Инструкция для VITEK VT-3624

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CAR AUDIO CD/MP3 PLAYER

MODEL VT-3624

4

10

16

22

www.vitek-aus.com

MANUAL INSTRUCTION

3624_4l.qxd  29.03.05  16:25  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 1 CAR AUDIO CD/MP3 PLAYER MODEL VT-3624 MANUAL INSTRUCTION 4 10 16 22 www.vitek-aus.com
 • Страница 2 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 2 2
 • Страница 3 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 3 3
 • Страница 4 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 4 ENGLISH CAR AUDIO CD/MP3 PLAYER WITH DIGITAL RADIO RECEIVER Model VT - 3624 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OPERATING CONTROLS (FIG. A) 1. Power ON/OFF ( ) 2. Settings menu button (“SEL”): Bass / Treble / Channel Balance / Fader / Traffic Information Reception /
 • Страница 5 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 5 ENGLISH transmitting traffic information and sounds a warning beep before the beginning of the traffic information broadcast. Removal and installation of the front panel The front panel of this device can be removed in order to avoid theft. MASKING OF ALTERNATIVE
 • Страница 6 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 6 ENGLISH CHOOSING LOCAL/DISTANT RADIO STATIONS (LOCAL/DX) (2) Pressing the SEL button for more than 2 seconds sets the local or distant radio stations search mode. ANTI-SHOCK PROTECTION (“ESP”) (2) Pressing the SEL button for more than 2 seconds activates the
 • Страница 7 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 7 ENGLISH (B) CD/MP3 PLAYBACK MODE: 1. PAUSE (“PAU”) 2. INTRODUCTION (“INT”) 3. REPEAT (“RPT”) 4. RANDOM MODE (“RDM”) CD/MP3 player mode CDP —— CT —— PS —— FREQ —— PTY 2) During non-RDS station reception Radio mode CLOCK —— FREQ —— NO PTY CD/MP3 player mode CDP —— CT
 • Страница 8 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 8 ENGLISH 22, 23. Selecting 10 tracks up/down: (For MP3 discs) 5: 10 tracks down / 6: 10 tracks up 5 second delay occurs at each station found in the RADIO SCAN mode. 14.FRONT PANEL DISCONNECT BUTTON (“ ”) Press this button to disconnect the front panel of the car
 • Страница 9 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 9 ENGLISH Sensitivity Channel separation Signal/noise relationship Scale increments RADIO (AM) Frequency band Average frequency Sensitivity GENERAL Power requirements Speakers resistance Maximum output power 3 mV 30 dB 55 dB 50 kHz 522 - 1620 kHz 450 kHz 32 dB 13.8 V
 • Страница 10 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 10 DEUTSCH Anmerkung: Der Kontakt 7 der Büchse A muss mit dem Zündschlüssel des Autos verbunden werden, damit das Gerät ausgeschaltet wird, wenn der Motor stillsteht und der Akku nicht nachgeladen wird. CD/MP3-AUTORADIO MIT DIGITALEM RADIOEMPFÄNGER Modell VT - 3624
 • Страница 11 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 11 DEUTSCH Verkehrsfunkmitteilungen. Der Betrieb TA SEEK oder TA ALARM wird durch das Drehen des Griffes VOL gewählt. Anmerkung: Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Platz auf, da Sie ihn in der Zukunft brauchen könnten, um das Gerät aus dem Auto auszubauen.
