Инструкция для SHARP 29H-FG3RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

R 1

Soder'anie

Podgotovka

Prinadle'nosti ...................................................... 2

Prostaq naladka ...................................................... 3

Mery predostoro'nosti ........................................ 4

Naimenovanie hastej ............................................. 6

Ustanovka batarej v pul;t distancionnogo
upravleniq ............................................................... 6

Televizionnyj prosmotr

Prosmotr televizionnoj programmy ................... 8

Operacii s knopkami televizora ......................... 9

Poleznye funkcii

Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal ............................ 10

Otkl[henie zvuka .................................................. 10

Audiore'im ........................................................... 11

Vozvra]enie k kanalu ........................................... 11

Vybor TV#Video ..................................................... 11

Vybor punktov men[

Vybor punkta men[ ............................................... 12

Ustanovki i nastrojki

Vybor qzyka soob]enij na /krane ...................... 14

Avtonastrojka kanalov ......................................... 15

Ruhnaq nastrojka kanalov .................................... 16

Ustanovka kanalov ................................................. 17

Nastrojka izobra'eniq ....................................... 21

Nastrojka zvuka ..................................................... 23

?kvalajzer ............................................................. 24

Ob=emnoe zvuhanie ............................................... 25

Goluboj /kran ........................................................ 25

Avtovybor .............................................................. 26

Komfortnyj Prosmotr ......................................... 27

Re'im 16:9 ............................................................. 28

Za]ita ot detej .................................................... 29

Re'im demo ............................................................ 32

Hasy ........................................................................ 33

Den;........................................................................ 34

Tajmer vkl[heniq ................................................. 34

Tajmer otkl[heniq ............................................... 36

Tajmer napominaniq na /krane ........................... 37

Razrewennoe vremq prosmotra ............................ 39

Zvuk. Napominanie ................................................ 42

L[bimye kanaly .................................................... 43

Wirokove]atel;nye funkcii

Teletekst ................................................................ 44

Podsoedineniq

Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo
video diska (DVD) .................................................. 49

Prosmotr vosproizvedeniq cifrovogo video
diska (DVD) ............................................................. 49

Podsoedinenie k antenne ..................................... 50

Podsoedinenie k antenne herez VKM ................. 50

Podsoedinenie k videoapparature ..................... 51

Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq

Vozmo'nye neispravnosti i metody ix
ustraneniq .............................................................. 52

