Инструкция для ELECTROLUX ESI 6700ROX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Неисправность

Возможное решение

 

Убедитесь, что давление в водопроводной сети

не понижено. Для получения сведений об этом

обратитесь в местную службу водоснабжения.

 

Убедитесь, что водопроводный вентиль не засо‐

рен.

 

Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засо‐

рен.

 

Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и

не передавлен.

Прибор не сливает воду.

Убедитесь, что сливная труба не засорена.

 

Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не

передавлен.

Сработала система защиты от пере‐

лива.

Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в

сервисный центр.

После выполнения проверки включите при‐

бор. Выполнение программы продолжится с

того момента, на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обрат‐

итесь в сервисный центр.

Если на дисплее отображаются другие коды

ошибок, обратитесь в сервисный центр.

10.1 Если результаты мойки и

сушки неудовлетворительны

Белесые потеки или синеватый налет на

стеклянной посуде и тарелках.
• Слишком большое количество выдаваемо‐

го ополаскивателя. Уменьшите уровень до‐

затора ополаскивателя.

• Было добавлено слишком большое количе‐

ство моющего средства.

Пятна и потеки на стекле и посуде.
• Недостаточное количество выдаваемого

ополаскивателя. Увеличьте уровень доза‐

тора ополаскивателя.

• Причиной может быть качество моющего

средства.

Посуда осталась мокрой
• Была выбрана программа без этапа сушки

или с этапом сушки при низкой температу‐

ре.

• Дозатор ополаскивателя пуст.
• Причиной может быть качество ополаски‐

вателя.

• Причиной может быть качество комбиниро‐

ванного таблетированного моющего сред‐

ства. Попробуйте таблетки другого произ‐

водителя или включите дозатор ополаски‐

вателя и используйте ополаскиватель од‐

новременно с комбинированным таблети‐

рованным моющим средством.

Другие возможные причины приведе‐

ны в Главе «УКАЗАНИЯ И РЕКО‐

МЕНДАЦИИ».

10.2 Включение дозатора

ополаскивателя

Включение дозатора ополаскивателя произ‐

водится только при включенном режиме

Multitab.
1. Включите прибор нажатием на кнопку

«Вкл/Выкл».

2. На несколько секунд нажмите на Reset.
3. Одновременно нажав и удерживая Delay и

EnergySaver, дождитесь начала мигания
индикаторов 

 , 

 и 

.

4. Нажмите на TimeSaver;

Индикаторы 

 и 

 погаснут.

• Индикатор 

 продолжит ми‐

гать.

• На дисплее отобразится текущая на‐

стройка.

