Инструкция для ZELMER 28Z025

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instrukcja użytkowania

Żelazko  

z wyświetlaczem LCD

ZELMER Typ 28Z025

Инструкция за 

експлоатация

Ютия с LCD дисплей

ZELMER Tип 28Z025

Návod k obsluze

Bezdrátová žehlička + LCD

ZELMER Typ 28Z025

Kezelési utasítás

Vezeték nélküli vasaló  

+ LCD

ZELMER 28Z025 Típus

Návod na použitie

Žehlička s LCD displejom

ZELMER Typ 28Z025

Instrucţiuni de folosire

Fier de călcat cu display 

LCD

ZELMER Tip 28Z025

Инструкция по 

эксплуатации

Утюг з пароувлажнением 

+ LCD 

ZELMER Tип 28Z025

Інструкція з експлуатації

Праска з дисплеєм LCD

ZELMER Tип 28Z025

2–9

PL

10–16

CZ

17–23

SK

24–30

HU

55–62

UA

EN

39–46

RU

47–54

BG

31–38

RO

User manual

Iron with LCD display

ZELMER Type 28Z025

63–69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  PL 2–9 CZ 10–16 Instrukcja użytkowania Návod k obsluze Żelazko z wyświetlaczem LCD Bezdrátová žehlička + LCD ZELMER Typ 28Z025 SK 17–23 ZELMER Typ 28Z025 HU 24–30 Návod na použitie Kezelési utasítás Žehlička s LCD displejom Vezeték nélküli vasaló + LCD ZELMER Typ 28Z025 RO 31–38 Instrucţiuni de
 • Страница 2 из 73
  PL Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania żelazka z wyświetlaczem LCD..................................................................................2 Wskazówki dotyczące prasowania ..............................................................3 Dane techniczne .
 • Страница 3 из 73
  –– Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach. –– Nie zawijaj przewodu przyłączeniowego wokół żelazka zanim całkowicie wystygnie. –– Nie rozkręcaj obudowy żelazka i nie demontuj żadnych części. –– Używaj i odstawiaj żelazko jedynie na stabilnej i równej powierzchni. –– Podczas prasowania nie
 • Страница 4 из 73
  Nalewanie wody Budowa żelazka 1. Stopa żelazka 2. Przycisk spryskiwacza 3. Przycisk wyrzutu pary 4. Suwak regulacji ilości pary 5. Wyświetlacz LCD 6. Przycisk włączania wyświetlacza LCD oraz zwiększania temp. 7. Przycisk zmniejszania temp. 8. Pokrywa zbiornika na wodę 9. Dysza spryskiwacza 10.
 • Страница 5 из 73
  –– Przesuń suwak regulacji ilości pary (4) na pozycję . –– Odłącz żelazko od źródła zasilania. –– Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu. Rozpryskiwanie –– Funkcja ta może być używana w dowolnym momencie i nie wpływa na żadne ustawienia. –– Napełnij zbiornik
 • Страница 6 из 73
  Prasowanie z parą – zawsze stosuj się do zaleceń producenta odzieży podanych na etykiecie ubrania. –– Napełnij zbiornik na wodę zgodnie z punktem „Nalewanie wody”. –– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania. Na chwilę zaświeci się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał
 • Страница 7 из 73
  –– Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania. –– Na chwilę zaświeci się wyświetlacz (5) i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Następnie wyświetlacz (5) zgaśnie. –– Przy użyciu przycisków lub ustaw temperaturę (5 stopień) lub wyższą tak, jak opisano w punkcie „Ustawianie temperatury”.
 • Страница 8 из 73
  System zapobiegania wyciekom – Anti-Drip –– System zapobiegania wyciekom – AntiDrip, został zaprojektowany, aby automatycznie zapobiec wydostawaniu się wody ze stopy, gdy żelazko jest zbyt zimne. –– W czasie działania, system Anti-Drip, może wywoływać głośny dźwięk stukania, zwłaszcza podczas
 • Страница 9 из 73
  Ekologia – zadbajmy o środowisko Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: –– Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. –– Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik. –– Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
 • Страница 10 из 73
  CZ Obsah Pokyny pro bezpečnost a řádné používání žehličky s LCD displejem ......10 Pokyny k žehlení........................................................................................ 11 Technické údaje. ........................................................................................ 11
 • Страница 11 из 73
  –– –– –– –– –– –– –– kem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály. Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších časových
 • Страница 12 из 73
  LCD displej A. Ukazatel nastaveného druhu látky B. Ukazatel napařování C. Ukazatel regulace teploty D. Ukazatel dosažení maximální teploty žehličky E. Ukazatel automatického vypínání F. Číslo položky –– Pro snížení teploty mačkejte postupně tlačítko (každé zmáčknutí je doprovázeno zvukovým
