Инструкция для ELECTROLUX ESI 66065

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Použití mycího prostředku a leštidla

20

30

MAX

1

2

3

4

+

-

1

2

3

4

5

6

7

Použití mycího prostředku

Abyste chránili životní prostředí, nepou-
žívejte více mycího prostředku, než je
nutné.
Řiďte se doporučením výrobce uvede-
ným na obalu mycího prostředku.

Při doplňování dávkovače mycího
prostředku postupujte takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 

2

 , abyste

otevřeli víčko 

7

 dávkovače mycího

prostředku.

2. Mycí prostředek nasypte/nalijte do dáv-

kovače 

1

 .

3. Pokud má mycí program fázi předmytí,

nasypte/nalijte trochu mycího prostředku
na vnitřní stranu dvířek myčky.

4. Pokud používáte mycí tablety, dejte ta-

bletu do dávkovače mycího prostředku

1

 .

5. Zavřete dávkovač mycího prostředku.

Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne.

Různé značky mycího prostředku se
rozpouštějí různě dlouho. Některé mycí
tablety proto při krátkých mycích pro-
gramech nedosahují nejlepších výsled-
ků. Při použití mycích tablet proto nasta-
vujte dlouhé mycí programy, aby se
zbytky mycího prostředku zcela odstra-
nily.

Použití lešticího prostředku

Leštidlo umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
Dávkovač leštidla automaticky přidá le-
šticí prostředek při poslední oplachovací
fázi.

Při doplňování dávkovače leštidla postupujte
takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 

6

 , abyste

otevřeli víčko 

5

 dávkovače leštidla.

2. Naplňte dávkovač leštidla 

3

 lešticím

prostředkem. Značka „max.“ ukazuje
maximální hladinu.

