Инструкция для VITEK VT-1777SR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MAGYAR 

LÉGTISZTÍTÓ BEÉPÍTETT IONIZÁTOR-
RAL 
Egészségünk a tiszta levegőtől függ. Az io-
nizáció-funkcióval és többfokozatos légtisz-
tító rendszerrel rendelkező légtisztító képes 
feltartani a 0.3 mikron méretű porrészecs-
kéket, virágport és baktériumokat, a katalí-
zises szűrő az UV-sugarak hatására felbontja 
a levegőben lévő káros gázszennyeződést, 
olyanokat mint a formaldehid, ammónia, hid-
rogén-szulfid, a szénszűrő pedig eltávolítja a 
dohányfüstöt és egyéb kellemetlen szago-
kat. A légtisztítót használhatja helyiségben 
és gépkocsiszalonban. 

LEÍRÁS
1. Az 

aromapárologtató 

konténere

2. A 

szűrők 

fedele

3. Áramforrás-fészek
4. Beáramló 

levegő 

rácsa

5. Működési 

üzemmód-indikátor

6. Üzemmódkapcsoló
7. Főkapcsoló
8. Működési 

indikátor

9. Kiáramló 

levegő 

rácsa

A szűrők elhelyezkedése
10. HEPA -szűrő
11. Katalízises szűrő
12. Uv-lámpa
13. Katalízises szűrő
14. Szénszűrő

Áramforrás
15. Hálózati adapter
16. Gépkocsiban vezeték

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A készülék használata előtt figyelmesen 
olvassael jelen kezelési útmutatót.
•  A hálózati adapter csatlakoztatása előtt 

győződjön meg arról, hogy a rajta feltün-
tetett feszültség megfelel az otthonában 
lévő feszültséggel.

• Csak száraz kézzel csatlakoztassa az 

adapter az elektromos hálózathoz. 

•  Ne merítse a készüléket és a hálózati 

adapter vízbe, vagy egyéb folyadékba.

•  A készülék gépkocsiban kizárólag 12 V 

feszültségnél használható. 

• A 

készüléket 

70°С –nál magasabb hőmér-

sékletnél használni tilos. 

•  Ne engedje, hogy gyermekek játékként 

használják a készüléket. Tárolja a készü-
léket gyerekektől távol.

•  Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt 

készüléket. Használat után mindig kaps-
csolja ki, és áramtalanítsa a készüléket.

•  Ne takarja le a légbeszívó nyílásokat, és 

ne helyezzen beléjük idegen tárgyakat.

•  Ne szerelje szét a készüléket, kivéve szű-

rőcsere céljából. 

•  A készülék tisztítása, vagy a fedél kinyi-

tása előtt szúrőcsere céljából, okvetlenül 
kapcsolja ki a készüléket. 

•  A készüléket enyhén nedves törlőkendő-

vel tisztítsa, és bekapcsolás előtt hagyja 
megszáradni a készülékházat. 

•  Ne használja a készüléket olyan helyisé-

gekben, ahol gyúlékony és robbanásvez-
szélyes anyagok vannak tárolva. 

•  Ne kapcsolja be a készüléket, amennyi-

ben aerozolos légfrissítőt használt a hey-
lyiségben.

•  A készülék sérülése esetén, vagy annak 

javítása céljából forduljon szakszervizbe.

LÉGTISZTÍTÁS
•  A (4) légbeszívó rács mögött elhelyezke-

dő ventilátor segítségével a levegő talál-
kozik a szűrővel, a másik ventilátor segít-
ségével a levegő kiáramlik a (9) rácson 
keresztül.

• A (10) HEPA-szűrőn keresztül áramló 

levegő megtisztul a 0.3 mikron méretű 
porrészecskéktől (virágpor, allergének és 
baktériumok).

•  A (11, 12) TiO2 katalízises szűrők az UV-

sugarak hatására felbontja a levegőben 
lévő káros gázszennyeződést, olyanokat 
mint a formaldehid, ammónia, hidrogén-
szulfid.

•  A (12) UV-lámpa megőli a mikroorganiz-

musokat, vírusokat és baktériumokat.

•  A (14) széntartalmú szűrő eltávolítja a 

dohányfüstöt és egyéb kellemetlen sza-
gokat. 

•  A kiáramló levegő feltöltődik negatívtöl-

tésű aeroionokkal, amelyek szükségesek 
az emberek, növények, állatok élettevé-
kenységéhez.

   
HASZNÁLAT
•  Helyezze a (15) hálózati adapter dugaz-

szoló csatlakozóját, vagy a (16) vezetéket 
a gépkocsiban a (3) fészekbe. 

•  Helyezze a (15) hálózati adaptert a kon-

nektorba, vagy a (16) vezeték dugóját 
cigarettagyújtó fészkébe.

•  Nyomja meg a (7) főkapcsolót, közben 

égni kezd a (8) indikátor, és a (6) kapcso-
ló helyzetétől függően – az (5) indikátor.

Megjegyzés:
-   a zöld színű (5) indikátor –gyenge lég-

áramlat «L».

-   a piros színű (5) indikátor – erős légáram-

lat «H».

•  A levegő gyors tisztítása érdekében hey-

lyezze a (6) kapcsolót erős légáramlat 
helyzetbe - «H». Körülbelül 30 perc hasz-
nálat után állítsa a (6) kapcsolót gyenge 
légáramlat helyzetbe - «L». 

•  A levegő folytonos tisztítása és zajmentes 

működés érdekében használja a gyenge 
légáramlat üzemmódot - «L».

AROMATERÁPIA
•  A levegő aromatizációja érdekében vegye 

ki az  (1) aromapárologtató konténerét, 
megnyomva azt (1. Ábra).

•  Tolja el a konténer fedelét és cseppent-

sen néhány csepp aromaolajat (nem 
szállítandó) a (1) konténer belsejében 
lévő pórusos anyagra (2. Ábra).

•  Zárja le a konténer fedelét és helyezze 

vissza a helyére, megnyomva amíg kat-
tan. 

KARBANTARTÁS
Szűrőcsere
•  Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készülé-

ket.

•  Kereszt formájú, vagy lapos csavarhúzó 

segítségével csavarja ki a szűrők (2) fe-
delének rögzító csavarját, az óramutató 
járásával ellenkező irányba csavarva 
(3.Ábra).