 • Страница 13 из 73
  –– Pro ukončení žehlení a vypnutí žehličky zmáčkněte a přidržte kontrolní tlačítko na přibl. 2 vteřiny. Zazní jednotlivý zvukový signál. Poté displej (5) zhasne. –– Přesuňte šoupátko pro ovládání páry (4) do polohy . –– Odpojte žehličku od zdroje napájení. –– Po úplném vychlazení přechovávejte
 • Страница 14 из 73
  –– Při použití tlačítek nebo nastavte teplotu (5 poslední stupeň) nebo vyšší, jak je uvedeno v odstavci „Nastavení teploty”. Na displeji (5) se objeví ukazatel žehlení s napařováním . –– Žehlička je připravená k použití. –– Zmáčkněte jednou tlačítko parního rázu (3); z otvorů v žehlicí ploše dojde
 • Страница 15 из 73
  Systém proti odkapávání – Anti-drip Samočištění Funkce umožňuje odstraňování usazenin a minerálů shromážděných v parní komoře. Žehlička zůstane v dobrém stavu, bude-li tato funkce používána alespoň jednou měsíčně nebo častěji, v závislosti na tvrdosti používané vody. Na LCD displeji (5) se objeví
 • Страница 16 из 73
  Vylévání vody Ekologicky vhodná likvidace –– Pro vypnutí žehličky po ukončení žehlení zmáčkněte a přidržte kontrolní tlačítko na přibl. dvě vteřiny. Zazní zvukový signál. Poté displej (5) zhasne. –– Odpojte žehličku od napájecího zdroje, poté žehličku otočte horní částí dolů, druhou rukou otevřete
 • Страница 17 из 73
  SK Obsah Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej prevádzky naparovacej žehličky s LCD displejom ..........................................................................17 Pokyny tykajúce sa žehlenia......................................................................18 Technické údaje.
 • Страница 18 из 73
  –– –– –– –– –– –– –– fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča. Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením. Prístroj nie je
 • Страница 19 из 73
  LCD displej A. Ukazovateľ nastavenia druhu tkaniny B. Ukazovateľ žehlenia s parou C. Ukazovateľ nastavenia teploty D. Ukazovateľ dosiahnutia maximálnej teploty žehličky E. Ukazovateľ automatického vypínania F. Číslo polohy ne nápisy (v angličtine): akryl, nylón, hodváb, polyester, zmiešané, vlna,
 • Страница 20 из 73
  –– Po vyprázdnení nádržky na vodu sa para nevytvára. –– Príprava je ukončená. Žehlička je pripravená na použitie. –– Po ukončení žehlenia vypnite žehličku stlačením a pridržaním kontrolné- –– Odpojte žehličku od zdroja elektrického prúdu. –– Po úplnom vychladnutí žehličky ju odložte v zvislej
 • Страница 21 из 73
  Parný impulz – vždy dodržiavajte pokyny výrobcu odevu uvedené na etikete. Táto funkcia zaisťuje dodatočnú paru, môžete ju využívať pri žehlení veľmi pokrčených látok. –– Naplňte nádržku na vodu podľa bodu „Nalievanie vody“. –– Pripojte žehličku k správnemu zdroju napájania. –– Na chvíľu sa
 • Страница 22 из 73
  S cieľom udržať vysokú kvalitu pary, nestlačujte tlačidlo parného impulzu viac ako trikrát v jednom cykle. Žehličku udržiavajte vo vzdialenosti niekoľko centimetrov od Jemnych látok (umelé, hodváb, zamat a pod.), v opačnom prípade tieto látky sa môžu poškodiť. Zabudovaný systém proti usadzovaniu
 • Страница 23 из 73
  Vylievanie vody Ekologicky vhodná likvidácia –– Po ukončení žehlenia môžete vypnúť žehličku stlačením a pridržaním kontrolného tlačidla asi 2 sekundy. Počujete jeden zvukový signál. Potom displej (5) zhasne. –– Odpojte žehličku od zdroja napájania, potom obráťte žehličku hornou časťou nadol, druhou
 • Страница 24 из 73
  HU Tartalomjegyzék Az LCD kijelzős vasaló biztonsági és kezelési utasításai ........................24 A vasalást érintő utasítások . .....................................................................25 Műszaki adatok
 • Страница 25 из 73
  –– A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni. –– A hálózatra csatlakoztatott bekapcsolt állapotú vagy forró vasalót ne hagyja felügyelet nélkül. –– Ne használja a vasalót, ha az leesett, látható sérüléssel rendelkezik vagy folyik
 • Страница 26 из 73
  LCD kijelző (minden egyes megnyomás után hangjelzés hallatszik). A kijelzőn sorjában az alábbi feliratok jelennek meg (angolul): akril, nylon, selyem, poliészter, blend, gyapjú, pamut, jeans, len. –– A hőfok csökkentése céljából nyomja meg többször a jelet (minden egyes megnyomás után hangjelzés