electrolux  9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 69
  návod k použití használati útmutató Инструкция по эксплуатации návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Посудомоечная машина Umývačka riadu ESI66065
 • Страница 2 из 69
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace Popis spotřebiče Ovládací panel Před prvním použitím Nastavení změkčovače vody Použití soli do myčky Použití mycího prostředku a leštidla Funkce Multitab 2 5 6 7 7 8 9 10
 • Страница 3 из 69
  electrolux 3 • • • • voda mohou způsobit korozi nebo proděravět dno spotřebiče. Nikdy dávkovač leštidla neplňte jinými prostředky než leštidlem (např. čisticími prostředky pro myčky, tekutými mycími prostředky). Spotřebič by se mohl poškodit. Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se
 • Страница 4 из 69
  4 electrolux • Použijte výhradně originální náhradní díly. Připojení k elektrické síti • Spotřebič musí být uzemněn. • Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry vaší domácí elektrické sítě. • Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
 • Страница 5 из 69
  electrolux 5 Popis spotřebiče 1 9 2 8 3 7 4 5 1 2 3 4 5 Horní koš Nastavení tvrdosti vody Zásobník na sůl Dávkovač mycího prostředku Dávkovač leštidla 6 6 7 8 9 Typový štítek Filtry Dolní ostřikovací rameno Horní ostřikovací rameno
 • Страница 6 из 69
  6 electrolux Ovládací panel 5 2 1 A B C 4 3 D E 6 1 2 3 4 5 6 Tlačítko Zap/Vyp Tlačítka pro volbu programu Tlačítko Odložený start Displej Kontrolky Tlačítka funkcí Kontrolky Probíhající program • Rozsvítí se po zvolení mycího programu. • Svítí po celou dobu trvání mycího programu. • Zhasne na
 • Страница 7 из 69
  electrolux 7 Tlačítko Odložený start Tímto tlačítkem odložíte spuštění mycího programu v intervalu od 1 do 24 hodin. Řiďte se pokyny v části „Volba a spuštění mycího programu“. • Zrušení probíhajícího mycího programu nebo odloženého startu. Řiďte se pokyny v části „Volba a spuštění mycího
 • Страница 8 из 69
  8 electrolux Tvrdost vody Nastavení tvrdosti vody °dH °TH mmol/l Clarkovy stupně ručně elektronicky 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10 1) 9 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8 1) 7 6 29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 -
 • Страница 9 из 69
  electrolux 9 Použití mycího prostředku a leštidla 1 3 2 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 3. Pokud má mycí program fázi předmytí, nasypte/nalijte trochu mycího prostředku na vnitřní stranu dvířek myčky. 4. Pokud používáte mycí tablety, dejte tabletu do dávkovače mycího prostředku 1 . 5. Zavřete dávkovač
 • Страница 10 из 69
  10 electrolux 3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se při mycím programu netvořilo přílišné množství pěny. 4. Zavřete dávkovač leštidla. Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne. Dávkování leštidla můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 4 (nejvyšší dávkování). Otočením voliče
 • Страница 11 из 69
  electrolux 11 Volba a spuštění mycího programu Volba a spuštění mycího programu bez odloženého startu 1. Zapněte spotřebič. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. 3. Zvolte mycí program. Řiďte se pokyny v části „Mycí programy“. – Rozsvítí se kontrolka příslušného programu. – Všechny
 • Страница 12 из 69
  12 electrolux Vyjmutí nádobí • Nádobí před vyjmutím z myčky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji rozbije. • Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a potom z koše horního. • Na stěnách a dvířkách myčky může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než nádobí. Mycí programy Mycí programy
 • Страница 13 из 69
  electrolux 13 Program 1) Energie (kWh) 0,1 Voda (litry) 4 Oplach 1) Na displeji se ukáže délka programu. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu a na množství nádobí. Čištění a údržba Vyjmutí a čištění filtrů Zanesené filtry zhoršují výsledky
 • Страница 14 из 69