•  Vegye le a szűrők (2) fedelét.
• Cserélje ki a szűrőket, figyelve azok 

sorrendjére (lásd a LEÍRÁS fejezetet) 
(4.Ábra).

•  Zárja le a fedőt és csavarja be a rögzítő 

csavart az óramutató járása irányában.

 

Megjegyzés:
A szűrők élete azok használatának időtarta-
mától és a levegőben lévő szennyeződés-
koncentrátumától függ. 

-   A (10) HEPA -szűrő és a (14) szénszűrő 

cseréje félévente ajánlatos.

-   a (11, 12) katalízises szűrőket 12 hóna-

ponként ajánlatos cserélni.

Tisztítás
•  A készülékházat enyhén nedves törlőken-

dővel törölje le, azután törölje azt száraz-
ra.

• Tisztításra 

oldószert 

és 

súrolószert 

hasz-

nálni tilos.

•  Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a 

készülékház belsejébe.

•  Száraz helyen tárolja.

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Nominális feszültség: 12 V egyenáram
Maximális teljesítmény: 8 W 
Negatív ionkiáramlás:  ≥ 3,000,000 ion/cm

3

Légáramlat: 30 m

3

 / óra  «H» üzemmód;                                    

15 m

3

 / óra «L» ózemmód

UV-sugarak hulláma: 365 nanométer
Az UV-lámpa szolgálata: kb. 20,000 óra
A helyiség tere: 15 m

2

 

A gyártó fenntartja a jogát a készülékek 
jellemzőinek megváltoztatására előzetes 
bejelentés nélkül.

A készülék szolgálati ideje legalább 3 év.

Garancia  
A garancia részletes feltételeit megkaphat-
ja a készüléket eladó márkaképviselőtől. A 
garancia időtartama alatt, bármilyen kifogás  
benyújtásakor, fel kell mutatni a számlát 
vagy a vételi igazolást.

Az adott termék megfelel a 
89/336/EEC Európai Közösség 
direktíva az elektromágneses 
összeférhetőséghez támasztott 
követelményeinek valamint 
a 73/23 EEC kisfeszültségű 
berendezésekre vonatkozó 
rendeletnek.

ВЪЗДУХООЧИСТИТЕЛ С ВГРАДЕН ЙО-

НИЗАТОР 
Здравето зависи от чистотата на въздуха. 
Въздухоочистителят c функция за йониза-
ция и многостепенно почистване на възду-
ха, способен да улавя частици прах с размер 
0.3 микрона, цветен прашец и бактерии, 
каталитичен филтър, под въздействието на 
ултравиолетово излъчване, разлага вредни 
газове, съдържащи се във въздуха, такива 
като формалдехид, амоняк, сулфидоводо-
род, а филтърът с активиран въглен отст-
ранява неприятните миризми, например, 
миризмата на тютюнен пушек. Можете да 
използвате въздухоочистителя, както в по-
мещението, така и в автомобил.
  

ОПИСАНИЕ
1.  Контейнер на ароматизатора
2.  Капак на филтрите
3.  Гнездо за захранване
4.  Решетка на влизащия въздух
5.  Индикатор на режимите на работа
6.  Бутон за превключване на режимите на 

работа

7.  Бутон за включване/изключване
8.  Индикатор на работа
9.  Решетка на излизащия въздух

Разположение на филтрите
10. НЕРА филтър
11. Каталитичен филтър
12. Ултравиолетова лампа
13. Каталитичен филтър
14. Въглен филтър

Захранване
15.  Адаптер за мрежата
16.  Кабел за захранване в автомобил

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Преди да започнете да използвате елект-
роприбора внимателно прочетете даденото 
ръководство за експлоатация.
•  Преди да включите адаптера за мрежата 

се убедете, че напрежението, посочено 
на него, съответства на напрежението 
в електромрежата във Вашата локална 
електромрежа.

•  Включвайте адаптера за мрежата в кон-

такта само със сухи ръце. 

•  Не потапяйте устройството и адаптера за 

мрежата във вода или в други течности.

•  Използването на устройството в автомо-

бил се допуска само при напрежение на 
бордовата мрежа от 12 В. 

•  Забранява се използването на устройст-

вото при температура над 70°С. 

•  Не разрешавайте на деца да използват 

устройството като играчка. Съхранявай-
те устройството в недостъпно за деца 
място.

•  Не оставяйте устройството включено без 

надзор. След приключване на работа ви-
наги изключвайте устройството и го изк-
лючвайте от източника на захранването.

•  Не затваряйте отворите за влизане на 

въздух и не вкарвайте в тях странични 
предмети.

•  Не разглобявайте уреда освен за сменя-

не на филтрите. 

•  Преди да започнете почистването или 

преди да отворите капака на устройство-
то за сменяне на филтрите задължител-
но го изключете. 

• Осъществявайте почистването на ус-

тройството с лек влажен плат и преди 
включване оставете корпуса на устройс-
твото да изсъхне. 

•  Не използвайте устройството в помеще-

ния, където се съхраняват лесновъзпла-
меними или взривоопасни вещества. 

•  Не включвайте прибора при използване 

в помещението на аерозолни освежите-
ли на въздуха.

•  В случай на повреждане на устройството 

или за ремонтирането му се обърнете в 
упълномощен сервизен център.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА
•  С помощта на вентилатора, разположен 

зад решетката за влизане на въздух (4) 
въздухът попада на филтрите, а с по-
мощта на втория вентилатор въздухът се 
издухва прах решетката (9).

• Въздухът, преминаващ през филтъра 

НЕРА (10), се почиства от частици прах 
с размер 0.3 микрона (цветен прашец на 
растения, алергени и бактерии).

• Каталитичните 

TiO2 

филтри 

(11, 

12), 

при 

въздействието върху тях на ултравиоле-
тово излъчване, разлагат вредните га-
зове, съдържащи се във въздуха, такива 
като формалдехид, амоняк, сулфидово-
дород.

•  Ултравиолетовата лампа (12) убива мик-

роорганизмите, вирусите и бактериите.

•  Филтър с активиран въглен (14) отстра-

нява миризмата на пушек и други непри-
ятни миризми. 

•  Излизащият въздух се обогатява с отри-

цателно заредени аеройони, които са не-
обходими за оптимални жизнени условия 
на човека, животните и растенията.

