Инструкция для ELECTROLUX ESL 44500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Элементы управления расположе-

ны вверху на панели управления.

Для работы с элементами управле-

ния держите дверцу прибора приот-

крытой.

1

3

2

5

4

A

B

C

D

E

1

Кнопка "Вкл/Выкл"

2

Кнопки выбора программ

3

Кнопка задержки пуска

4

Индикаторы

5

Кнопки режимов

Индикаторы

3h

Индикатор часов. Загорается при выборе трехчасовой задержки пуска.

6h

Индикатор часов. Загорается при выборе шестичасовой задержки пуска.

9h

Индикатор часов. Загорается при выборе девятичасовой задержки пуска.
Индикатор отсутствия соли. Индикатор загорается, когда необходимо на-
полнить емкость для соли. 

1)

После наполнения емкости индикатор отсутствия соли может светиться в

течение нескольких часов. Это не оказывает негативного влияния на ра-

боту прибора.
Индикатор функции Multitab. Индикатор загорается при включении функ-

ции.
Индикатор завершения цикла. Индикатор загорается, когда:

• Завершена программа мойки.

• Производится установка уровня смягчителя для воды.

• Производится включение или выключение дозатора ополаскивателя

(только при включенной функции Multitab).

• Имеет место неисправность прибора.

1) Индикатор наличия соли не загорается во время выполнения программы мойки, даже когда емкость

для соли пуста.

Кнопка "Вкл/Выкл"
Служит для включения или выключения

прибора.

Через 10 минут после окончания про-

граммы мойки функция Auto Off автома-

тически отключает прибор. Таким об-

разом снижается энергопотребление.
Кнопки выбора программ
Нажмите одну из этих кнопок, чтобы за-

дать программу мойки. Загорится соот-

ветствующий индикатор. См. "Програм-

мы мойки".

Кнопка "Задержка пуска"
Последовательным нажатием этой

кнопки добейтесь задержки пуска про-

граммы мойки на три, шесть или девять

часов. Загорится соответствующий ин-

дикатор.
Кнопки режимов
С помощью этих кнопок можно:

• Выполнить электронную регулировку

уровня жесткости смягчителя для во-

ды. См. "Настройка смягчителя для

воды".

