Инструкция для VITEK VT-1774

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

.HAID>HA=JD

VT-1774

3

1

5
7

9

11
13
15
17
19
21
22
24
26

Vt-1774.qxd  28.01.05  10:01  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 24 26 .HAID>HA=JD VT-1774
 • Страница 2 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 2
 • Страница 3 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 1 ENGLISH IONIC FRESHENER WITH LIGHT • Silent operation with low energy use (2 Wt). • LEDs provide accent lighting. • The device body is equipped with a power cord for connection to a power outlet. THANK YOU FOR PURCHASING THIS IONIC AIR FRESHENER The main purpose of
 • Страница 4 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 2 ENGLISH • Do not put foreign objects into the opening in the device body. • Light vibrations during operation of the device are due to humidity and are normal was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this
 • Страница 5 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 3 DEUTSCH • LED-Belichtung gewährt eine ausreichende Beleuchtung. • Das Gehäuse des Gerätes ist mit einer Netzsteckgabel für den Anschluss an die Steckdose ausgestattet. IONISCHER LUFTREINIGER MIT BELEUCHTUNG WIR DANKEN IHNEN FÜR DEN ERWERB DES IONISCHEN
 • Страница 6 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 4 DEUTSCH Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen. Fremdgegenstände in die Öffnungen des Gerätes. • Ein
 • Страница 7 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 5 ÐÓÑÑÊÈÉ óëàâëèâàåò ìåëü÷àéøèå ÷àñòèöû ïûëè. • Áåñøóìíûé â ðàáîòå, ñ íèçêèì ïîòðåáëåíèåì ýëåêòðîýíåðãèè (2 Âò). • Ñâåòîäèîäíàÿ ïîäñâåòêà îáåñïå÷èâàåò îñâåùåíèå. • Êîðïóñ ïðèáîðà ñíàáæåí ñåòåâîé âèëêîé äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðîçåòêó. ÈÎÍÍÛÉ ÎÑÂÅÆÈÒÅËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ
 • Страница 8 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 6 ÐÓÑÑÊÈÉ ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. ðóêàìè âî èçáåæàíèå óäàðà òîêîì. • Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ âîäû â êîðïóñ óñòðîéñòâà. • Íå âñòàâëÿéòå â îòâåðñòèÿ êîðïóñà ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû. • Ëåãêîå ïîòðåñêèâàíèå âî âðåìÿ ðàáîòû óñòðîéñòâà ñâÿçàíî ñ
 • Страница 9 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 7 FRANÇAIS • Silencieux, économique en consommation d’énergie électrique (2 W). • Eclairage par des diodes lumineuses. • Le corps de l’appareil est doté d’une fiche d’alimentation pour branchement à la prise de courant. RAFRAÎCHISSEUR IONIQUE D’AIR AVEC ÉCLAIRAGE
 • Страница 10 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 8 FRANÇAIS • Evitez que l’eau pénètre à l’intérieur de l’appareil. • N’insérez pas d’objets étrangers dans les orifices de l’appareil. • Une légère crépitation est possible pendant le fonctionnement de l’appareil en – c’est un effet normal. détaillées adressez-vous