   

ИЗПОЛЗВАНЕ
•  Вкарайте буксата на адаптера за мрежа-

та (15) или захранващия кабел в автомо-
бил (16) в гнездото (3).

•  Вкарайте адаптера за мрежата (15) в кон-

такта или щепсела на кабела (16) в гнез-
дото на запалката на автомобила.

•  Натиснете бутона за включване/изключ-

ване (7), при което ще светне индикато-
рът (8) и в зависимост от положението на 
превключвателя (6) индикатора (5).

Забележка:
-   зелен цвят на индикатора (5) - ниска ско-

рост на въздушния поток «L».

-   червен цвят на индикатора (5) – висока 

скорост на въздушния поток «H».

•  За бързо почистване на въздуха устано-

вете превключващия бутон (6) в положе-
нието за висока скорост на въздушния 
поток - скоростта «H». След около после 
30 минути използване установете прев-
ключващия бутон (6) в положението за 
низка скорост на въздушния поток «L». 

•  За постоянно почистване на въздуха и 

осигуряване на безшумна работа изпол-
звайте режима за ниска скорост на въз-
душния поток «L».

АРОМАТОТЕРАПИЯ
•  За ароматизиране на въздуха извадете 

контейнера на ароматизатора (1) като го 
натиснете (Рис. 1).

•  Придвижете капака на контейнера на 

ароматизатора и капнете няколко капки 
каквото и да е ефирно масло (не влиза 
в комплекта на доставката) на порестия 
материал във вътрешността на контейне-
ра на ароматизатора (1) (Рис. 2).

•  Затворете капака на контейнера на аро-

матизатора и го установете на място като 
го натиснете до щракване. 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ

Сменяне на филтрите
•  Изключете устройството и го изключете 

от източника на захранването.

• Използвайки  кръстовидна  отвертка, 

отвийте винта на крепежа на капака на 
филтрите (2) чрез завъртване против ча-
совниковата стрелка (Рис.3).

•  Махнете капака на филтрите (2).
• Сменете филтрите, строго спазвайки 

последователността им (вж. точката 
ОПИСАНИЕ) (Рис. 4).

•  Затворете капака и завийте крепежния 

винт чрез завъртване по посока на ча-
совниковата стрелка.

 

Забележка:
Срокът на служба на филтрите зависи от 
времето на използване и концентрацията 
на замърсяващите вещества във въздуха. 

-   препоръчва се да се извършва сменяне 

на филтъра НЕРА (10) и на въгления фил-
тър (14) след всеки 6 месеца използване 
на устройството.

-   сменянето на каталитичните филтри (11, 

12) се препоръчва да се осъществява 
след всеки12 месеца.

Почистване
•  Изтрийте корпуса на устройството с лек 

влажен плат, след което изтрийте добре 
корпуса.

•  Забранява се използването за почиства-

не на разтворители и абразивни средст-
ва за почистване.

•  Не допускайте попадане на течност във 

вътрешността на корпуса на устройство-
то.

•  Съхранявайте устройството на сухо мяс-

то.

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  
Номинално напрежение на захранването: 
12 В постоянен ток
Максимална консумирана мощност: 8 Вата 
Изход на отрицателни йони:
≥ 3,000,000 йона на см

3

Въздушен поток: 30 м

3

/ час  в режима «H»;

15 м

3

/ час в режима «L»

Дължина на вълната на ултравиолетово из-
лъчване: 365 нанометра
Срок на служба на ултравиолетовата лампа: 
около 20,000 часа
Площ на помещението: 15 м

2

 

Выт вор ца  пакідае  за  са бой  пра ва  змя няць 
ха рак та рыс тыкі  пры бо раў  без  па пя рэд ня га 
па ве дам лен ня.

Тэрмін служ бы пры бо ра не менш як 3 

га ды.

Га ран ция   
Под роб ни  ус ло вия  на  га ран ци я та  мо гат  да 
бъ дат  по лу че ни  от  ди ле ра,  кой то  е  про дал 
та зи  апа ра ту ра.  При  вся ка  рек ла ма ция  по 
вре ме на сро ка на действие на та зи га ран-
ция  е  не об хо ди мо  да  се  предс та ви  че ка  или 
кви тан ци я та  за  ку пу ва не.

 Това  из де лие  съ от ве т ства  на 
изиск ва ни я та  за  елект ро маг-
нит на  съв мес ти мост  на  ди рек-
ти ва  89/336/ЕЕС  на  Съ ве та  на 
Ев ро па    и  на  на реж да не то  73/23 
ЕЕС за апа ра ту ра та с низ ко нап-
ре же ние.

БЪЛГАРСКИ

ҚАЗАҚ

ІШІНЕ ИОНИЗАТОР ОРНАТЫЛҒАН АУА 

ТАЗАРТҚЫШ   

Денсаулық ауа тазалығына байланысты. 

Иондау жəне көп сатылы ауа тазалау 

функциясы бар ауа тазартқыш өлшемі 

0,3 микрон болатын шаң бөлшектерін, 

тозаңдарды жəне бактерияларды 

ұстап қалуға қабілетті. Ультракүлгін 

сəуле ықпалымен катализаторлық сүзгі 

формальдегид, аммиак, сутек сульфиді 

сияқты ауа құрамындағы зиян газдарды 

ыдыратады, ал активтендірілген көмірі бар 

сүзгі жаман иістерді жояды, мысалы: темекі 

түтіні. 

Сіз ауа тазартқышты бөлме ішінде, сонымен 

қатар автомобильдің ішінде пайдалана 

аласыз.

  

СИПАТТАМАСЫ

1.  Хош иістендіргіш контейнері  

2. Сүзгінің 

қақпағы

3. Қорек 

ұяшығы

4.  Кіретін ауаның торы  

5.  Жұмыс режимінің индикаторы    

6.  Жұмыс режимдерін ауыстырыпқосқыш  

7.  Қосу/өшіру батырмасы  

8. Жұмыс 

индикаторы 

 

9.  Шығатын ауаның торы  

Сүзгілердің орналасуы  

10. НЕРА сүзгісі

11. Катализаторлық сүзгі

12. Ультракүлгін шам

13. Катализаторлық сүзгі

14. Көмір сүзгі 

Қорек көзі

15. Желілік адаптер

16.  Автомобильдегі қорек сымы  

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ  

Электр аспапты пайдаланудың алдында 

пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен жете 

танысып шығыңыз.