 • Страница 12 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 12 DEUTSCH wurde, der Benutzer jedoch die Taste SEEK weiterhin gepresst hält. Die Suche wird gestoppt, wenn die Taste SEEK losgelassen wird, sobald der nächste Sender gefunden wurde. Die Werte werden durch das Drehen des Reglers 3 (“VOL”) in folgender Reihenfolge
 • Страница 13 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 13 DEUTSCH Umschalten auf Alternativfrequenzen (AF) oder bei der Radiosendersuche nach dem Regionalcode (PI) ignoriert. 4. VOREIGESTELLTE SENDER (1,2,3,4,5,6) (A) RADIOBETRIEB: Beim kurzen Pressen wählen diese Tasten direkt den voreingestellten Sender. Wenn Sie
 • Страница 14 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 14 DEUTSCH Tonquellen umzuschalten: Radio oder CD/MP3Spieler. ANORDNUNG DER STEUERUNGSTASTEN DES CD/MP3-SPIELERS 10.BANDBEREICH (BAND) Beim Pressen dieser Taste wird jeder Bereich kreisläufig umgeschaltet: FM1—-FM2—-FM3—FM(ORIT)—-MW1—-MW2. 11.TITELSUCHE VORWÄRTS
 • Страница 15 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 15 DEUTSCH RADIO (AM) Frequenzbereich 522 - 1620 kHz Zwischenfrequenz 450 kHz Sensibilität 32 dB ALLGEMEINE ANGABEN Speisung 13.8 V DC (zulässig 10.8-15.6 V) Lautsprecherwiderstand 4 oder 8 Ohm Maximale Ausgangsleistung 40 W x 4 Kanäle WAHL DER MP3-FILES 1.
 • Страница 16 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 16 ÐÓÑÑÊÈÉ Ðàçúåì A 1. 2. 3. 4. Ïàìÿòü +12  5. Ïèòàíèå àâòîìîáèëüíîé àíòåííû 6. 7. +12  (ê êëþ÷ó çàæèãàíèÿ) 8. Çåìëÿ (-) Çàìå÷àíèå:êîíòàêò 7 ðàçúåìà A äîëæåí ñîåäèíÿòüñÿ ñ êëþ÷îì çàæèãàíèÿ àâòîìîáèëÿ äëÿ îòêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà, êîãäà äâèãàòåëü âûêëþ÷åí, è íå
 • Страница 17 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 17 ÐÓÑÑÊÈÉ 2,3.ÊÍÎÏÊÈ ÌÅÍÞ ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ: ÁÀÑ/ÂÛÑÎÊÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ/ÁÀËÀÍÑ ËÅÂÛÉ/ÏÐÀÂÛÉ ÊÀÍÀË/ ÁÀËÀÍÑ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÕ/ÒÛËÎÂÛÕ ÄÈÍÀÌÈÊΠÏðè êðàòêîâðåìåííîì íàæàòèè àêòèâèðóåòñÿ ðåæèì íàñòðîéêè õàðàêòåðèñòèê çâó÷àíèÿ. ÃÐÎÌÊÎÑÒÜ -- ÁÀÑ -- ÂÛÑÎÊÈÅ ×ÀÑÒÎÒÛ -ÁÀËÀÍÑ ËÅÂ./ÏÐÀÂ. ÊÀÍÀËÎÂ
 • Страница 18 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 18 ÐÓÑÑÊÈÉ ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÃÍÀË (“BEEP”) (2) Ïðè íàæàòèè êíîïêè SEL áîëåå ÷åì íà 2 ñåêóíäû, àêòèâèðóåòñÿ âûáîð ðåæèìà çâóêîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ íàæàòèÿ êëàâèø óïðàâëåíèÿ. Ðåæèì MASK ALL: ìàñêèðóåò ðàäèîêàíàëû íà àëüòåðíàòèâíûå ðàäèî÷àñòîòû (AF), ó êîòîðûõ ðàçëè÷íûå
 • Страница 19 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 19 ÐÓÑÑÊÈÉ (B) ÐÅÆÈÌ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËß CD/MP3: 1. ÏÀÓÇÀ (“PAU”) 2. ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈÅ (“INT”) 3. ÏÎÂÒÎÐ (“RPT”) 4. ÂÛÁÎÐ Â ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ (“RDM”) Ðåæèì “Local” â çîíå óâåðåííîãî ðàäèîïðèåìà ïîçâîëÿåò ðàäèî îñòàíàâëèâàòüñÿ òîëüêî íà ñòàíöèÿõ ñ ñèëüíûì ñèãíàëîì âî âðåìÿ