 • Страница 11 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 9 ITALIANO • E’ silenzioso, con il basso consumo d’energia elettrica (2 W). • Il LED assicura l’illuminazione. • Il corpo e’ dotato della spina di rete per l’inserimento nella presa. DEPURATORE D’ARIA IONICO CON ILLUMINAZIONE VI RINGRAZIAMO PER L’ACQUISTO DEL
 • Страница 12 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 10 ITALIANO • Non inserite gli oggetti estranei nei fori del corpo. • Il crepito leggero durante il funzionamento del dispositivo e’ legato all’umidita’ relativa dell’aria: questo e’ un fatto normale. Qualsiasi reclamo deve essere richiesto prima della scadenza della
 • Страница 13 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 11 ESPAÑOL enchufe para tomacorriente. IONIZADOR CON ILUMINACION LO AGRADECEMOS LA COMPRA DE ESTE IONIZADOR La función principal del ionizador es generar la concentración óptima de iones negativos en una habitación, los cuales son necesarios para la vitalidad de las
 • Страница 14 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 12 ESPAÑOL Este producto cumple con las normas de compatibilidad electromagnética, de la directiva 89/336/EEC del Consejo de las Comunidades Europeas, y las reglamentaciones 73/23 CEE, para los aparatos de bajo voltaje. Limpieza • Desenchufe el aparato. • Extraiga el
 • Страница 15 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 13 ÁÚËÃÀÐÑÊÈ • Åëåêòðîñòàòè÷åñêèÿò ôèëòúð óëàâÿ íàé-äðåáíèòå ÷àñòèöè íà ïðàõ. • Áåçøóìåí â ðàáîòà, ñ íàìàëåíà êîíñóìàöèÿ íà åëåêòðîåíåðãèÿ (2 Âò). • Ñâåòîäèîäíà ëàìïè÷êà îñèãóðÿâà îñâåòëåíèåòî. • Êîðïóñ íà ïðèáîðà å ñíàáäåí ñ ùåïñåë çà ìðåæàòà çà âêëþ÷âàíå â
 • Страница 16 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 14 ÁÚËÃÀÐÑÊÈ Ïðîèçâîäèòåëÿò ñè çàïàçâà ïðàâîòî äà ïðîìåíÿ õàðàêòåðèñòèêèòå íà ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâàíå. Âíèìàíèå! • Íå âêàðâàéòå è íå èçâàæäàéòå óðåäà îò êîíòàêòà ñ ìîêðè ðúöå, çà äà èçáåãíåòå òîêîâ óäàð. • Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíå íà âîäà â êîðïóñà íà
 • Страница 17 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 15 MAGYAR • A LED-megvilágítás biztosítja a fényt. • A készülék hálózati villával van ellátva az aljzatba kapcsoláshoz. ION-LÉGFRISSÍTÕ VILÁGÍTÁSSAL KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ IONLÉGFRISSÍTÕT VÁLASZTOTTA Az ion-légfrissítõ fõ rendeltetése – létrehozni a helyiségben a
 • Страница 18 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 16 MAGYAR • Ne dugjon a készülék nyílásaiba idegen tárgyat. • A készülék mûködése közben hallható enyhe sercegés a levegõ relatív páratartalmával függ össze – ez normális jelenség. Garancia A garancia részletes feltételeit megkaphatja a készüléket eladó
 • Страница 19 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 17 SRBSKI • Neèujni rad, sa malim korištenjem elektriène energije (2W). • Svetlosno-diodno osvetlenje. • Kuæište pribora ima elektrièni utikaè za ukljuèivanje u utiènicu. JONI-OSVEŽIVAÈ VAZDUHA SA NOÈNOM LAMPOM ZAHVALJUJEMO VAM ŠTO STE KUPILI JONI-OSVEŽIVAÈ VAZDUHA