Дозатор ополаскивателя

выключен
Дозатор ополаскивателя

включен

36 www.electrolux.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  ESI 6700ROX ................................................ ............................................. KK ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНА ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ 2 НҰСҚАУЛАРЫ RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 20 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ TR BULAŞIK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 38
 • Страница 2 из 57
  2 www.electrolux.com МАЗМҰНЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 57
  ҚАЗАҚ 1. 3 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
 • Страница 4 из 57
  4 www.electrolux.com Назарыңызда болсын! Қатерлі кернеу. • Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны дереу розеткадан суырыңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 1.3 Қолданылуы • Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталған жерлерде қолдануға арналған: –
 • Страница 5 из 57
  ҚАЗАҚ 2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Үстіңгі бүріккіш түтік 8 Жуғыш зат үлестіргіші 3 Сүзгілер 4 Техникалық ақпарат тақтайшасы 10 Астыңғы себет 2 Астыңғы бүріккіш түтік 5 Тұз сауыты 6 Су кермектігі тетігі 7 Шайғыш зат үлестіргіші 9 Ас құралдары себеті 11 Үстіңгі себет Бұл құрылғының
 • Страница 6 из 57
  6 www.electrolux.com 3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ 1 Auto Off Program 50º AutoFlex 45º-70º FlexiWash 50º-65º Intensive 70º 2 3 1 Hour 55º Quick Plus Rinse & Hold 60º 4 XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option EnergySaver 3 sec Start Save MyFavourite 5 6 7 Reset 14 13 12 11 10 9 8 1 Қосу/сөндіру
 • Страница 7 из 57
  ҚАЗАҚ Индикатор шамдар 7 Сипаттама EnergySaver индикаторы. 3.1 Бағдарлама жолағы Бағдарлама жолағында бағдарламаға және TimeSaver функциясына қатысты ақпараттар көрсетіледі. Бағдарламаның басталуы мен орындалу барысы Бағдарлама басталған кезде бағдарлама жолағының 2 бүйір жақ сегменттері
 • Страница 8 из 57
  8 www.electrolux.com Бағдарлама 6) 7) Бағдарлама циклдар Функциялар Қатты ластанған Фарфор ыдыс, ас құралдары, кәстрөлдер мен табалар Алғашқы жуу Жуу 70 °C Шаю циклдары Құрғату TimeSaver 5) EnergySaver XtraPower5) Қалыпты ластанған Фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдары 4) Ластану дәрежесі Кірдің түрі
 • Страница 9 из 57
  ҚАЗАҚ 9 Сынақ институттарына арналған ақпарат Сынақ өткізуге қажетті ақпараттар туралы хабарларды мына эл.поштаға жолдаңыз. info.test@dishwasher-production.com Техникалық ақпарат тақтайшасындағы құрылғының нөмірін (PNC) жазып қойыңыз. 5. ФУНКЦИЯЛАР Параметрлерді бағдарламаны бастамай тұрып іске
 • Страница 10 из 57
  10 www.electrolux.com XtraPower функциясын іске қосу 1. Option түймешігін XtraPower индикаторы жанғанша басыңыз. Бейнебетте бағдарлама ұзақтығының мәні жаңартылып көрсетіледі. • Егер бұл параметр бағдарламада жұмыс істемесе, тиісті индикатор жанбайды. 5.5 Multitab Бұл параметрді аралас жуғыш
 • Страница 11 из 57
  ҚАЗАҚ 11 6.1 Су жұмсартқышты реттеу Су жұмсартқыш реттеу Су қысымы Германия градусы (°dH) Франция градусы (°fH) ммоль/л Кларк градусы Қолдан Электр онды тәсілме н 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8 29 - 36 51
 • Страница 12 из 57
  12 www.electrolux.com 6. Құрылғыны сөндіру және параметрді растау үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз. 6.2 Тұз сауытын толтыру 1. 2. 3. 4. 5. Тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытына қарсы бұрап ашыңыз. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз (ең алғаш қолданғанда ғана). Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина
 • Страница 13 из 57
  ҚАЗАҚ 13 5. Бағдарламаны салынған заттар мен олардың ластану деңгейіне қарай дұрыс орнатыңыз да, іске қосыңыз. 7.1 Жуғыш затты қолдану A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Бағдарламаны орнату және бастау Auto Off функциясы Бұл функция пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін, құрылғыны келесі
