Инструкция для ELECTROLUX ESI 65060

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3. КОМАНДНО ТАБЛО

5

3

2

4

1

A

B

C

D

E

6

1

Бутон за включване/изключване

2

Индикатори

3

Екран

4

Бутон "Отложен старт"

5

Бутони за избор на програма

6

Бутони за функции

Индикатори

Описание
Индикатор за миене.
Индикатор за край.
Индикатор за функцията "multitab".
Индикатор за сол. Този индикатор не свети докато се изпълнява програ‐

мата.
Индикатор за препарат за изплакване. Този индикатор не свети докато

се изпълнява програмата.

6

www.electrolux.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  ESI 65060 ................................................ ............................................. BG СЪДОМИЯЛНА МАШИНА РЪКОВОДСТВО ЗА 2 УПОТРЕБА RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 18 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 34 ПОСУЂА
 • Страница 2 из 53
  2 www.electrolux.com СЪДЪРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 53
  БЪЛГАРСКИ 1. 3 ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ Преди инсталиране и експлоатация на уреда прочетете внимателно предоставените ин‐ струкции. Производителят не носи отговор‐ ност, ако неправилното инсталиране и ек‐ сплоатация предизвикат наранявания и щети. Пазете инструкциите в близост до уреда за бъдещи
 • Страница 4 из 53
  4 www.electrolux.com – Служебни кухни в магазини, офиси и други работни помещения – Ферми – От клиенти в хотели, мотели и други ме‐ ста за настаняване – Пансиони, общежития и социални заве‐ дения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване. • Не променяйте спецификациите на уреда. • Всички ножове и
 • Страница 5 из 53
  БЪЛГАРСКИ 2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Горно разпръскващо рамо 7 Отделение за препарат за изплакване 3 Филтри 4 Табелка с данни 9 Кошничка за прибори 2 Долно разпръскващо рамо 5 Резервоар за сол 6 Скала за твърдост на водата 8 Отделение за препарати 10 Долна кошница 11 Горна
 • Страница 6 из 53
  6 www.electrolux.com 3. КОМАНДНО ТАБЛО 1 2 5 A B 3 4 C D E 6 1 Бутон за включване/изключване 4 Бутон "Отложен старт" 3 Екран 6 Бутони за функции 2 Индикатори Индикатори 5 Бутони за избор на програма Описание Индикатор за миене. Индикатор за край. Индикатор за функцията "multitab". Индикатор за сол.
 • Страница 7 из 53
  БЪЛГАРСКИ 7 4. ПРОГРАМИ 2) 3) 4) 5) Степен на за‐ мърсяване Тип зареждане Програма фази Време‐ траене (мин) Електрое‐ Вода нергия (l) (kWh) Всички Чинии, прибо‐ ри, тенджери и тигани Предмиене Миене 45 °C или 70 °C Изплаквания Изсушаване 90 - 160 0.9 - 1.7 8 - 17 Силно замърся‐ ване Чинии, прибо‐
 • Страница 8 из 53
  8 www.electrolux.com Времетраенето на програмата може да се увеличи. Активиране на функцията "multitab" Включете или изключете функцията "multitab" преди началото на програ‐ ма. Не можете да включите или из‐ ключите тази функция, докато работи програма. 1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
 • Страница 9 из 53
  БЪЛГАРСКИ 9 Омекотител на водата настройка Твърдост на водата Немски градуси (°dH) Френски градуси (°fH) милимол/ли‐ тър Кларк градуси Ръчно Елек‐ тронно 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5
 • Страница 10 из 53
  10 www.electrolux.com 6.2 Пълнене на резервоара за сол 1. 2. 3. 4. 5. Завъртете капачката обратно на часов‐ никовата стрелка и отворете резервоара за сол. Поставете 1 литър вода в резервоара за сол (само първия път). Напълнете резервоара за сол със сол за съдомиялна машина. Почистете солта около
 • Страница 11 из 53