 • Страница 20 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 18 SRBSKI aparaturu.Prilikom bilo kog reklamiranja u toku garantnog roka, treba pokazati èek ili raèun o kupovini. • Ne stavljajte u otvore kuæišta strane predmete. • Pribor se malo trese u toku rada, to je vezano sa relativnom vlagom vazduha, i normalna je pojava.
 • Страница 21 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 19 POLSKI JONOWY ODŒWIE¯ACZ POWIETRZA Z PODŒWIETLENIEM • DZIÊKUJEMY ZA ZAKUP JONOWEGO ODŒWIE¯ACZA POWIETRZA. Podstawowym przeznaczeniem jonowego odœwie¿acza powietrza jest stworzenie w pomieszczeniu optymalnej koncentracji ujemnie za³adowanych jonów powietrza, które
 • Страница 22 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 20 POLSKI do/z gniazdka mokrymi rêkami dla unikniêcia pora¿enia pr¹dem. • Nie dopuszczaj dostawania siê wody do korpusu urz¹dzenia. • Nie wk³adaj do otworów korpusu obcych przedmiotów. • Lekkie trzaski w czasie pracy urz¹dzenia s¹ zwi¹zane z wilgotnoœci¹ wzglêdn¹
 • Страница 23 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 21 ÈESKÝ SVÍTIVÝ IONTOVÝ OSV̎OVAÈ VZDUCHU 4. Osvìtlení 5. Síová vidlice DÌKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ IONTOVÉHO OSV̎OVAÈE VZDUCHU Iontový osvìžovaè vzduchu je urèen zejména k vytvoøení v místnosti optimální koncentrace iontù vzduchu se záporným nábojem, nezbytných pro
 • Страница 24 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 22 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ ²ÎÍÍÈÉ ÎѲÆÓÂÀ× ÏβÒÐß Ç Ï²ÄѲ×ÓÂÀÍÍßÌ ñïîæèâàííÿì åëåêòðîåíåð㳿 (2 Âò). • Ñâ³òëîä³îäíå ï³äñâ³÷óâàííÿ çàáåçïå÷óº îñâ³òëåííÿ. • Êîðïóñ ïðèëàäó ïîñòà÷åíèé ìåðåæíîþ âèëêîþ äëÿ âêëþ÷åííÿ â ðîçåòêó. ÄßÊÓªÌÎ ÂÀÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÓ ²ÎÍÍÎÃÎ ÎѲÆÓÂÀ×À ÏβÒÐß
 • Страница 25 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 23 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ • Íå âñòàâëÿéòå â îòâîðè êîðïóñà ñòîðîíí³ ïðåäìåòè. • Ëåãêå ïîòð³ñêóâàííÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ïðèñòðîþ ïîâ'ÿçàíå ç â³äíîñíîþ âîëîã³ñòþ ïîâ³òðÿ - öå íîðìàëüíå ÿâèùå. ÿêî¿ ïðåòåí糿 ïðîòÿãîì òåðì³íó 䳿 äàíî¿ ãàðàíò³¿ âàðòî ïðåä’ÿâèòè ÷åê àáî êâèòàíö³þ ïðî
 • Страница 26 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 24 ÁÅËÀÐÓÑÊI • Áÿñøóìíû ó ðàáîöå, ç í³çê³ì ñïàæûâàííåì ýëåêòðàýíåðã³³ (2Âò). • Ñâåòàäûîäíàÿ ïàäñâåòêà çàáÿñïå÷âàå àñâÿòëåííå. • Êîðïóñ ïðûáîðà àñíàø÷àíû â³ëêàé äëÿ óêëþ÷ýííÿ ó ðàçåòêó. ²ÎÍÍÛ ÀÑÂßÆÛÖÅËÜ ÏÀÂÅÒÐÀ Ç ÏÀÄÑÂÅÒÊÀÉ ÄÇßÊÓÅÌ ÇÀ ÏÀÊÓÏÊÓ ²ÎÍÍÀÃÀ ÀÑÂßÆÛÖÅËß
 • Страница 27 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 25 ÁÅËÀÐÓÑÊI ÿêîãà áûëà íàáûòà òýõí³êà. Ïðû çâàðîöå çà ãàðàíòûéíûì àáñëóãî¢âàííåì àáàâÿçêîâà ïàâ³ííà áûöü ïðàä'ÿ¢ëåíà êóï÷àÿ àëüáî êâ³òàíöûÿ àá àïëàöå. êîðïóñà ïàáî÷íûÿ ïðàäìåòû. • Ëåãêàå ïàòðýñêâàííå ó ÷àñ ðàáîòû ïðûñòàñàâàííÿ çâÿçàíà ç àäíîñíàé â³ëüãîòíàñöþ ïàâåòðà
 • Страница 28 из 29
  Vt-1774.qxd 28.01.05 10:01 Page 26 26
 • Страница 29 из 29