•  Желілік адаптерді қосудың алдында онда 

көрсетілген кернеу сіздің үйіңіздегі электр 

желісінің кернеуіне сəйкес келетініне көз 

жеткізіңіз.

•  Желілік адаптерді розеткаға тек құрғақ 

қолмен қосыңыз. 

•  Құрылғыны жəне желілік адаптерді суға 

немесе кез келген басқа сұйықтыққа 

салмаңыз.

• 

Құрылғыны автомобильде қолдану 

борттық желі кернеуі 12 В болғанда ғана 

рұқсат етіледі. 

• Құрылғыны 70°С астам температура 

жағдайында қолдануға тыйым салынады. 

• Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде 

қолдануға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны 

балалардың қолы жетпейтін жерде 

сақтаңыз.

•  Құрылғыны қосылған күйде қараусыз 

қалдырмаңыз. Жұмысты аяқтағаннан 

кейін құрылғыны өшіріп, оны қорек 

көзінен ажыратыңыз.  

•  Ауа өтетін тесіктерді жаппаңыз жəне 

оларға бөтен заттарды салмаңыз.

•  Сүзгіні айырбастайтын жағдайлардан 

басқа кездері, құрылғыны 

бөлшектемеңіз. 

•  Тазалау алдында немесе сүзгіні ауыстыру 

үшін қақпақты ашудың алдында міндетті 

түрде құрылғыны өшіріңіз. 

• Құрылғыны сəл ылғал шүберекпен 

тазалаңыз жəне тазалағаннан кейін оны 

қосудың алдында аспаптың кепкенін 

күтіңіз.   

•  Құрылғыны тез жанатын немесе тез 

жарылатын заттар сақталатын жайларда 

сақтамаңыз. Бөлмеде аэрозольді ауа 

тазартқыштарды қолданған жағдайда 

аспапты қоспаңыз. 

•  Құрылғы зақымданған жағдайда немесе 

оны жөндеу үшін сервистік орталыққа 

хабарласыңыз.  

АУАНЫ ТАЗАЛАУ

• Ауа өткізетін тордың (4) артында 

орналасқан желдеткіштің көмегімен ауа 

сүзгіге келіп түседі, ал екінші желдеткіштің 

көмегімен ауа тор (9) арқылы қайта 

шығарылады.

•  НЕРА (10) сүзгісі арқылы өтетін ауа өлшемі 

0.3 микрон болатын шаң бөлшектерінен 

(өсімдік тозаңдары, аллергендер жəне 

бактериялар) тазарады.  

•  Катализаторлық TiO2 сүзгілері (11, 12) 

оларға ультракүлгін сəулелермен əсер 

еткен жағдайда формальдегид, аммиак, 

сутек сульфиді сияқты ауа құрамындағы 

зиян газдарды ыдыратады.

• Ультракүлгін 

шам 

(12) 

микроағзаларды, 

вирустарды жəне бактерияларды 

өлтіреді.

•  Активтендірілген көмір бар сүзгі (14)  түтін 

иісін жəне басқа жаман иістерді кетіреді. 

•  Шығатын ауа теріс зарядталған 

аэроиондармен байытылады. Олар 

адамдардың, жануарлардың жəне 

өсімдіктердің қалыпты тіршілік əрекетіне 

өте қажет.

ПАЙДАЛАНУ

•  Желілік адаптердің (15)  немесе 

автомобильдегі қорек сымының (16) 

ағытпасын ұяшыққа (3) салыңыз.  

•  Желілік адаптерді (15) немесе сым 

штекерін (16) автомобильдегі темекі 

тұтандырғышқа  салыңыз.

• Қосу/өшіру 

батырмасын 

(7) 

басыңыз, 

бұл 

жағдайда  индикатор (8) жанады жəне 

ауыстырыпқосқыштың (6)  жағдайына 

байланысты  индикатор (5) жанады.

Ескерту:

-   индикатор жасыл түсті (5) – «L» ауа 

ағынының жылдамдығы төмен.

-   индикатор қызыл түсті (5) – «H» ауа 

ағынының жылдамдығы жоғары.

•  Ауаны тез тазалау үшін 

ауыстырыпқосқышты (6) ауа ағынының 

жоғары жағдайына қойыңыз, «H» 

жылдамдығы. 30 минут қолданғаннан 

кейін ауыстырыпқосқышты (6) ауа 

ағынының «L» төмен жылдамдығына 

қойыңыз.  

•  Ауаны үнемі тазалап тұру үшін жəне 

шусыз жұмысты қамтамасыз ету үшін 

ауа ағынының «L» төмен жылдамдық 

режимін қолданыңыз.

АРОМОТЕРАПИЯ

•  Ауаны хош иістендіру үшін хош 

иістендіргіш контейнерін (1) басып 

шығарыңыз   (1-сурет).

• 

Хош иістендіргіш контейнеріндегі 

қақпақты итеріңіз жəне хош иістендіргіш 

контейнерінің (1) ішіндегі борқылдақ 

материалға кез келген эфир майынан 

бірнеше тамшы тамызыңыз (2-сурет).

•  Хош иістендіргіш контейнерінің қақпағын 

жабыңыз, содан кейін оны басып, орнына 

орнатыңыз. 

КҮТУ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Сүзгілерді ауыстыру

•  Құрылғыны өшіріңіз жəне оны қорек 

көзінен ажыратыңыз.

•  Айқыш бұрауышты қолдана отырып, сүзгі 

қақпақтарын (2) бекітетін бұрандалы 

шегені сағат тіліне қарсы бағытта бұрап 

шешіңіз   (3-сурет).

•  Сүгілердің қақпағын шешіңіз   (2).

•  Сүзгілерді айырбастаңыз жəне олардың 

жүйелігін қатаң  сақтаңыз (СИПАТТАМА 

тармағын қараңыз) (4-сурет).   

•  Қақпақты жабыңыз жəне бекітетін 

бұрандалы шегені сағат тілі бағытында 

бұрай отырып бекітіңіз.

Ескерту:

Сүзгілердің қызмет мерзімі қолдану 

уақытына жəне ауадағы ластайтын 

заттардың шоғырлануына байланысты. 