22 electrolux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Қолдану туралы нұсқаулары Инструкция по эксплуатации Інструкція Ыдыс жуғыш машина Посудомоечная машина Посудомийна машина ESL 44500
 • Страница 2 из 53
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Біздің басқа идеяларымызбен www.electrolux.com вебсайтынан танысыңыз. МАЗМҰНЫ Қауіпсіздік туралы мағлұматтар 2 Ас құралдары менен ыдыс-аяқты салуs Бұйым сипаттамасы 5 11 Басқару панелі 6 Жуу бағдарламасын таңдау жəне Құрылғыны қолдану 7 бастау 11 Су
 • Страница 3 из 53
  electrolux 3 • Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз. Жарылыс немесе өрт шығу қаупі бар. • Пышақтар мен ұшы үшкір заттардың барлығын ас құралдары себетіне ұшын төмен қаратып салыңыз. Немесе үстіңгі себетке көлденеңінен
 • Страница 4 из 53
  4 electrolux • Құрылғыны орнатып жатқанда, су түтіктерінің жаншылып қалмағанын немесе бүлінбегенін тексеріңіз. • Су құбыры жалғастырғыштарының су ақпайтындай берік орнатылғанына көз жеткізіңіз. • Құрылғыны алғаш рет іске қосқанда, түтіктерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз. • Су құятын түтік,
 • Страница 5 из 53
  electrolux 5 Назарыңызда болсын! Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш заттар қауіпті жəне тоттандыруы мүмкін ! • Егер осы жуғыш заттардан болып оқыс жағдай орын алса, дереу дəрігерге хабарласыңыз. • Жуғыш зат ауызға түсіп кетсе дереу дəрігерге хабарласыңыз. • Жуғыш зат көзге түсіп кетсе, дереу
 • Страница 6 из 53
  6 electrolux БАСҚАРУ ПАНЕЛІ Басқару құралдары басқару панелінің үстінде орналасқан. Басқару құралдарымен басқару үшін құрылғының есігін ашыңқырап ұстаңыз. 2 1 A B C 3 D 4 E 5 1 2 3 4 5 Қосу/өшіру түймешігі Бағдарлама түймешіктері Кешіктіріп бастау түймешігі Индикатор шамдары Функция түймешіктері
 • Страница 7 из 53
  electrolux 7 • Су жұмсартқыштың деңгейін электрондық жолмен реттеу. 'Су жұмсартқышты орнату' тарауын қараңыз. • Multitab функциясын қосу жəне өшіру. "Multitab функциясы" бөлімін қараңыз. • Шайғыш зат үлестіргішті қосу жəне өшіру (multitab функциясы қосулы тұрғанда ғана). 'Келесі жағдайларда не
 • Страница 8 из 53
  8 electrolux 2. 3. 4. 5. деңгейге қойылғанына көз жеткізіңіз. Сай келмесе, су жұмсартқыштың деңгейін реттеңіз. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина тұзынан салыңыз. Шайғыш зат сауытына шайғыш заттан салыңыз. Ас құралдары мен ыдыс-аяқтарды құрылғыға салыңыз. Ыдыс-аяқтың салынған мөлшері мен ластығына
 • Страница 9 из 53
  electrolux 9 Электрондық жолмен реттеу 1. Құрылғыны іске қосыңыз. Құрылғының параметрлерді орнату режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз. 2. (B) жəне (C) функция түймешіктерін (A), (B) жəне (C) функция түймешіктерінің индикаторлары жыпылықтай бастағанша қатар басып тұрыңыз. 3. (B) жəне (C) функция
 • Страница 10 из 53
  10 electrolux ЖУҒЫШ ЖƏНЕ ШАЙҒЫШ ЗАТТЫ ҚОЛДАНУ 1 3 2 4 30 4 MA X + 3 2 - 1 20 5 Жуғыш таблеткаларды қолданған кезде ұзақ жуу бағдарламаларын қолданыңыз. Жуғыш таблеткалар қысқа жуу бағдарламаларында толық ерімейді де, жуу нəтижесі төмендейді. Шайғыш затты пайдалану Шайғыш зат ыдыс-аяқты ешбір жолақ
 • Страница 11 из 53
  electrolux 11 Multitab функциясын жуу бағдарламасын бастамай тұрып қосыңыз не өшіріңіз. Жуу бағдарламасы жұмыс жасап тұрған кезде, функцияны қосып не өшіре алмайсыз. Multitab функциясын қосу 1. Құрылғыны іске қосыңыз. 2. Құрылғының параметрлерді орнату режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз. 3. (D)
 • Страница 12 из 53
  12 electrolux Кешіктіріп бастау функциясы бар жуу бағдарламасын бастау 1. Құрылғыны іске қосыңыз. Құрылғының параметрлерді орнату режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз. 2. Жуу бағдарламасын орнатыңыз. 3. Сағат санын орнату үшін кешіктіріп бастау түймешігін қайта-қайта басыңыз. • Тиісті сағат
 • Страница 13 из 53
  electrolux 13 Бағдарлама Ластану түрі Қалыпты ластанған Ыдыс-аяқтың түрі Фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдары 3) Бұл бағдарламаны ыдыстарды жылдам шаю үшін қолданыңыз. Бұл қалдықтардың ыдыстарға жабысып, құрылғыдан жағымсыз иіс шығаруына жол бермейді. Бұл бағдарламаны қолданғанда, жуғыш заттарды
