Инструкция для ELECTROLUX ESI 6700RAX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

• Если наливной шланг поврежден, немед‐

ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐

зетки. Обратитесь в сервисный центр для

замены наливного шланга.

1.3 Эксплуатация

• Прибор предназначен для бытового и ана‐

логичного применения, например:
– В помещениях, служащих кухнями для

обслуживающего персонала в магази‐

нах, офисах и на других рабочих местах.

– В сельских жилых домах.
– Для использования клиентами отелей,

мотелей и других мест проживания

– В мини-гостиницах типа «ночлег и зав‐

трак».

ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожога, по‐

ражения электрическим током или

пожара.

• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Размещайте ножи и столовые приборы с

заостренными концами в корзину для сто‐

ловых приборов либо острыми концами

вниз, либо укладывайте их горизонтально.

• Не оставляйте прибор с открытой дверцей

без присмотра во избежание падения на

открытую дверцу.

• Не садитесь и не вставайте на открытую

дверцу.

• Моющие средства для посудомоечных ма‐

шин представляют опасность. Следуйте

правилам по безопасному обращению, при‐

веденным на упаковке средства для стир‐

ки.

• Не пейте воду и не играйте с водой из при‐

бора.

• Не извлекайте посуду из прибора до завер‐

шения программы. На посуде может оста‐

ваться моющее средство.

• Если открыть дверцу прибора во время вы‐

полнения программы, из него может вы‐

рваться горячий пар.

• Не кладите на прибор, рядом с ним или

внутрь него легковоспламеняющиеся мате‐

риалы или изделия, пропитанные легково‐

спламеняющимися веществами.

• Не используйте для очистки прибора пода‐

ваемую под давлением воду или пар.

1.4 Внутреннее освещение

Для замены лампы внутреннего освещения

обращайтесь в сервисный центр.

1.5 Утилизация

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или

удушья.

• Отключите прибор от сети электропитания.
• Отрежьте кабель электропитания и утили‐

зируйте его.

• Удалите защелку дверцы, чтобы предот‐

вратить риск ее запирания на случай, если

внутри прибора окажутся дети и домашние

животные.

