Инструкция для ELECTROLUX ESL 43020

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3

Dolne ramię spryskujące

4

Filtry

5

Tabliczka znamionowa

6

Zbiornik soli

7

Pokrętło ustawienia twardości wody

8

Dozownik płynu nabłyszczającego

9

Dozownik detergentu

10

Kosz na sztućce

11

Dolny kosz

12

Górny kosz

3. PANEL STEROWANIA

B

A

2

1

4

3

1

Przycisk wł./wył.

2

Wskaźniki programów

3

Wskaźniki

4

Przycisk wyboru programu

Wskaźniki

Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.

4. PROGRAMY

Program

1)

Stopień zabru‐

dzenia

Rodzaj załadun‐

ku

Fazy

programu

Czas trwa‐

nia

(min)

Zużycie

energii

(kWh)

Zużycie

wody

(l)

 

2)

Duże

Naczynia stoło‐

we, sztućce,

garnki i patelnie

Zmywanie wstęp‐

ne

Zmywanie w tem‐

peraturze 70°C

Płukania

Suszenie

110 - 120

1.5 - 1.7 18 - 20

Średnie

Naczynia stołowe

i sztućce

Zmywanie wstęp‐

ne

Zmywanie w tem‐

peraturze 65°C

Płukania

Suszenie

1.4 - 1.5

1.4 - 1.5 18 - 20

POLSKI

17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  ESL 43020 ................................................ HR PERILICA POSUĐA PL ZMYWARKA RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ............................................. UPUTE ZA UPORABU 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 14 ИНСТРУКЦИЯ ПО 27 ЭКСПЛУАТАЦИИ
 • Страница 2 из 41
  2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 41
  HRVATSKI 1. 3 SIGURNOSNE UPUTE Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐ čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐ ran ako nepravilno postavljanje i korištenje ure‐ đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Uvijek čuvajte upute s uređajem, za naknadne potrebe. 1.1 Sigurnost djece i
 • Страница 4 из 41
  4 www.electrolux.com • Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka programa. Na posuđu može ostati deterdžen‐ ta. • Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite vrata dok je program u tijeku. 1.4 Odlaganje UPOZORENJE Opasnost od električnog udara, požara ili opekotina. UPOZORENJE Opasnost od
 • Страница 5 из 41
  HRVATSKI 3. UPRAVLJAČKA PLOČA 1 A B 2 3 4 1 Tipka za uključivanje/isključivanje 3 Indikatori 2 Indikatori programa Indikatori 4 Programska tipka. Opis Indikator završetka programa. Indikator za sol. Ovaj je indikator isključen dok program radi. 4. PROGRAMI 3) 4) 5) Faze programa Trajanje (min)
 • Страница 6 из 41
  6 www.electrolux.com 4) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje). 5) Ovaj program koristite za brzo ispiranje posuđa. Time se sprječava da se ostaci hrane
 • Страница 7 из 41
  HRVATSKI 7 6.1 Podešavanje omekšivača vode Omekšivač vode prilagođavanje Tvrdoća vode Njemački stupnjevi (°dH) Francuski stupnjevi (°fH) mmol/l Clarkeovi stupnjevi Ručno upravljanje Elektro‐ ničko 51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75
 • Страница 8 из 41
  8 www.electrolux.com 6.2 Punjenje spremnika za sol 1. 2. 3. 4. 5. Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu i otvorite spremnik za sol. Stavite 1 litru vode u spremnik za sol (samo prvi put). Napunite spremnik za sol solju za perilicu posuđa. Uklonite sol oko otvora spremnika
 • Страница 9 из 41
  HRVATSKI 9 7.1 Upotreba deterdženta A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Postavljanje i pokretanje programa Način postavljanja Za prihvaćanje nekih radnji, uređaj mora biti u načinu rada postavljanje. Uređaj je u načinu rada postavljanje kada se, nakon uključivanja, svi indikatori programa
 • Страница 10 из 41
  10 www.electrolux.com 8. SAVJETI 8.1 Omekšivač vode Tvrda voda sadrži visoku količinu minerala koji mogu uzrokovati oštećenje uređaja i loše rezulta‐ te pranja. Omekšivač vode neutralizira te mine‐ rale. Sol za perilicu posuđa održava omekšivač vode čistim i u dobrim uvjetima. Važno je postaviti
 • Страница 11 из 41
  HRVATSKI 11 9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UPOZORENJE Prije održavanja, isključite uređaj i izvu‐ cite utikač iz utičnice električne struje. Nečisti filtri i začepljene mlaznice smanjuju rezultate pranja. Redovno ih provjeravajte i ako je po‐ trebno očistite ih. 9.1 Čišćenje mlaznica Ako se otvori u