 • Страница 20 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 20 ÐÓÑÑÊÈÉ óñòàíîâêè, êàê îïèñàíî â ðàçäåëå îïèñàíèÿ êíîïîê ïðåäâàðèòåëüíîé óñòàíîâêè. Êîãäà âûáèðàåòñÿ ðåæèì PTY, ðàäèî íà÷èíàåò èñêàòü ðàäèîñòàíöèþ ñ çàäàííîé òåìàòèêîé è îñòàíàâëèâàåòñÿ, åñëè íàõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ PTY èíôîðìàöèÿ. 12.ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÈÑÊ (A/PS)
 • Страница 21 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 21 ÐÓÑÑÊÈÉ 19.ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÎÑËÓØÈÂÀÍÈÅ ÒÐÅÊΠ(“INTRO”) Ïðè íàæàòèè ýòîé êíîïêè ïîÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîð “INT ON” è ïðîèãðûâàåòñÿ êàæäûé òðåê äèñêà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñåêóíä. Íàæìèòå ñíîâà äëÿ îñòàíîâêè ðåæèìà îçíàêîìëåíèÿ è ïðîñëóøèâàíèÿ òðåêà. • Ñ ïîìîùüþ ðó÷êè
 • Страница 22 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 22 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ 6. 7. +12  (äî êëþ÷à çàïàëþâàííÿ) 8. Çåìëÿ (-) Çàóâàæåííÿ: êîíòàêò 7 ðî璺ìà A ïîâèíåí 璺äíóâàòèñÿ ³ç êëþ÷åì çàïàëþâàííÿ àâòîìîá³ëÿ äëÿ â³äêëþ÷åííÿ ïðèñòðîþ, êîëè äâèãóí âèêëþ÷åíèé, ³ íå â³äáóâàºòüñÿ ï³äçàðÿäêà àêóìóëÿòîðà. Ðî璺ì B 1. Çàäíÿ ïðàâà
 • Страница 23 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 23 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ Îáåðòàííÿì ðó÷êè 3 íàñòðîþþòüñÿ ïàðàìåòðè ÃÎËÎÑÍÎÑÒ², ÁÀÑÀ, ÂÈÑÎÊÈÕ ×ÀÑÒÎÒ, ÁÀËÀÍÑÓ ÏÎ ÊÀÍÀËÀÕ, вÂÍß ÇÂÓÊÓ. Çàóâàæåííÿ: Çáåð³ãàéòå êëþ÷³ â íàä³éíîìó ì³ñö³, òîìó ùî â ìàéáóòíüîìó âàì ìîæå çíàäîáèòèñÿ çíÿòè ïðèñòð³é ç àâòîìîá³ëÿ. ÊвÏËÅÍÍß ÌÀÃͲÒÎËÈ Â
 • Страница 24 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 24 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ SEEK 1: Êîëè îáðàíèé ðåæèì “SEEK 1”, òî àâòîìàòè÷íå ñêàíóâàííÿ çóïèíÿºòüñÿ, êîëè ñòàíö³ÿ çíàéäåíà, íàâ³òü ÿêùî êîðèñòóâà÷ óñå ùå òðèìຠêíîïêó ïîøóêó “SEEK”. SEEK 2: Ðåæèì àâòîìàòè÷íîãî ñêàíóâàííÿ íå çóïèíÿºòüñÿ, ÿêùî çíàéäåíî ñòàíö³þ, àëå êîðèñòóâà÷
 • Страница 25 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 25 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ ãîëîñíîñò³ (êîðèñòóâà÷ ìîæå éîãî íàñòðîþâàòè), êîëè á íå âêëþ÷àëîñÿ àáî íå âèìèêàëîñÿ æèâëåííÿ. • 4. ÏÎÏÅÐÅÄÍÜÎ ÂÑÒÀÍÎÂËÅͲ ÑÒÀÍÖ²¯ (1,2,3,4,5,6) (A) ÐÅÆÈÌ ÐÀIJÎ: Ïðè øâèäêîìó íàòèñêàíí³ ö³ êëàâ³ø³ ïðÿìî âèáèðàþòü çáåðåæåíó â ïàì’ÿò³ ïîïåðåäíüî
 • Страница 26 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:25 Page 26 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ Íàòèñí³òü êíîïêó (DISP) çíîâó äëÿ çáåðåæåííÿ íàñòðîþâàííÿ ÷àñó. гäêîêðèñòàë³÷íèé äèñïëåé â³äîáðàæຠïîòî÷íèé ñòàí ïðèñòðîþ. 9. ÐÅÆÈÌ ÐÎÁÎÒÈ ÏÐÈÑÒÐÎÞ (MODE) Íàòèñí³òü êíîïêó MODE äëÿ ïåðåêëþ÷åííÿ ì³æ äæåðåëàìè çâóêó: ðàä³î àáî ïëåºð CD/MP3 äèñê³â.
 • Страница 27 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:26 Page 27 ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ Ä³àïàçîí ÷àñòîò 522 - 1620 êÃö Ñåðåäíÿ ÷àñòîòà 450 êÃö ×óòëèâ³ñòü 32 d ÇÀÃÀËÜͲ Æèâëåííÿ 13.8 V DC (ïðèïóñòèìå 10.8-15.6 V) Îï³ð êîëîíîê 4 àáî 8 Îì Ìàêñèìàëüíà âèõ³äíà ïîòóæí³ñòü : 40 Âò x 4 êàíàëè 1. Ïîøóê òðåêó: • Íàòèñí³òü “A/PS”, ïîò³ì àêòèâóºòüñÿ
 • Страница 28 из 29
  3624_4l.qxd 29.03.05 16:26 Page 28
 • Страница 29 из 29