 • Страница 14 из 53
  14 electrolux 2. (A) сүзгісі екі бөліктен тұрады. Сүзгіні ағытып алу үшін оларды бір-бірінен ажыратыңыз. C 8. (A) сүзгісін (B) сүзгісіндегі орнына қойыңыз. (A) сүзгісін сағат бағытымен бекітілгенше бұраңыз. 3. Бөліктерін сумен əбден тазалаңыз. 4. (A) сүзгісінің екі бөлігін өзара біріктіріңіз де,
 • Страница 15 из 53
  electrolux 15 Дұрыс жұмыс істемеу Құрылғыға су құйылмай тұр. Ықтимал себебі Ықтимал шешімі Су құятын шүмекті тазалаңыз. Судың қысымы тым төмен. Жергілікті сумен жабдықтау мекемесіне хабарласыңыз. Су құятын шүмек жабық. Су құятын шүмекті ашыңыз. Су құятын түтіктегі сүзгі бітеліп қалған. Сүзгіні
 • Страница 16 из 53
  16 electrolux Жуу мен құрғату нəтижелері қанағаттанарлықтай емес. Ақаулық Ыдыс-аяқ таза емес. Ықтимал себебі Ықтимал шешімі Жуу бағдарламасы салынған ыдыс-аяқтың түріне жəне ластану дəрежесіне сай емес. Салынған ыдыс-аяқтың түріне жəне ластану дəрежесіне сай жуу бағдарламасын таңдаңыз. Себеттерге
 • Страница 17 из 53
  electrolux 17 индикаторлары жыпылықтай бастағанша қатар басып тұрыңыз. 3. (B) функция түймешігі мен (C) функция түймешігін босатыңыз. 4. (В) функция түймешігін басыңыз. • (А) функция түймешігі мен (C) функция түймешігінің индикаторлары сөнеді. • (В) функция түймешігінің индикаторы жыпылықтай
 • Страница 18 из 53
  18 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Сведения по технике безопасности 18 21 22 23 24 Описание изделия Панель управления Эксплуатация изделия Установка смягчителя для воды Использование соли для посудомоечных машин 25
 • Страница 19 из 53
  electrolux 19 • Используйте прибор только для мытья принадлежностей, пригодных для мытья в посудомоечных машинах. • Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Существует опасность взрыва или
 • Страница 20 из 53
  20 electrolux • • • • • ги. Не следует использовать бывшие в употреблении шланги. Не подключайте прибор к новым трубам или к трубам, которыми долго не пользовались. Спустите воду в течение нескольких минут и затем подключайте наливной шланг. Убедитесь, что при установке прибора шланги не были
 • Страница 21 из 53
  electrolux 21 ВНИМАНИЕ! Моющие средства для посудомоечной машины опасны и могут вызывать раздражение! • При возникновении происшествия с этими моющими средствами немедленно обратитесь к врачу. • При попадании моющего средства в рот немедленно обратитесь к врачу. • Если моющее средство попало в
 • Страница 22 из 53
  22 electrolux ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Элементы управления расположены вверху на панели управления. Для работы с элементами управле- ния держите дверцу прибора приоткрытой. 2 1 A B C 3 D 4 E 5 1 2 3 4 5 Кнопка "Вкл/Выкл" Кнопки выбора программ Кнопка задержки пуска Индикаторы Кнопки режимов Индикаторы 3h
 • Страница 23 из 53
  electrolux 23 • Включить или выключить функцию Multitab. См. "Функция Multitab". • Включить или выключить дозатор ополаскивателя (только при включенной функции Multitab). См. "Что делать, если..." • Отменить запущенную программу мойки. См. раздел "Задание и пуск программы мойки". • Включить или
 • Страница 24 из 53
  24 electrolux средство ("3 в 1", "4 в 1" или "5 в 1"), используйте функцию Multitab (см. раздел "Функция Multitab"). 6. Добавьте в дозатор моющего средства соответствующее количество моющего средства. 7. Запустите программу стирки. Если вы используете комбинированное таблетированное моющее
 • Страница 25 из 53
  electrolux 25 2. Нажмите и удерживайте кнопки режимов (B) и (C), пока не начнут мигать индикаторы кнопок режимов (A), (B) и (C). 3. Отпустите кнопки режимов (B) и (C). 4. Нажмите на кнопку режима (А). • Индикаторы кнопок режима (В) и (С) погаснут. • Индикатор кнопки режима (А) продолжит мигать. •
 • Страница 26 из 53
