Инструкция для VITEK VT-2343

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

LÉGTISZTÍTÓ HEPA FILTERREL ÉS IONI-
ZÁLÁSSAL
Ha használja a légtisztítót a lakóhelyiségek-
ben vagy a munkahelyiségekben, Ön érzi a 
tiszta, majdnem hegyi levegőt.

LEÍRÁS
1.  A ventilátor forgássebességének a sza-

bályozója

2. Ionizációt bekapcsoló gomb
3. Levegő és negatív ionok kivezetésére 

szolgáló rések

4. Forgó állvány
5. Filterek fülkének a fedele
6. Filterek blokkkja:
a) portól védő filter
b) HEPA-filter tölténye
7. Átszállásra szolgáló kar
8. Tápkábel

Balesethárítási szabályok
A villamos készülékek használatánál 
mindig be kell tartani az alap baleset-
hárítási szabályokat, hogy csökkentse 
a sérülések, tűz, áramütés kockázatát, 
ezt is be kell tartani:
•  A készülék bekapcsolása előtt figyelme-

sen olvassa el az utasítást.

•  Mielőtt a készüléket használná, győződ-

jön meg róla, hogy készülék feszültsége 
megfelel a hálózati feszültségnek.

• A tűz elkerülése végett ne használja az 

adaptereket, ha csatlakozza a készüléket 
a hálózati konnektorhoz. Tilos hozzácsat-
lakozni a tápkábel dugóját a romlott vagy 
elhasznált konnektorhoz.

•  Tilos körültekerni a tápkábelt a készülék 

házára.

• Tilos használni vagy bekapcsolni a kéz-

szüléket, ha a tápkábel meg van sérülve 
vagy a dugó rossz karban van, vagy a 
készülék kihagyással működik, leesett 
vagy meg van sérülve. Ekkor vizsgálatra 
és javításra szervizbe forduljon.

•  Ne használja a készüléket a fokozott ned-

vességgel való helyiségekben, például a 
fürdőszobában.

•  Tilos helyiségen kívül használni.
•  Helyezze a légtisztítót padlótól számítva 

90 cm magasságra a levegő optimális 
cirkulációja érdekében.

• Fellobbanás elkerülése végett ne hasz-

nálja a készüléket a hagyott izzó cigaret-
ták mellett.

•  Ne használja a készüléket a melegítőkéz-

szülékek mellett.

•  Ne kapcsolja be a készüléket, ha a a hey-

lyiségben használják az aeroszolos cso-
magban levő anyagokat.

•  Ne takarja a légbeeresztő réseket és ne 

tegyen be beléjük idegen tárgyakat.

•  Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, 

amikor be van kapcsolva.

•  Ne hagyja a gyerekeknek, hogy játékként 

használják a készüléket.

•  Gyerekektől zárva tartandó.
• A készülék sérülése esetén szervizbe 

forduljon.

•  Tilos a hálózati adapter kábelét használni 

a készülék áthelyezésére, vigyázzon arra, 
hogy a kábel ne érintse az éles végeket.

• A filterek tisztítása előtt kapcsolja ki a 

készüléket és húzza ki a hálózati kábelt a 
konnektorból.

• Sose érintse nedves kézzel a készülék 

házát vagy hálózati kábelt.

SZŰRÉS RENDSZERE
Az alábbi klimatikus központban a légszű-
rés többlépcsős rendszere van: portól védő 
filter, száraz légi HEPA-filter, és szénfilter.
-  

Az előzetes tisztítás filtere hatásosan 
viszztartja a porelemeket, 20 mk nagysá-
gútól és hosszabítja a száraz légi HEPA-
filter szolgálati idejét.

-  A száraz légi HEPA-filter tisztítja a leve-

gőt a több mint 0,3 mikron porelemektől, 
virágportól és baktériumoktól, ennek kö-
vetkeztében a levegő tisztává válik.

-   A szenet tartalmazó filter hatásosan tisz-

títja a levegőt a kéros gázoktól és sza-
goktól, például a dohányfüst szagjától.

A negatív ionok generátora gazdagítja a le-
vegőt rengeteg negatív ionnal.
A ventilátor forgássebesség folyékony 
szabályozásával biztosítja a teljesítményes 
légáramat nagy zaj nélkül.

BEKAPCSOLÁS
Mielőtt a készüléket használná, győződjön 
meg róla, hogy készülék feszültsége meg-
felel a hálózati feszültségnek.
• Tegye be a hálózati kábel dugóját (8) a 

konnektorba.

•  Kapcsolja be a készüléket a szabályozó 

(1) fordításával az „OFF” (kikapcsolt) ál-
lásából az óra járásával egyező irányban.

• Az  ionizáció  bekapcsolása  érdekében 

nyomja meg az „ION” gombot (2). A ne-
gatív ionok generátora gazdagítja a leve-
gőt rengeteg negatív ionnal.

• A legáram sebességének a változása 

érdekében fordítsa a szabályozót (1). 
Három sebességi rendszer lehetséges. 

A ventilátor forgássebesség folyékony 
szabályozásával biztosítja a teljesítméy-
nyes légáramat nagy zaj nélkül.

Filter állítása
• Nyomja meg a filterek fülkefedelének a 

reteszét (5) és enyhén húzza maga felé.

•  Állítsa a HEPA-filter töltényére (b) a por-

tól védő filtert (a) a ragasztószert rá hey-
lyezve.

• Tegye be a filter blokkját (6) a számára 

előrelátott helyére. A filterblokk oldalán 
levő nyíl jelzi az állítás helyes irányát.

•  Helyezze a filter fülkének a fedelét (5) a 

helyére.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS
A hatásos működésére ajánlatos helyette-
síteni a filterek blokkját a készülék üzemel-
tetésének minden hat hónapjában.
• A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki 

a és húzza ki a hálózati kábel dugóját a 
konnektorból.

•  Törülje meg a készüléket kívülről száraz 

ronggyal.

•  Tilos használni a ház tisztítására oldósze-

reket és ledörzsölő tisztító szereket.

• Tilos készüléket vízbe vagy más folyadé-

kokba mártani, kerülje el a víz házba való 
jutását az áramütés elkerülése végett.

• Periodikusan tisztítsa a fedél (5) lég-

beeresztő réseit és a portül védő filtert 
(a) kefével vagy használja a megfelelő 
rátéttel ellátott porszívót.

• A tisztítás után helyezze a készüléket a 

csomaglásba és tárolásra tegye el száraz 
helyre. Ne hagyja, hogy a kábel ne érint-
se az éles végeket.

