Инструкция для ELECTROLUX ESI 6600RAK, ESI 6600RAW, ESI 6600RAX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5.1 TimeSaver

Šī iespēja palielina spiedienu un ūdens tempera‐

tūru. Mazgāšanas un žāvēšanas fāzes ir īsākas.

Kopējais programmas laiks samazinās aptuveni

par 50%.

Mazgāšanas rezultāti ir tādi paši kā ar normālu

programmas laiku. Žāvēšanas rezultāti var pa‐

sliktināties.
Kā aktivizēt TimeSaver iespēju
1. Piespiediet TimeSaver. Iedegas attiecīgais

rādītājs un programmas josla. Displejā varat

redzēt programmas laika atjauninājumu.
• Ja šī iespēja nav piemērojama program‐

mai, atbilstošais indikators ātri mirgos trīs

reizes un tad nodzisīs. Programmu josla

neieslēdzas.

5.2 Multitab

Aktivizējiet šo iespēju tikai tad, ja izmantojat

kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes.

Šī iespēja deaktivizē skalošanas līdzekļa un sāls

lietošanu. Saistītie indikatori ir izslēgti.

Programmas izpildes ilgums var palielināties.
Kā aktivizēt Multitab iespēju
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐

ņu, lai ieslēgtu ierīci.

2. Nospiediet Option, indikators Multitab iede‐

gas.

Iespēja darbojas, līdz jūs to deaktivizējat. No‐

spiediet Option, kamēr indikators Multitab no‐

dziest.
Ja jūs pārtraucat lietot kombinētos mazgāšanas

līdzekļus tablešu veidā, pirms atsevišķas

mazgāšanas līdzekļa, skalošanas līdzekļa un

trauku mazgāšanas sāls lietošanas veiciet šīs

darbības:
1. Deaktivizējiet Multitab iespēju.
2. Iestatiet ūdens mīkstinātāja augstāko līmeni.
3. Pārliecinieties, ka specializētās sāls tvertne

un skalošanas līdzekļa dozators ir pilns.

4. Aktivizējiet īsāko programmu ar skalošanas

fāzi, nelietojot mazgāšanas līdzekli un neie‐

vietojot traukus.

5. Noregulējiet ūdens mīkstinātāju atbilstoši

ūdens cietības pakāpei jūsu dzīvesvietā.

6. Noregulējiet skalošanas līdzekļa dozēšanas

daudzumu.

5.3 EnergySaver

Šī iespēja samazina temperatūru beidzamajā

skalošanas fāzē.

Šīs iespējas izmantošana samazina enerģijas

patēriņu (līdz 25%) un programmas laiku.

Programmai beidzoties, trauki var būt mitri.
Kā aktivizēt EnergySaver iespēju
1. Nospiediet Option, indikators EnergySaver

iedegas. Displejā varat redzēt programmas

laika atjauninājumu.
• Ja šī iespēja nav piemērojama program‐

mai, atbilstošais indikators neiedegas.

5.4 MyFavourite

Ar šo iespēju jūs varat iestatīt un saglabāt atmiņā

programmu, ko izmanto biežāk.

Vienlaikus var iestatīt vienu programmu.

Jaunais iestatījums atceļ iepriekšējo.

Kā saglabāt atmiņā programmu
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐

ņu, lai ieslēgtu ierīci.

2. Iestatiet to programmu, kuru vēlaties sagla‐

bāt atmiņā. Kopā ar programmu Jūs varat

iestatīt arī pieejamās iespējas. Nav iespē‐

jams saglabāt atmiņā iespējas Multitab un

Delay.

3. Nospiediet un turiet, vienlaikus, Program un

Delay līdz programmai josla ātri mirgo.

Kā iestatīt MyFavourite programmu
1. Turiet piespiestus Program līdz iedegas ar

MyFavourite programmu un iespēju saistītie

indikatori
• Displejs rāda programmas ilgumu.

5.5 Skaņas signāli

Skaņas signāls darbojas, kad ir ierīces darbības

traucējumi. Šos skaņas signālus nevar deaktivi‐

zēt.