  14 electrolux Co dělat, když... Myčka nezačne mýt nebo se během mytí zastavuje. Problém Poruchový kód Myčka se neplní vodou. Na displeji se objeví Nejprve zkuste najít řešení problému (podle tabulky). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko. Možná příčina Možné řešení Otevřete
 • Страница 15 из 69
  electrolux 15 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché Problém Možná příčina Možné řešení Zvolený mycí program nebyl vhodný pro daný druh nádobí a stupeň znečištění. Ujistěte se, že je zvolený mycí program vhodný pro daný druh nádobí a stupeň znečištění. Koše myčky nebyly naplněny správně. Voda se
 • Страница 16 из 69
  16 electrolux 6. Stiskněte opět tlačítko funkce B. – Na displeji se zobrazí nové nastavení. 7. Vypnutím spotřebiče uložíte nastavení. Technické údaje Rozměry Šířka 596 mm Výška 818 - 898 mm Hloubka Tlak přívodu vody 575 mm Přívod vody Kapacita 0,5 barů (0,05 MPa) Maximální 1) Minimální 8 barů (0,8
 • Страница 17 из 69
  electrolux 17 Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk 17 Termékleírás 20 Kezelőpanel 20 Az első használat előtt 22 A vízlágyító beállítása 22 Speciális só használata 23 A mosogatószer és az öblítőszer
 • Страница 18 из 69
  18 electrolux • • • • • • • kosárba vagy a késtartó kosárba helyezze. (Nem minden típus rendelkezik késtartó kosárral.) Csak gépi mosogatáshoz alkalmas termékeket (mosogatószer, só, öblítőszer) használjon. A nem gépi mosogatáshoz előírt sótípusok használata kárt tehet a vízlágyítóban. A
 • Страница 19 из 69
  electrolux 19 Vigyázat Veszélyes feszültség. Elektromos csatlakozás • A készüléket kötelező földelni. • Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromossági adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. • Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon. • Ne
 • Страница 20 из 69
  20 electrolux Termékleírás 1 9 2 8 3 7 4 5 1 2 3 4 5 6 Felső kosár Vízkeménység-tárcsa Sótartály Mosogatószer-adagoló Öblítőszer-adagoló 6 7 8 9 Adattábla Szűrők Alsó szórókar Felső szórókar Kezelőpanel 5 2 1 A B C 6 4 3 D E
 • Страница 21 из 69
  electrolux 21 1 2 3 4 5 6 Be/Ki gomb Programválasztó gombok Késleltetett indítás gomb Kijelző Ellenőrzőlámpák Funkciógombok Ellenőrzőlámpák Program folyamatban • Felgyullad, amikor kiválaszt egy mosogatóprogramot. • A mosogatóprogram teljes időtartama alatt világít. • A mosogatóprogram végén
 • Страница 22 из 69
  22 electrolux – A kijelzőn látható a mosogatóprogram vagy a késleltetett indítás időtartama. – A beállítási üzemmódba való visszatéréshez törölni kell a programot vagy a késleltetett indítást. Lásd a "Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása " c. részt. • A multitab funkció
 • Страница 23 из 69
  electrolux 23 Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót. Manuális beállítás A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2. állásba (lásd a táblázatot). Elektronikus beállítás 1. Kapcsolja be a készüléket. 2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van. Speciális
 • Страница 24 из 69
  24 electrolux A mosogatószer és az öblítőszer használata 1 3 2 30 4 MA X + 3 2 - 1 20 mosogatószer-tabletták a rövid mosogatóprogramok során nem fejtenek ki megfelelő tisztítóhatást. Mosogatószertabletták használata esetén a mosogatószer maradványok eltávolítása érdekében használjon hosszú
 • Страница 25 из 69
  electrolux 25 A multitab funkció leállítja az öblítőszer és a só betöltését. A multitab funkció automatikusan kikapcsolja az öblítőszer és a só jelzőfényeit. A multitab funkció használatakor a program időtartama megnövekedhet. A multitab funkciót a mosogatóprogram indítása előtt kapcsolja be. A
 • Страница 26 из 69
  26 electrolux – A folyamatban lévő program jelzőfénye tovább világít. A mosogatóprogramot zárt ajtó mellett is kiválaszthatja. Amikor megnyom egy programgombot, csak 3 másodperce van arra, hogy egy másik mosogatóprogramot válasszon. A 3 másodperc leteltével a kiválasztott program automatikusan