•  A készülék következő bekapcsolása előtt 

vizsgálja a munkaképességét és a tápká-
bel szigetelésének az állapotát.

ÜZEMZAVAROK HÁRÍTÁSA

Üzemza-

var

Lehetséges 

okai

Hárítás

A készü-

lék nem 

kapcso-

lódik be

1. A készülék a 

konnektorba 
be nincs 
kapcsolva.

2. A konnek-

torban nincs 
feszültség.

3. A készülék 

üzemzavara.

1.Csatlakozz-

a a készüléket a 
konnektorhoz.

2.A vizsgálat ér-

dekében csat-
lakozzon más 
készüléket ehhez 
a konnektorhoz.

3. Forduljon a szer-

vizbe a készülék 
javítására.

A zaj 

magas 

szintje

1. A filter szeny-

nyeződése

2. A készülék 

üzemzavara.

1. Helyesttesítse a 

filtert.

2. Forduljon a szer-

vizbe a készülék 
javítására.

MŰSZAKI ADATOK
1.  Tápfeszültség: 220-240- V ~ 50 Hz
2.  Fogyasztott feszültség: 40 W
3.  A zaj nomminális szintje: 55 dB
4. A negatív ionok kimenete: 200 millió/

cm

3

 (10 centiméterrel a levegő kimené-

sére szolgáló réstől)

5.  A helyiség űrtartalma:16 m

2

6.  Üzemeltetési feltételek: a környezet hő-

mérséklete –40+40°C, a levegő viszony-
lagos nedvessége – 90%

A gyártó fenntartja a jogát a készülékek 
jellemzőinek megváltoztatására előzetes 
bejelentés nélkül 

A készülék legalább 3 évig szolgál.

Garancia  
A garancia részletes feltételeit megkap-
hatja a készüléket eladó márkaképviselő-
től. A garancia időtartama alatt, bármilyen 
kifogás  benyújtásakor, fel kell mutatni a 
számlát vagy a vételi igazolást.

Az adott termék megfelel a 
89/336/EEC Európai Közösség 
direktíva az elektromágneses 
összeférhetőséghez támasz-
tott követelményeinek valamint 
a 73/23 EEC kisfeszültségű 
berendezésekre vonatkozó ren-
deletnek.

MAGYAR 

7

ВЪЗДУХООЧИСТИТЕЛ С HEPA-ФИЛТЪР 

И ФУНКЦИЯ ЗА ЙОНИЗАЦИЯ
Когато използвате въздухоочистителя в 
жилищни или работни помещения, ще усе-
тите чист, почти планински въздух.

ОПИСАНИЕ
1.  Регулатор на скоростта на ротация на 

вентилатора

2.  Бутон за включване на режима на йони-

зация

3.  Отвори за излизане на въздух и отрица-

телно заредени йони

4.  Завъртваща се подставка
5.  Капак на отсека за филтрите
6. Блок от филтри:
а)   Прахозащитен филтър
б)  Картридж  на  НЕРА-филтъра  (с  въглен 

филтър)

7.  Дръжка за пренасяне
8.  Кабел за захранване

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКАТА ЗА БЕЗОПАС-

НОСТ
При експлоатация на електроприборите 
винаги е необходимо да спазвате основ-
ните мерки по техническата безопасност, 
за да намалите риска от получаване на 
травми, от пожар, токов удар, включително 
следните:
•  Преди включване на прибора внимател-

но изучете инструкцията.

•  Преди първото включване се убедете, че 

работното напрежение на устройството 
съответства на напрежението в мрежа-
та.

•  За да се избегне риска от пожар, не из-

ползвайте преходници при включване на 
прибора в електрическия контакт. Заб-
ранява се вкарване на щепсела на кабе-
ла за мрежата в повредени или изхабени 
контакти.

• Забранява се да се навива кабелът за 

мрежата на корпуса на устройството. 

• Забранява се да се включва и използ-

ва приборът, ако щепселът на кабела за 
мрежата или кабелът за мрежата са пов-
редени, ако прибора работи с прекъсва-
ния, ако е падал или е бил повреден. В 
този случай се обърнете в упълномоще-
ния сервизен център за проверка и ре-
монт на прибора.

•  Не използвайте уреда в помещения с по-

вишено ниво на влага, например в баня.

•  Забранява се използването на прибора 

извън помещението.

•  Установявайте очистителя на въздух на 

височина около 90 см от пода за опти-
мална циркулация на въздуха.

•  За да избегнете възпламеняване, не из-

ползвайте прибора в близост до оставе-
ни неизгасени цигари. 

•  Не използвайте уреда в близост до наг-

ревателни устройства.

•  Не включвайте прибора, ако в помеще-

нието се използват вещества в аерозол-
на опаковка.

• Не блокирайте отворите за влизане на 

въздух и не вкарвайте в тях странични 
предмети.

•  Не оставяйте включения прибор без над-

зор.

• Не позволявайте на деца да използват 

прибора като играчка.

• Съхранявайте електроприбора в недос-

тъпно за деца място.

•  В случай на повреда на прибора се об-

ръщайте в упълномощения сервизен 
център.

• Забранява се използването на кабела 

на адаптера за мрежата за пренасяне на 
прибора, следете кабела да не докосва 
остри краища.

• Преди почистване на филтрите задъл-

жително изключете прибора и извадете 
кабела за мрежата от контакта.

•  Никога не докосвайте с мокри ръце кор-

пуса на прибора или кабела за мрежата.

СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ
В дадената климатична станция се използ-
ва многостепенна система за филтриране: 
прахозащитен филтър, сух въздушен фил-
тър НЕРА и въглищен филтър.
-   Филтърът за предварително почистване 

ефикасно задържа частици прах с раз-
мер 20 мк и удължава срока на годност 
на въздушния филтър НЕРА.

-  Сухият въздушен филтър НЕРА очиства 

въздуха от частици прах над 0.3 мк, пра-
шец и бактерии, благодарение на което 
въздуха се почиства.

-   Филтърът, съдържащ активиран въглен, 

ефикасно почиства въздуха от вредни 
газове и неприятни миризми, например 
от цигарен дим. 

Генераторът на отрицателни йони обогатя-
ва въздуха с милиони отрицателно зареде-
ни йони.
Вентилаторът с плавно регулиране на ско-
ростта на въртене осигурява силен поток 
въздуха без значителен шумов ефект.

ВКЛЮЧВАНЕ
Преди да включете прибора в електромре-
жата се убедете, че напрежението, посоче-
но на прибора, съответства на напрежени-
ето във Вашата локална електромрежа.