Beidzoties programmai, arī atskanēs skaņas sig‐

nāls. Standarta iestatījumā šis skaņas signāls ir

izslēgts, bet to ir iespējams ieslēgt.
Kā aktivizēt programmas beigu skaņas signālu
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐

ņu, lai ieslēgtu ierīci.

2. Vienlaicīgi nospiediet un dažas sekundes tu‐

riet Program un TimeSaver.

3. Vienlaicīgi nospiediet un turiet Delay un Op‐

tion līdz indikatori   ,   un   sāk mirgot.

8

www.electrolux.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  ESI 6600RAW ESI 6600RAK ESI 6600RAX ................................................ LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ............................................. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 17 32
 • Страница 2 из 53
  2 www.electrolux.com SATURS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 53
  LATVIEŠU 1. 3 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neat‐ bild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norā‐ dījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām. 1.1 Bērnu un nespējīgu
 • Страница 4 из 53
  4 www.electrolux.com – klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un ci‐ tās dzīvojamās telpās; – privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstā‐ kļos. • Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr pro‐ gramma nav beigusies. Uz traukiem var būt mazgāšanas līdzeklis. • Programmas izpildes laikā, atverot ierīces
 • Страница 5 из 53
  LATVIEŠU 9 Galda piederumu grozs 5 11 Augšējais grozs 10 Apakšējais grozs 3. VADĪBAS PANELIS 1 Auto Off Program AutoFlex 45º-70º 50º Intensive 70º Glass Care 45º 2 11 10 9 Quick Plus 60º 3 8 Rinse & Hold EnergySaver Multitab TimeSaver Delay 4 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 7 Option 6 1
 • Страница 6 из 53
  6 www.electrolux.com Indikatori Apraksts Duļķainības sensora indikators. Iedegas, kad darbojas AUTO programmas sensors. Kamēr sensors darbojas, deg tikai attiecīgais rādītājs. Visi pārējie rādītāji, displeja un programmu josla nodziest. Tie atkal iedegas, kad duļķainības sensora indikators
 • Страница 7 из 53
  LATVIEŠU Programma Netīrības pakāpe Ielādes veids Programma fāzes Iespējas Vidēji vai nedaudz netī‐ Mazgāšana 45 °C ri Skalošanas Trausli māla un stikla Žāvēšana trauki 3) 4) Nepiekaltuši netīrumi Ēdienu gatavošanas trauki un galda piede‐ rumi EnergySaver Mazgāšana 60 °C Skalošana Visi 7 Mērcēšana
 • Страница 8 из 53
  8 www.electrolux.com 5.1 TimeSaver 5.3 EnergySaver Šī iespēja palielina spiedienu un ūdens tempera‐ tūru. Mazgāšanas un žāvēšanas fāzes ir īsākas. Kopējais programmas laiks samazinās aptuveni par 50%. Mazgāšanas rezultāti ir tādi paši kā ar normālu programmas laiku. Žāvēšanas rezultāti var pa‐
 • Страница 9 из 53
  LATVIEŠU 4. Piespiediet Delay, • Indikatori un 9 Skaņas signāls izslēgts nodziest. 5. Nospiediet Delay, lai mainītu iestatījumu. 6. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐ ņu, lai izslēgtu ierīci un apstiprinātu iestatīju‐ mu. • Indikators turpina mirgot. • Displejs rāda pašreizējo iestatījumu.
 • Страница 10 из 53
  10 www.electrolux.com Manuāla iestatīšana Pagrieziet ūdens cietības skalu stāvoklī 1 vai 2. Elektroniska iestatīšana 1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas tausti‐ ņu, lai ieslēgtu ierīci. 2. Vienlaicīgi nospiediet un dažas sekundes tu‐ riet Program un TimeSaver. 3. Vienlaicīgi nospiediet un turiet
 • Страница 11 из 53
  LATVIEŠU 11 6.3 Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (D), lai at‐ vērtu vāku (C). Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru (A), nepārsniedzot atzīmi „max”. Lai neveidotos pārāk daudz putu, notīriet iz‐ lijušo skalošanas līdzekli
 • Страница 12 из 53
