Инструкция для ZELMER ZCK0279W (CK0279)

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5

CK0279-001_v03

zagrożeń  i  poinstruowaniu  doty

-

czącym  bezpiecznego  korzystania 

z urządzenia.

 

Należy  zapewnić,  aby  dzieci  nie 

bawiły się urządzeniem.

 

 

WSKAZÓWKA

Informacje o produkcie i wska-

zówki dotyczące użytkowania

 

Urządzenie  przeznaczone  jest  do  użytku  domowego 

oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:

 

w  sklepach,  urzędach  i  innych  podobnych  miej

-

scach pracy;

 

w gospodarstwach rolnych;

 

w  hotelach,  motelach  i  innych  pomieszczeniach 

mieszkalnych;

 

w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.

W  przypadku  wykorzystywania  go  do  celów  biznesu 

gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.

 

Nie używaj czajnika bez filtra.

 

UWAGA!

Nieprzestrzeganie grozi 

uszkodzeniem mienia

 

Urządzenie  zawsze  podłączaj  do  gniazdka  sieci 

elektrycznej  (jedynie  prądu  przemiennego)  o  napię

-

ciu  zgodnym  z  podanym  na  tabliczce  znamionowej 

urządzenia.

 

Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej 

powierzchni;  przewód  zasilający  nie  może  zwisać 

nad  brzegiem  stołu  lub  blatu  ani  dotykać  gorącej 

powierzchni.

 

Nie  wyciągaj  wtyczki  z  gniazdka  sieci  pociągając  za 

przewód.

 

Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewmątrz 

pomieszczeń.

 

Czajnik  może  być  eksploatowany  tylko  z  załączoną 

podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.

 

Używaj czajnika tylko do gotowania wody.

 

Nie  otwieraj  pokrywki  bezpośrednio  po  zagotowaniu 

się wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary 

wodnej na zewnątrz czajnika.

 

Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich 

pobliżu.

 

Nie  zanurzaj  czajnika  ani  podstawki  zasilającej 

w wodzie podczas napełniania lub mycia.

 

W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów 

elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed 

ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je 

wysusz.

 

Nie uruchamiaj czajnika bez wody.

 

Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała 

wówczas automatyczny wyłącznik.

 

Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergen

-

tów  w  postaci  emulsji,  mleczka,  past  itp.  Mogą  one 

między  innymi  usunąć  naniesione  informacyjne  sym

-

bole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki 

ostrzegawcze, itp.

 

Sprzęt  nie  jest  przeznaczony  do  pracy  z  użyciem 

zewnętrznych  wyłączników  czasowych  lub  oddziel

-

nego układu zdalnej regulacji.

Dane techniczne

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej 

wyrobu.

Pojemność 1,7 litra.

Budowa czajnika  

A

1

 Dzióbek

2

 Obudowa

3

 Wskaźnik poziomu wody

4

 Obrotowa podstawka zasilająca

5

 Przycisk otwierania pokrywki

6

 Dźwignia włączenia (0-I ze wskaźnikiem zasilania)

7

 Rączka

8

 Filtr antyosadowy

9

 Schowek na przewód przyłączeniowy

Przygotowanie czajnika do pracy

  

  Przed  pierwszym  użyciem  czajnika  należy 

umyć  go  wewnątrz  (sposób  mycia  opisano 

w  dalszej  części  instrukcji),  napełnić  wodą 

do  poziomu  „max”,  a  następnie  czterokrotnie 

zagotować wodę (każdorazowo świeżą porcję) 

i ponownie umyć.

Obsługa i działanie czajnika

1

 Naciśnij przycisk 

(5)

, otworzy się pokrywka czajnika.

2

 Umieść filtr 

(8)

 w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.

3

 Napełnij  czajnik  potrzebną  ilością  wody  (poziom 

widoczny jest na wskaźniku 

(3)

).

 

  Nie  gotuj  wody  w  ilości  poniżej  dolnego  lub 

powyżej górnego poziomu na wskaźniku (3).