•  Вкарайте щепсела на кабела за мрежата 

(8) в контакта.

• Включете прибора чрез завъртване на 

регулатора (1) от (положение «OFF»-из-
ключено) по посока на часовниковата 
стрелка.

•  За включване на режима за йонизация 

натиснете бутона «ION» (2). Генераторът 
на отрицателни йони обогатява въздуха 
с милиони отрицателно заредени йони.

• За промяна на скоростта на въздушния 

поток завъртете регулатора (1). Въз-
можна е работа в три режими за скорост. 
Вентилаторът с плавно регулиране на 
скоростта на въртене осигурява силен 
поток въздуха без значителен шумов 
ефект.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЛТЪРА
•  Натиснете езичето на капака на отсека 

за филтрите (5) и леко го изтеглете по 
посока към себе си.

• Установете на картриджа на НЕРА-фил-

търа (б) прахозащитния филтър (а), като 
го допрете до лепенките. 

•  Вкарайте блока на филтрите (6) в пред-

виденото за него място. Стрелката отс-
трани на блока на филтрите показва по-
соката за установяване.

•  Установете капака на отсека за филтри-

те (5) на място.

 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ
За по-ефективна работа се препоръчва 
да се осъществява сменянето на блока от 
филтрите след всеки шест месеца експло-
атация на прибора.
•  Преди почистване на прибора го изклю-

чете и извадете щепсела на кабела за 
мрежата от контакта.

• Изтрийте  устройството  отвън  със  сух 

плат. 

•  Забранява се използването за почист-

ване на корпуса на разтворители и абра-
зивни средства за почистване. 

•  Забранява се потапянето на корпуса на 

прибора във вода в или каквито и да е 
други течности, не допускайте попадане 
на вода вътре в корпуса за да избегнете 
риска от токов удар.

• Периодично почиствайте отворите за 

влизане на въздух в капака (5)  и прахо-
защитния филтър (а) с четката или из-
ползвайте прахосмукачка със съответ-
ната наставка

• След почистване сложете прибора в 

опаковката и го приберете за съхранява-
не на сухо място. Не допускайте елект-
рическият кабел да докосва остри пред-
мети. 

•  Преди следващото включване на уреда 

проверете как той функционира и състо-
янието на изолацията на кабела за мре-
жата. 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Повре-

да

Възможни 

причини

Отстраняване

При-

борът 

не се 

включва

1. Приборът 

не е вклю-
чен в кон-
такта.

2. Отсъствие 

на напре-
жение в 
мрежата.

3. Повреда 

на прибо-
ра.

1. Включете прибора 

в контакта.

2. За проверка опи-

тайте да включите 
в същия контакт 
друг електроуред.

3. Обърнете се в 

упълномощения 
сервизен център 
за ремонт на при-
бора.

Високо 

ниво на 

шум

1. Замърся-

ване на 
филтъра.

2. Повреда 

на  прибо-
ра.

1. Сменете филтъра.
2. Обърнете се в 

упълномощения 
сервизен център 
за ремонт на при-
бора.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.  Напрежение на захранването:  
 220-240 

В 

50 Хц

2.  Консумирана мощност:  40 Вата
3.  Номинално ниво на шум: 55 дБ
4.  Излизане на отрицателни йони: 

200 млн/см

3

 (в 10 см от отвора за изли-

зане на въздух)

5.  Обем на помещението: 16 м

2

6. Условия за експлоатация: температура 

на околната среда -40+40°С, относител-
на влажност на въздуха  - ≤ 90%

Производителят си запазва правото да 
изменя характеристиките на приборите 
без предварително уведомяване.

Срок на използване - над 3 години

Гаранция  
Подробни условия на гаранцията могат да 
бъдат получени от дилера, който е продал 
тази апаратура. При всяка рекламация по 
време на срока на действие на тази гаран-
ция е необходимо да се представи чека 
или квитанцията за купуване.

Това изделие съответства на 
изискванията за електромаг-
нитна съвместимост на дирек-
тива 89/336/ЕЕС на Съвета на 
Европа  и на нареждането 73/23 
ЕЕС за апаратурата с низко нап-
режение.

БЪЛГАРСКИ 

6

HEPA СҮЗГІСІ ЖƏНЕ ИОНДАУ 

ФУНКЦИЯСЫ БАР АУА ТАЗАРТҚЫШ

Ауа тазартқышты тұрғын немесе жұмыс 

жайларында қолданған кезде, Сіз тау 

самалындай таза ауаны сезінесіз.  

СИПАТТАМАСЫ

1. Желдеткіштің айналу жылдамдығын 

реттегіш  

2. Иондау режимін қосу батырмасы  

3. Ауа жəне теріс зарядталған иондар 

шығатын тесіктер  

4. Айналмалы тұғырық

5. Сүзгілер бөлімінің қақпағы  

6. Сүзгілер блогы:

  а) Шаңнан қорғайтын сүзгі  

    б) НЕРА-сүзгісі бар картридж (көмір 

сүзгісімен)

7. Тасымалдауға арналған сап

8. Қорек сымы

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ

Электр аспаптарды пайдалану кезінде 

жарақат алу, өрт туындау, электр 

тогына түсу қатерлеріне жол бермеу 

үшін қауіпсіздік техникасының негізгі 

шараларын сақтау қажет, сонымен қатар:

•  Аспапты қосудың алдында 

нұсқаулықпен жете танысып шығыңыз.

•  Бірінші қосудың алдында құрылғының 

жұмыс кернеуі желі кернеуіне сəйкес 

келетініне көз жеткізіңіз.   

•  Өрт туындау қатеріне жол бермеу 

үшін аспапты электр розеткасына 

қосудың алдында аралық құралдарды 

қолданбаңыз. Желілік сымның ашасын 

жарамсыз немесе тозған розеткаға 

салуға тыйым салынады.  

•    Желілік сымды корпусты айналдыра 

орауға тыйым салынады.  

•    Егер электр сымы зақымданса 

немесе желілік аша жарамсыз болса, 

не болмаса аспап іркілістермен 

жұмыс істеп тұрса, құласа немесе 

зақымданса, желдеткішті қосуға тыйым 

салынады. Бұл жағдайда құрылғыны 

тексеру жəне жөндеу үшін сервис 

орталығына хабарласу қажет.  

•  Аспапты ылғалдылығы жоғары 

жайларда пайдаланбаңыз, мысалы 

жуынатын бөлмеде.   

•  Аспапты жайдан тыс пайдалануға 

тыйым салынады.  

•  Ауа айналымы жақсы болу үшін ауа 

тазартқышты еденнен 90 см биіктікте 

орнатыңыз.  