 • Страница 27 из 73
  –– A vasaló vízszintes helyzetbe való állítása valamint a gőzlövetgomb (3) megnyomása után a gőz elkezd kiáramlani a készülék talpán található lyukakon keresztül. –– Az első vasalást egy „használt” törülközővel kezdje. –– A víztartály kiürülése után már nem képződik gőz. –– Az előkészületek ezzel
 • Страница 28 из 73
  Gőzlövet – a vasalást mindig a ruha gyártója által a ruha címkéjén megadott utasítások szerint végezze. Ez a funkció a gőz többlet mennyiségét biztosítja, amelyet az erősen gyűrődött (összenyomott) ruhaanyagok vagy függő anyagok vasalása során lehet alkalmazni. –– Töltse meg a víztartályt „A víz
 • Страница 29 из 73
  A gőz minőségének a megőrzése céljából, a gőzlövetgombot egy ciklusban maximum háromszor nyomja meg. A vasalót az érzékeny anyagoktól (műszálas, selyem, bársony stb.) tartsa néhány centiméteres távolságban, ellenkező esetben ezek a szövetek megsérülhetnek. Beépített vízkőmentesítő rendszer
 • Страница 30 из 73
  2. A kijelzőn (5) megjelenik a jel, amelyet felváltva a kijelző fényének kialvása illetve újbóli megjelenése kísér. Szaggatott hangjelzés hallatszik. 3. A vasaló minden egyes mozdításakor az automatikus kikapcsolás funkciója abbamarad. Felgyullad a kijelző (5), a hangjelzés kikapcsol, a vasaló
 • Страница 31 из 73
  RO Cuprins Indicaţii privind siguranţa şi folosirea adecvatǎ a fierului de cǎlcat cu display LCD ...............................................................................................31 Indicaţii privind
 • Страница 32 из 73
  –– Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi nu demontaţi nici una dintre componente. –– Folosiţi şi aşezaţi fierul de călcat numai pe o suprafaţă plană, stabilă. –– În timpul cǎlcatului, nu deschideţi orificiul pentru umplere al rezervorului pentru apǎ. –– Fierul de călcat nu este un obiect de
 • Страница 33 из 73
  Structura fierului de cǎlcat 1. Talpa fierului de cǎlcat 2. Buton pentru stropire 3. Buton pentru jetul de aburi 4. Cursor pentru reglarea cantitǎţii de aburi 5. Display LCD 6. Buton pentru activarea display-ului şi pentru mǎrirea temperaturii 7. Buton pentru micşorarea temperaturii 8. Clapǎ de
 • Страница 34 из 73
  –– Aduceţi cursor pentru reglarea cantitǎţii de aburi (4) în poziţia . –– Deconectaţi fierul de călcat de la reţeaua de alimentare. –– Când aparatul s-a răcit complet, aşezaţi-l în poziţie verticală, la loc sigur. Stropirea –– Funcţia aceasta poate fi folosită în diferite momente şi nu influenţează
 • Страница 35 из 73
  Călcatul cu abur – se efectuează întotdeauna potrivit indicaţiilor producătorului de îmbrăcăminte înscrise pe etichetele hainelor. –– Umpleţi rezervorul cu apă. A se vedea punctul „Turnarea apei”. –– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare adecvată. –– Imediat se activeazǎ display-ul (5)
 • Страница 36 из 73
  –– Umpleţi rezervorul pentru apă al fierului de călcat potrivit indicaţiilor de la punctul „Turnarea apei“. –– Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare. –– Se activeazǎ display-ul (5) şi se aude un semnal sonor. Pe urmǎ display-ul (5) se dezactiveazǎ. –– Folosind butoanele sau reglaţi
 • Страница 37 из 73
  –– Ştergeţi placa tǎlpii cu o cârpă umedă. –– După răcirea totală a fierului de călcat, aşezaţi-l în poziţie verticală, întrun loc sigur. 3. La fiecare mişcare a fierului de cǎlcat, se anuleazǎ funcţia de oprire automatǎ. Se lumineaza display-ul (5), semnalul sonor se opreşte şi fierul de cǎlcat se
 • Страница 38 из 73
  Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic. Aparatul folosit
 • Страница 39 из 73
  RU Содержание Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации утюга с жидкокристаллическим дисплеем .......................................................39 Рекомендации по глажению....................................................................40 . Техническая
 • Страница 40 из 73
  –– Не пользуйтесь удлинителем без заземления! –– Во избежание серьезного повреждения прибора не добавляйте в резервуар с водой духи, уксус, химические вещества и т.п. –– Не погружайте утюг в воду или другие жидкости. –– Не наматывайте питающий сетевой провод на горячий утюг. Перед тем как убрать
 • Страница 41 из 73