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. ●● Należy zapewnić, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. UWAGA! Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia ●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z
 • Страница 2 из 37
  4 Zamknij pokrywkę. 5 Postaw czajnik na podstwce zasilającej (4). 6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci z kołkiem ochronnym. 7 Włącz czajnik naciskając dźwignię (6) – zaświeci się wskaźnik zasilania. 8 Po zagotowaniu wody, czajnik wyłączy się automatycznie, dźwignia włączenia
 • Страница 3 из 37
  CZ Vážení zákazníci! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer. Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod
 • Страница 4 из 37
  ●● Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů. ●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní kabel. ●● Spotřebič musí být používán pouze uvnitř místností. ●● Konvici lze
 • Страница 5 из 37
  Čištění a údržba C Čistěte pouze zcela vychladlou konvici! 1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě. 2 Vyjměte filtr (8) a umyjte ho pod tekoucí vodou. 3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí. Vodní kámen na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete hadříkem
 • Страница 6 из 37
  SK Vážený zákazník! Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer. Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok. Prosíme, pozorne si prečítajte
 • Страница 7 из 37
  mení s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom. ●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali. POZOR! Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť škodu na majetku ●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do zásuvky zdroja elektrického napätia
 • Страница 8 из 37
  Vodu nevarte v prípade, že jej hladina sa nachádza pod úrovňou dolnej alebo nad úrovňou hornej hranice indikátora vody (3). 4 Zatvorte veko. 5 Rýchlovarnú kanvicu položte na konzolu (4). 6 Zasuňte zástrčku prívodového kábla do zásuvky zdroja napätia, ktorý je vybavený bezpečnostným kolíkom. 7
 • Страница 9 из 37
  HU Tisztelt Vásárló! Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között. A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Ezek kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve. Kérjük, olvassa el
 • Страница 10 из 37
  VIGYÁZAT! Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek teszi ki a tulajdonát ●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra). ●● Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre; a csatlakozókábel nem
 • Страница 11 из 37
  Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az áramellátást. Miután a vízforraló kihűlt (kb. 15 perc), az ismételt bekapcsolásához le kell venni a talpáról, fel kell önteni vízzel, majd visszatenni, és a kapcsoló megnyomásával be kell kapcsolni (6). A
 • Страница 12 из 37
  RO Stimaţi Clienţi! Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei Zelmer. Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania Zelmer. Accesoriile au fost
 • Страница 13 из 37
  ●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel încât copii să nu aibă posibilitatea de a se juca cu acesta. ATENŢIE! Nerespectarea poate provoca pagube materiale ●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în
 • Страница 14 из 37
  8 După fierberea apei, fierbătorul se decuplează automat; comutatorul revine la poziţia iniţială – indicatorul de alimentare cu curent electric se va stinge. Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric, nu este necesară scoaterea ştecherului din priza electrică. Trebuie să fiţi
 • Страница 15 из 37
  RU Уважаемые Пользователи! Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer. Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта. Просим внимательно
 • Страница 16 из 37
  делать исключительно под присмотром либо после предварительного понятного объяснения возможных угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством. ●● Необходимо проследить, чтобы дети не играли с устройством. ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба
 • Страница 17 из 37
  Не наполняйте чайник ниже минимальной и выше максимальной отметки на указателе уровня воды (3). 4 Закройте крышку. 5 Поставьте чайник на основание (4). 6 Вложите вилку сетевого провода в розетку с заземлением. 7 Включите чайник выключателем (6) – засветится указатель зарядки. 8 Когда вода закипит,
 • Страница 18 из 37
  BG Уважаеми клиенти! Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продуктите Zelmer. За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти. Моля прочетете внимателно тази
 • Страница 19 из 37
  ●● Уверете се, че децата не си играят с уреда. ВНИМАНИЕ! Опасност от имуществени вреди вследствие на неспазването ●● Винаги включвайте уреда към контакт на електри- ческата мрежа (само променлив ток) с напрежение съгласно с данните намиращи се в табелката на уреда. ●● Поставяйте каната винаги върху