-   НЕРА (10) сүзгісін жəне көмір сүзгіні (14) 

құрылғыны 6 ай пайдаланғаннан кейін 

айырбастау ұсынылады.

-   катализаторлық  сүзгілерді  (11,  12)  əрбір 

12 ай сайын айырбастау ұсынылады.

Тазалау

•  Құрылғы корпусын сəл ылғал 

шүберекпен сүртіңіз, сосын корпусты 

құрғақ етіп сүртіңіз.

•  Тазалау үшін еріткіштерді жəне абразивті 

тазалау құралдарын пайдалануға тыйым 

салынады.

•  Сұйықтықтың құрылғы корпусының ішіне 

құйылуына жол бермеңіз.

•  Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 

Қоректің номиналды кернеуі: 

12 В тұрақты ток 

Максималды тұтынылатын қуат: 8 Вт 

Теріс иондардың шығысы:  

≥ см

3

 3,000,000 ион    

Ауа ағыны: «H» режимінде 30 м

3

 / сағат  

«L» режимінде 15 м

3

 / сағат 

УК сəуле толқынының ұзындығы: 

365 нанометр 

УК шамдардың қызмет мерзімі: шамамен 

20,000 сағат

Бөлме ауқымы: 15 м

2

 

Өндiрушi прибордың характеристи-

каларын өзгертуге,  алдын ала ескертусiз 

өзiнiң құқын сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету уақыты 3 

жылға дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 

бөлшектер дилерден тек сатып алынған 

адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық 

мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда 

төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi 

қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 

сəйкес келедi негiзгi 

Мiндеттемелер 89/336/EEC  

Дерективаның ережелерiне 

енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 

Реттелуi (73/23 EEC)

РУССКИЙ

3-Х СТУПЕНЧАТЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 

ВОЗДУХА С ФУНКЦИЕЙ ИОНИЗАЦИИ 
Здоровье человека во многом зависит 
от чистоты воздуха. Очиститель воздуха 
с функцией ионизации и многоступенча-
той очисткой воздуха способен улавли-
вать частицы пыли размером 0,3 микро-
на, пыльцу и бактерии; каталитический 
фильтр под воздействием ультрафио-
летового излучения разлагает вредные 
газы, содержащиеся в воздухе, такие как 
формальдегид, аммиак, сульфид водо-
рода, а фильтр с активированным углем 
устраняет неприятные запахи (например, 
запах табачного дыма). Вы можете ис-
пользовать очиститель воздуха как в по-
мещении, так и в автомобиле.
  

ОПИСАНИЕ
1.  Контейнер ароматизатора
2. Крышка 

фильтров

3. Гнездо 

питания

4.  Решетка входящего воздуха
5.  Индикатор режимов работы
6.  Переключатель режимов работы
7. Кнопка 

включения/выключения

8. Индикатор 

работы

9.  Решетка выходящего воздуха

Расположение фильтров
10.  НЕРА-фильтр
11. Каталитический фильтр
12. Ультрафиолетовая лампа
13. Каталитический фильтр
14. Угольный фильтр

Питание
15.  Сетевой адаптер
16.  Шнур питания в автомобиле

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем начать пользоваться элек-
троприбором, внимательно прочитайте 
настоящее руководство по эксплуатации.
•  Прежде чем подключить сетевой адап-

тер, убедитесь в том, что напряжение, 
указанное на нем, соответствует на-
пряжению электросети в вашем доме.

•  Включайте сетевой адаптер в розетку 

только сухими руками. 

•  Не погружайте устройство и сетевой 

адаптер в воду или любую другую жид-
кость.

•  Использование устройства в автомо-

биле допускается только при напряже-
нии бортовой сети 12 В. 

•  Запрещается использование устрой-

ства при температуре свыше 70°С. 

•  Не разрешайте детям использовать 

устройство в качестве игрушки. Храни-
те устройство в недоступном для детей 
месте.

•  Не оставляйте устройство включенным 

без присмотра. По окончании работы 
всегда выключайте устройство и от-
ключайте его от источника питания.

•  Не закрывайте воздухозаборные от-

верстия и не вставляйте в них посто-
ронние предметы.

•  Не разбирайте устройство, кроме как 

для замены фильтров. 

•  Перед тем как приступить к чистке или 

открыть крышку устройства для заме-
ны фильтров, обязательно выключите 
его. 

•  Производите чистку устройства слегка 

влажной тканью и прежде чем вклю-
чить, дайте корпусу устройства высо-
хнуть. 

•  Не используйте устройство в помеще-

ниях, где хранятся легковоспламеняю-
щиеся или взрывоопасные вещества. 

•  Не включайте прибор, когда  исполь-

зуете в помещении аэрозольные осве-
жители воздуха.

•  В случае повреждения устройства или 

для его ремонта обратитесь в автори-
зованный сервисный центр.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА
•  С помощью вентилятора, расположен-

ного за воздухозаборной решеткой 
(4), воздух попадает на фильтры, а с 
помощью второго вентилятора воздух 
выдувается через решетку (9).

• Воздух, проходящий через фильтр 

НЕРА (10), очищается от частиц пыли 
размером 0,3 микрона (пыльца расте-
ний, аллергены и бактерии).

•  Каталитические TiO2-фильтры (11, 13) 

при воздействии на них ультрафиоле-
тового излучения разлагают вредные 
газы, содержащиеся в воздухе, такие 
как формальдегид, аммиак, сульфид 
водорода.

•  Ультрафиолетовая лампа (12) убивает 

микроорганизмы, вирусы и бактерии.

•  Фильтр с активированным углем (14) 

устраняет запах дыма и другие непри-
ятные запахи. 

•  Выходящий из очистителя воздух обо-

гащен отрицательно заряженными 
аэроионами,  которые необходимы 
для нормальной жизнедеятельности 
людей, животных и растений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Вставьте разъем сетевого адаптера 

(15) или шнура питания в автомобиле 
(16) в гнездо питания (3).

•  Вставьте сетевой адаптер (15) в розет-

ку или штекер шнура (16) в гнездо при-
куривателя автомобиля.

• Нажмите Кнопку включения/выключе-

ния (7), при этом загорится индикатор 
(8), и в зависимости от положения 
переключателя (6) - индикатор (5).

Примечание
-   зеленый цвет индикатора (5) - низкая 

скорость воздушного потока «L»,

-   красный цвет индикатора (5) - высокая 

скорость воздушного потока «H».