 • Страница 27 из 69
  electrolux 27 Mosogatóprogramok Mosogatóprogramok Program Szennyezettség mértéke Töltet típusa Program leírása Bármilyen Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak Előmosás Főmosogatás 45°C vagy 70°C 1 vagy 2 közbenső öblítés Utolsó öblítés Szárítás Erős szennyezettség Edények, evőeszközök, lábasok
 • Страница 28 из 69
  28 electrolux Ápolás és tisztítás A szűrők eltávolítása és tisztítása A piszkos szűrők rontják a mosogatás hatékonyságát. Annak ellenére, hogy a szűrők nem igényelnek különösebb karbantartást, rendszeres ellenőrzésük, és szükség esetén tisztításuk ajánlott. 1. Az (A) szűrő eltávolításához tekerje
 • Страница 29 из 69
  electrolux 29 Probléma Forduljon helyi vízszolgáltatóhoz. Nyissa ki a vízcsapot. Eltömődött a befolyócső szűrője. Tisztítsa meg a szűrőt. A befolyócső csatlakozása nem megfelelő. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen. A befolyócső sérült. Ügyeljen rá, hogy a befolyócsövön ne legyen
 • Страница 30 из 69
  30 electrolux A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő Hibajelenség Az edények nem tiszták. Lehetséges ok Lehetséges megoldás A kiválasztott mosogatóprogram nem felel meg a töltet és a szennyeződés típusának. Győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a mosogatóprogram az ilyen típusú töltet és
 • Страница 31 из 69
  electrolux 31 – A kijelző az aktuális beállítást mutatja. Az öblítőszer-adagoló ki van kapcsolva. Az öblítőszer-adagoló be van kapcsolva. 6. Nyomja meg újra a B funkciógombot. – A kijelző az új beállítást mutatja. 7. A művelet megtartásához kapcsolja ki a készüléket. Műszaki adatok Gyártó védjegye
 • Страница 32 из 69
  32 electrolux szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő
 • Страница 33 из 69
  electrolux 33 Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com Содержание Сведения по технике безопасности 33 36 37 38 39 Описание изделия Панель управления Перед первым использованием Установка смягчителя воды Использование соли для посудомоечных машин 40
 • Страница 34 из 69
  34 electrolux • Используйте прибор только для мытья бытовой посуды, пригодной для посу‐ домоечных машин. • Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь его легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися вещества‐ ми. Существует опасность возгора‐ ния. • Ножи и
 • Страница 35 из 69
  electrolux 35 • При установке прибора убедитесь, что шланги не пережаты и не имеют по‐ вреждений. • Во избежание утечек воды проверьте герметичность соединений всех шлан‐ гов. • При первом использовании прибора проверьте шланги на наличие утечек воды. • У наливного шланга две стенки. В нем проложен
 • Страница 36 из 69
  36 electrolux • Моющие средства для посудо‐ моечной машины храните в без‐ опасном и недоступном для детей месте. • Не оставляйте дверцу прибора от‐ крытой, когда в дозаторе моющего средства находится моющее средство. • Моющее средство следует поме‐ щать в дозатор только перед запу‐ ском программы
 • Страница 37 из 69
  electrolux 37 Панель управления 5 2 1 A B C 4 3 D E 6 1 2 3 4 5 6 Кнопка «Вкл/Выкл» Кнопки выбора программ Кнопка "Задержка пуска" Дисплей Индикаторы Кнопки режимов Индикаторы Выполняемая програм‐ ма • Включается при выборе программы мойки. • Остается включенным в течение всего периода выполнения
 • Страница 38 из 69
  38 electrolux Индикаторы Ополаскиватель 1) Включается при возникновении необходимости заполнения емко‐ сти для ополаскивателя. См. раздел «Использование моющего средства и ополаскивателя». 1) Если контейнеры для соли и/или ополаскивателя пусты, то во время выполнения программы мойки соответствующие
 • Страница 39 из 69
  electrolux 39 5. Выберите необходимую программу мойки в соответствии с типом посуды и степенью ее загрязнения. 6. Заполните дозатор моющего сред‐ ства надлежащим количеством мою‐ щего средства. 7. Запустите программу мойки. Если вы используете комбинирован‐ ное таблетированное моющее сред‐ ство («3
 • Страница 40 из 69