•  Өрт туындамас үшін аспапты 

шоқтанып тұрған шылымның жанында 

қалдырмаңыз.  

•  Аспапты жылыту аспаптарының 

жанында пайдаланбаңыз.  

•  Егер бөлмеде аэрозольді тазартқыш 

заттар қолданылатын болса, аспапты 

қоспаңыз.   

•  Ауа өтетін саңылауларды жаппаңыз 

жəне оның ішіне бөтен заттарды 

тықпаңыз.  

•  Қосулы аспапты қараусыз 

қалдырмаңыз.  

•  Балаларға аспапты ойыншық ретінде 

ойнауға рұқсат бермеңіз.    

•  Электр аспапты балалардың қолы 

жетпейтін жерде сақтаңыз.  

•  Аспап зақымданған жағдайда арнайы 

рұқсаты бар сервис орталығына 

хабарласыңыз.  

•  Аспапты тасымалдау үшін желілік 

адаптердің сымын пайдалануға 

болмайды, сымның өткір беттермен 

жанаспауын қадағалаңыз. 

•  Сүзгілерді тазалаудың алдында 

аспапты міндетті түрде өшіріңіз жəне 

желілік сымды розеткадан шығарыңыз. 

•  Ешқашан аспаптың корпусын 

немесе желілік адаптерді су қолмен 

ұстамаңыз.

СҮЗГІЛЕУ ЖҮЙЕСІ

Осы климаттық станцияда ауаны көп 

сатылы сүзгілеу жүйесі қолданылады: 

шаңнан қорғау  сүзгісі, НЕРА құрғақ ауа 

сүзгісі жəне көмір сүзгі.    

- Алдын ала тазалау сүзгілері өлшемі 20 

мк болатын шаңның бөлшектерін тиімді 

ұстап қалады жəне НЕРА құрғақ ауа 

сүзгісінің қызмет мерзімін ұзартады.   

-  НЕРА құрғақ ауа сүзгісі ауаны өлшемі 

0.3 мк болатын шаң бөлшектерінен жəне 

бактериялардан тазартады, осының 

арқасында ауа тазара түседі.  

- Құрамында өңделген көмір бар сүзгі 

ауаны зиянды газдардан жəне жағымсыз 

иістерден, мысалы темекі түтінінен тиімді 

тазартады.   

Теріс зарядталған иондар генераторы 

ауаны миллиондаған теріс зарядталған 

иондармен байытады.

Айналу жылдамдығын реттегіші бар 

желдеткіш қатты шуылсыз қуатты ауа 

ағынын қамтамасыз етеді.

ҚОСУ

Аспапты электр желісіне қосудың 

алдында аспапта көрсетілген кернеу 

сіздің үйіңіздегі электр желісінің кернеуіне 

сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.  

•  Желілік сымның ашасын (8) розеткаға 

салыңыз.  

• Аспапты реттегішті (1) сағат 

тілі бағытында («OFF»-өшірулі 

жағдайынан) айналдыра отырып 

қосыңыз.

•  Иондау режимін қосу үшін «ION» 

батырмасын басыңыз (2). Теріс 

зарядталған иондар генераторы ауаны 

миллиондаған теріс зарядталған 

иондармен байытады.  

• Ауа ағынының жылдамдығын 

өзгерту үшін реттегішті бұраңыз. 

Үш жылдамдықты режимде жұмыс 

істеу қарастырылған.  Айналу 

жылдамдығын реттегіші бар желдеткіш 

қатты шуылсыз қуатты ауа ағынын 
қамтамасыз етеді.

СҮЗГІНІ ОРНАТУ

•  Сүзгілер бөлімі қақпағының ілмегін 

(2) басып, оны өзіңізге қарай сəл 

тартыңыз.  

• НЕРА-сүзгісінің картриджіне (б) 

шаңнан қорғау сүзгісін (а) орнатыңыз, 

жабысқақпен жабыстырыңыз.

• Сүзгілер блогын (6) оған 

қарастырылған жерге орнатыңыз. 

Сүзгілер блогының бүйіріндегі стрелка 

орнатудың дұрыс екендігін көрсетеді.  

•  Сүзгілер бөлімінің қақпағын (5) орнына 

орнатыңыз.

 

КҮТІМ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Аспап тиімді жұмыс істеу үшін сүзгілерді 

əр алты ай сайын айырбастап тұру қажет.

•  Аспапты тазалаудың алдында оны 

өшіріңіз жəне желілік сымның ашасын 

розеткадан шығарыңыз.

•  Құрылғыны сыртынан құрғақ 

шүберекпен сүртіңіз.  

•     Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді 

жəне абразивті тазалау құралдарын 

пайдалануға болмайды.   

•     Аспаптың корпусын суға немесе 

басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым 

салынады, электр тогына түсіп қалмау 

үшін корпус ішіне судың тиюіне жол 

бермеңіз.  

•    Қақпақтың ауа шығатын тесіктерін 

(5) жəне шаңнан қорғау сүзгісін (а) 

щеткамен үнемі тазалап отырыңыз 

не болмаса арнайы саптамасы бар 

шаңсорғышпен тазалаңыз.   

•    Аспапты тазалап болғаннан кейін 

қорапқа салыңыз жəне сақтау үшін 

құрғақ жерге алып қойыңыз. Электр 

сымның үшкір заттармен жанасуына 

жол бермеңіз. 

•  Құрылғыны қайта қосудың алдында 

оның техникалық жағдайын жəне 

желілік сымның оқшаулану жағдайын 

тағы бір рет тексеру қажет. 

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық

Ықтимал 

себептер

Шешу жолы

Аспап қосылмайды

1. Аспап 

желілік 

розеткаға 

қосылмаған.  

2. Желілік 

розеткада 

кернеу жоқ.  

3. Аспап 

жұмыс 

істемейді.

1. Аспапты 

желілік розеткаға 

қосыңыз.  

2. Тексеру үшін 

дəл сол розеткаға 

басқа электр 

аспапты қосып 

көріңіз.  

3. Аспапты 

жөндеу үшін 

арнайы рұқсаты 

бар сервис 

орталығына 

хабарласыңыз.  

Шуыл деңгейі өте 

жоғары

1. Сүзгі 

кірленген.

2. Аспап 

жұмыс 

істемейді.

1. Сүзгіні 

айырбастаңыз.