 • Страница 12 из 41
  12 www.electrolux.com Problem Moguće rješenje Provjerite da slavina nije začepljena. Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen. Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili sa‐ vijeno. Uređaj ne izbacuje vodu. Provjerite da sifon nije začepljen. Provjerite da odvodno crijevo nije
 • Страница 13 из 41
  HRVATSKI 12. BRIGA ZA OKOLIŠ Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
 • Страница 14 из 41
  14 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 15 из 41
  POLSKI 1. 15 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i użyciem urządzenia należy do‐ kładnie przeczytać dostarczone instrukcje. Pro‐ ducent nie odpowiada za uszkodzenia i obraże‐ nia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem
 • Страница 16 из 41
  16 www.electrolux.com – Gospodarstwa rolne – Klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych – Obiekty noclegowe. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie porażeniem prądem, wystą‐ pieniem pożaru lub oparzeniami. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie odniesieniem obrażeń. • Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
 • Страница 17 из 41
  POLSKI 3 Dolne ramię spryskujące 8 Dozownik płynu nabłyszczającego 4 Filtry 5 Tabliczka znamionowa 9 Dozownik detergentu 10 Kosz na sztućce 7 Pokrętło ustawienia twardości wody 12 Górny kosz 6 Zbiornik soli 11 Dolny kosz 3. PANEL STEROWANIA 1 A B 2 3 4 1 Przycisk wł./wył. 3 Wskaźniki 2 Wskaźniki
 • Страница 18 из 41
  18 www.electrolux.com Program1) 3) 4) 5) Stopień zabru‐ dzenia Rodzaj załadun‐ ku Fazy programu Czas trwa‐ nia (min) Zużycie energii (kWh) Zużycie wody (l) Świeżo zabru‐ Zmywanie w tem‐ 30 dzone peraturze 65°C Naczynia stołowe Płukanie i sztućce 0.8 8 Średnie Zmywanie wstęp‐ 120 - 130 Naczynia
 • Страница 19 из 41
  POLSKI gramu (wskaźnik programu (B) będzie nadal migał). • Sygnały dźwiękowe są włączone. 6. Nacisnąć przycisk wyboru programu. Wyłą‐ czy się wskaźnik zakończenia programu. • Sygnały dźwiękowe są wyłączone. 7. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia. Włączanie sygnałów dźwiękowych 1.
 • Страница 20 из 41
  20 www.electrolux.com Poziom zmiękczania wody należy usta‐ wić ręcznie oraz elektronicznie. Regulacja ręczna Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w pozycji 1 lub 2. Ustawienie elektroniczne 1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐ dzenie. 2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
 • Страница 21 из 41
  POLSKI 21 6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego 1. EB A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐ worzyć pokrywę (C). Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego (A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą
 • Страница 22 из 41
  22 www.electrolux.com 7.2 Ustawianie i uruchamianie programu Tryb ustawiania Aby możliwe było wykonanie niektórych czyn‐ ności, urządzenie musi znajdować się w trybie ustawiania. Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po jego włączeniu wszystkie wskaźniki programów zgas‐ ną a wskaźnik
 • Страница 23 из 41
  POLSKI • Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐ nych potraw, należy zamoczyć naczynia w wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐ niu. • Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół. • Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐ gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
 • Страница 24 из 41
  24 www.electrolux.com 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacjami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu. Po wystąpieniu pewnych problemów różne
 • Страница 25 из 41
  POLSKI Jeżeli wyświetli się inny kod alarmowy, należy skontaktować się z punktem serwisowym. 10.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające Białawe smugi lub niebieskawy nalot na szklankach i naczyniach • Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić po‐ krętło regulacji dozowania płynu nabłyszczają‐
