Инструкция для ZANUSSI ZEV 6041 XBA

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ET

Kasutusjuhend

2

LV

Lietošanas instrukcija

9

LT

Naudojimo instrukcija

16

RU

Инструкция

 

по

эксплуатации

23

Pliidiplaat
Pl

ī

ts

Kaitlent

ė

Варочная

 

панель

ZEV6041XBA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 33
  ET LV LT RU Kasutusjuhend Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Инструкция по эксплуатации Pliidiplaat Plīts Kaitlentė Варочная панель ZEV6041XBA 2 9 16 23
 • Страница 2 из 33
  Sisukord Ohutusinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ohutusjuhised _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Seadme kirjeldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vihjeid ja näpunäiteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 5 5 5 Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Veaotsing _ _ _ _
 • Страница 3 из 33
  • Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju. • Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga. • Ärge hoidke keeduväljadel esemeid. • Ärge kasutage pliidi
 • Страница 4 из 33
  taktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm. • Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid. Kasutamine Hoiatus Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht! • Kasutage seda seadet ainult kodustes
 • Страница 5 из 33
  Seadme kirjeldus Ülevaade 1 2 145 180 mm 1 Keeduväli 1200 W 2 Keeduväli 1800 W mm 120/210 145 mm 5 mm 4 3 Keeduväli 1200 W 4 Jääkkuumuse indikaator 5 Keeduväli 750/2200 W 3 Jääkkuumuse indikaator Jääksoojuse indikaator süttib, kui keedutsoon on tuline. Hoiatus Põletusoht jääkkuumuse tõttu!
 • Страница 6 из 33
  Hoiatus Teravad esemed ja abrasiivsed puhastusvahendid võivad seadet kahjustada. Turvakaalutlustel ei tohi seadet puhastada aurupuhastite või kõrgsurvepuhastitega. Kriimustused või tumedad plekid klaaskeraamikal ei mõjuta seadme tööd. Mustuse eemaldamiseks: 1. – Eemaldage kohe:sulav plast,
 • Страница 7 из 33
  Kokkupanek min. 500mm min. 50mm R 5mm min. 55mm 490+1mm 560+1mm min. 28 mm Jäätmekäitlus Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti.
 • Страница 8 из 33
  Pakkematerjalid Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja need saab suunata korduvkasutusse. 8 Plastikust komponendid tunnete ära markeeringu järgi: >PE<,>PS< jne. Viige pakkematerjalid kohalikku jäätmejaama majapidamisjäätmetena. www.zanussi.com
 • Страница 9 из 33
  Saturs Drošības informācija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Drošības norādījumi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Izstrādājuma apraksts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 Izmantošana ikdienā _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 Noderīgi ieteikumi un padomi _ _ _ _ _ _ 12 Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Problēmrisināšana _ _ _
 • Страница 10 из 33
  • Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu. • Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām. • Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. • Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo
 • Страница 11 из 33
  • Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdžiem, drošinātājiem (no turētājiem izskrūvējamiem drošinātājiem), zemējuma noplūdes automātslēdžiem un savienotājiem. Lietošana Brīdinājums Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks. • • • • • • • • Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
 • Страница 12 из 33
  Izstrādājuma apraksts Kopskats 1 2 145 180 mm 1 Gatavošanas zona 1200 W 2 Gatavošanas zona 1800 W mm 120/210 145 mm 5 mm 4 3 Gatavošanas zona 1200 W 4 Atlikušā siltuma indikators 5 Gatavošanas zona 750/2200 W 3 Atlikušā siltuma indikators Sakarstot gatavošanas zonai, iedegas arī atlikušā siltuma
 • Страница 13 из 33
  Lietojiet ēdiena gatavošanas traukus ar tīrām apakšpusēm. Brīdinājums Asi priekšmeti un abrazīvi tīrīšanas līdzekļi var bojāt ierīci. Drošības apsvērumu dēļ, netīriet ierīci ar tvaika strūklu vai augstspiediena tīrīšanas aprīkojumu. Skrāpējumi vai tumši plankumi uz stikla keramikas neietekmē
 • Страница 14 из 33
  Montāža min. 500mm min. 50mm R 5mm min. 55mm 490+1mm 560+1mm min. 28 mm Apsvērumi par vides aizsardzību Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai.
 • Страница 15 из 33
  Iepakojuma materiāli Iepakojuma materiāls ir dabai nekaitīgs un izmantojams atkārtoti. Plastmasas www.zanussi.com sastāvdaļas tiek apzīmētas ar attiecīgu marķējumu: >PE<,>PS<, u.c. Lūdzu, atbrīvojieties no iesaiņojuma materiāliem atbilstošās vietējās atkritumu savākšanas vietās. 15