  12 www.electrolux.com 4. Iestatiet programmu. • Ja jūs vēlaties, lai sāktu pēdējo uzstādīto programmu, aizveriet ierīces durvis. • Ja vēlas iestatīt MyFavourite programmu, piespiediet un turiet nospiestu Program, līdz atbilstošie programmu indikatori My‐ Favourite un iespējas nodziest. • Ja
 • Страница 13 из 53
  LATVIEŠU nas līdzekli un mazgāšanas līdzekli. Citi izstrā‐ dājumi var radīt ierīces bojājumus. • Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē nodroši‐ na, ka pēc trauku nožūšanas uz tiem nepaliek svītras un traipi. • Kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes sa‐ tur mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un
 • Страница 14 из 53
  14 www.electrolux.com 9.1 Filtru tīrīšana 1. Pagrieziet filtru (A) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet to. 2. C Lai izjauktu filtru (A), velkot atdaliet (A1) un (A2). Izņemiet filtru (B). Nomazgājiet filtrus ar ūdeni. Ielieciet filtru (B) atpakaļ paredzētajā vietā. Pārliecinieties, vai
 • Страница 15 из 53
  LATVIEŠU 15 10. PROBLĒMRISINĀŠANA Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā. Pirms sazināšanās ar apkopes dienestu skatiet problēmas risinājumu šajā informācijā. Dažu problēmu gadījumā ekrānā redzams brīdi‐ nājuma kods: • - ierīce nepiepildās ar ūdeni. • - ierīce neizsūknē ūdeni. • dēm. -
 • Страница 16 из 53
  16 www.electrolux.com Skatiet sadaļā "NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI" citus iespējamos cēloņus. • Indikators turpina mirgot. • Displejs rāda pašreizējo iestatījumu. Skalošanas līdzekļa dozators izslēgts 10.2 Kā aktivizēt skalošanas līdzekļa dozatoru Skalošanas līdzekļa dozatoru var aktivizēt tikai ar
 • Страница 17 из 53
  LIETUVIŲ 17 TURINYS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 18 из 53
  18 www.electrolux.com 1. SAUGOS INSTRUKCIJA Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas ne‐ atsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinka‐ mo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laiky‐ kite šią instrukciją šalia prietaiso, kad
 • Страница 19 из 53
  LIETUVIŲ – darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje; – ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; – klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo aplinkoje; – viešbučiuose, kuriose siūloma naktynė su pusryčiais. • Negerkite ir nežaiskite su prietaise
 • Страница 20 из 53
  20 www.electrolux.com 7 Skalavimo priemonės dalytuvas 10 Apatinis krepšys 8 Plovimo priemonių dalytuvas 9 Stalo įrankių krepšys 11 Viršutinis krepšys 3. VALDYMO SKYDELIS 1 Auto Off Program AutoFlex 45º-70º 50º Intensive 70º 2 Glass Care 45º Quick Plus 60º 3 11 10 9 1 Įjungimo / išjungimo mygtukas 2
 • Страница 21 из 53
  LIETUVIŲ Indikatoriai 21 Aprašymas Drumstumo jutiklio indikatorius. Jis užsidega, kai veikia AUTO programos jutiklis. Kai veikia jutiklis, šviečia tik susijęs indikatorius. Visi kiti indikatoriai, rodinys ir programos juosta išsijungs. Jie vėl užsidegs, kai drumstumo jutiklio indika‐ torius
 • Страница 22 из 53
  22 www.electrolux.com Programa Nešvarumo laipsnis Įkrovos tipas Programos fazės Parinktys Vidutiniškai arba mažai Plovimas 45 °C sutepti Skalavimai Trapūs moliniai arba Džiovinimas porcelianiniai indai bei stiklas 3) 4) Neįsisenėję nešvaru‐ mai Indai bei stalo įrankiai Plovimas 60 °C Skalavimas
 • Страница 23 из 53
  LIETUVIŲ 5.1 TimeSaver Šia parinktimi didinamas vandens slėgis ir tem‐ peratūra. Plovimo ir džiovinimo fazės yra trum‐ pesnės. Bendra programos trukmė sumažėja maždaug 50 proc. Plovimo rezultatai tokie patys kaip ir esant įpras‐ tai programos trukmei. Džiovinimo rezultatai gali būti prastesni. Kaip
 • Страница 24 из 53