Specifikacii

Specifikacii ....................................................... 53

Glossarij ............................................................... 54

29H-FG3RU(01-10)RU

21/3/05, 12:08 PM

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 56
  Soder'anie Podgotovka Wirokove]atel;nye funkcii Prinadle'nosti ...................................................... 2 Prostaq naladka ...................................................... 3 Mery predostoro'nosti ........................................ 4 Naimenovanie hastej
 • Страница 2 из 56
  Dorogoj pol;zovatel; produkcii kompanii WARP Blagodarim Vas za pokupku cvetnogo televizora proizvodstva WARP. My nadeemsq, hto Vy smo'ete priqtno /kspluatirovat; nastoq]ego televizora dolgie gody. Dlq obespeheniq pravil;noj raboty televizora, po'alujsta, vnimatel;no oznakom;tes; s nastoq]ej
 • Страница 3 из 56
  Prostaq naladka Pered nahalom /kspluatacii Vawego televizora, vypolnite opisannu[ ni'e proceduru prostoj naladki. oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pometka Podsoedinite antennu. • O podsoedinenii antenny smotrite 50 . Podsoedinite l[bu[ videoapparaturu. • O podsoedinenii
 • Страница 4 из 56
  Mery predostoro'nosti Povre'denie Vykl[hite pitanie i otsoedinite wnur pitaniq ot bytovoj setevoj rozetki nezamedlitel;no v sluhae, esli iz televizora poqvilsq kakoj-libo neobyhnyj wum, televizor nahal ispuskat; dym ili neobyhnyj zapax. Zatem svq'ites; s prodavcom Vawego televizora dlq
 • Страница 5 из 56
  Mery predostoro'nosti Popadanie 'idkosti vovnutr; Ne stav;te cvetohnye vazy ili drugie predmety, soder'a]ie 'idkost;, na televizor, poskol;ku protekanie 'idkosti na televizor mo'et stat; prihinoj udara /lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote televizora. Popadanie predmetov vovnutr; Nikogda ne
 • Страница 6 из 56
  Naimenovanie hastej Pometka oboznahaet nomera stranic s bolee podrobnoj informaciej. Pul;t distancionnogo upravleniq 8 Okno infrakrasnogo peredathika Naprav;te /to okno na okno infrakrasnogo sensora na Vawem televizore. 27 Vkl[haet ili perekl[haet televizor v re'im Gotovnosti. COMFY VIEW 10
 • Страница 7 из 56
  Naimenovanie hastej Televizor Htoby otkryt; dvercu Potqnite dvercu na sebq i vverx za vystup, raspolo'ennyj pod nadpis;[ ≥PULL-OPEN˘ (Otkryvat; zdes;). Htoby zakryt; dvercu Uder'ivaq za vystup, opustite i zakrojte dvercu. Ostoro'no% • Otkryvaq ili zakryvaq dvercu, ne za]emite pal;cy me'du dvercej i
 • Страница 8 из 56
  Televizionnyj prosmotr Prosmotr televizionnoj programmy Prostye operacii dlq prosmotra televizionnoj programmy. Televizor (Niz) 1 • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) ne gorit, na'mite POWER . • Esli indikator Standby (Re'im gotovnosti) svetitsq krasnym, na'mite na pul;te DU. Indikator
 • Страница 9 из 56
  Televizionnyj prosmotr Operacii s knopkami televizora Prostye operacii s televizorom. Za dvercej Pol;zovanie # Htoby uvelihit; gromkost;, na'mite . ГРОМКОСТЬ 19 Htoby umen;wit; gromkost;, na'mite . CH CH Pol;zovanie CH 5 # CH Htoby perekl[hit; kanal v storonu uveliheniq, na'mite CH . Htoby
 • Страница 10 из 56
  Poleznye funkcii Indikaciq Hasy#Tajmer#Kanal Otobra'enie na /krane hasov, tajmera, nomera teku]ego kanala i drugix parametrov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 8 3 9 MPX SOUND MODE SURROUND 0 A B C D CH CH NORMAL ЧАСЫ ВКЛ ВЫКЛ ПРОСМОТР . • Na /kran vyvodqtsq hasy, tajmer vkl[heniq, otkl[heniq i tajmer
 • Страница 11 из 56
  Poleznye funkcii Audiore'im COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE SURROUND Ka'dyj raz, kogda Vy na'imaete knopku SOUND MODE , proisxodit TV/VIDEO perekl[henie re'ima v porqdks% FIL:M, MUZYKA, NOVOSTI, Цифровые POL:ZOV.. B C D CH CH NORMAL МУЗЫКА НОВОСТИ кнопки 0 A ФИЛЬМ MENU SOUND