2. Аспапты 

жөндеу үшін 

арнайы рұқсаты 

бар сервис 

орталығына 

хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1. Қорек кернеуі:  220-230 В ~ 50 Гц

2. Тұтынылатын қуат: 40 Вт

3. Номиналды шуыл деңгейі: 55 дБ

4. Теріс иондардың шығысы: 200 млн/см3 

(ауа шығысының тесігіне 10 см)

5. Бөлме ауданы: 16 м2

6. Пайдалану шарттары: қоршаған орта 

температурасы -40+40°С, ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығы  - ≤ 90%

Өндiрушi прибордың 

характеристикаларын өзгертуге,  

алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 

сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету уақыты 

3 жылға дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 

бөлшектер дилерден тек сатып алынған 

адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық 

мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда 

төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi 

қажет.

Бұл тауар ЕМС – 

жағдайларға сəйкес келедi 

негiзгi Мiндеттемелер 

89/336/EEC  Дерективаның 

ережелерiне енгiзiлген 

Төменгi  Ережелердiң 

                   Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С HEPA-

ФИЛЬТРОМ И ФУНКЦИЕЙ ИОНИЗА-

ЦИИ
Используя очиститель воздуха в жилых 
или рабочих помещениях, вы будете на-
слаждаться чистым, почти горным воз-
духом.

ОПИСАНИЕ
1.  Регулятор скорости вращения венти-

лятора

2. Кнопка включения режима иониза-

ции

3.  Отверстия выхода воздуха и отрица-

тельных ионов

4. Поворотная подставка
5. Крышка отсека фильтров
6. Блок фильтров:
а)  Пылезащитный фильтр
б)  Картридж НЕРА-фильтра (с угольным 

фильтром)

7.  Ручка для переноски
8. Шнур питания

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы снизить риск получения травм, 
возникновения пожара, поражения 
электротоком, при эксплуатации элек-
троприборов необходимо соблюдать 
основные меры техники безопасности, 
включая следующие:
• Перед включением прибора внима-

тельно изучите инструкцию.

•  Перед первым включением убедитесь, 

что рабочее напряжение устройства 
соответствует напряжению сети.

• Во избежание риска возникновения 

пожара не используйте переходники 
при подключении прибора к электри-
ческой розетке. Запрещается встав-
лять вилку сетевого шнура в неис-
правные или изношенные розетки.

• 

Запрещается наматывать сетевой 
шнур на корпус устройства. 

• Запрещается включать и использо-

вать прибор, если неисправна вилка 
сетевого шнура или сам сетевой шнур, 
если прибор работает с перебоями, 
падал или был поврежден. В этом слу-
чае обратитесь в авторизованный сер-
висный центр для проверки и ремонта 
устройства.

•  Не используйте прибор в помещении 

с повышенным уровнем влажности, 
например в ванной комнате.

• 

Запрещается использовать прибор 
вне помещений.

• Устанавливайте  очиститель  воздуха 

на высоте примерно 90 см от пола для 
оптимальной циркуляции воздуха.

•  Во избежание возгорания не исполь-

зуйте прибор рядом с оставленными 
тлеющими сигаретами. 

• Не используйте прибор рядом с на-

гревательными устройствами.

•  Не включайте прибор, если в помеще-

нии используются вещества в аэро-
зольной упаковке.

• Не закрывайте воздухозаборные от-

верстия и не вставляйте в них какие-
либо предметы.

• Не оставляйте включенный прибор 

без присмотра.

• Не разрешайте детям использовать 

прибор в качестве игрушки.

• Храните электроприбор в недоступ-

ном для детей месте.

•  В случае повреждения прибора обра-

щайтесь в авторизованный сервисный 
центр.

• Запрещается использовать шнур се-

тевого адаптера для переноски при-
бора, следите за тем, чтобы шнур не 
касался острых краев.

•  Перед чисткой фильтров обязательно 

выключите прибор и выньте сетевой 
шнур из розетки.

• Никогда не прикасайтесь влажными 

руками к корпусу прибора или к сете-
вому шнуру.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
В данной климатической станции ис-
пользуется многоступенчатая система 
фильтрации воздуха: пылезащитный 
фильтр, сухой воздушный фильтр НЕРА 
и угольный фильтр.
-  Фильтр предварительной очистки эф-

фективно задерживает частицы пыли 
размером от 20 мк и продлевает срок 
службы сухого воздушного фильтра 
НЕРА.

-  Сухой воздушный фильтр НЕРА очи-

щает воздух от частиц пыли более чем 
0,3 мк, пыльцы и бактерий, благодаря 
чему воздух становиться чистым.

-   Фильтр, содержащий активированный 

уголь, эффективно очищает воздух от 
вредных газов и неприятных запахов, 
например от запаха табачного дыма. 

ВКЛЮЧЕНИЕ
Прежде чем подключить прибор к элек-
тросети, убедитесь в том, что напряже-
ние, указанное на приборе, соответству-

ет напряжению электросети в вашем 
доме.
• Вставьте вилку сетевого шнура (8) в 

розетку.

• Включите прибор поворотом регуля-

тора (1) (из положения «OFF» - выклю-
чено) по часовой стрелке.

•  Для включения режима ионизации на-

жмите кнопку «ION» (2). Генератор от-
рицательных ионов обогащает воздух 
миллионами отрицательно заряжен-
ных ионов.

• Для изменения скорости воздушно-

го потока поверните регулятор (1). 
Возможна работа в трех скоростных 
режимах. Вентилятор с плавной ре-
гулировкой скорости вращения обе-
спечивает мощный поток воздуха без 
значительного шумового эффекта.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
• Нажмите на защелку крышки отсека 

фильтров (5) и слегка потяните ее по 
направлению к себе.

• Установите на картридж НЕРА-филь-

тра (б) пылезащитный  фильтр (а), на-
ложив его на липучки. 

• Вставьте блок фильтров (6) в пред-

усмотренное для него место. Стрелка 
сбоку блока фильтров указывает пра-
вильное направление установки.

• Установите крышку отсека фильтров 

(5) на место. 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для эффективной работы рекомендует-
ся производить замену блока фильтров 
через каждые шесть месяцев эксплуата-
ции прибора.
•  Перед чисткой прибора отключите его 

и выньте вилку сетевого шнура из ро-
зетки.

•  Протирайте устройство снаружи сухой 

тканью. 

• Запрещается использовать для чистки 

корпуса растворители и абразивные 
чистящие средства. 

• Запрещается погружать корпус прибо-

ра в воду или любые другие жидкости, 
не допускайте попадания воды внутрь 
корпуса, чтобы избежать риска пора-
жения электрическим током.

• Периодически очищайте воздухоза-

борные отверстия крышки (5) и пы-
лезащитный фильтр (а) щеткой или 
воспользуйтесь пылесосом с соответ-
ствующей насадкой. 