  24 www.electrolux.com • Toliau mirksi indikatorius . • Ekrane rodomas esamas nustatymas. 5. Norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite Delay. 6. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite įjungi‐ mo / išjungimo mygtuką ir patvirtinkite nusta‐ tymą. Garsinis signalas įjungtas Garsinis signalas išjungtas
 • Страница 25 из 53
  LIETUVIŲ 25 Rankinis nustatymas Pasukite vandens kietumo reguliatorių į padėtį 1 arba 2. Elektroninis reguliavimas 1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. 2. Vienu metu paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę Program ir TimeSaver. 3. Vienu metu
 • Страница 26 из 53
  26 www.electrolux.com 6.3 Skalavimo priemonės dalytuvo pildymas 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (D), kad atidarytumėte dangtelį (C). Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą (A), ne daugiau kaip iki žymos „max“. Nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemonę
 • Страница 27 из 53
  LIETUVIŲ 7.2 Programos nustatymas ir paleidimas Funkcija Auto Off Norint sumažinti energijos suvartojimą, ši funkci‐ ja automatiškai išjungia prietaisą po kelių minu‐ čių, kai: • neuždarėte durelių, kad būtų paleista progra‐ ma; • programai pasibaigus; Programos paleidimas be atidėto paleidimo 1.
 • Страница 28 из 53
  28 www.electrolux.com 8. PATARIMAI 8.1 Vandens minkštiklis Kietame vandenyje yra didelis kiekis mineralų, kurie gali sugadinti prietaisą ir indai gali būti plau‐ nami nepakankamai gerai. Vandens minkštiklis neutralizuoja šiuos mineralus. Indaplovės druska išlaiko vandens minkštiklį švarų ir geros
 • Страница 29 из 53
  LIETUVIŲ 29 9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ĮSPĖJIMAS Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjun‐ kite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nešvarūs filtrai ir užsikimšę purkštuvai pablogina plovimo rezultatus. Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, juos iš‐ valykite. 9.1
 • Страница 30 из 53
  30 www.electrolux.com 10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikimo metu. Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą, peržiū‐ rėkite informaciją apie problemos sprendimą. Esant tam tikroms problemoms, ekrane rodomas pavojaus kodas: • – Į prietaisą nepatenka vanduo. • • – Iš
 • Страница 31 из 53
  LIETUVIŲ Apie kitas galimas priežastis skaitykite skyriuje „PATARIMAI“. • Toliau mirksi indikatorius . • Ekrane rodomas esamas nustatymas. Skalavimo priemonės dalytu‐ vas išjungtas 10.2 Kaip įjungti skalavimo priemonės dalytuvą Skalavimo priemonės dalytuvą galima įjungti tik kai suaktyvinta
 • Страница 32 из 53
  32 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 33 из 53
  РУССКИЙ 1. 33 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 34 из 53
  34 www.electrolux.com • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. • 1.3 Эксплуатация • • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для
 • Страница 35 из 53
  РУССКИЙ 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Верхний разбрызгиватель 7 Дозатор ополаскивателя 3 Фильтры 4 Табличка с техническими данными 9 Корзина для столовых приборов 2 Нижний разбрызгиватель 5 Емкость для соли 6 Переключатель жесткости воды 8 Дозатор моющего средства 10 Нижняя корзина
 • Страница 36 из 53
  36 www.electrolux.com 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 Auto Off Program AutoFlex 45º-70º 50º Intensive 70º 2 11 10 9 Glass Care 45º Quick Plus 60º Rinse & Hold EnergySaver 3 Multitab TimeSaver Delay 4 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 7 8 Option 6 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 7 Индикаторы 3 Индикаторы 4
 • Страница 37 из 53
  РУССКИЙ Индикаторы 37 Описание Индикатор функции (TimeSaver). 3.1 Полоса программ Полоса программ отображает сведения, отно‐ сящиеся к программе и функции TimeSaver Запуск и ход выполнения программы При запуске программы мигают два боковых сегмента на полосе программ. По мере выполнения программы