РУССКИЙ

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  ESI 6700RAX ................................................ HU MOSOGATÓGÉP RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА SL POMIVALNI STROJ ............................................. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 19 ЭКСПЛУАТАЦИИ NAVODILA ZA UPORABO 37
 • Страница 2 из 57
  2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 57
  MAGYAR 1. 3 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐ san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. 1.1
 • Страница 4 из 57
  4 www.electrolux.com • Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húz‐ za ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzat‐ ból. Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső cseréje érdekében. 1.3 Használat • A készülék háztartási és hasonló célú haszná‐ latra készült, például: – üzletek, irodák és egyéb
 • Страница 5 из 57
  MAGYAR 5 2. TERMÉKLEÍRÁS 1 2 11 10 1 Felső szórókar 2 Alsó szórókar 3 Szűrők 4 Adattábla 5 Sótartály 6 Vízkeménység-tárcsa 7 Öblítőszer-adagoló 8 Mosogatószer-adagoló 9 8 7 6 5 4 3 9 Evőeszköztartó 10 Alsó kosár 11 Felső kosár A készülék belső világítással rendelke‐ zik, amely bekapcsol, amikor a
 • Страница 6 из 57
  6 www.electrolux.com 3. KEZELŐPANEL 1 Auto Off Program 50º AutoFlex 45º-70º FlexiWash 50º-65º Intensive 70º 2 3 1 Hour 55º Quick Plus Rinse & Hold 60º 4 XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option EnergySaver Start 3 sec Save MyFavourite 5 6 7 Reset 14 13 12 11 10 9 8 1 Be/ki gomb 8 Start
 • Страница 7 из 57
  MAGYAR Visszajelzők 7 Megnevezés EnergySaver visszajelző. 3.1 Programsáv A programsáv a programhoz és azTimeSaver funkcióhoz tartozó adatokat jeleníti meg. A program indítása és folyamata Amikor a program elindul, a programsáv két oldalsó szeg‐ mense villog. A program előrehaladása során a középső
 • Страница 8 из 57
  8 www.electrolux.com Program 6) 7) Kiegészítő funkci‐ ók Erős szennyezettség Edények, evőeszkö‐ zök, lábasok és faze‐ kak Előmosás Főmosogatás 70 °C-on Öblítés Szárítás TimeSaver 5) EnergySaver XtraPower5) Normál szennyezett‐ ség Edények és evőeszkö‐ zök 4) Szennyezettség mérté‐ Program ke
 • Страница 9 из 57
  MAGYAR 9 1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények mennyisége módosíthatja az értékeket. Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a következő címre:
 • Страница 10 из 57
  10 www.electrolux.com A kijelzőn a program frissített időtartama lát‐ ható. • Amennyiben a kiegészítő funkció nem al‐ kalmazható a programhoz, a hozzá tarto‐ zó visszajelző nem kezd el világítani. 5.5 Multitab Csak kombinált mosogatószer-tabletták eseté‐ ben aktiválja e kiegészítő funkciót. Ez a
 • Страница 11 из 57
  MAGYAR 11 6.1 A vízlágyító beállítása Vízlágyító beállítás Vízkeménység Német fok (°dH) Francia fok (°fH) mmol/l Clarke fok Kézi moso‐ gatás Elektro‐ nika 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8 29 - 36 51 - 64 5.1
 • Страница 12 из 57
  12 www.electrolux.com 6.2 A sótartály feltöltése 1. 2. 3. 4. 5. Csavarja le a kupakot az óramutató járásá‐ val ellenkező irányba, és nyissa ki a sótar‐ tályt. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az első alkalommal). Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval. Távolítsa el a sótartály nyílása
 • Страница 13 из 57
  MAGYAR 13 7.1 A mosogatószer használata A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Program kiválasztása és elindítása Az Auto Off funkció Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez a funkció néhány perc elteltével automatikusan kikapcsolja a készüléket: • Ha nem csukta be az ajtót. • Ha nem
 • Страница 14 из 57
  14 www.electrolux.com Visszaszámlálás alatt a Késleltetett indítás leállítása 1. Tartsa nyomva a Reset gombot mindaddig, míg a beállított program időtartama meg nem jelenik. 2. Nyomja meg a Start gombot a program elin‐ dításához. A késleltetett indítás törlése a beállított funkciókat is törli
 • Страница 15 из 57
  MAGYAR 8.3 Pakolja meg megfelelően a kosarakat. A mellékelt tájékoztatóban nézzen meg a kosarak feltöltésére vonatkozó példá‐ kat. • Csak mosogatógépbe tehető darabok moso‐ gatására használja a készüléket. • Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból, ón‐ ból és rézből készült darabokat a készülékbe.
 • Страница 16 из 57
  16 www.electrolux.com 2. 3. 4. 5. A1 A2 6. Az (A) szűrő szétszereléséhez húzza szét az (A1) és az (A2) részt. Vegye ki a (B) szűrőt. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket. Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába. El‐ lenőrizze, hogy a két vezetősín (C) alatt megfelelően illeszkedik-e. Szerelje össze az
 • Страница 17 из 57
  MAGYAR Jelenség Lehetséges megoldás A készülék nem tölt be vizet. 17 Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap. Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nagysága nem túl alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájé‐ koztatást a helyi vízműtől. Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve. Ellenőrizze,
 • Страница 18 из 57