  40 electrolux тех пор, пока индикаторы кнопок ре‐ жимов A, B и C не включатся в ми‐ гающем режиме. 4. Отпустите кнопки режимов B и C. 5. Нажмите кнопку режима А. – Индикаторы кнопок режимов B и C погаснут. – Индикатор кнопки режима А про‐ должает работать в мигающем ре‐ жиме. – На дисплее
 • Страница 41 из 69
  electrolux 41 3. Если используется программа с фа‐ зой предварительной мойки, поме‐ стите немного моющего средства во внутреннюю часть дверцы прибора. 4. Если используется таблетированное моющее средство, положите таблет‐ ку в дозатор моющего средства. 1 . 5. Закройте дозатор моющего средства.
 • Страница 42 из 69
  42 electrolux Для выключения функции Multitab и использования моющего средства, соли и ополаскивателя по отдельности выполните следующие действия: 1. Включите машину. 2. Убедитесь, что машина находится в режиме настройки. 3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки режимов D и Е до тех пор,
 • Страница 43 из 69
  electrolux 43 2. Последовательным нажатием кнопки задержки пуска добейтесь отображе‐ ния на дисплее требуемого количе‐ ства часов задержки пуска. 3. Закройте дверцу машины. – Обратный отсчет начнется автома‐ тически. – Индикатор выполнения програм‐ мы выключится. – После завершения обратного от‐
 • Страница 44 из 69
  44 electrolux Программы мойки Программы мойки Программа Степень загряз‐ ненности Тип загрузки Описание программы Любая Фаянс, столовые приборы, кастрюли и сковороды Предварительная мойка Основная мойка 45°C или 70°C 1 или 2 промежуточных опола‐ скивания Заключительное ополаскива‐ ние Сушка Сильная
 • Страница 45 из 69
  electrolux 45 Программа 1) Электроэнергия (кВт/ч) 0,1 Потребление воды (л) 4 Ополаскивание 1) На дисплее отображается продолжительность программы. В результате колебаний давления и температуры воды, а также напря‐ жения в сети и количества посуды, приведенные значения могут изме‐ ниться. Уход и
 • Страница 46 из 69
  46 electrolux 8. Установите фильтр (A) в фильтр (B) и поверните его по часовой стрелке до щелчка. Очистка разбрызгивателей Не снимайте разбрызгиватели. Если отверстия разбрызгивателей засо‐ рились, удалите грязь с помощью тонкой палочки. Очистка внешних поверхностей Протрите мягкой влажной тряпкой
 • Страница 47 из 69
  electrolux 47 Неисправность Код неисправности Возможный способ устранения Перегорел предохра‐ нитель на домашнем распределительном щите. Замените предохра‐ нитель. Установлена задерж‐ ка старта. (Только для посудомоечных машин с функцией задержки старта). После выполнения проверки включите машину.
 • Страница 48 из 69
  48 electrolux Неполадка После высыхания капель во‐ ды на стекле и посуде ос‐ таются пятна. Возможная причина Возможное решение Слишком мало ополаскива‐ теля. Увеличьте дозировку опола‐ скивателя. Причиной может быть каче‐ ство моющего средства. Используйте моющее сред‐ ство другой марки. Посуда
 • Страница 49 из 69
  electrolux 49 Охрана окружающей среды Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации
 • Страница 50 из 69
  50 electrolux Electrolux. Thinking of you. Viac o nás na www.electrolux.com Obsah Bezpečnostné pokyny Popis výrobku Ovládací panel Pred prvým použitím Nastavenie zmäkčovača vody Používanie soli do umývačky riadu Používanie umývacieho prostriedku a leštidla Funkcia Multitab 50 53 54 55 55 56 57 58
 • Страница 51 из 69
  electrolux 51 • Druhy soli, ktoré nie sú určené pre umývačky riadu, môžu poškodiť zmäkčovač vody. • Spotrebič naplňte soľou pred spustením umývacieho programu. Zrnká soli a slaná voda môžu spôsobiť hrdzavenie alebo vytvoriť dieru v spodnej časti spotrebiča. • Nikdy nedopĺňajte do dávkovača leštidla
 • Страница 52 из 69
  52 electrolux • Používajte iba originálne náhradné diely. Zapojenie do elektrickej siete • Spotrebič musí byť uzemnený. • Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete. • Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú
 • Страница 53 из 69