 • Страница 38 из 53
  38 www.electrolux.com Программа 3) 4) Степень загрязненно‐ Этапы сти программы Тип загрузки Свежее загрязнение Посуда и столовые приборы Мойка, 60°C Ополаскивание Все Режимы Предварительная мойка 1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное потребление воды и энергии при мытье посуды и
 • Страница 39 из 53
  РУССКИЙ 5.1 TimeSaver Даная функция увеличивает давление и тем‐ пературу воды. Этапы мойки и сушки сокра‐ щаются. Общая продолжительность програм‐ мы сокращается примерно на 50%. Результаты мойки соответствуют результатам программы со стандартной продолжительно‐ стью. Результаты сушки могут
 • Страница 40 из 53
  40 www.electrolux.com 5.5 Звуковая сигнализация Звуковые сигналы выдаются в случае неис‐ правности прибора. Данные звуковые сигна‐ лы отключить невозможно. Помимо этого, по окончании программы вы‐ дается звуковой сигнал. По умолчанию выда‐ ча звукового сигнала отключена, но ее можно включить.
 • Страница 41 из 53
  РУССКИЙ 41 Настройка смягчителя для воды Жесткость воды Градусы по не‐ мецкому стандарту (°dH) Градусы по французскому стандарту (°fH) ммоль/л Градусы шкалы Клар‐ ка Вручную Элек‐ трон‐ ным спосо‐ бом 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25
 • Страница 42 из 53
  42 www.electrolux.com 6.2 Заполнение емкости для соли 1. 2. 3. 4. 5. Поверните крышку против часовой стрел‐ ки и откройте емкость для соли. Налейте в емкость для соли 1 л воды (только перед первым использованием). Насыпьте посудомоечную соль в емкость для соли. Уберите соль вокруг отверстия емкости
 • Страница 43 из 53
  РУССКИЙ 43 7.1 Использование моющего средства A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2 Настройка и запуск программы Функция Auto Off Для снижения энергопотребления эта функ‐ ция автоматически отключает прибор через несколько минут в следующих случаях: • Дверца не была закрыта для запуска про‐
 • Страница 44 из 53
  44 www.electrolux.com плее не отобразится продолжительность заданной программы. 3. Для запуска программы закройте дверцу прибора. В случае отмены отсрочки пуска про‐ исходит также и отмена заданных до‐ полнительных функций (кроме функ‐ ции Multitab). Перед тем, как закрыть дверцу прибора, не
 • Страница 45 из 53
  РУССКИЙ Не превышайте указанную дозировку моющего средства. См. инструкции на упаковке моющего средства. 8.3 Загрузка корзин Примеры загрузки корзин Вы найдете в прилагаемой брошюре. • Используйте прибор только для мытья при‐ надлежностей, пригодных для мытья в по‐ судомоечных машинах. • Не
 • Страница 46 из 53
  46 www.electrolux.com 2. A1 3. 4. 5. Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐ делите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Установите фильтр (B) в исходное поло‐ жение. Убедитесь, что он правильно вставлен в две направляющие (C). A2 6. Соберите фильтр (A) и установите его на его
 • Страница 47 из 53
  РУССКИЙ 47 Неисправность Возможное решение Прибор не включается. Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. Программа не запускается. Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Если задана отсрочка пуска, отмените
 • Страница 48 из 53
  48 www.electrolux.com 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. Одновременно нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд Program и TimeSaver. 3. Одновременно нажав и удерживая Delay и Option, дождитесь начала мигания инди‐ каторов , и . 4. Нажмите на TimeSaver; • Индикаторы
 • Страница 49 из 53
  РУССКИЙ 49
 • Страница 50 из 53
  50 www.electrolux.com
 • Страница 51 из 53
  РУССКИЙ 51
 • Страница 52 из 53
  117918070-A-282012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 53 из 53