• После чистки поместите прибор в 

упаковку и уберите на хранение в су-
хое место. Не допускайте того, чтобы 
электрический шнур касался острых 
предметов. 

• 

Перед последующим включением 
устройства проверьте его работоспо-
собность и состояние изоляции сете-
вого шнура. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправ-

ность

Возможные 

причины

Устранение

Прибор не 

включается

1.  Прибор не 

включен 
в сетевую 
розетку.

2.  Отсутствие 

напряжения в 
сетевой ро-
зетке.

3.  Неисправ-

ность при-
бора.

1.  Включите прибор в 

сетевую розетку.

2.  Для проверки по-

пробуйте включить 
в ту же розетку 
другой электро-
прибор.

3.  Обратитесь в авто-

ризованный сер-
висный центр для 
ремонта прибора.

Высокий 

уровень 

шума

1.  Загрязнение 

фильтра.

2.  Неисправ-

ность при-
бора.

1.  Замените фильтр.
2.  Обратитесь в авто-

ризованный сер-
висный центр для 
ремонта прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Напряжение питания: 220-240 В 

50 Гц

2. Потребляемая мощность: 40 Вт
3. Номинальный уровень шума: 55 дБ
4. Выход отрицательных ионов: 

200 млн/см

3

 (в 10 см от отверстия для 

выхода воздуха)

5. Объем помещения: 16 м

2

6. Условия эксплуатации: температура 

окружающей среды от -40°С до +40°С, 
относительная влажность воздуха 
≤ 90%

Производитель оставляет за собой пра-
во изменять характеристики приборов 
без предварительного уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х 

лет

Данное изделие соответствует 
всем требуемым европейским 
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС 
ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, 
Австрия

РУССКИЙ

4

LUFTREINIGER MIT EINEM HEPA-FILTER 
UND DER IONISIERUNGSFUNKTION
Wenn Sie den Luftreiniger in Wohn- oder 
Werkräumen benutzen, spüren Sie reine, fast 
Bergluft.

BESCHREIBUNG
1. Drehgeschwindigkeitsregler des Ventila-

tors

2.  Schalttaste der Ionisierungsfunktion
3.  Austrittsöffnungen für Luft und negative 

Ionen

4. Drehstütze
5.  Deckel des Fachs für Filter
6. Filterblock:
a)   Staubschutzfilter
b)  HEPA-Filterpatrone (mit einem Eckfilter)
7. Tragegriff
8. Netzkabel

VORSICHTSMASSNAHMEN
Beim Betrieb der elektrischen Geräte muss 
man immer grundlegende Vorsichtsmaßnah-
men befolgen, um das Traumatisierungsri-
siko, Brandgefahr und Stromschlagrisiko zu 
vermeiden, einschließlich Folgendes:
• Bevor Sie das Gerät an das elektrische 

Netz anschließen, vergewissern Sie sich, 
dass die Spannung des elektrischen Ge-
rätes mit der Netzspannung im Haus über-
einstimmt.

•  Benutzen Sie nur den Netzadapter, der mit 

dem Gerät mitgeliefert wurde.

•  Um Brandgefahr zu mindern, benutzen Sie 

keine Verlängerungskabel beim Anschluss 
des Geräts ans elektrische Netz. Es wird 
nicht gestattet, den Stecker des Netzka-
bels in beschädigte  oder veraltete Steck-
dosen einzusetzen. 

•  Es wird nicht gestattet, das Netzkabel um 

das Gehäuse des Geräts umzuwickeln.

•  Es wird nicht gestattet, das Gerät zu be-

treiben, wenn der Stecker des Netzkabels 
oder das Kabel selbst beschädigt sind, 
wenn das Gerät beim Betrieb stottert, ge-
stürzt ist oder beschädigt wurde. In diesem 
Fall wenden Sie sich an ein entsprechend 
autorisiertes Servicezentrum, um das Ge-
rät überprüfen, justieren oder reparieren zu 
lassen.

•  Benutzen Sie das Gerät nicht in den Räu-

men mit erhöhter Feuchtigkeit wie zum 
Beispiel im Bad.

•  Es wird nicht gestattet, das Gerät draußen 

zu betreiben.

•  Stellen Sie den Luftreiniger auf der Höhe 

von ungefähr 90 cm über dem Boden, um 
normale Luftzirkulation zu gewähren.

•  Um Brandgefahr zu vermeiden, betreiben 

Sie das Gerät nicht in der Nähe von glühen-
den Zigaretten.

•  Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe 

der Heizkörper.

•  Schalten Sie das Gerät nicht an, wenn sich 

im Raum Substanzen in der Aerosolverpa-
ckung befinden.

•  Verschließen sie keine Lufteintrittsöffnun-

gen und stecken Sie keine fremden Ge-
genstände darin ein.

•  Lassen Sie das angeschaltete Gerät nicht 

ohne Aufsicht.

• Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät 

spielen.

•  Lagern Sie das elektrische Gerät außer der 

Reichweite der Kinder. 

•  Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie 

sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

•  Es wird nicht gestattet, das Netzkabel als 

Tragemittel für das Gerät zu benutzen. 
Achten Sie darauf, dass das Kabel keine 
scharfen Kanten berührt. 

•  Vor der Reinigung der Filter schalten Sie 

das Gerät unbedingt aus und ziehen Sie 
den Netzadapter aus der Steckdose her-
aus.

• Berühren sie das Gehäuse des Gerätes 

oder das Netzadapter nie mit feuchten 
Händen.

FILTERSYSTEM
In dieser Klimaanlage wird ein Mehrstufen-
luftfiltersystem angewandt: ein Staubschutz-
filter, ein trockener Luftfilter von HEPA und ein 
Kohlenfilter.
-   Der Vorfilter fängt sehr effizient Staubpar-

tikel mit der Größe über 20 mk ab und ver-
längert die Betriebsdauer des trockenen 
Luftfilters von HEPA. 

 Der trockene HEPA-Luftfilter reinigt die 

 

Luft von der Staubpartikel größer als 0.3 
mk, vom Blütenstaub und Bakterien, dank 
dem die Luft rein wird.

-  Der Filter, der Adsorptionskohle enthält, 

reinigt die Luft von schädlichen Gasen und 
unangenehmen Gerüchen, zum Beispiel 
vom Zigarettentabakgeruch. 

Der Generator für negative Ionen bereichert 
die Luft mit Millionen negativ geladenen Io-
nen.
Der Ventilator mit einem stufenlosen Drehge-
schwindigkeitsregler gewährt einen starken 
Luftstrom ohne erheblichen Geräuschbeglei-
tungseffekt.