 • Страница 16 из 33
  Turinys Saugos informacija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Saugos instrukcija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gaminio aprašymas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kasdienis naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Naudinga informacija ir patarimai. _ _ _ _ 16 17 19 19 19 Valymas ir priežiūra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Trikčių šalinimas _ _ _
 • Страница 17 из 33
  • Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema. • Neprižiūrimas maisti gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą. • Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz.,
 • Страница 18 из 33
  • Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų. • Kabelį tvirtinkite jo įtempimą mažinančiu spaustuku. • Naudokite tinkamą maitinimo laidą. • Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia
 • Страница 19 из 33
  • Norėdami sužinoti, kaip tinkamai išmesti seną prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga. • Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo. • Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį. Paslaugos • Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl prietaiso remonto. Rekomenduojame
 • Страница 20 из 33
  • Kaitvietę išjunkite prieš baigiantis gaminimo laikui, kad panaudotumėte likutinį karštį. • Prikaistuvio dugnas ir kaitvietė turi būti vienodo dydžio. Valymas ir priežiūra Prietaisą valykite po kiekvieno naudojimo. Visada naudokite prikaistuvius, kurių dugnas švarus. Įspėjimas Aštrios ir
 • Страница 21 из 33
  Įrengimas Įspėjimas Žr. saugos skyrius. Prieš pradėdami montuoti, užsirašykite serijos numerį (Ser. Nr.) iš techninių duomenų lentelės.Prietaiso techninių duomenų lentelė yra ant jo apatinio gaubto. ZEV6041XBA 220-240 V 50-60 Hz 58 AAD 65 ZO 949 595 544 00 6,4 kW ZANUSSI Surinkimas min. 500mm min.
 • Страница 22 из 33
  Aplinkosauga Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
 • Страница 23 из 33
  Содержание Сведения по технике безопасности _ _ Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _ Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ежедневное использование _ _ _ _ _ _ Полезные советы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 24 27 27 27 Уход и очистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поиск и устранение неисправностей _
 • Страница 24 из 33
  Общие правила техники безопасности • Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Не прикасайтесь к нагревательным элементам. • Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления. • Оставление на варочной
 • Страница 25 из 33
  • Защитите днище прибора от пара и влаги. • Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Это позволит избежать падения с прибора кухонной посуды при открывании двери или окна. • В случае установки прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком имеется
 • Страница 26 из 33
  • При нагреве жиры и масла могут выделять легковоспламеняющиеся пары. Не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел. • Образуемые сильно нагретым маслом пары могут привести самопроизвольному возгоранию. • Использованное масло
 • Страница 27 из 33
  Описание изделия Общий обзор 1 2 145 180 mm 1 Конфорка 1200 Вт 2 Конфорка 1800 Вт mm 120/210 145 mm 5 mm 4 3 Конфорка 1200 Вт 4 Индикация остаточного тепла 5 Конфорка 750/2200 Вт 3 Индикация остаточного тепла Если конфорка еще горячая, загорается индикатор остаточного тепла. ВНИМАНИЕ! Существует
 • Страница 28 из 33
  Уход и очистка Прибор необходимо очищать от загрязнений после каждого использования. Следите за тем, чтобы днище приспособления всегда было чистым. ВНИМАНИЕ! Острые предметы и абразивные чистящие вещества могут повредить прибор. Из соображений Вашей безопасности очистка прибора от загрязнений с
 • Страница 29 из 33
  тировали прибор, техническое обслуживание, предоставляемое специалистами сервисного центра или продавца, будет платным, даже если срок гарантии еще не ис- тек. Инструкции по техническому обслуживанию и условиям гарантии приведены в гарантийном буклете. Установка ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по
 • Страница 30 из 33
  min. 28 mm Охрана окружающей среды Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации
 • Страница 31 из 33
  www.zanussi.com 31
 • Страница 32 из 33
  892947637-D-012013 www.zanussi.com/shop
 • Страница 33 из 33