  БЪЛГАРСКИ 11 5. Задайте и стартирайте правилната про‐ грама за вида зареждане и степента на замърсяване. 7.1 Използване на миялния препарат A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 5. 7.2 Настройка и стартиране на програма Режим на настройка Уредът трябва да бъде в режим на настройка за приемане на
 • Страница 12 из 53
  12 www.electrolux.com Можете да избирате програмата на измиване и отложения старт и при за‐ творена вратичка. При това положе‐ ние след всяка настройка разполага‐ те само с 3 секунди преди уредът да заработи. Отваряне на вратичката, докато уредът работи Ако отворите вратичката уредът спира. Кога‐
 • Страница 13 из 53
  БЪЛГАРСКИ • За да премахнете лесно останала загоряла храна, накиснете тенджерите и тиганите във вода, преди да ги поставите в уреда. • Поставяйте дълбоките съдове (чаши и ти‐ гани) с дъното нагоре. • Уверете се, че приборите и съдовете не се слепват. Смесвайте лъжиците с други при‐ бори. • Уверете
 • Страница 14 из 53
  14 www.electrolux.com 9.1 Почистване на филтрите 1. Завъртете филтъра (A) обратно на ча‐ совниковата стрелка и го свалете. 2. C За да разглобите филтъра (A), отделете (A1) и (A2). Отстранете филтъра (B). Измийте филтрите с вода. Поставете филтъра (B) в първоначално‐ то му положение. Уверете се, че
 • Страница 15 из 53
  БЪЛГАРСКИ 15 10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Уредът не се включва или спира по време на работа. Преди да се свържите със сервиза, вижте ин‐ формацията, която следва за решение на проблема. При някои неизправности дисплеят показва код на аларма: • - Уредът не се пълни с вода. • • - Уредът не
 • Страница 16 из 53
  16 www.electrolux.com Чиниите са мокри • Програмата е без фаза на изсушаване или с фаза на изсушаване с ниска температура. • Отделението за препарат за изплакване е празно. • Причината може да е в качеството на пре‐ парата за изплакване. • Причината може да е в качеството на ком‐ бинираните
 • Страница 17 из 53
  БЪЛГАРСКИ 17 12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не
 • Страница 18 из 53
  18 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 19 из 53
  РУССКИЙ 1. 19 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственность за травмы/повреждения, получен‐ ные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данное руководство
 • Страница 20 из 53
  20 www.electrolux.com 1.3 Использование • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магази‐ нах, офисах и на других рабочих местах. – В сельских жилых домах. – Для использования клиентами отелей, мотелей и
 • Страница 21 из 53
  РУССКИЙ 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Верхний разбрызгиватель 7 Дозатор ополаскивателя 3 Фильтры 4 Табличка с техническими данными 9 Корзина для столовых приборов 2 Нижний разбрызгиватель 5 Емкость для соли 6 Переключатель жесткости воды 8 Дозатор моющего средства 10 Нижняя корзина
 • Страница 22 из 53
  22 www.electrolux.com 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 2 5 A B C 3 4 D E 6 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 4 Кнопка отсрочки пуска 3 Дисплей 6 Кнопки режимов 2 Индикаторы Индикаторы 5 Кнопки выбора программ Описание Индикатор мойки. Индикатор окончания. Индикатор функции Multitab. Индикатор отсутствия соли. Во время
 • Страница 23 из 53
  РУССКИЙ 23 4. ПРОГРАММЫ Програм‐ ма1) 3) 4) 5) Продол‐ житель‐ ность (мин) Энергопо‐ Вода требле‐ (л) ние (кВт·ч) Все Посуда, столо‐ вые приборы, кастрюли и ско‐ вороды Предварительная мойка Мойка, 45°C или 70°C Ополаскивания Сушка 90 - 160 0.9 - 1.7 8 - 17 Сильное загряз‐ нение Посуда, столо‐ вые
 • Страница 24 из 53
  24 www.electrolux.com 5. РЕЖИМЫ 5.1 Функция Multitab Включайте данную функцию только в случае использования комбинированного таблетиро‐ ванного моющего средства. Данная функция прекращает подачу опола‐ скивателя и соли. Соответствующие индика‐ торы гаснут. Продолжительность работы программы мо‐ жет