ANSCHALTEN
Bevor Sie das Gerät an das elektrische Netz 
anschließen, vergewissern Sie sich, dass die 
Betriebsspannung, die am Gerät ausgewie-
sen ist, mit der Netzspannung in Ihrem Haus 
übereinstimmt.

•  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels 

(8) in die Steckdose.

• Schalten Sie das Gerät mit der Drehung 

des Reglers (1) aus der Position «OFF»-
ausgeschaltet in Uhrzeigerichtung an.

•  Um Ionisierungsfunktion anzuschalten drü-

cken Sie die Taste «ION» (2). Der Erzeuger 
der negativ geladenen Ionen bereichert die 
Luft mit Millionen negativ geladenen Io-
nen.

•  Um die Luftstromgeschwindigkeit zu verän-

dern, drehen Sie den Regler (1). Es stehen 
drei Geschwindigkeitsstufen zur Verfü-
gung. Der Ventilator mit stufenloser Dreh-
geschwindigkeitsregelung gewährt einen 
starken Luftstrom ohne erheblichen Effekt 
der Geräuschbegleitung.

FILTERINSTALLATION
• Drücken Sie die Deckelsperre des Filter-

fachs (5) und ziehen Sie diese leicht zu 
sich.

•  Setzen Sie den Staubschutzfilter (a) auf die 

Patrone des HEPA-Filters (b) ein, indem Sie 
darauf die Klettverschlüsse legen.

•  Setzen Sie den Filterblock (6) an den für 

ihn vorgesehenen Platz ein. Der Pfeil an 
der Seite des Filterblocks zeigt die richtige 
Richtung an.

•  Setzen Sie den Deckel des Filterfachs (5) 

an seinen Platz ein.

 

PFLEGE UND WARTUNG
Um Betriebseffizienz zu steigern, wird es 
empfohlen, den Filterblock jede sechs Mona-
te Betrieb zu reinigen.
•  Vor der Reinigung des Geräts schalten Sie 

es ab und ziehen Sie den Stecker des Netz-
kabels aus der Steckdose heraus.

•  Wischen Sie das Gerät vom außen mit ei-

nem trockenen Stofftuch ab.

•  Es wird untersagt, Lösungs- und Schleiß-

mittel zur Reinigung des Gerätes anzuwen-
den. 

•  Es wird untersagt, das Gerätgehäuse ins 

Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten 
einzutauchen. Lassen Sie nicht zu, dass 
Wasser ins Innere des Geräts gerät, um 
Stromschlag zu vermeiden.

•  Reinigen Sie regelmäßig die Lufteintritts-

öffnungen (5) und den Staubschutzfilter 
(a) mit einer Bürste oder benutzen Sie ei-
nen Staubsauger mit dem entsprechenden 
Aufsatz.

• Nach der Reinigung verstauen Sie das 

Gerät in die Verpackung und räumen Sie 
es zur Lagerung an einem trockenen Platz 
weg. Lassen Sie nicht zu, dass das elektri-
sche Kabel scharfe Gegenstände berührt. 

•  Vor dem nächsten Einsatz des Geräts über-

prüfen Sie, ob es intakt ist, und den Isolie-
rungszustand des Netzkabels.

BEHEBUNG DER STÖRUNGEN

Störung

Mögliche 

Ursachen

Behebung

Das Ge-

rät kann 

nicht 

ange-

schaltet 

werden

1. Das Gerät 

ist nicht an 
die Steck-
dose an-
geschlos-
sen.

2. Keine 

Spannung 
in der 
Steckdo-
se.

3. Das Gerät 

ist be-
schädigt

1. Schließen Sie das 

Gerät an die Steck-
dose an.

2. Zur Prüfung versu-

chen Sie ein ande-
res elektrische Gerät 
an diese Steckdose 
anzuschließen.

3. Wenden Sie sich 

an ein autorisiertes 
Servicezentrum, um 
das Gerät reparieren 
zu lassen.

Hoher 

Ge-

räusch-

pegel

1. Der Filter 

ist ver-
schmutzt

2. Das Gerät 

ist nicht 
intakt

1. Wechseln Sie den 

Filter aus.

2. Wenden Sie sich 

an ein autorisiertes 
Servicezentrum, um 
das Gerät reparieren 
zu lassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
1.  Spannung der Stromversorgung:  
 220-240 

50 Hz

2.  Gespeiste Leistung: 40 W
3.  Nennwert des Geräuschpegels: 55 dB
4.  Austritt der negativ geladenen Ionen: 200 

Mio./cm

3

  (10 cm von der Öffnung zum 

Austritt der Luft entfernt)

5.  Raumfläche: 16 m

2

6. Betriebsbedingungen: Raumtemperatur -

40+40

°C, relative Luftfeuchtigkeit - ≤ 90%

Der Produzent behält sich das Recht vor, 
die Charakteristiken der Geräte ohne 
Vorankündigung zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht 
weniger als 3 Jahre
Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der 
Gewährleistung kann man beim Dealer, der 
diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei 
beliebiger Anspruchserhebung soll man 
während der Laufzeit der vorliegenden 
Gewährleistung den Check oder die Quittung 
über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt  ent-
spricht den Forderungen 
der elektromagnetischen 
Verträglichkeit, die in 89/336/
EWG -Richtlinie des Rates und 
den Vorschriften 73/23/EWG 
über die Niederspannungsgeräte 
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

AIR PURIFIER WITH HEPA FILTER AND 

ION GENERATOR
Using this air purifier at your living quarters 
or at office, you can enjoy clean and fresh, 
near the mountain air.

DESCRIPTION
1.  Fan rotary speed control
2.  Ionization mode ON/OFF button
3.  Air and negative ions outlets
4. Rotary stand
5.  Filters’ compartment cap
6. Filters block:
a) dust-protective filter
b)  НЕРА-filter cartridge (with с carbon fil-

ter)

7. Transportation handle
8. Power cord

SAFETY RULES
In order to cease the risks of injury, fire, 
electric shock, the basic safety rules should 
be followed while using the electric appli-
ances, including the next:
•  Read these instructions carefully before 

switching the appliance on.

• Before switching the appliance on first 

time make sure the operating voltage of 
the air purifier meets the voltage at your 
house power supply line.

•  In order to avoid the fire do not use the 

adapters to connect the appliance to the 
wall outlet. It is forbidden to insert the 
power cord plug into the damaged or 
worn-out sockets.

• It is forbidden to wind the power cord 

around the housing of the appliance.