  Устройство утюга 1. Подошва утюга 2. Кнопка разбрызгивателя 3. Кнопка выброса пара 4. Регулятор подачи пара 5. ЖК-дисплей 6. Кнопка включения ЖКдисплея и повышения температуры 7. Кнопка уменьшения температуры Наполнение резервуара водой 8. Затычка заливного отверстия 9. Отверстие для разбрызгивания
 • Страница 42 из 73
  –– Переключите регулятор подачи пара (4) в положение . –– Отключите утюг от питающей сети. –– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните утюг в вертикальном положении в безопасном месте. Разбрызгивание Подготовка утюга к работе – первое глажение –– Данная функция может
 • Страница 43 из 73
  Глажение с паром – всегда выполняйте рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием. –– Наполните резервуар водой, как это описано в разделе «Наполнение резервуара водой». –– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети. –– Засветится дисплей (5) и раздастся один звуковой сигнал. Затем
 • Страница 44 из 73
  –– Подсоедините утюг к соответствующей питающей сети. –– Засветится дисплей (5) и раздастся один звуковой сигнал. Затем дисплей (5) погаснет. –– С помощью кнопок или установите температуру (5 режим) или выше, как это описано в разделе «Установка температуры». На дисплее (5) появится индикатор
 • Страница 45 из 73
  –– Протрите подошву утюга холодной, влажной тряпочкой. –– Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть. Храните утюг в вертикальном положении в безопасном месте. Внимание! Во избежание ожогов не допускайте до попадания горячей воды и пара на кожу. Противокапельная система – Anti-Drip ––
 • Страница 46 из 73
  –– Для очистки подошвы утюга также запрещается использовать абразивные чистящие средства, средства на базе уксуса и предназначенные для устранения накипи. Экология – Забота о окружающей среде Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий. С
 • Страница 47 из 73
  BG Съдържание Препоръки за безопасност и правилно използване на парната ютия с LCD дисплей .........................................................................................47 Препоръки за гладене..............................................................................48 Технически
 • Страница 48 из 73
  –– Не потапяйте ютията във вода или други течности. –– Не навивайте захранващия кабел около ютията, преди тя да изстине изцяло. –– Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от частите му. –– Използвайте и прибирайте ютията само на стабилна, равна повърхност. –– По време на гладене
 • Страница 49 из 73
  Устройство на ютията 1. Гладеща повърхност на ютията 2. Бутон за пръскане 3. Бутон за отделяне на пара 4. Регулатор на количеството пара 5. LCD дисплей 6. Бутон за включване на LCD дисплея и увеличаване на температурата Наливане на вода 7. Бутон за намаляване на температурата 8. Капак на резервоара
 • Страница 50 из 73
  –– Преместете регулатор на количеството пара (4) на положение. –– Изключете ютията от източника на захранване. –– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно място за съхранение във вертикално положение. Разпръскване –– Тази функция може да се използва в произволен момент и няма
 • Страница 51 из 73
  Парно гладене – винаги спазвайте препоръките на производителя на облеклото, дадени на етикета на дрехата. –– Напълнете резервоара за вода съгласно точка „Наливане на вода”. –– Включете ютията към подходящ източник на захранване. –– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се чуе единичен звуков сигнал.
 • Страница 52 из 73
  –– Напълнете резервоара за вода съгласно точка „Наливане на вода”. –– Включете ютията към подходящ източник на захранване. –– Дисплеят (5) ще светне за малко и ще се чуе единичен звуков сигнал. След това дисплеят (5) ще изгасне. –– С помощта на бутоните и  настройте Вграденият резервоар срещу
 • Страница 53 из 73
  –– Поставете ютията вертикално и изчакайте да изстине изцяло. –– Изтрийте гладещата повърхност с хладна, влажна кърпа. –– Изчакайте ютията да изстине изцяло и я приберете на безопасно място за съхранение във вертикално положение. Предупреждение! Пазете тялото си. Водата, която излиза, е много
 • Страница 54 из 73
  Екология – Грижа за околната среда Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
 • Страница 55 из 73
  UA Зміст Вказівки з безпеки і відповідного користування праскою з LCDдисплеєм .................................................................................................55 Вказівки щодо прасування.......................................................................56 Технічні