 • Страница 25 из 53
  РУССКИЙ 25 6.1 Настройка устройства для смягчения воды Настройка смягчителя для воды Жесткость воды Градусы по не‐ мецкому стандарту (°dH) Градусы по французскому стандарту (°fH) ммоль/л Градусы шкалы Клар‐ ка Вручную Элек‐ трон‐ ным спосо‐ бом 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76
 • Страница 26 из 53
  26 www.electrolux.com 5. Выключите прибор, чтобы подтвердить настройку. 6.2 Заполнение емкости для соли 1. 2. 3. 4. 5. Поверните крышку против часовой стрел‐ ки и откройте емкость для соли. Налейте в емкость для соли 1 л воды (только перед первым использованием). Насыпьте посудомоечную соль в
 • Страница 27 из 53
  РУССКИЙ 27 5. Выберите подходящую программу мойки в соответствии с типом загрузки и сте‐ пенью ее загрязненности. 7.1 Использование моющего средства A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2 Настройка и запуск программы Режим настройки Для выполнения ряда операций прибор дол‐ жен находиться в
 • Страница 28 из 53
  28 www.electrolux.com Задать программу и отсрочку пуска можно и при закрытой дверце прибо‐ ра. При этом у Вас будет только 3 се‐ кунды после каждого выбора на‐ стройки до того, как прибор присту‐ пит к работе. Открывание дверцы во время работы прибора Открывание дверцы приводит к остановке ра‐ боты
 • Страница 29 из 53
  РУССКИЙ • Проверьте, чтобы стаканы не соприкаса‐ лись друг с другом • Загружайте мелкие предметы в корзину для столовых приборов. • Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что они не двигаются. • Прежде чем запускать программу, убеди‐ тесь, что разбрызгиватели могут свободно
 • Страница 30 из 53
  30 www.electrolux.com 2. A1 3. 4. 5. Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐ делите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Установите фильтр (B) в исходное поло‐ жение. Убедитесь, что он правильно вставлен в две направляющие (C). A2 6. Соберите фильтр (A) и установите его на его
 • Страница 31 из 53
  РУССКИЙ 31 Неисправность Возможное решение Прибор не включается. Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. Программа не запускается. Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Если задана отсрочка пуска, отмените
 • Страница 32 из 53
  32 www.electrolux.com дится в режиме настройки. См. «НА‐ СТРОЙКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ». 2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки режимов (B) и (C), пока не начнут мигать индикаторы над кнопками режимов (A), (B) и (C). 3. Нажмите на кнопку режима (B). • Индикаторы над кнопками режимов (А) и (С)
 • Страница 33 из 53
  РУССКИЙ 33
 • Страница 34 из 53
  34 www.electrolux.com САДРЖАЈ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 35 из 53
  СРПСКИ 1. 35 УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐ љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐ вођач није одговоран уколико услед непра‐ вилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐ требу поред уређаја ради будућих подешава‐ ња. •
 • Страница 36 из 53
  36 www.electrolux.com 1.3 Употреба • Овај уређај је намењен за употребу у дома‐ ћинству и сличним окружењима као што су: – кухиње за особље у продавницама, кан‐ целаријама и другим радним окружењи‐ ма; – сеоске куће; – од стране клијената у хотелима, мотели‐ ма и другим окружењима за становање; –
 • Страница 37 из 53
  СРПСКИ 2. ОПИС ПРОИЗВОДА 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Горњи крак са млазницама 7 Дозатор за средство за испирање 3 Филтери 4 Плочица са техничким карактеристикама 9 Корпа за прибор за јело 2 Доњи крак са млазницама 5 Посуда за со 6 Бирач за тврдоћу воде 8 Дозатор детерџента 10 Доња корпа 11 Горња