•  Для быстрой очистки воздуха устано-

вите переключатель (6) в положение 
высокой скорости воздушного потока  
«H». Примерно после 30 минут исполь-
зования установите переключатель (6) 
в положение низкой скорости воздуш-
ного потока «L». 

• Для постоянной очистки воздуха и 

обеспечения бесшумной работы ис-
пользуйте режим низкой скорости воз-
душного потока «L».

АРОМАТЕРАПИЯ
•  Для ароматизации воздуха извлеките 

контейнер ароматизатора (1), нажав 
на него (Рис. 1).

•  Сдвиньте крышку на контейнере аро-

матизатора и капните несколько ка-
пель любого эфирного масла (не вхо-
дит в комплект поставки) на пористый 
материал внутри контейнера аромати-
затора (1) (Рис. 2).

• Закройте 

крышку 

контейнера 

аромати-

затора и установите его на место, на-
жав на него до щелчка. 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена фильтров
•  Выключите устройство и отключите его 

от источника питания.

• Используя крестообразную отвертку, 

открутите шуруп крепления крышки 
фильтров (2), поворачивая его против 
часовой стрелки (Рис.3).

•  Снимите крышку фильтров (2).
• Замените  фильтры,  строго  соблю-

дая их последовательность (см. пункт 
ОПИСАНИЕ) (Рис. 4).

•  Закройте крышку и заверните крепеж-

ный шуруп, поворачивая его по часо-
вой стрелке.

Примечание:
Срок службы фильтров зависит от вре-
мени использования и концентрации за-
грязняющих веществ в воздухе. 

- Рекомендуется производить замену 

фильтра НЕРА (10) и угольного филь-
тра (14) через каждые 6 месяцев ис-
пользования устройства.

-   Замену каталитических фильтров (11, 

13) рекомендуется производить через 
каждые12 месяцев.

Чистка
•  Протирайте корпус устройства слегка 

влажной тканью, после чего протрите 
корпус насухо.

•  Запрещается использовать для чистки 

растворители и абразивные чистящие 
средства.

• Не допускайте попадания жидкости 

внутрь корпуса устройства.

•  Храните устройство в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  
Номинальное напряжение питания: 
12 В постоянного тока
Максимальная потребляемая мощность: 
8 Вт 
Выход отрицательных ионов: 
≥ 3,000,000 ионов на см

3

Воздушный поток: 
30 м

3

 / час -  режим «H»

15 м

3

 / час - режим «L»

Длина волны УФ-излучения: 
365 нанометров
Срок службы УФ-лампы: 
около 20 000 часов
Площадь помещения: 15 м

2

 

Производитель оставляет за собой право 
изменять характеристики приборов без 
предварительного уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует 
всем требуемым европейским 
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС 
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, 
Австрия

DEUTSCH

LUFTREINIGER MIT EINGEBAUTEM IO-
NISATOR
Die Gesundheit hängt von der Reinheit der 
Luft ab. Der Luftreiniger mit der Ionisierungs-
funktion und mehrstufiger Luftreinigung kann 
Staubpartikel von der Größe 0.3 Mikron, Blü-
tenstaub und Bakterien auffangen, der kata-
lytische Filter zerlegt unter der Einwirkung von 
Ultraviolettstrahlung schädliche Gase, die in 
der Luft enthalten sind,  wie etwa Formalde-
hyd, Ammoniak, Wasserstoffsulfid, und der 
Filter mit aktivierter Kohle beseitigt unange-
nehme Gerüche, z.B., Tabakrauchgeruch. Sie 
können den Luftreiniger wie im Raum, sowie 
im Auto benutzen.
  
BESCHREIBUNG
1. Aromabehälter
2. Filterdeckel
3. Speisebüchse
4. Eingangsluftgitter
5. Betriebsartindikator
6. Betriebsumschalter
7.  Taste zum Ein-/Ausschalten
8. Betriebsindikator
9. Ausgangsluftgitter

Anordnung der Filter
10. HEPA Filter
11. Katalytischer Filter
12. Ultraviolettlampe
13. Katalytischer Filter
14. Kohlenfilter

Stromversorgung
15. Netzadapter
16.  Speiseschnur für das Auto

REGELN DER SICHERHEITSTECHNIK
Bevor Sie das Elektrogerät zu nutzen begin-
nen, lesen Sie aufmerksam die vorliegende 
Bedienungsanleitung durch.
•  Bevor Sie den Netzadapter anschließen, 

überzeugen Sie sich davon, dass die auf 
dem Gerät angegebene Spannung der 
Spannung im Stromnetz in Ihrem Haushalt 
entspricht.

•  Schließen Sie den Netzadapter nur mit 

trockenen Händen an die Steckdose an. 

•  Tauchen Sie das Gerät und den Netzadap-

ter nicht in Wasser oder in andere Flüssig-
keiten.

•  Die Anwendung des Gerätes im Auto ist 

nur bei einer Bordnetzspannung von 12 V 
zugelassen.

•  Es wird verboten das Gerät bei einer Tem-

peratur über 70°C zu benutzen.

•  Lassen Sie Kinder das Gerät nicht als 

Spielzeug benutzen. Bewahren Sie das 
Gerät an einem kindersicheren Ort auf.

•  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht 

ohne Aufsicht. Schalten Sie das Gerät nach 
der Anwendung immer ab und trennen Sie 
es von der Speisequelle.

•  Verdecken Sie nicht die Lufteinsaugöff-

nungen und stecken Sie dort keine Fremd-
gegenstände rein.

•  Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, 

außer beim Auswechseln der Filter. 

•  Bevor Sie mit der Reinigung beginnen oder 

den Deckel des Gerätes zum Auswechseln 
der Filter öffnen, schalten Sie es unbedingt 
ab. 

•  Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht an-

gefeuchteten Stofftuch und lassen Sie das 
Gehäuse trocknen, bevor Sie das Gerät 
wieder einschalten. 

•  Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, 

wo leicht entflammbare und explosive 
Stoffe aufbewahrt werden. 

•  Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn im 

Raum Lufterfrischungssprays angewendet 
werden.

•  Wenn das Gerät beschädigt wurde oder 

wenn es repariert werden muss, wenden 
Sie sich an ein autorisiertes Service-Cen-
ter.