 • Страница 12 из 56
  Vybor punktov men[ ?tot televizor pozvolqet Vam nastraivat; izobra'enie i zvuk, ustanavlivat; kanaly i drugie funkcii s pomo];[ indikacii soob]enij na /krane, pol;zuqs; pul;tom distancionnogo upravleniq ili knopkami na televizore. Vyberite 'elaemyj Vami punkt men[ s pomo];[ opisannoj ni'e
 • Страница 13 из 56
  Vybor punktov men[ Parametry men[ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНК Ц ИЯ ТА ЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБО Р : CH ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU Подсказка по операциям Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ.............. 21 – 22 ЗВУК ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМ ВИ Д ЕО КОН Т РАС Т НОС Т Ь ЦВЕТ ЯРКОСТЬ Ц В ЕТ ОВОЙ Т ОН РЕ ЗКОСТ Ь УМЕ НЬШ . ПОМЕХ ТЕМПЕ
 • Страница 14 из 56
  Ustanovki i nastrojki Vybor qzyka soob]enij na /krane Qzyk soob]enij na /krane mo'no ustanovit; na anglijskij ili russkij. Za dvercej Televizor 1 CH MENU/PRESET COMFY VIEW • Na /krane vozniknet re'im qzyka. CH 2 4 5 6 7 8 9 ENGL I SH РУССКИЙ ВЫБОР : CH • Htoby vojti v re'im vybora qzyka, na'mite
 • Страница 15 из 56
  Ustanovki i nastrojki Avtonastrojka kanalov Avtomatiheski nastraivaet i predustanavlivaet prinimaemye telestancii. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. ENGL I SH РУССКИЙ ВЫБОР : CH MENU/PRESET • Htoby vojti
 • Страница 16 из 56
  Ruhnaq nastrojka kanalov Pozvolqet osu]estvlqt; ruhnu[ nastrojku kanala na 'elaemu[ telestanci[. 1 Za dvercej Na'mite i uder'ivajte MENU/PRESET bolee dvux sekund v re'ime obyhnogo prosmotra. • Na /krane vozniknet re'im qzyka. ENGL I SH РУССКИЙ ВЫБОР : CH MENU/PRESET • Htoby vojti v re'im vybora
 • Страница 17 из 56
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 MPX SOUND MODE 8 7 9 CH SURROUND 0 A B CH C МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥USTAN. KANALOV˘, na'mite # CH . CH ТАЙМЕР
 • Страница 18 из 56
  Ustanovka kanalov (prodol'enie) COMFY VIEW ZVUK. SISTEMA TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 B/G AVTO 3 9 MPX M SOUND MODE D/K I SURROUND 0 A B C PROPUSK D CH VKL VYKL CH NORMAL MENU Esli dlq funkcii ≥PROPUSK˘ zadano znahenie ≥VKL˘, to nomer kanala vkl[haetsq v spisok PROPUSK. Htoby otkl[hit; PROPUSK, na'mite
 • Страница 19 из 56
  Ustanovki i nastrojki Ustanovka kanalov (prodol'enie) COMFY VIEW SORTIROVAT: TV/VIDEO • Dlq sortirovki nomerov programm po vawemu vyboru. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX Pereme]enie programmy TV2 (ot nomera programmy 2) k nomeru programmy 5 SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C 1. Esli na'at; # na wage 5 (str. 17
 • Страница 20 из 56
  Ustanovka kanalov (prodol'enie) COMFY VIEW Udalenie programmy (Udalit; TV2 na pozicii 2) TV/VIDEO 2 1 2 1. Povtorite wag 1 na str. 19 . 3 MPX 4 5 8 9 2. Na'mite CH # CH ili # dlq vybora nomera programmy 2 (napr., TV2), kotoru[ nu'no udalit;. 6 7 SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C CH D CH CH NORMAL MENU
 • Страница 21 из 56
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka izobra'eniq COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C CH МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . Htoby vybrat; ≥IZOBRA"ENIE˘, na'mite CH # CH . ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВВОД : ВЫБОР : CH D ВОЗВРАТ : MENU
 • Страница 22 из 56
  Nastrojka izobra'eniq (prodol'enie) Sledu[]aq tablica perehislqet punkty nastrojki, pokazannye v men[ IZOBRA"ENIE, i pokazyvaet ix izmenenie s na'atiem # . Vybiraemye parametry Na'mite RE"IM VIDEO Na'mite HETKO STAND. MQGKO POL:ZOV. KONTRASTNOST: Htoby umen;wit; kontrast CVET Dlq metn;wej