 • Страница 14 из 57
  14 www.electrolux.com функциялар бірнеше секунд көрсетіледі. Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама басталады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті ашу Есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Есікті жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған жерінен бастап жұмыс істейді. Кері санақ жұмыс істеп тұрған кезде
 • Страница 15 из 57
  ҚАЗАҚ Егер осы таблеткаларды судың басқа кермектігі үшін пайдаланғыңыз келсе, ыдыс жуғыш машина тұзын да пайдалану керек. Әуелі Multitab функциясын іске қосыңыз, содан кейін су жұмсартқышты өз аймағыңыздағы судың кермектігіне лайықтап орнатыңыз да, ыдыс жуғыш тұзын пайдаланыңыз. • Жуғыш таблеткалар
 • Страница 16 из 57
  16 www.electrolux.com 9.1 Сүзгілерді тазалау 1. Сүзгіні (A) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап алыңыз. 2. C (A) сүзгісін бөлу үшін, (A1) және (A2) бөліктерін ажыратыңыз. (B) сүзгісін алыңыз. Сүзгілерді сумен жуыңыз. (B) сүзгісін әдепкі орнына салыңыз. Сүзгінің екі бағыттағыштың (C) астына дұрыс
 • Страница 17 из 57
  ҚАЗАҚ Кей ақаулықтар орын алғанда, бейнебетте ескерту кодтары көрсетіледі: • - Құрылғыға су құйылмай тұр. • - Құрылғының суы төгілмей тұр. • 17 - Тасқынға қарсы құрал қосулы. Назарыңызда болсын! Тексеріп көру алдында құрылғыны тоқтан ажыратыңыз. Ақаулық Ықтимал шешімі Құрылғыны іске қоса алмасаңыз.
 • Страница 18 из 57
  18 www.electrolux.com түрін қолданыңыз немесе шайғыш зат үлестіргішті қосып, шайғыш зат пен аралас жуғыш таблеткаларды бірге пайдаланыңыз. • индикаторы жыпылықтауын жалғастырады. • Бейнебетте ағымдық параметр көрсетіледі. Басқа ықтимал себептерді "АҚЫЛКЕҢЕС" тарауынан қараңыз. Шайғыш зат
 • Страница 19 из 57
  ҚАЗАҚ 19 12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған
 • Страница 20 из 57
  20 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 21 из 57
  РУССКИЙ 1. 21 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 22 из 57
  22 www.electrolux.com • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. 1.3 Эксплуатация • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для
 • Страница 23 из 57
  РУССКИЙ 23 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 1 Верхний разбрызгиватель 2 Нижний разбрызгиватель 3 Фильтры 4 Табличка с техническими данными 5 Емкость для соли 6 Переключатель жесткости воды 7 Дозатор ополаскивателя 8 Дозатор моющего средства 7 6 5 4 3 9 Корзина для столовых приборов 10 Нижняя
 • Страница 24 из 57
  24 www.electrolux.com 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 Auto Off Program 50º AutoFlex 45º-70º FlexiWash 50º-65º Intensive 70º 2 3 1 Hour 55º Quick Plus Rinse & Hold 60º 4 XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option EnergySaver Start 3 sec Save MyFavourite 5 6 7 Reset 14 13 12 11 10 9 8 1 Кнопка
 • Страница 25 из 57
  РУССКИЙ Индикаторы 25 Описание Индикатор EnergySaver. 3.1 Линейка программы На линейке программы отображается инфор‐ мация о соответствующей программе и о функции TimeSaver. Запуск и ход программы При запуске программы мигают 2 крайних сегмента ли‐ нейки программы. В ходе работы программы средние
 • Страница 26 из 57
  26 www.electrolux.com Программа 4) Степень загрязненно‐ Этапы сти программы Тип загрузки Сильное загрязнение Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды Режимы Предварительная мойка TimeSaver 5) Мойка, 70°C EnergySaver Ополаскивания XtraPower5) Сушка Обычное загрязнение Мойка, 55°C Посуда и
 • Страница 27 из 57
  РУССКИЙ Продолж. (мин) Энергопотребление Вода (кВт·ч) (л) 14 Программа 1) 0.1 27 4 1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды. Информация для тестирующих организаций Для запроса всей
 • Страница 28 из 57
  28 www.electrolux.com образится обновление продолжительно‐ сти программы. • Если выбранный режим нельзя исполь‐ зовать с данной программой, соответ‐ ствующий индикатор быстро мигнет 3 раза, а затем погаснет. 5.4 XtraPower Данная функция увеличивает давление воды в ходе предварительной мойки и
 • Страница 29 из 57