 • Страница 38 из 53
  38 www.electrolux.com 3. КОНТРОЛНА ТАБЛА 1 2 5 A B C 3 4 D E 6 1 Дугме за укључивање/искључивање 4 Дугме за одлагање 3 Дисплеј 6 Дугмад за бирање функција 2 Индикатори Индикатори 5 Дугмад за бирање програма Опис Индикатор за прање. Индикатор краја. Индикатор функције „Multitab“. Индикатор за со.
 • Страница 39 из 53
  СРПСКИ 39 4. ПРОГРАМИ Програм1) Степен запрља‐ Фазе ности програма Врста пуњења Трајање (мин) Eнергија (kWh) Вода (л) 3) 4) 5) Све Посуђе, прибор за јело, шерпе и тигањи Предпрање 90 - 160 Прање на 45 °C или 70 °C Испирања Сушење 0.9 - 1.7 8 - 17 Висок степен запрљаности Посуђе, прибор за јело,
 • Страница 40 из 53
  40 www.electrolux.com Активирање функције „Multitab“ Функцију „Multitab“ активирајте или деактивирајте пре покретања програ‐ ма. Ову функцију не можете да акти‐ вирате или деактивирате док је про‐ грам активан. 1. Притисните дугме за укључивање/ис‐ кључивање да бисте активирали уређај. 2. Проверите
 • Страница 41 из 53
  СРПСКИ 41 Омекшивач воде подешавање Тврдоћа воде Немачки степени (°dH) Француски степени (°fH) mmol/l Clarke степени Упутство за Елек‐ употребу тронско 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5
 • Страница 42 из 53
  42 www.electrolux.com 6.2 Пуњење посуде за со 1. 2. 3. 4. 5. Окрените поклопац у смеру супротном од кретања казаљки на сату и отворите по‐ суду за со. Ставите 1 литар воде у посуду за со (ик‐ ључиво први пут). Сипајте со за машинско прање посуђа у посуду за со. Уклоните со која се задржала око
 • Страница 43 из 53
  СРПСКИ 43 7.1 Коришћење детерџента A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Подешавање и покретање програма Режим подешавања Уређај мора да буде у режиму подешавања да би прихватио неке операције. Овај уређај је у режиму подешавања када се, после активације сви индикатори програма упале и на
 • Страница 44 из 53
  44 www.electrolux.com Отказивање одложеног старта док је одбројавање у току Истовремено притисните и задржите функциј‐ ску дугмад (B) и (C) све док се индикатори свих програма не укључе и не прикажу две во‐ доравне статусне линије . Када откажете одложени старт, уре‐ ђај се враћа у режим за
 • Страница 45 из 53
  СРПСКИ • Проверите да ли кракови са млазницама могу слободно да се окрећу пре покретања програма. 8.3 Употреба соли, средства за испирање и детерџента • Исључиво користите со, средство за испи‐ рање и детерџент предвиђене за машину за прање посуђа. Остали производи могу да изазову оштећење уређаја.
 • Страница 46 из 53
  46 www.electrolux.com 2. A1 3. 4. 5. Да бисте онемогућили филтер (A), одво‐ јено извуците (A1) и (A2). Извадите филтер (B). Филтер исперите водом. Вратите филтер (B) у првобитни положај. Проверите да ли је правилно постављен испод две вођице (C). A2 6. Поставите филтер (A) и ставите га на по‐
 • Страница 47 из 53
  СРПСКИ Проблем Могуће решење Не можете да активирате уређај. 47 Проверите да ли је кабл за напајање прикључен на зидну утичницу. Проверите да у кутији са осигурачима није прего‐ рео неки осигурач. Програм се не покреће. Проверите да ли су врата на уређају затворена. Ако је подешен одложени старт,
 • Страница 48 из 53
  48 www.electrolux.com „ПОДЕШАВАЊЕ И ПОКРЕТАЊЕ ПРО‐ ГРАМА“. 2. Истовремено притисните и задржите функцијску дугмад (B) и (C) све док инди‐ катори изнад функцијске дугмади (A), (B) и (C) не затрепере. 3. Притисните функцијско дугме (B). • Индикатори изнад функцијске дугмади (A) и (C) се искључују. •
 • Страница 49 из 53
  СРПСКИ 49
 • Страница 50 из 53
  50 www.electrolux.com
 • Страница 51 из 53
  СРПСКИ 51
 • Страница 52 из 53
  117932591-A-202012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 53 из 53