 • Страница 26 из 41
  26 www.electrolux.com razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
 • Страница 27 из 41
  РУССКИЙ 27 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 28 из 41
  28 www.electrolux.com 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственность за травмы/повреждения, получен‐ ные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данное
 • Страница 29 из 41
  РУССКИЙ • Не изменяйте параметры данного прибора. • Размещайте ножи и столовые приборы с заостренными концами в корзину для сто‐ ловых приборов либо острыми концами вниз, либо укладывайте их горизонтально. • Не оставляйте прибор с открытой дверцей без присмотра во избежание падения на открытую
 • Страница 30 из 41
  30 www.electrolux.com 9 Дозатор моющего средства 11 Нижняя корзина 10 Корзина для столовых приборов 12 Верхняя корзина 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ A 1 B 2 3 4 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 3 Индикаторы 2 Индикаторы программ Индикаторы 4 Кнопка выбора программ. Описание Индикатор окончания. Индикатор отсутствия
 • Страница 31 из 41
  РУССКИЙ Программа1) 4) 5) Степень загряз‐ ненности Тип загрузки Этапы программы Продолжи‐ Энерго‐ тельность потре‐ (мин) бление (кВт·ч) Вода (л) Обычное за‐ грязнение Посуда и столо‐ вые приборы Предваритель‐ ная мойка Мойка, 50°C Ополаскивания Сушка 120 - 130 0.8 - 0.9 12 - 13 Все Предваритель‐
 • Страница 32 из 41
  32 www.electrolux.com • Звуковые сигналы выключены. 7. Выключите прибор, чтобы подтвердить настройку. Включение звуковой сигнализации 1. См. шаги (1) - (4) раздела «Отключение звуковой сигнализации». 2. Подождите, пока не погаснет индикатор программ (A). Индикатор окончания цикла погаснет;
 • Страница 33 из 41
  РУССКИЙ 33 Настройка вручную Переведите переключатель жесткости воды в положение 1 или 2. Электронная настройка 1. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. Убедитесь, что прибор находится в режи‐ ме настройки. См. «НАСТРОЙКА И ЗА‐ ПУСК ПРОГРАММЫ». 3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора
 • Страница 34 из 41
  34 www.electrolux.com 6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя 1. EB A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Нажмите на кнопку снятия блокировки (D), чтобы открыть крышку (C). Наполните дозатор ополаскивателя (A), не превышая отметку «Макс». Во избежание избыточного пенообразо‐ вания удалите пролившийся
 • Страница 35 из 41
  РУССКИЙ 7.2 Настройка и запуск программы Режим настройки Для выполнения ряда операций прибор дол‐ жен находиться в режиме настройки. Прибор находится в режиме настройки, если после включения индикаторы всех программ не горят, а индикатор окончания мигает. Если индикация на панели управления выгля‐
 • Страница 36 из 41
  36 www.electrolux.com • Проверьте, чтобы стаканы не соприкаса‐ лись друг с другом • Загружайте мелкие предметы в корзину для столовых приборов. • Легкие предметы укладывайте в верхнюю корзину. Убедитесь, что они не двигаются. • Прежде чем запускать программу, убеди‐ тесь, что разбрызгиватели могут
 • Страница 37 из 41
  РУССКИЙ 37 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прибор не запускается или останавливается во время работы. Перед тем, как обращаться в сервисный центр, для разрешения проблемы восполь‐ зуйтесь данной информацией. В случае ряда неисправностей одновремен‐ ное постоянное или прерывистое мигание
 • Страница 38 из 41
  38 www.electrolux.com После выполнения проверки включите при‐ бор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана. Если неисправность появится снова, обрат‐ итесь в сервисный центр. В случае появления других кодов неисправ‐ ностей обратитесь в сервисный центр. 10.1
 • Страница 39 из 41
  РУССКИЙ с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление. 39
 • Страница 40 из 41
  117957861-A-222012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 41 из 41