  18 www.electrolux.com 8. Töltse fel az öblítőszer-adagolót. 11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK Méretek Szélesség / Magasság / Mélység (mm) Elektromos csatlakoztatás 596 / 818 - 898 / 575 Lásd az adattáblát. Feszültség 220-240 V Frekvencia 50 Hz Hálózati víznyomás Min. / max. (bar / MPa) Vízellátás 1) Hidegvíz
 • Страница 19 из 57
  РУССКИЙ 19 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 20 из 57
  20 www.electrolux.com 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы
 • Страница 21 из 57
  РУССКИЙ • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. 1.3 Эксплуатация • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для обслуживающего
 • Страница 22 из 57
  22 www.electrolux.com 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 1 Верхний разбрызгиватель 2 Нижний разбрызгиватель 3 Фильтры 4 Табличка с техническими данными 5 Емкость для соли 6 Переключатель жесткости воды 7 Дозатор ополаскивателя 8 Дозатор моющего средства 7 6 5 4 3 9 Корзина для столовых приборов 10
 • Страница 23 из 57
  РУССКИЙ 23 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 Auto Off Program 50º AutoFlex 45º-70º FlexiWash 50º-65º Intensive 70º 2 3 1 Hour 55º Quick Plus Rinse & Hold 60º 4 XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option EnergySaver Start 3 sec Save MyFavourite 5 6 7 Reset 14 13 12 11 10 9 8 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 8
 • Страница 24 из 57
  24 www.electrolux.com Индикаторы Описание Индикатор EnergySaver. 3.1 Линейка программы На линейке программы отображается инфор‐ мация о соответствующей программе и о функции TimeSaver. Запуск и ход программы При запуске программы мигают 2 крайних сегмента ли‐ нейки программы. В ходе работы
 • Страница 25 из 57
  РУССКИЙ Программа 4) Степень загрязненно‐ Этапы сти программы Тип загрузки Сильное загрязнение Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды 25 Режимы Предварительная мойка TimeSaver 5) Мойка, 70°C EnergySaver Ополаскивания XtraPower5) Сушка Обычное загрязнение Мойка, 55°C Посуда и столовые
 • Страница 26 из 57
  26 www.electrolux.com Продолж. (мин) Энергопотребление Вода (кВт·ч) (л) 14 Программа 1) 0.1 4 1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды. Информация для тестирующих организаций Для запроса
 • Страница 27 из 57
  РУССКИЙ образится обновление продолжительно‐ сти программы. • Если выбранный режим нельзя исполь‐ зовать с данной программой, соответ‐ ствующий индикатор быстро мигнет 3 раза, а затем погаснет. 5.4 XtraPower Данная функция увеличивает давление воды в ходе предварительной мойки и основной мойки на
 • Страница 28 из 57
  28 www.electrolux.com 6. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 1. Убедитесь, что установленные настройки смягчителя для воды соответствуют уров‐ ню жесткости воды в Вашем регионе. В противном случае настройте смягчитель для воды. Обратитесь в местную службу водоснабжения, чтобы узнать уровень жесткости воды
 • Страница 29 из 57
  РУССКИЙ 29 Настройка вручную Переведите переключатель жесткости воды в положение 1 или 2. Электронная настройка 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. На несколько секунд нажмите на Reset. 3. Одновременно нажав и удерживая Delay и EnergySaver, дождитесь начала мигания индикаторов , .
 • Страница 30 из 57
  30 www.electrolux.com 6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Нажмите на кнопку снятия блокировки (D), чтобы открыть крышку (C). Наполните дозатор ополаскивателя (A), не превышая отметку «Макс». Во избежание избыточного пенообразо‐ вания удалите пролившийся
 • Страница 31 из 57
  РУССКИЙ 7.2 Настройка и запуск программы Функция Auto Off Для снижения энергопотребления эта функ‐ ция автоматически отключает прибор через несколько минут в следующих случаях: • Не была закрыта дверца. • Не была нажата кнопка Start для запуска программы. • Работа программы завершена. Запуск
 • Страница 32 из 57
  32 www.electrolux.com По окончании программы На дисплее высвечивается 0:00. • Индикатор программы гаснет. • Все сегменты линейки программы горят по‐ стоянно. 1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь, пока функция Auto Off не выключит прибор автоматиче‐ ски. 2. Закройте
 • Страница 33 из 57
  РУССКИЙ • Загружайте мелкие предметы в корзину для столовых приборов. • Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что они не двигаются. • Прежде чем запускать программу, убеди‐ тесь, что разбрызгиватели могут свободно вращаться. 8.4 Перед запуском программы Убедитесь, что: • Фильтры
 • Страница 34 из 57
  34 www.electrolux.com 6. Соберите фильтр (A) и установите его на его место в фильтр (B). Поверните по ча‐ совой стрелке до щелчка. Неверная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и повреждению прибора. 9.2 Чистка разбрызгивателей Не снимайте разбрызгиватели. Если
 • Страница 35 из 57
  РУССКИЙ Неисправность 35 Возможное решение Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения. Убедитесь, что водопроводный вентиль не засо‐ рен. Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засо‐ рен. Убедитесь, что
 • Страница 36 из 57