 • Страница 23 из 56
  Ustanovki i nastrojki Nastrojka zvuka COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 9 2 3 MPX SOUND MODE CH МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, na'mite CH # CH ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ SURROUND 0 A B CH C D 3 CH CH NORMAL 4 MENU MENU LIST NORMAL 5
 • Страница 24 из 56
  ?kvalajzer COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 9 2 3 MPX SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C CH МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥ZVUK˘, # na'mite CH . CH ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH D ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU CH CH NORMAL MENU MENU 3 LIST 4 TV/TEXT
 • Страница 25 из 56
  Ustanovki i nastrojki Ob=emnoe zvuhanie Sozdaet vysokokahestvennyj ob=emno-prostranstvennyj zvuk iz dinamikov televizora. COMFY VIEW Pri ka'dom na'atii obrazom% TV/VIDEO 1 2 3 4 5 8 9 re'im menqetsq sledu[]im • Priem stereosignala 6 7 SURROUND SURROUND MPX ОКРУЖ . ЗВУК ВЫKЛ SOUND MODE SURROUND 0 A
 • Страница 26 из 56
  Avtovybor Kogda k terminalam na perednej paneli (AV-3 IN) podkl[haetsq videoapparatura (naprimer, igrovaq pristavka ili videokamera), televizor avtomatiheski vyberet vxodnoj re'im (AV3). COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 MPX SOUND MODE 8 7 9 CH SURROUND 0 A B C CH МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{,
 • Страница 27 из 56
  Ustanovki i nastrojki Komfortnyj Prosmotr Televizor avtomatiheski nastroit kontrastnost; v zavisimosti ot osve]ennosti pome]eniq. Pol;zovatel; mo'et po 'elani[ nastroit; re'im Komfortnogo Prosmotra, vybrav parametr ≥VYKL˘, ≥TEMNYJ˘, ≥SREDNIJ˘ ili ≥SVETLYJ˘. Pol;zovanie /kran MEN{ COMFY VIEW COMFY
 • Страница 28 из 56
  Re'im 16:9 Vybor formata izobra'eniq. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C CH МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH D ВВОД : ВОЗВРАТ : MENU CH CH
 • Страница 29 из 56
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej Zapret na prosmotr det;mi televizora ili otdel;nyx kanalov. COMFY VIEW Ustanovka re'ima ZA}ITA OT DETEJ (pervonahal;naq nastrojka) TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 MPX SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C CH 2 D CH CH NORMAL MENU МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite
 • Страница 30 из 56
  Za]ita ot detej (prodol'enie) COMFY VIEW 1 POZICIQ#SOSTOQNIE BLOKIROVKI TV/VIDEO 2 (i) Na'mite # ili Cifrovye knopki (0~9) dlq zadaniq kanala. (napr., 25) 3 MPX 4 5 6 7 8 9 SOUND MODE Цифровые кнопки SURROUND 0 A B C (ii) Na'mite # htoby vybrat; dlq opcii ≥SOSTOQNIE BLOKIROVKI˘ znahenie ≥VKL˘ ili
 • Страница 31 из 56
  Ustanovki i nastrojki Za]ita ot detej (prodol'enie) Vykl[henie ili izmenenie nastrojki re'ima ZA}ITA OT DETEJ COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE Цифровые кнопки Kogda na /kran budet vyvedena nadpis; ≥ZA}ITA OT DETEJ VKL.˘. ЗАЩИТА OТ Д ЕТЕ Й ВКЛ . ВВЕ ДИТЕ ПАРOЛЬ –––– SURROUND 0
 • Страница 32 из 56
  Re'im demo Htoby poluhit; dopolnitel;nu[ informaci[ o televizore. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SOUND MODE SURROUND 0 A B C D МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU ИЗОБРАЖЕНИЕ . ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥FUNKCIQ˘, na'mite # CH . CH ТАЙМЕР УСТАН . КАНАЛОВ ВЫБОР : CH CH ВВОД :
 • Страница 33 из 56
  Ustanovki i nastrojki Hasy Hasy pokazyva[t real;noe vremq, po/tomu ix neobxodimo nastroit;, pre'de hem ispol;zovat; funkcii tajmera vkl[heniq i vykl[heniq. Esli teku]ee vremq ne zadano, zadat; parametry tajmera vkl[heniq i vykl[heniq nevozmo'no. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND
 • Страница 34 из 56
  Den; Dannaq funkciq pozvolqet zadat; den; nedeli. COMFY VIEW 1 1 TV/VIDEO 2 3 MPX 4 5 6 7 8 9 SOUND MODE Цифровые кнопки 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH ТАЙМЕР . УСТАН . КАНАЛОВ SURROUND 0 A B C D ВЫБОР : CH ВВОД :
 • Страница 35 из 56
  Ustanovki i nastrojki Tajmer vkl[heniq (prodol'enie) COMFY VIEW 5 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 MPX SOUND MODE CH SURROUND 0 A B Na'mite # htoby ustanovit; sostoqnie. D CH ODNOKRATNO PONEDEL:NIK 9 : 28 ПОНЕ Д ЕЛЬНИК 12 : 15 ЕЖЕ Д НЕВНО –– –– –– : –– –– : –– ЧАСЫ Д ЕНЬ ВКЛ СОСTОЯНИЕ ПOЗИЦИЯ Г
 • Страница 36 из 56
  Tajmer otkl[heniq Pri nastuplenii zadannogo vremeni avtomatiheski perekl[haet televizor v re'im gotovnosti. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE Цифровые кнопки 2 МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran MEN{, na'mite MENU . Htoby vybrat; ≥TAJMER˘, na'mite CH # CH ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР
 • Страница 37 из 56
  Ustanovki i nastrojki Tajmer napominaniq na /krane Izve]aet o nastuplenii zadannogo vremeni, vyvodq na /kran napominanie. Funkciq napominaniq dejstvuet da'e esli televizor naxoditsq v re'ime gotovnosti. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C CH МЕНЮ Htoby
 • Страница 38 из 56
  Tajmer napominaniq na /krane (prodol'enie) COMFY VIEW 6 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE SURROUND 0 A B C D CH CH NORMAL MENU MENU LIST NORMAL TV/TEXT Na'imajte knopku MENU , poka na /krane ne poqvitsq obyhnoe izobra'enie. 0 : 05 • Za pqt; minut do nastupleniq zadannogo vremeni (v dannom
 • Страница 39 из 56
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra ?ta funkciq pozvolqet ogranihivat; vremq prosmotra televizora det;mi putem vykl[heniq zvuka i izobra'eniq pri srabatyvanii tajmera razrewennogo vremeni prosmotra. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 MPX SOUND MODE CH SURROUND 0 A B C CH МЕНЮ
 • Страница 40 из 56
  Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) COMFY VIEW 8 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE Цифровые кнопки 9 SURROUND 0 A B C CH D CH CH Htoby vybrat; ≥VKL˘ ili ≥VYKL˘, na'mite # . РАЗР . ВРЕМЯ ПРОСМОТРА БЛОKИРОВАТЬ ПAРОЛЬ ВЫБОР : CH НАСТР . : 1 : 30 ВКЛ 0000 ВОЗВРАТ : MENU • VKL% Htoby
 • Страница 41 из 56
  Ustanovki i nastrojki Razrewennoe vremq prosmotra (prodol'enie) COMFY VIEW Vozobnovlenie prosomotra teleprogrammy (po istehenii razrewennogo vremeni prosmotra) TV/VIDEO 1 2 4 5 3 6 7 8 9 MPX SOUND MODE Цифровые кнопки 1 0 A B C D CH CH MENU NORMAL Vkl[hite pitanie. • Na /kran vyvoditsq soob]enie
 • Страница 42 из 56
  Zvuk. Napominanie ?ta funkciq napominaet zvukovym signalom o pribli'enii vremeni, zadannogo dlq Napominaniq i tajmera razrewennogo vremeni prosmotra, vyvodq na /kran sootvetstvu[]ie nadpisi. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 2 MPX SOUND MODE 8 7 9 CH SURROUND 0 A B C CH МЕНЮ Htoby vyzvat; /kran
 • Страница 43 из 56
  Ustanovki i nastrojki L[bimye kanaly Cvetnye knopki mo'no ispol;zovat; dlq vybora do 4 l[bimyx kanalov. COMFY VIEW 1 TV/VIDEO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPX SOUND MODE 2 SURROUND 0 A B C D CH CH NORMAL MENU Кнопки Цвета Na'mite 12 CH # , htoby vybrat; CH vaw l[bimyj kanal. (naprimer, kanal 12) Otobra'aetsq
 • Страница 44 из 56
  Wirokove]atel;nye funkcii Teletekst Teletekst - /to informacionnyj servis, organizovannyj v vide 'urnala. On predostavlqetsq nekotorymi telestanciqmi v dopolnenie k obyhnomu televe]ani[. Vaw televizor prinimaet signaly Teletekst, transliruemye telestanciej, obrabatyvaet dannye i vyvodit ix v