 • Страница 56 из 73
  –– Використовуйте та ставте праску лише на стабільній і рівній поверхні. –– Під час прасування не відкривайте отвір для наповнення ємності водою. –– Не дозволяйте бавитися приладом та зберігайте у недоступному для дітей та неврівноважених осіб місці. –– Цей прилад непризначений для користування
 • Страница 57 из 73
  Будова праски 1 Підошва праски 2. Кнопка сприскування 3. Кнопка викиду пари 4. Золотник регулювання кількості пари 5. LCD – дисплей 6. Кнопка включення LCDдисплею та збільшення температури Наливання води 7. Кнопка зменшення температури 8. Кришка бункера для води 9. Сопло парозволожувача 10. Кнопка
 • Страница 58 из 73
  –– Відключіть праску від джерела живлення. –– Після повного охолодження праску зберігати у вертикальному положенні у безпечному місці. Розбризгування води –– Ця функція може вживатися у будь-який момент і не впливає на жодні настроювання. –– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті
 • Страница 59 из 73
  Прасування парою – завжди дотримуйтесь вказівок виробника одягу, вказаних на етикетці. –– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті „Наливання води”. –– Підключіть праску до відповідного джерала живлення. –– На хвилину засвітиться дисплей (5) i  пролунає окремий звуковий сигнал. Потім
 • Страница 60 из 73
  –– Наповніть бак для води так, як це вказано у пункті „Наливання води”. –– Підключіть праску до відповідного джерала живлення. –– На хвилину засвітиться дисплей (5) i пролунає окремий звуковий сигнал. Потім дисплей (5) згасне. –– За допомогою кнопок або установіть темпера- туру (5 ступінь) або вищу
 • Страница 61 из 73
  Система для захисту від витікання – Anti-drip –– Система для захисту від витікання – Anti-Drip, була розроблена так, щоб автоматично запобігти виходу води з  підошви, якщо праска надто холодна. –– Під час роботи, система Anti-Drip може викликати голосний звук стукання, особливо під час нагрівання
 • Страница 62 из 73
  Екология – Грижа за околната среда Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
 • Страница 63 из 73
  EN Content Important safety and handling instructions for an iron with LCD display .....63 Hints for ironing..........................................................................................64 Technical data
 • Страница 64 из 73
  –– Never iron and clothes or fabrics that are being worn by human or pets. –– Never direct the steam to human or pets. –– Use self-cleaning function at least once a month. Hints for ironing 1. Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric. This will minimize the frequency of
 • Страница 65 из 73
  How to fill the water –– In order to increase the temperature press button many times (a sound signal goes with every click). The following labels shall appear on display (5): acrylic, nylon, silk, polyester, blend, wool, cotton, jeans, linen. –– In order to reduce the temperature press button many
 • Страница 66 из 73
  Spraying –– This function can be used any time and is not affect any setting. –– Fill the water tank as described in “How to Fill Water”. –– Aim the nozzle (9) to the garment. –– Press the spray button (2). It may be necessary to press the spray button a few times to start this function. Dry
 • Страница 67 из 73
  –– For stubborn wrinkles, wait a few seconds before pressing the Burst of Steam Button (10) again. Most wrinkles can be removed within three presses. –– After operation press and hold button for about 2 seconds to switch off the iron. You can hear single sound signal. Then the display (5) goes off.
 • Страница 68 из 73
  –– Press and hold button for about 2 seconds to switch off the iron. You can hear single sound signal. Then the display (5) goes off. –– Disconnect the iron from mains supply outlet. –– Hold the iron horizontally over a sink. –– Press and hold the Self-cleaning (10) Knob. –– Steam and boiling hot
 • Страница 69 из 73
  Cleaning and maintenance –– –– –– –– Disconnect the iron from mains supply outlet. The iron should get cool completely before cleaning. Use a damp cloth and gentle washing liquid for cleaning. Do not use aggressive detergents like cream, milk, paste etc. to clean the casing. They can remove graphic
 • Страница 70 из 73
  GW28-022_v01
 • Страница 71 из 73
  GW28-022_v01
 • Страница 72 из 73
  GW28-022_v01
 • Страница 73 из 73