  electrolux 53 Popis výrobku 1 9 2 8 3 7 4 5 1 2 3 4 5 Horný kôš Volič tvrdosti vody Zásobník na soľ Dávkovač umývacieho prostriedku Dávkovač leštidla 6 6 7 8 9 Typový štítok Filtre Dolné sprchovacie rameno Horné sprchovacie rameno
 • Страница 54 из 69
  54 electrolux Ovládací panel 5 2 1 A B C 4 3 D E 6 1 2 3 4 5 6 Tlačidlo Zap./Vyp. Tlačidlá výberu programu Tlačidlo Posunutý štart Displej Kontrolky Funkčné tlačidlá Kontrolky Vykonáva sa program • Rozsvieti sa, keď zvolíte umývací program. • Zostane svietiť počas celej doby umývacieho programu. •
 • Страница 55 из 69
  electrolux 55 Tlačidlo Posunutý štart Toto tlačidlo používajte na posunutie štartu umývacieho programu v rozmedzí 1 až 24 hodín. Pozrite kapitolu „Výber a spustenie umývacieho programu“. • Na zrušenie prebiehajúceho umývacieho programu alebo prebiehajúceho posunutého štartu. Pozrite časť „Výber a
 • Страница 56 из 69
  56 electrolux Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody v mieste, kde bývate. Podľa potreby sa obráťte na dodávateľa vody. Tvrdosť vody Nastavenie tvrdosti vody °dH °TH mmol/l Clarke 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 29 - 36 51 -
 • Страница 57 из 69
  electrolux 57 Používanie umývacieho prostriedku a leštidla 1 3 2 30 7 4 MA X + 3 2 - 1 20 3. Ak má umývací program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do vnútornej časti dvierok spotrebiča. 4. Ak používate tablety umývacieho prostriedku, vložte ich do dávkovača
 • Страница 58 из 69
  58 electrolux 3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množstva peny počas umývania. 4. Dávkovač leštidla zatvorte. Zatlačte viečko, aby zapadlo na miesto. Dávkovanie leštidla môžete nastaviť medzi polohami 1 (najnižšie dávkovanie) až 4 (najvyššie
 • Страница 59 из 69
  electrolux 59 Výber a spustenie umývacieho programu Výber a spustenie umývacieho programu bez posunutého štartu 1. Zapnite spotrebič. 2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. 3. Nastavte umývací program. Pozrite tabuľku „Umývacie programy“. – Príslušná kontrolka programu sa rozsvieti.
 • Страница 60 из 69
  60 electrolux • Ak spotrebič po troch minútach od ukončenia umývacieho programu nevypnete: – všetky kontrolky sa vypnú, – displej zobrazí jeden horizontálny pásik. Pomôže to znížiť spotrebu energie. Stlačte jedno z tlačidiel (nie tlačidlo zap./ vyp.) a displej spolu s kontrolkami sa znova zapnú.
 • Страница 61 из 69
  electrolux 61 Program 1) Energia (kWh) Voda (litre) 1,4 - 1,6 15 - 16 0,9 9 1,0 - 1,1 10 - 11 0,1 4 Intenzívny Rýchly Úsporný Oplachovanie 1) Displej zobrazí dĺžku trvania programu. Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej sieti a
 • Страница 62 из 69
  62 electrolux C Čistenie sprchovacích ramien Sprchovacie ramená nevyberajte. Ak sa otvory na sprchovacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špáradlom. Čistenie vonkajších povrchov Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty.
 • Страница 63 из 69
  electrolux 63 Problém Kód poruchy Možné riešenie Zástrčka nie je zapojená do zásuvky elektrickej siete. Zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Vypálená poistka v domácej skrini s poistkami. Vymeňte poistku. Je nastavený posunutý štart. (Iba pre spotrebiče s funkciou posunutého štartu). Po
 • Страница 64 из 69
  64 electrolux Problém Možná príčina Možné riešenie Príčinou môže byť umývací pro- Použite iný typ umývacieho prostriedok. striedku. Riad je mokrý. Nastavili ste umývací program bez fázy sušenia alebo s fázou menej intenzívneho sušenia. Dvierka umývačky riadu nechajte pootvorené a pred vybratím
 • Страница 65 из 69
  electrolux 65 Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk. . Obal Recyklujte materiály so symbolom vyhoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.
 • Страница 66 из 69
  66 electrolux
 • Страница 67 из 69
  electrolux 67
 • Страница 68 из 69
  www.electrolux.com www.electrolux.cz www.electrolux.hu www.electrolux.ru www.electrolux.sk 117945280-C-072010
 • Страница 69 из 69