  РУССКИЙ 29 6. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 1. Убедитесь, что установленные настройки смягчителя для воды соответствуют уров‐ ню жесткости воды в Вашем регионе. В противном случае настройте смягчитель для воды. Обратитесь в местную службу водоснабжения, чтобы узнать уровень жесткости воды в вашей
 • Страница 30 из 57
  30 www.electrolux.com Настройка вручную Переведите переключатель жесткости воды в положение 1 или 2. Электронная настройка 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. На несколько секунд нажмите на Reset. 3. Одновременно нажав и удерживая Delay и EnergySaver, дождитесь начала мигания
 • Страница 31 из 57
  РУССКИЙ 31 6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Нажмите на кнопку снятия блокировки (D), чтобы открыть крышку (C). Наполните дозатор ополаскивателя (A), не превышая отметку «Макс». Во избежание избыточного пенообразо‐ вания удалите пролившийся ополаскива‐ тель
 • Страница 32 из 57
  32 www.electrolux.com 7.2 Настройка и запуск программы Функция Auto Off Для снижения энергопотребления эта функ‐ ция автоматически отключает прибор через несколько минут в следующих случаях: • Не была закрыта дверца. • Не была нажата кнопка Start для запуска программы. • Работа программы завершена.
 • Страница 33 из 57
  РУССКИЙ По окончании программы На дисплее высвечивается 0:00. • Индикатор программы гаснет. • Все сегменты линейки программы горят по‐ стоянно. 1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь, пока функция Auto Off не выключит прибор автоматиче‐ ски. 2. Закройте водопроводный
 • Страница 34 из 57
  34 www.electrolux.com • Загружайте мелкие предметы в корзину для столовых приборов. • Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что они не двигаются. • Прежде чем запускать программу, убеди‐ тесь, что разбрызгиватели могут свободно вращаться. 8.4 Перед запуском программы Убедитесь,
 • Страница 35 из 57
  РУССКИЙ 6. 35 Соберите фильтр (A) и установите его на его место в фильтр (B). Поверните по ча‐ совой стрелке до щелчка. Неверная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и повреждению прибора. 9.2 Чистка разбрызгивателей Не снимайте разбрызгиватели. Если отверстия
 • Страница 36 из 57
  36 www.electrolux.com Неисправность Возможное решение Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения. Убедитесь, что водопроводный вентиль не засо‐ рен. Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засо‐ рен.
 • Страница 37 из 57
  РУССКИЙ 5. Для изменения установки нажмите TimeSaver. 6. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы вы‐ ключить прибор и подтвердить настройку. 37 7. Задайте дозировку ополаскивателя. 8. Наполните дозатор ополаскивателя. 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Габаритные размеры Ширина / высота / глубина (мм): 596 / 818 -
 • Страница 38 из 57
  38 www.electrolux.com İÇINDEKILER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜRÜN TANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 39 из 57
  TÜRKÇE 1. 39 GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazın montajından ve kullanımından önce, ve‐ rilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın hasara neden olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma kılavuzunu ileride kullanım için daima cihazın ya‐ kınında bulundurun. 1.1
 • Страница 40 из 57
  40 www.electrolux.com – Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamların‐ daki mutfak bölümleri. – Çiftlik evleri. – Otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerler‐ deki müşteriler tarafından. – Pansiyon tipi ortamlar. UYARI Yaralanma, yanık, elektrik çarpması ya da yangın riski vardır. • Bu cihazın teknik
 • Страница 41 из 57
  TÜRKÇE 41 2. ÜRÜN TANIMI 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Üst püskürtme kolu 8 Deterjan gözü 3 Filtreler 4 Bilgi etiketi 10 Alt sepet 2 Alt püskürtme kolu 5 Tuz haznesi 6 Su sertliği ayar düğmesi 7 Parlatıcı gözü 9 Çatal-bıçak sepeti 11 Üst sepet Bu cihazda, kapağını açtığınız zaman yanan ve kapattığınız
 • Страница 42 из 57
