКАРЫСТАННЕ ЎВІЛЬГАТНЯЛЬНІКА Распакуйце прыбор і выдаліце пакавальныя матэрыялы. Агледзьце прыбор на прадмет пашкоджанняў. Пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце прыбор. для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі ім не дадзены
 • Страница 37 из 45
  БЕЛАРУСКI Нататка: - незалежна ад рэжыму працы падсвятленне дысплея (7)адключаецца праз 8 секунд, для адлюстравання сведчанняў бягучага рэжыму працы націсніце любую кнопку на панэлі кіравання ці на пульце ДК. - мінімальнае магчымае адлюстраванне адноснай вільготнасці ў памяшканні 40%. (11), дысплеі
 • Страница 38 из 45
  БЕЛАРУСКI налёту на прадметах інтэр’еру. У пазбяганні гэтага неабходна штотыдзень чысціць распыляльнік і як мага часцей змяняць ваду, а гэтак жа рабіць чыстку фільтра-картрыджа (13). У выпадку, калі вы не збіраецеся выкарыстоўваць увільгатняльнік доўгі час часу: - зліце ваду з рэзервуара і з
 • Страница 39 из 45
  БЕЛАРУСКI НЯСПРАЎНАСЦІ І ІХ УСТАРАНЕННЕ Перад зваротам у сэрвісны цэнтр азнаёмцеся з наступнымі няспраўнасцямі: Няспраўнасць Увільгатняльнік не працуе “Пара” мае непрыемны пах Малая інтэнсіўнасць выйсця “пары” Не працуе пульт ДК Магчымая прычына Прыбор не ўключаны ў сетку Няма вады ў рэзервуары
 • Страница 40 из 45
  ЎЗБЕК HАVОNI NАMLАGICH ХАVFCIZLIK QОIDАLАRI Ishlаtishdаn оldin fоydаlаnish qоidаlаrini diqqаt bilаn o’qib chiqing vа kеyinchаlik kеrаk bo’lgаndа o’qish uchun sаqlаb оlib qo’ying. АSОSIY QISMLАRI 1. «Bug’» chiqish kuchini bеlgilаsh tugmаsi 2. 3. Хоnаdаgi nisbiy nаmlikni bеlgilаsh tugmаsi 4. Hаvо
 • Страница 41 из 45
  ЎЗБЕК • Ishlаyotgаn jihоzni bоshqа jоygа оlmаng, qiyshаytirmаng. • Nаmlаsh vоsitаsini ishlаtmаgаndа yoki tоzаlаshdаn оldin аlbаttа elеktrdаn uzib, suvini to’kib tаshlаng. Jihоzni bоshqа jоygа оlishdаn оldin elеktrdаn uzib qo’ying. • Elеktr vilkаsini хo’l qo’l bilаn ushlаmаng. • Jihоzni ishlаtishdаn
 • Страница 42 из 45
  ЎЗБЕК 11.Ishlаtib bo’lgаch tugmаsini (6) bоsib jihоzni o’chiring. idish (11) оstidаgi ish bo’lmаsini mo’tаdil yuvish vоsitа eritmаsi bilаn yuving. Shundаn so’ng yaхshilаb chаyib tаshlаng. • «Purkаgich»gа (15) 5-10 tоmchi tоzаlаsh vоsitаsini tоmizing, 2-5 dаqiqа kutib turing. Cho’tkа (18) bilаn
 • Страница 43 из 45
  ЎЗБЕК NОSОZLIKLАR VА ULАRNI TUZАTISH Ustахоnаgа оlib bоrishdаn оldin quyidаgi nоsоzliklаrni bilib оling: Nоsоzlik Nаmlаgich ishlаmаyapti «Bug’»dаn nохush hid kеlаyapti Bo’lishi mumkin bo’lgаn sаbаbi Jihоz elеktrgа ulаnmаgаn Suv idishidа suv yo’q Jihоz yangi bo’lsа shundаy bo’lishi tаbiiy. Idishdаgi
 • Страница 44 из 45
  GB A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month)
 • Страница 45 из 45