LUFTREINIGUNG
•  Durch den Lüfter hinter dem Lufteinsaug-

gitter (4) gelangt die Luft in die Filter und 
wird danach mit dem zweiten Lüfter durch 
das Gitter (9) ausgeblasen.

•  Die Luft, die durch den HEPA Filter (10) 

geht, wird von Staubpartikeln mit einer 
Größe von 0,3 Mikron (Blütenstaub, Aller-
gene und Bakterien) gereinigt.

•  Die katalytischen TiO2 Filter (11, 12) zerle-

gen unter der Einwirkung von Ultraviolett-
strahlung schädliche Gase, die in der Luft 
enthalten sind, wie etwa Formaldehyd, 
Ammoniak, Wasserstoffsulfid.

•  Die Ultraviolettlampe (12) zerstört Mikroor-

ganismen, Viren und Bakterien.

•  Der Filter mit aktivierter Kohle (14) entfernt 

Gerüche von Rauch und andere unange-
nehme Gerüche. 

•  Die herausgehende Luft wird mit negativ 

geladenen Luftionen bereichert, die für die 
normale Lebenstätigkeit von Menschen, 
Tieren und Pflanzen notwendig sind. 

   
ANWENDUNG
•  Stecken Sie den Stecker des Netzadapters 

(15) oder des Speisekabels für das Auto 
(16) in die Büchse (3).

•  Stecken Sie den Netzadapter (15) in eine 

Steckdose oder den Stecker des Kabels 
(16) in die Zigarettenanzünderbüchse des 
Autos.

•  Pressen Sie die Taste zum Ein- und Aus-

schalten (7), dabei leuchtet der Indikator 
(8) auf, und in Abhängigkeit von der Position 
des Umschalters (6) auch der Indikator (5).

Anmerkung:
-   der Indikator (5) leuchtet grün – niedrige 

Luftstromgeschwindigkeit „L“.

-   der Indikator (5) leuchtet rot – hohe Luft-

stromgeschwindigkeit „H“.

•  Für die schnelle Luftreinigung stellen Sie 

den Umschalter (6) in die Position der ho-
hen Luftstromgeschwindigkeit „H“.  Stellen 
Sie nach etwa 30 Minuten Anwendung den 
Umschalter (6) in die Position der niedri-
gen Luftstromgeschwindigkeit „L“. 

•  Für die ständige Luftreinigung und die Ge-

währleistung einer geräuschlosen Arbeit 
verwenden Sie den niedrigen Luftstrombe-
trieb „L“.

AROMATHERAPIE
•  Um der Luft ein Aroma beizufügen, entfer-

nen Sie den Aromabehälter (1), indem Sie 
auf ihn pressen (Abb. 1).

•  Schieben Sie den Deckel auf dem Arom-

abehälter zur Seite und geben Sie einige 
Tropfen eines Aromaöls (nicht im Lieferum-
fang enthalten) auf das porige Material im 
Inneren des Aromabehälters (1) (Abb.  2).

•  Schließen Sie den Deckel des Aromabe-

hälters und setzen Sie ihn auf seinen Platz 
zurück, indem Sie bis zum Klickgeräusch 
auf ihn pressen. 

REINIGUNG UND PFLEGE
Auswechseln der Filter
•  Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie 

es von der Speisequelle ab.

•  Schrauben Sie mit einem Kreuzschrau-

benzieher die Befestigungsschraube des 
Filterdeckels (2) ab, indem Sie sie gegen 
den Uhrzeigersinn drehen (Abb.3).

•  Nehmen Sie den Filterdeckel (2) ab.
•  Tauschen Sie die Filter aus, beachten Sie 

dabei streng deren Reihenfolge (siehe 
Punkt BESCHREIBUNG). 4).

•  Schließen Sie den Deckel und ziehen Sie 

die Befestigungsschraube zu, indem Sie 
sie im Uhrzeigersinn drehen.

 

Anmerkung:
Die Lebensdauer der Filter hängt von der Be-
triebszeit und der Konzentration der Schmutz-
stoffe in der Luft ab. 

-   es wird empfohlen der HEPA Filter (10) und 

den Kohlenfilter (14) alle 6 Monate der An-
wendung des Gerätes auszuwechseln.

-   die katalytischen Filter (11, 12) sollten alle 

12 Monate ausgewechselt werden.

Reinigung
•  Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit 

einem leicht angefeuchteten Stoffstück 
ab, wischen Sie es danach trocken.

•  Es wird verboten für die Reinigung Lösungs-

mittel oder Schleifmittel zu benutzen.

•  Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere 

des Gerätes gelangen.

•  Bewahren Sie es an einem trockenen Ort 

auf.

TECHNISCHE KENNDATEN
Nennspannung: 12 V Gleichstrom
Maximale aufgenommene Leistung: 8 W
Ausgang der negativen Ionen:  >= 3,000,000 
Ionen pro cm³
Luftstrom: 30 m³/h Betrieb „H“, 
15 m³/h Betrieb „L“
Wellenlänge der UV-Strahlung: 365 nano-
meter
Lebensdauer der UV-Lampe: Ca. 20,000 
Stunden
Raumfläche: 15 qm

Der Produzent behält sich das Recht vor die 
Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu 
ändern.

Die Benutzungsdauer des Gerätes  
beträgt nicht weniger als 3 Jahre

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der 
Gewährleistung kann man beim Dealer, der 
diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei 
beliebiger Anspruchserhebung soll man 
während der Laufzeit der vorliegenden 
Gewährleistung den Check oder die Quittung 
über den Ankauf vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt 
entspricht den Forderungen 
der elektromagnetischen 
Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und 
den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannun-gsgerä-
te vorgesehen sind.

3-STAGE AIR PURIFIER WITH ION 
GENERATOR 
Health depends on clean air. The air cleaner 
with ionizer and multistage air filtration is ca-
pable to catch dust particles of 0.3 microns, 
pollen and bacteria. Its catalytic filter, which 
works on ultraviolet radiation, decomposes 
harmful gases contained in the air, such as 
formaldehyde, ammonia, hydrogen sulfide, 
while its activated carbon filter eliminates 
unpleasant odors, for example, tobacco 
smoke smell. 
This air cleaner can be used both in house 
and in cars.
  