• It is forbidden to switch the appliance 

on if the power cord plug or the power 
cord itself is damaged, also if the appli-
ance malfunctions, the appliance was 
dropped or damaged in any other way. In 
such case apply to the authorized serv-
ice center for examination and repair.

• Do not use the appliance in the rooms 

with excessive humidity, for example, in 
the bathroom.

•  In is forbidden to use the appliance out-

doors.

•  Mount the air purifier about 90 cm above 

the floor to provide optimum air circula-
tion. 

•  In order to avoid a fire, do not use the ap-

pliance near the smoldering cigarettes. 

•  Do not use the appliance near any heat-

ers.

• Do not switch on the appliance in the 

rooms where any aerosols are spread or 
stored.

•  Do not block the air inlets. Do not insert 

any foreign objects into them.

•  Do not leave the switched on appliance 

unattended.

•  Do not allow children using this appliance 

as a toy.

•  Store the appliance at the place inacces-

sible by children.

• In case of any damage or malfunction 

apply to the authorized service center.

•  It is forbidden to use the power cord for 

the appliance transportation. Watch the 
power cord is not touching the sharp 
edges.

•  Before cleaning the filters switch the ap-

pliance off, and unplug from the wall out-
let.

•  Never touch the housing of the appliance 

or its power cord by wet hands.

FILTERING SYSTEM
This climate control station is equipped with 
multi-stage air filtering system, including 
the next filters: dust-protecting filter, dry air 
HEPA-filter, and carbon filter.
-  Preliminary filter catches the particles 

from 20 micron in diameter, and thus 
helps to prolong the life time of he dry air 
HEPA-filter.

-   Dry air HEPA-filter removes the particles 

from 0.3 micron in diameter (such as pol-
len or bacteria), from the air, thus making 
the air clean.

-  Filter containing activated charcoal pu-

rifies the air affectively by removing the 
dangerous gases and objectionable 
odors, for example, cigarette smoke. 

Generator of the negative ions supplies the 
minions of negative ions thus improving the 
quality of the air.
The fan equipped with fine adjustment of 
the speed provides the powerful airflow 
without any significant noise.

SWITCHING ON
Before switching the appliance on first time 
make sure the operating voltage of the air 
purifier meets the voltage at your house 
power supply line.
•  Insert power cord plug (8) into the sock-

et.

• Switch the appliance on by rotating 

the control (1) clockwise, starting from 
«OFF» position.

•  Press button «ION» (2) to switch on the 

ionization mode. Generator of the nega-
tive ions supplies the minions of negative 
ions thus improving the quality of the air.

•  Turn the control (1) to change the airflow 

speed. The appliance operates in tree 
speed modes. The fan equipped with fine 
adjustment of the speed provides the 
powerful airflow without any significant 
noise.

FILTER INSTALLATION
• Press on the latch if the filter compart-

ment cap (5) and pull it towards you 
slightly.

• Install HEPA-filters cartridge (b), dust-

protecting filter (a) by applying it on the 
scotch tapes. 

• Insert filters block (6) into the place 

specially intended for this purpose. The 
arrow on the side surface of the filters 
block shows the correct direction for in-
stallation.

•  Put the filters compartment cap (5) into 

its position.

 

CLEANING AND MAINTENANCE
In order to provide the effective function 
of the appliance, it is recommended to re-
place the filters block every six months of 
continuous operation.
•  Switch the appliance off and unplug from 

the wall outlet before cleaning.

•  Wipe the outer surfaces of the appliance 

by the dry cloth. 

•  It is forbidden to use dissolvent and abra-

sive cleansers for cleaning the housing 
of the appliance. 

•  It is forbidden to immerse the housing of 

the appliance into the water or any other 
liquids. Do not allow water dropping into 
the housing of the appliance to avoid 
electric shock.

• Clean the air inlets of the cap (5) and 

dust-protecting filter (a) by a brush, also 
you can use a vacuum cleaner with the 
adequate nozzle.

•  After cleaning put the appliance into the 

pack and store it at a dry place. Do not al-
low the power cord getting into a contact 
with sharp objects.

•  Before switching on the appliance check 

out its operational integrity and the integ-
rity of the power cord insulation. 

TROUBLE SHOOTING

Malfunc-

tion

Possible 

causes

Elimination

Appliance 
cannot be 

switched 

on

1.  Appliance is 

not plugged in 
the socket.

2.  There is no 

power in the 
wall outlet or 
supply line.

3.  Appliance 

malfunctions.

1.  Insert the plug 

into the wall 
outlet.

2. In order to test 

the socket try 
to plug any 
other electric 
appliance in the 
same socket.

3.  Apply to the 

authorized serv-
ice center for 
the appliance 
repair.

High 

noise 

level

1.  Filter is dirty.
2.  Appliance 

malfunctions.

1.  Replace the 

filter.

2.  Apply to the 

authorized serv-
ice center for 
the appliance 
repair.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
1.  Supply voltage: AC 220-240 V 

50 Hz

2.  Power consumption: 40 W
3.  Nominal noise level: 55 dB
4.  Negative ions output: 200 millions per 

cm

3

 (10 cm apart from the air outlet)

5.  Room capacity: 16 m

2

6.  Operating conditions: environment tem-

perature -40+40°С, air relative humidity 
less then 90%

The manufacturer reserves the right to 
change the device's characteristics with-
out prior notice.

Service life of the unit is not less than 

3 years

GUARANTEE 
Details regarding guarantee conditions can 
be obtained from the dealer from whom 
the appliance was purchased. The bill of 
sale or receipt must be produced when 
making any claim under the terms of this 
guarantee.

This product conforms to the 
EMC-Requirements as laid 
down by the Council Directive 
89/336/EEC and to the Low 
Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

2343.indd   1

2343.indd   1

26.07.2007   16:14:53

26.07.2007   16:14:53

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH AIR PURIFIER WITH HEPA FILTER AND ION GENERATOR Using this air purifier at your living quarters or at office, you can enjoy clean and fresh, near the mountain air. • Press button «ION» (2) to switch on the ionization mode. Generator of the negative ions supplies the minions of negative ions
  • Страница 2 из 3
    ROMÂNĂ PURIFICATOR DE AER CU FILTRU HEPA SI FUNCTIA DE IONIZARE Utilizati purificatorul acasa sau la lucru pentru a simti un aer pur ca in munti. CURATIRE SI INTRETINERE Pentru o functionare la parametri maximi schimbati blocul filtrelor fiecare 6 luni de utilizare. • Deconectati aparatul de la
  • Страница 3 из 3