 • Страница 45 из 56
  Wirokove]atel;nye funkcii Drugie funkcii (Tekst#Miks#Kartinka) COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 4 5 6 Pri ka'dom na'atii /toj knopki re'im okna izmenqetsq sledu[]im obrazom. 7 8 9 Re'im TV D Re'im TV% /kran teku]ej teleprogrammy. Re'im TV Re'im Teletekst% /kran Teleteksta. Re'im Teletekst Smewannyj re'im%
 • Страница 46 из 56
  (Hasy) COMFY VIEW TV/VIDEO 1 2 4 5 6 7 8 9 V re'ime TV% Pri poluhenii telesignala s dannymi Teleteksta na'mite /tu knopku dlq vyvoda v pravom verxnem uglu /krana indikaci[ teku]ego vremeni. 3 MPX SOUND MODE Цифровые V re'ime Teletekst% Esli vybrannaq stranica Teleteksta imeet кнопки SURROUND
 • Страница 47 из 56
  Wirokove]atel;nye funkcii Re'im LIST Soxranenie stranic Teleteksta v pamqti TV Dannyj televizor sposoben soxranqt; v pamqti do 400 stranic Teleteksta dlq posledu[]ego bystrogo vyzova ix na /kran. V poziciqx programm s 0 po 99 mo'no soxranit; hetyre stranicy Teleteksta v ka'doj pozicii - vsego 400
 • Страница 48 из 56
  Bystryj vybor stranicy (re'im LIST) COMFY VIEW 1 1 2 TV/VIDEO 2 3 MPX 4 5 6 7 8 9 SOUND MODE 3 SURROUND 0 A B C D CH Кнопки Цвета 100 Vyberite nu'nyj kanal. Htoby vybrat; re'im Teleteksta, na'mite Teletekst v re'ime FLOF . Na'mite dlq LIST perekl[heniq re'ima s FLOF na LIST. Novosti Sport
 • Страница 49 из 56
  Podsoedineniq Podsoedinenie proigryvatelq cifrovogo video diska (DVD) Terminaly vxoda DVD (Cifrovoj Video Disk) (COMPONENT-IN) (KOMPONENTNYJ VXOD) na zadnej paneli Televizora mogut byt; ispol;zovany dlq vvoda vysokokahestvennogo izobra'eniq, poluhennogo ot proigryvatelq Cifrovogo Video Diska (DVD).
 • Страница 50 из 56
  Podsoedinenie k antenne Dlq poluheniq bolee qsnogo izobra'eniq, pol;zujtes; naru'noj antennoj. Ni'e privoditsq kratkoe rukovodstvo po tipam soedinenij, ispol;zuemyx s koaksial;nymi i fidernymi kabelqmi. Esli v Vawej naru'noj antenne ispol;zuetsq 75 ti-omnyj koaksial;nyj kabel; so standartnym
 • Страница 51 из 56
  Podsoedineniq Podsoedinenie k videoapparature Vy mo'ete prosmatrivat; videoobrazy s proigryvatelq videodiskov, VKM i drugoj videoapparatury herez podsoedinenie ix k nastoq]emu televizoru, ispol;zuq vxodnye kontakty Audio#Video. Primer ispol;zovaniq kontaktov na perednej paneli TV VKM Proigryvatel;
 • Страница 52 из 56
  Vozmo'nye neispravnosti i metody ix ustraneniq Net izobra'eniq ili zvuka. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, kahestvo izobra'eniq ploxoe. Izobra'enie rasplyvhato. Izobra'enie dvoitsq. Izobra'enie v liniqx ili mel;kaet. Slaboe izobra'enie. Ploxoe kahestvo priema na nekotoryx
 • Страница 53 из 56
  Specifikacii 29H-FG3RU MODEL: Prinima[]ie sistemy Mirovoj mnogosistemnyj na 28 sistem Televe]anie# Vosproizvedenie videozapisi PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM D/K, K1 NTSC-M (NTSC Standart) Vosproizvedenie videozapisi NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC NTSC Vosproizvedenie videozapisi (ispol;zuq
 • Страница 54 из 56
  Glossarij Extended Pseudo Stereo (EPS) Modul; Incredible Mono (I-Mono) generiruet dvuxkanal;noe zvuhanie iz vxodq]ego monosignala. V rezul;tate obrabotki monosignala u sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie vospriqtiq stereosignala. Extended Spatial Stereo (ESS) U sluwatelq sozdaetsq vpehatlenie zvuhaniq
 • Страница 55 из 56
  ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК МОДЕЛЬ 29H-FG3RU ШАРП сертифицирован Компанией TECTБЭТ, TECTБЭТ фициальным Oфициальным представителем ГОССТАНДАРТА России 29H-FG3RU ШАРП 18198-89 KORPORACIQ WARP R 55 29H-FG3RU(51-55)RU 55 21/3/05, 10:24 AM
 • Страница 56 из 56