  36 www.electrolux.com 5. Для изменения установки нажмите TimeSaver. 6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы вы‐ ключить прибор и подтвердить настройку. 7. Задайте дозировку ополаскивателя. 8. Наполните дозатор ополаскивателя. 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры Ширина / высота / глубина (мм):
 • Страница 37 из 57
  SLOVENŠČINA 37 VSEBINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 38 из 57
  38 www.electrolux.com 1. VARNOSTNA NAVODILA Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni od‐ govoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shrani‐ te skupaj z napravo za poznejšo uporabo. 1.1 Varnost otrok in
 • Страница 39 из 57
  SLOVENŠČINA OPOZORILO! Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐ nega udara ali požara. • Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare. 1.4 Notranja lučka • Ne spreminjajte specifikacij te naprave. • Nože in jedilni pribor z ostrimi konicami vstavi‐ te v košarico za jedilni pribor, tako
 • Страница 40 из 57
  40 www.electrolux.com 7 Predal sredstva za izpiranje 11 Zgornja košara 8 Predal za pralno sredstvo 9 Košarica za jedilni pribor Pomivalni stroj ima notranjo žarnico, ki se vklopi in ugasne ob odpiranju in zapi‐ ranju vrat. 10 Spodnja košara 3. UPRAVLJALNA PLOŠČA 1 Auto Off Program 50º AutoFlex
 • Страница 41 из 57
  SLOVENŠČINA Indikatorji 41 Opis Indikator tipala motnosti. Zasveti, ko deluje tipalo za program AUTO. Med delovanjem tipala sveti le ustrezni indikator. Vsi ostali indikatorji, prika‐ zovalnik in programska vrstica ugasnejo. Ponovno zasvetijo, ko ugasne indi‐ kator tipala motnosti. Indikator
 • Страница 42 из 57
  42 www.electrolux.com Program 4) Stopnja umazanosti Vrsta posode Faze programa Zelo umazano Predpomivanje Porcelan, jedilni pribor, Pomivanje pri 70 °C lonci in ponve Izpiranja Sušenje Običajno umazano Porcelan in jedilni pri‐ bor 6) 7) Funkcije Pomivanje pri 55 °C Izpiranja Sveža umazanija
 • Страница 43 из 57
  SLOVENŠČINA 43 Informacije za preizkuševalne inštitute Za vse potrebne informacije glede preizkusa pošljite elektronsko pošto na: info.test@dishwasher-production.com Navedite številko izdelka (PNC) s ploščice za tehnične navedbe. 5. FUNKCIJE Funkcije vklopite ali izklopite pred za‐ četkom programa.
 • Страница 44 из 57
  44 www.electrolux.com Funkcija ostane vklopljena, dokler je ne izklopite. Pritiskajte tipko Option, dokler indikator Multitab ne preneha svetiti. Vklop zvočnega signala za konec programa 1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐ prave. 2. Za nekaj sekund pritisnite Reset. 3. Hkrati
 • Страница 45 из 57
  SLOVENŠČINA 45 Nastavitev sistema za mehčanje vode Trdota vode nemške stopinje (°dH) francoske stopinje (°fH) mmol/l Clarke stopinje Ročno Elek‐ tronsko 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9
 • Страница 46 из 57
  46 www.electrolux.com 6.2 Polnjenje posode za sol 1. 2. 3. 4. 5. Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urnega ka‐ zalca, da odprete posodo za sol. V posodo za sol nalijte en liter vode (le pr‐ vič). Posodo za sol napolnite s soljo za pomival‐ ne stroje. Odstranite sol okoli odprtine posode za sol.
 • Страница 47 из 57
  SLOVENŠČINA 47 7.1 Uporaba pomivalnega sredstva A 1. 2. 3. B 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. 5. C 7.2 Nastavitev in vklop programa Funkcija Auto Off Za zmanjšanje porabe energije ta funkcija samo‐ dejno izklopi napravo nekaj minut po tem, ko: • Niste zaprli vrat. • Niste pritisnili tipke Start za zagon
 • Страница 48 из 57
  48 www.electrolux.com Preklic programa Za nekaj sekund pritisnite in držite Reset. Pred začetkom novega programa se prepričajte, da je pomivalno sredstvo v predalu za pomivalno sredstvo. Ob koncu programa Na prikazovalniku se prikaže 0:00. • Programski indikator ugasne. • Svetijo vsi segmenti
 • Страница 49 из 57
  SLOVENŠČINA 8.4 Pred vklopom programa Poskrbite za naslednje: • Da bodo filtri čisti in pravilno nameščeni. • Da brizgalni ročici nista zamašeni. • Da so predmeti v košarah pravilno zloženi. • Da bo program primeren za vstavljeno posodo in stopnjo umazanosti. 49 • Da bo uporabljena prava količina
 • Страница 50 из 57
  50 www.electrolux.com 9.2 Čiščenje brizgalnih ročic 9.3 Čiščenje zunanjih površin Ne odstranjujte brizgalnih ročic. Če se luknjice v brizgalnih ročicah zamašijo, od‐ stranite ostanke umazanije s tankim ostrim pred‐ metom. Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralne detergente.
 • Страница 51 из 57
  SLOVENŠČINA 10.1 Če rezultati pomivanja in sušenja niso zadovoljivi Beli pasovi ali modrikast sloj na kozarcih in posodi • Preveč sproščenega sredstva za izpiranje. Iz‐ birnik sredstva za izpiranje premaknite v nižji položaj. • Pomivalnega sredstva je preveč. Madeži in posušene vodne kapljice na
 • Страница 52 из 57
  52 www.electrolux.com Poraba energije Vklopljen 0.10 W Izklopljen 0.10 W 1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko. 2) Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih plošč ali vetrne elektrarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate
 • Страница 53 из 57
  SLOVENŠČINA 53
 • Страница 54 из 57
  54 www.electrolux.com
 • Страница 55 из 57
  SLOVENŠČINA 55
 • Страница 56 из 57
  117913480-A-352012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 57 из 57