  26 electrolux ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ 1 3 2 4 30 4 MA X + 3 2 - 1 20 5 нии таблетированных моющих средств. Таблетированные моющие средства не успевают полностью раствориться при использовании коротких программ мойки, что может ухудшить результаты мойки. Использование
 • Страница 27 из 53
  electrolux 27 домоечных машин. Некоторые типы таблеток могут содержать другие вещества. Удостоверьтесь, что применение данных таблеток подходит для жесткости воды Вашего региона (см. указания на упаковке продукта). Функция Multitab прекращает подачу ополаскивателя и соли. Функция Multitab отключает
 • Страница 28 из 53
  28 electrolux ВЫБОР И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ Запуск программы мойки без задержки пуска 1. Включите прибор. Убедитесь, что прибор находится в режиме настройки. 2. Выберите программу мойки. • Загорится соответствующий индикатор программы. • Все другие индикаторы программ погаснут. 3. Закройте дверцу
 • Страница 29 из 53
  electrolux 29 ПРОГРАММЫ МОЙКИ Программа Тип загрязнения Тип загрузки Описание программы Все Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды Предварительная мойка Мойка, 45°C или 70°C Ополаскивания Сушка Сильное загрязнение Посуда, столовые приборы, кастрюли и сковороды Предварительная мойка Мойка,
 • Страница 30 из 53
  30 electrolux давления и температуры воды, напряжения в сети и количества посуды. УХОД И ОЧИСТКА Снятие и очистка фильтров Грязные фильтры ухудшают качество мойки. Хотя для этих фильтров требуется только минимальное обслуживание, рекомендуется периодически проверять их и при необходимости очищать.
 • Страница 31 из 53
  electrolux 31 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... Прибор не запускается или останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в сервисный центр. В случае ряда неисправностей мигание индикаторов отображает код неисправности. Код
 • Страница 32 из 53
  32 electrolux Неисправность Возможная причина Установлена задержка пуска. После проверки включите машину. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана. Если неисправность появится снова, обратитесь в сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок,
 • Страница 33 из 53
  electrolux 33 Неисправность Возможная причина После высыхания капель воды на стекле и посуде остаются пятна. Слишком мало ополаскивателя. Увеличьте количество ополаскивателя. Причиной может быть качество моющего средства. Используйте моющее средство другой марки. Посуда остается влажной.
 • Страница 34 из 53
  34 electrolux ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации
 • Страница 35 из 53
  electrolux 35 Electrolux. Thinking of you. Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com ЗМІСТ Інформація з техніки безпеки 35 Опис виробу 38 Панель керування 38 Використання приладу 40 Установка пом'якшувача води 40 Використання солі для посудомийних машин 42 Використання мийного засобу і
 • Страница 36 из 53
  36 electrolux • • • • • • • • овинах, усередину приладу, поряд з ним або на нього. Існує небезпека вибуху або пожежі. Ножі й усі предмети з гострими кінцями ставте в кошик для столових приборів гострим кінцем донизу. Також можна покласти їх в горизонтальному положенні у верхній кошик чи в кошик для
 • Страница 37 из 53
  electrolux 37 • Щоб запобігти протіканню води, перевірте, чи добре затягнуті з’єднувальні муфти. • Перед першим використанням приладу перевірте, чи шланги не протікають. • Впускний шланг має запобіжний клапан і містить електрокабель із подвійним обплетенням. Впускний шланг перебуває під тиском лише
 • Страница 38 из 53
  38 electrolux ОПИС ВИРОБУ 1 9 2 8 3 7 4 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Верхній кошик Перемикач рівня жорсткості води Контейнер для солі Дозатор миючого засобу Дозатор ополіскувача Табличка з технічними даними Фільтри Нижній розпилювач Верхній розпилювач нал. Він світиться, доки не завершиться програма миття
 • Страница 39 из 53