DESCRIPTION
1. Aroma 

container

2. Filter 

cover

3. Power 

jack

4.  Air inlet grid
5. Mode 

indicator

6. Function 

switch 

7. On/Off 

button 

8. Work 

indicator

9.  Air outlet grid

Filters location
10. НЕРА filter
11. Catalytic filter
12. Ultraviolet lamp
13. Catalytic filter
14. Carbon filter

Power supply:
15. Power adapter
16.  Car 12 V adaptor

SAFETY RULES
Before using the appliance for the first time, 
carefully read the operating instructions.
•  Before connecting the device to the AC 

power outlet, make sure that its operating 
voltage corresponds to the local power 
supply.

•  Make sure your hands are dry when you 

connect the power adapter to the outlet. 

•  Do not immerse the appliance into water 

or another liquid.

•  You can use the appliance only in cars 

with electric network of 12V.

•  Do not use the appliance at temperatures 

above 70°С.

•  Do not allow children to use the device 

like a toy. Keep the appliance away from 
the reach of children.

•  Do not leave the device on without super-

vision. Always switch off the device and 
disconnect it from AC power after work.

•  Do not cover the air openings, do not al-

low foreign objects to get there.

•  Do not disassemble the device, except 

for replacing filters. 

•  Before cleaning the appliance or opening 

its cover to replace the filters, make sure 
to switch the power off. 

•  Clean the device with a slightly damp 

cloth and wait till the device body is com-
pletely dry before switching it on.  

•  Do not operate the device in places where 

easily inflammable liquids or aerosols are 
used or stored. 

•  Do not operate the device in the room 

where aerosol air fresheners are used.

•  If the device becomes damaged, apply to 

the authorized service center for repair.

AIR CLEANING
•  With the help of the ventilator located 

behind the air intake grid (4), air gets to 
the filters, and with the help of the sec-
ond ventilator, the air is blown through the 
output grid (9).

•  The air passing through the HEPA filter 

(10) is cleared of dust particles of 0.3 
microns (pollen of plants, allergens and 
bacteria)

•  Catalytic filters TiO2 (11, 12) under the 

influence of ultraviolet radiation decom-
pose harmful gases contained in the air, 
such as formaldehyde, ammonia, hydro-
gen sulfide.

•  The ultraviolet lamp (12) kills microorgan-

isms, viruses and bacteria.

•  The activated carbon filter (14) deodor-

izes smoke and other unpleasant odors. 

•  The leaving air is enriched with negatively 

charged aero-ions, which are necessary 
for normal vital activity of people, animals 
and plants.

   
USE
•  Insert the power adapter jack (15) or car 

power cord (16) to the socket (3).

•  Insert the power adapter (15) to the wall 

socket or the car power cord (16) into the 
cigar lighter jack of the car. 

•  Press an ON/OFF button (7), the indicator 

(8), and, depending on the position of the 
switch (6), indicator (5) will light up.

NOTE:
-   green color of the indicator (5) means the 

low speed of the air flow “L”.

-   red color of the indicator (5) means the 

high speed of the air flow “H”.

•  For fast air filtration, set the switch (6) into 

the “H” position – high speed of the air 
flow. Approximately after 30 minutes of 
use, set the switch (6) into the “L” position 
– low speed of the air flow.  

•  For continuous air filtration and silent 

operation use the low speed of air flow 
mode – “L”. 

AROMOTHERAPY
•  To aromatize the air, take the aroma con-

tainer (1) by pressing on it (Fig. 1).

•  Shift the cover on the aroma container 

and add some drops of any essential oil 
(not included with the set) on a porous 
material inside the aroma container (1) 
(Fig. 2).

•  Close the aroma container cover and set 

it back into place, by pressing on it till it 
clicks. 

CARE AND MAINTENANCE
Replacing filters
•  Switch off the device and disconnect it 

from the power source.

•  Using a cross-point screwdriver, turn off 

a screw of the filters cover (2) turning it 
counter-clockwise (Fig.3)

•  Remove the filters cover (2).
•  Replace filters, strictly observing their or-

der (see DESCRIPTION) (Fig.  4).

•  Close the cover and tighten the fixing 

screw by turning it clockwise.

 

NOTE:
Service life of the filters depends on the time 
of usage and the concentration of polluting 
substances in the air. 

-   We recommend to have НЕРА filter (10) 

and carbon filter (14) replaced each 6 
months of using the device.

-   Catalytic filters (11, 12) should be re-

placed each 12 months.

Cleaning
•  Wipe the device body with a slightly wet 

cloth, then wipe it dry.

•  Do not use solvents or abrasive cleaners 

to clean the device body.

•  Do not allow any liquid to get into the de-

vice body.

•  Store the device in a cool place.

SPECIFICATIONS
Nominal power voltage: 12 V DC
Maximum power consumption:  8 W
Negative ions output:  ≥ 3 000 000 ions 
per cm

3

Air flow: 30  m

3

 / hour in “H” mode;                

15  m

3

 / hour in “L” mode

UV radiation wave length: 365 nanometers
UV lamp service life: approx. 20,000 hours
Room floorspace: 15 m

2

The manufacturer shall reserve the right to 
change the specification of the appliances 
without preliminary notice.

The life time of the appliance shall not be 

less than 3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can 
be obtained from the dealer from whom the 
appliance was purchased. The bill of sale or 
receipt must be produced when making any 
claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the 
EMC-Requirements as laid 
down by the Council Directive 
89/336/EEC and to the Low 
Voltage Regulation (73/23 EEC) 

ENGLISH

1

2

3

4

5

6

7

1777.indd   1

1777.indd   1

31.07.2006   8:57:11

31.07.2006   8:57:11

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH 3-STAGE AIR PURIFIER WITH ION GENERATOR Health depends on clean air. The air cleaner with ionizer and multistage air filtration is capable to catch dust particles of 0.3 microns, pollen and bacteria. Its catalytic filter, which works on ultraviolet radiation, decomposes harmful gases
  • Страница 2 из 3
    SRBSKI • Pritisnite dugme uključen/isključen (7), tad će zasvetlit indikator (8), i ovisno od položaja prekidača (6) indikator (5). ČISTAČ VAZDUHA SA UGRAĐENIM JONIZATOROM Zdravje zavisi od čistoće vazduha. Čistač vazduha sa funkcijom jonizacije i čišćenja u mnogo stupnjeva, je sposoban loviti
  • Страница 3 из 3