  42 www.electrolux.com 3. KONTROL PANELİ 1 Auto Off Program 50º AutoFlex 45º-70º FlexiWash 50º-65º Intensive 70º 2 3 1 Hour 55º Quick Plus Rinse & Hold 60º 4 XtraPower Multitab MyFavourite TimeSaver Delay Option EnergySaver Start 3 sec Save MyFavourite 5 6 7 Reset 14 13 12 11 10 9 8 1 Açma/kapama
 • Страница 43 из 57
  TÜRKÇE 43 3.1 Program çubuğu Program çubuğu, program ve TimeSaver seçe‐ neği ile ilgili bilgiler sunar. Programın başlangıcı ve ilerlemesi Program başladığında, program çubuğunun 2 yan dilimi ya‐ nıp sönmeye başlar. Program ilerledikçe, 2 yan dilim yanıp sönmeye devam ederken orta dilim de sabit
 • Страница 44 из 57
  44 www.electrolux.com Program 7) Kirlilik derecesi Bulaşık türü Program aşamaları Seçenekler Tümü Ön yıkama 1) Bu programla normal kirli tabaklar ve çatal-bıçaklar için en etkin su ve enerji kullanımına sahip olursunuz. (Bu, test enstitüleri için standart programdır). 2) Cihaz, kirliliğin
 • Страница 45 из 57
  TÜRKÇE 5.1 MyFavourite Bu seçenek ile daha sık kullandığınız programı ayarlayabilir ve hafızaya alabilirsiniz. Tek seferde sadece 1 programı hafıza‐ ya alabilirsiniz. Yeni ayar eskisini iptal eder. Bir programı hafızaya alma 1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. 2. Hafızaya almak
 • Страница 46 из 57
  46 www.electrolux.com Program tamamlandığında da bir sesli sinyal du‐ yulur. Varsayılan olarak, sesli sinyal kapalıdır an‐ cak etkinleştirmek mümkündür. Program sonu sesli sinyalinin etkinleştirilmesi 1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. 2. Reset tuşuna birkaç saniye basın. 3. , ve
 • Страница 47 из 57
  TÜRKÇE 47 2) Bu seviyede tuz kullanmayın. Su yumuşatıcıyı manuel ve elektronik olarak ayarlamalısınız. Manuel ayarlama Su sertliği ayar düğmesini pozisyon 1 veya 2'ye getirin. Elektronik ayarlama 1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. 2. Reset tuşuna birkaç saniye basın. 3. , ve
 • Страница 48 из 57
  48 www.electrolux.com 6.3 Parlatıcı gözünün doldurulması 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. Kapağı (C) açmak için, kilit açma tuşuna (D) basın. Parlatıcı gözünü (A), 'max' işaretini geçirme‐ den doldurun. Dökülen parlatıcıyı, aşırı köpük oluşmasını önlemek için emici bir bezle silin. Kapağı kapatın.
 • Страница 49 из 57
  TÜRKÇE 2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. Son ayarlanan programın göstergesi ve süresi yanmaya başlar. 3. Cihazın kapağını kapatın. 4. Bir programı ayarlayın. • Son ayarlanan programı başlatmak için Start tuşuna basın • MyFavourite programını ayarlamak için MyFavourite tuşuna
 • Страница 50 из 57
  50 www.electrolux.com 8. İPUÇLARİ VE YARARLİ BİLGİLER 8.1 Su yumuşatıcısı Sert su, cihazda hasara ve kötü yıkama sonucu‐ na neden olabilen yüksek miktarda mineral içerir. Su yumuşatıcı bu mineralleri nötr hale getirir. Bulaşık makinesi tuzu, su yumuşatıcıyı temizler ve iyi durumda tutar. Su
 • Страница 51 из 57
  TÜRKÇE 51 9. BAKIM VE TEMİZLİK UYARI Bakım işleminden önce, cihazı devre dı‐ şı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin. Kirli filtreler ve tıkalı püskürtme kolları yıkamadan alınacak sonucu kötüleştirir. Düzenli olarak kontrol yapın ve gerekir‐ se bunları temizleyin. 9.1 Filtrelerin temizlenmesi
 • Страница 52 из 57
  52 www.electrolux.com Bazı arızalarda, gösterge ekranında bir alarm ko‐ du gösterilir: • - Cihaz su almıyor. • - Cihaz suyu boşaltmıyor. • - Taşma tespit aygıtı çalışıyor. UYARI Kontrolleri yapmadan önce cihazı kapa‐ yın. Sorun Olası çözüm Cihaz çalışmıyor. Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
 • Страница 53 из 57
  TÜRKÇE 3. , ve göstergeleri yanıp sönmeye başlayana kadar Delay ve EnergySaver tuşlarını aynı anda basılı tutun. 4. TimeSaver tuşuna basın. • ve göstergeleri söner. • göstergesi yanıp sönmeye devam eder. • Gösterge ekranında geçerli ayar gösterilir. 53 Parlatıcı gözü kapalı Parlatıcı gözü açık 5.
 • Страница 54 из 57
  54 www.electrolux.com
 • Страница 55 из 57
  TÜRKÇE 55
 • Страница 56 из 57
  117913530-A-352012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 57 из 57