 • Страница 20 из 37
  7 Включете каната с натискане на превключвателя (6) – ще светне индикатора на захранването. 8 След кипване на водата каната ще се изключи автоматично, а превключвателят ще се върне на изходното положение – индикатора на захранването изгасва. Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
 • Страница 21 из 37
  UA Шановні Клієнти! Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer. Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього продукту. Просимо
 • Страница 22 из 37
  й психічними можливостями, а також ті, хто має досвіду роботи із пристроєм, за умови, що вони будуть робити це виключно під наглядом або після попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання пристрою. ●● Необхідно прослідкувати, щоб діти не бавилися з
 • Страница 23 из 37
  Обслуговування і робота чайника B 1 Натисніть кнопку кришки (5) – відкриється кришка чайника. 2 Установіть фільтр (8) в електричному чайнику – якщо раніше він був вийнятий. 3 Наповніть чайник необхідною кількістю води (рівень знаходиться на індикаторі (3)). Не кип’ятіть воду у кількості нижче
 • Страница 24 из 37
  Транспортування і зберігання ●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту. ●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу. ●● Під час
 • Страница 25 из 37
  LT Gerbiamieji klientai! Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju. Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent šiam prietaisui. Prašome atidžiai perskaityti ir vadovautisi
 • Страница 26 из 37
  DĖMESIO! Nesilaikymas gali sukelti turto sugadinimą ●● Įrengimą visada prijunkite prie elektros tinklo lizdo (keičiamo (AC) prie įtampos srovės, atitinkančios tik nurodytoje įrengimo lentelėje). ●● Virdulį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio paviršiaus; maitinimo laidas negali kaboti
 • Страница 27 из 37
  Siekiant iš naujo įjungti arbatinuką po ataušimo ( maždaug 15 min.) reikia nuimti arbatinuką nuo pagrindo, pripildyti vandeniu, vėl pastatyti ant pagrindo ir įjungti jį, paspaudžiant mygtuką (6). Virdulį galima atvėsint greičiau, pripylus į jį šalto vandens. Valymas ir priežiūra C Valykite tiktai
 • Страница 28 из 37
  LV Cienījamie Pircēji! Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam Zelmer lietotāju vidū. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam. Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību
 • Страница 29 из 37
  ●● Tējkanna jāuzstāda uz stabilas, līdzenas un plakanas virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda vai darba virsmas malai, un pieskarties karstai virsmai. ●● Neizņemiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada. ●● Ierīce var būt lietota tikai telpu iekšā. ●● Tējkannu drīkst izmantot tikai
 • Страница 30 из 37
  3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli. Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi. 4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni. Tējkannas iekšā var atrasties dažādi nogulsnējumi:
 • Страница 31 из 37
  ET Lugupeetud Kliendid! Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast Zelmeri toodete kasutajate hulka. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada ainult ettevõtte Zelmer originaalvaruosi. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote tarvis. Palume käesolev kasutusjuhend
 • Страница 32 из 37
  ●● Ärge tõmmake pistikut võrgupesast juhetpidi välja. ●● Seadet võib kasutada ainult siseruumides. ●● Veekeetjat võib kasutada ainult koos sellele seadme- 7 Käepide 8 Filter 9 Ühendusjuhtme peidik ●● Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks. ●● Ärge avage kaant vahetult peale vee keetmist – kon-
 • Страница 33 из 37
  Veesette eemaldamiseks veekeetja sise- ja välisseinalt pühkige need üle äädikaga niisutatud lapiga. 4 Loputage veekeetja puhta veega. Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega kaasnevad setted: roostetaolised, piima, mustad. See toimib seoses looduslikult vees esinevate mineraalidega (kaltsium,
 • Страница 34 из 37
  EN Dear Customers, Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and welcome among the users of Zelmer products. In order to achieve best results, we recommend using only original Zelmer accessories. They have been specially designed for this product. Please read this user manual
 • Страница 35 из 37
  ●● Always place the kettle on a stable, smooth, flat surface; the power cord must not hang loosely off the edge of a table (or any other work surface) or touch a heated surface. ●● Do not remove the plug from the mains by pulling by the cord. ●● This appliance is intended for indoor use only. ●●
 • Страница 36 из 37
  Cleaning and maintenance C Always allow the kettle to cool down completely before cleaning! 1 Unplug the kettle from the mains. 2 Remove the filter (8) and rinse it under running water. 3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth and washing-up liquid. In order to remove the build-up of
 • Страница 37 из 37