  electrolux 39 1 2 3 4 5 Кнопка увімкнення/вимкнення Кнопки програм Кнопка відкладеного запуску Індикатори Функціональні кнопки Індикатори 3h Індикатор годин. Загорається, якщо пуск відкладено на три години. 6h Індикатор годин. Загорається, якщо пуск відкладено на шість годин. 9h Індикатор годин.
 • Страница 40 из 53
  40 electrolux • Активація/деактивація звукових сигналів. Натисніть кнопку увімкнення/ вимкнення. Прилад перебуває в режимі настроювання, якщо: • світяться всі індикатори програм. Натисніть кнопку увімкнення/ вимкнення. Прилад не перебуває в режимі настроювання, якщо: • світиться лише один індикатор
 • Страница 41 из 53
  electrolux 41 Регулювання рівня жорсткості води Жорсткість води Німецькі градуси (°dH) Французькі градуси (TH°). ммоль/л Градуси Кларка вручну електронне 51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10 43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8 29 - 36 51 - 64 5,1
 • Страница 42 из 53
  42 electrolux ВИКОРИСТАННЯ СОЛІ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН Заповнення контейнера для солі: 1. Поверніть кришечку проти годинникової стрілки і відкрийте контейнер для солі. 2. Залийте у контейнер для солі1 літр води (тільки при першому додаванні солі). 3. Користуючись лійкою, заповніть сіллю контейнер
 • Страница 43 из 53
  electrolux 43 2. Залийте в дозатор 3 ополіскувач. Позначка «max» показує максимальний рівень. 3. Якщо ополіскувач розлився, витріть його ганчіркою, що добре вбирає рідину. Це дозволить уникнути утворення надмірної піни під час виконання програми миття. 4. Натисніть на кришку, щоб вона
 • Страница 44 из 53
  44 electrolux Поради й рекомендації • Не застосовуйте прилад для миття предметів, що поглинають воду (губки, серветки тощо). • Видаляйте з посуду рештки їжі. • Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі на посуді. • Предмети, що мають заглиблення (напр., чашки, склянки та миски), ставте отвором донизу. •
 • Страница 45 из 53
  electrolux 45 Щоб покращити результат сушіння, на декілька хвилин залиште дверцята відкритими. Вийміть посуд із кошика. • Дайте посуду охолонути, перш ніж виймати його з приладу. Гарячий посуд можна легко розбити. • Спершу вийміть посуд з нижнього, а потім з верхнього кошика. • На стінках і
 • Страница 46 из 53
  46 electrolux Програма Тривалість програми (у хвилинах) Електроенергія (у кВт-год) Вода (у літрах) 30 0.8 8 160 - 170 0.8 - 0.9 8-9 12 0.01 3 Тиск і температура води, коливання напруги в електромережі та кіль- кість посуду можуть змінювати показники споживання. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА Виймання і чищення
 • Страница 47 из 53
  electrolux 47 C 8. Встановіть фільтр (А) на місце у фільтрі (В). Поверніть фільтр (A) за годинниковою стрілкою до фіксації. Чищення розпилювачів Не знімайте розпилювачі. Якщо отвори розпилювачів забилися, видаліть рештки бруду за допомогою загостреного предмету. Очищення зовнішніх поверхонь
 • Страница 48 из 53
  48 electrolux Проблема Прилад не зливає воду. Можлива причина Можливе рішення Забився зливний отвір. Прочистіть зливний отвір. Зливний шланг приєднано неправильно. Переконайтеся, що шланг приєднаний належним чином. Зливний шланг пошкоджений. Переконайтеся, що зливний шланг не має пошкоджень. Працює
 • Страница 49 из 53
  electrolux 49 Проблема Можлива причина Можливе рішення Неправильний рівень налаштування пом'якшувача води. Налаштуйте пристрій для пом'якшення води. Кришка контейнера для солі закрита неналежним чином. Правильно закрийте кришку контейнера для солі. На склянках та іншому посуді наявні смуги, плями
 • Страница 50 из 53
  50 electrolux Місткість Кількість комплектів посуду 9 1) Приєднайте шланг подачі води до водопровідного крана з наріззю 3/4 дюйма. Якщо гаряча вода, що поступає у вашу мережу водопостачання, нагрівається за допомогою альтернативних джерел енергії (напр., сонячних батарей, фотоелектричних па- нелей
 • Страница 51 из 53
  electrolux 51
 • Страница 52 из 53
  www.electrolux.com/shop 117935511-A-512010
 • Страница 53 из 53